Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miles Cut – MI CU AB (c) 2010. Samtliga idéer, koncept, modeller och slutsatser häri presenterade är konfidentiella, avsedda endast för beställaren och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miles Cut – MI CU AB (c) 2010. Samtliga idéer, koncept, modeller och slutsatser häri presenterade är konfidentiella, avsedda endast för beställaren och."— Presentationens avskrift:

1 Miles Cut – MI CU AB (c) 2010. Samtliga idéer, koncept, modeller och slutsatser häri presenterade är konfidentiella, avsedda endast för beställaren och får ej spridas vidare utan kundens skriftliga tillåtelse. INTRESSENTANALYS 2010 Resultatredovisning 2010-04-01 MALMÖ HÖGSKOLA INLEDNING

2 Miles Cut – MI CU AB (c) 2010. Samtliga idéer, koncept, modeller och slutsatser häri presenterade är konfidentiella, avsedda endast för beställaren och får ej spridas vidare utan kundens skriftliga tillåtelse. UTFÖRARE INLEDNING Konsulter inom kvalitativ och kvantitativ marknadsanalys och strategisk marknadskommunikation

3 Miles Cut – MI CU AB (c) 2010. Samtliga idéer, koncept, modeller och slutsatser häri presenterade är konfidentiella, avsedda endast för beställaren och får ej spridas vidare utan kundens skriftliga tillåtelse. Syftet med studien var att utföra en bred marknadsundersökning, sk intressent-analys, hos ett representativt urval av svenska befolkningen för att samla in deras kunskaper och uppfattningar om Malmö högskola och därtill angränsande frågeställningar. Målgruppen var I Sverige bosatta individer mellan 16 och 65 år. Urvalet av målgruppen skedde via ett obundet slumpvis urval draget ur befolknings-registret (SPAR). Totalt 6 000 individer ingick i urvalet. Datainsamling skedde via en postal enkät under 5 veckor, från den 28 januari till den 3 mars 2010. Varje inkommen enkät prickades av mot ett löpnummer. Individer i urvalet som inte svarat fick därefter minst en och högst två skriftliga påminnelser. Undersökningen besvarades av totalt 2 007 respondenter, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 33,5% Undersökningens genomförande, statistiska bearbetning och resultatredovisning har utförts av analysföretaget Miles/Cut medan fältbolaget Scandinfo har svarat för den postala datainsamlingen. UPPDRAG SYFTE & METOD

4 Miles Cut – MI CU AB (c) 2010. Samtliga idéer, koncept, modeller och slutsatser häri presenterade är konfidentiella, avsedda endast för beställaren och får ej spridas vidare utan kundens skriftliga tillåtelse. REDOVISNING RESULTAT Resultatredovisningen i denna rapport fokuserar uteslutande på den grupp av svarande som angivit att de känner till Malmö högskola, och därför kan sägas ha en uppfattning om de frågor som ställs i undersökningen, sammanlagt 720 individer. Ytterligare två målgrupper ur denna grupp har i resultatredovisningen givits särskild uppmärksamhet; 1) Potentiella studenter, vilka har härletts ur följande fråga i enkäten: ”Inom den närmaste 5-årsperioden, har du funderingar på att studera vidare på högskolenivå?” 2) Potentiella arbetsgivare, vilka har härletts ur frågeställningen: ”I din nuvarande yrkesroll, händer det att du anställer ’akademiker’?” Bägge dessa grupper består av ett statistsikt robust antal individer. De potentiella studenterna i undersökningen består av 466 individer (varav 230 känner till Malmö högskola). De potentiella arbetsgivarna i undersökningen består av 167 individer (varav 86 känner till Malmö högskola). I redovisningen av bakgrundsfrågor har samtliga som svarat på dessa inkluderats, totalt 2 007 svarande.

5 Miles Cut – MI CU AB (c) 2010. Samtliga idéer, koncept, modeller och slutsatser häri presenterade är konfidentiella, avsedda endast för beställaren och får ej spridas vidare utan kundens skriftliga tillåtelse. RAPPORT BESKRIVNING Frågebatteriet bestod av 18 frågor plus bakgrundsfrågor. Utöver ett par kännedomsfrågor ställdes majoriteten av frågorna i enkäten som värdepåståenden som de svarande fick ta ställning till, på en femgradig skala där 1 = Instämmer inte alls till 5 = Instämmer helt. I föreliggande rapport redovisas samtliga resultat i procent. För varje fråga redovisas dels vad samtliga svarat och dels också vad de två utvalda målgrupperna potentiella studenter samt potentiella arbetsgivare svarat. Rapporten avslutas med en redovisning av respondenternas svar på enkätens bakgrundsfrågor. Nedbrytningar av resultaten redovisas i separata excelböcker, med tabeller och grafer, och har utförts på följande faktorer; kön, åldersgrupp, geografisk hemvist, utbildningsnivå, huvudsaklig sysselsättning samt typ av arbetsgivare.

6 Miles Cut – MI CU AB (c) 2010. Samtliga idéer, koncept, modeller och slutsatser häri presenterade är konfidentiella, avsedda endast för beställaren och får ej spridas vidare utan kundens skriftliga tillåtelse. RESULTAT KÄNNEDOM Kännedom om Malmö högskola; och dess utbildningar

7 Miles Cut – MI CU AB (c) 2010. Samtliga idéer, koncept, modeller och slutsatser häri presenterade är konfidentiella, avsedda endast för beställaren och får ej spridas vidare utan kundens skriftliga tillåtelse. Kännedom om Malmö högskola Fråga: Den här studien rör verksamheten vid Malmö högskola, kände du till att det finns en högskola i Malmö innan du fick den här enkäten i din hand? KNAPPT 4 AV 10 KÄNNER TILL MALMÖ HÖGSKOLA 37,5% (= 720 individer) 62,5% (= 1202 individer) 0,0%10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0% Ja Nej Alla KÄNNEDOM

8 Miles Cut – MI CU AB (c) 2010. Samtliga idéer, koncept, modeller och slutsatser häri presenterade är konfidentiella, avsedda endast för beställaren och får ej spridas vidare utan kundens skriftliga tillåtelse. 29,1% 70,9% 74,8% 25,2% 0,0%10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0%80,0% Ja Nej Sydsverige* Övriga landet Kännedom om Malmö högskola Fråga: Den här studien rör verksamheten vid Malmö högskola, kände du till att det finns en högskola i Malmö innan du fick den här enkäten i din hand? BOENDE I SYDSVERIGE UPPVISAR AVSEVÄRT HÖGRE KÄNNEDOM *) Skåne län + Blekinge län KÄNNEDOM

9 Miles Cut – MI CU AB (c) 2010. Samtliga idéer, koncept, modeller och slutsatser häri presenterade är konfidentiella, avsedda endast för beställaren och får ej spridas vidare utan kundens skriftliga tillåtelse. Kännedom om Malmö högskola Fråga: Den här studien rör verksamheten vid Malmö högskola, kände du till att det finns en högskola i Malmö innan du fick den här enkäten i din hand? BLIVANDE STUDENTER HAR HÖGRE KÄNNEDOM ÄN ÖVRIGA 33,3% 66,7% 51,5% 48,5% 0,0%10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0%80,0% Ja Nej Potentiella studenter Övriga KÄNNEDOM

10 Miles Cut – MI CU AB (c) 2010. Samtliga idéer, koncept, modeller och slutsatser häri presenterade är konfidentiella, avsedda endast för beställaren och får ej spridas vidare utan kundens skriftliga tillåtelse. Kännedom om Malmö högskola Fråga: Den här studien rör verksamheten vid Malmö högskola, kände du till att det finns en högskola i Malmö innan du fick den här enkäten i din hand? OCKSÅ ARBETSGIVARE UPPVISAR HÖGRE KÄNNEDOM 32,4% 67,6% 53,8% 46,3% 0,0%10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0%80,0% Ja Nej Potentiella arbetsgivare Övriga KÄNNEDOM

11 Miles Cut – MI CU AB (c) 2010. Samtliga idéer, koncept, modeller och slutsatser häri presenterade är konfidentiella, avsedda endast för beställaren och får ej spridas vidare utan kundens skriftliga tillåtelse. Kännedom om Malmö högskola Fråga: Den här studien rör verksamheten vid Malmö högskola, kände du till att det finns en högskola i Malmö innan du fick den här enkäten i din hand? KÄNNEDOMSJÄMFÖRELSE MELLAN DE OLIKA GRUPPERNA 37,5% 51,5% 53,8% 74,8% 0,0%10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0%80,0% Ja Bosatta i Sydsverige Potentiella arbetsgivare Potentiella studenter Samtliga svarande KÄNNEDOM

12 Miles Cut – MI CU AB (c) 2010. Samtliga idéer, koncept, modeller och slutsatser häri presenterade är konfidentiella, avsedda endast för beställaren och får ej spridas vidare utan kundens skriftliga tillåtelse. Kännedom om utbildningarna på Malmö högskola Fråga: Vad kan man kan utbilda sig till vid Malmö högskola? LÄRARUTBILDNINGEN MEST BEKANT 79,3% 62,3% 27,7% 23,2% 39,8% 35,5% 32,3% 31,1% 14,8% 19,3% 0,0%10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0%80,0%90,0% Lärare Socionom Psykolog Interaktionsdesigner Freds-och konfliktvetare Civilekonom Civilingenjör Tandtekninker Läkare Jurist Alla KÄNNEDOM

13 Miles Cut – MI CU AB (c) 2010. Samtliga idéer, koncept, modeller och slutsatser häri presenterade är konfidentiella, avsedda endast för beställaren och får ej spridas vidare utan kundens skriftliga tillåtelse. Kännedom om utbildningarna på Malmö högskola Fråga: Vad kan man kan utbilda sig till vid Malmö högskola? BLIVANDE STUDENTER VISAR ÖVERLAG STÖRRE KÄNNEDOM Potentiella studenter Övriga 77,7% 57,6% 27,1% 23,0% 38,7% 34,2% 31,6% 30,1% 16,0% 20,4% 82,3% 71,3% 28,7% 23,2% 42,1% 38,4% 33,5% 32,3% 13,4% 18,3% 0,0%10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0%80,0%90,0% Lärare Socionom Psykolog Interaktionsdesigner Freds-och konfliktvetare Civilekonom Civilingenjör Tandtekninker Läkare Jurist KÄNNEDOM

14 Miles Cut – MI CU AB (c) 2010. Samtliga idéer, koncept, modeller och slutsatser häri presenterade är konfidentiella, avsedda endast för beställaren och får ej spridas vidare utan kundens skriftliga tillåtelse. Kännedom om utbildningarna på Malmö högskola Fråga: Vad kan man kan utbilda sig till vid Malmö högskola? OCKSÅ ARBETSGIVARE VISAR HÖGRE KÄNNEDOM 62,7% 47,1% 27,5% 15,7% 33,3% 27,5% 41,2% 23,5% 25,5% 82,5% 54,4% 33,3% 38,6% 43,9% 35,1% 22,8% 33,3% 14,0% 15,8% 0,0%10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0%80,0%90,0% Lärare Socionom Psykolog Interaktionsdesigner Freds-och konfliktvetare Civilekonom Civilingenjör Tandtekninker Läkare Jurist Potentiella arbetsgivare Övriga KÄNNEDOM

15 Miles Cut – MI CU AB (c) 2010. Samtliga idéer, koncept, modeller och slutsatser häri presenterade är konfidentiella, avsedda endast för beställaren och får ej spridas vidare utan kundens skriftliga tillåtelse. RESULTAT ATTITYDER Uppfattningar om Malmö högskola; kännetecken i stort och utmärkande egenskaper

16 Miles Cut – MI CU AB (c) 2010. Samtliga idéer, koncept, modeller och slutsatser häri presenterade är konfidentiella, avsedda endast för beställaren och får ej spridas vidare utan kundens skriftliga tillåtelse. Uppfattningar om Malmö högskola Fråga: Vi vill veta vad ditt allmänna intryck är av Malmö högskola. Nedan följer ett antal påståenden om Malmö högskola som vi vill be dig ta ställning till. Ange dina svar på en skala 1–5, där 1 = Instämmer inte alls och 5 = Instämmer helt. Nedan redovisas den sammanslagna andelen som svarat 4 eller 5. HETEROGEN HÖGSKOLA MED INTERNATIONELL PRÄGEL 20,2% 21,5% 28,3% 38,2% 43,0% 59,5% 0,0%10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0% Studenterna vid Malmö högskola får efter examen arbete inom det område de utbildats för Det bedrivs forskning vid Malmö högskola som är ledande inom sitt område Verksamheten vid Malmö högskola präglas av nytänkande Verksamheten vid Malmö högskola är öppen för samarbete med näringsliv och offentlig sektor Verksamheten vid Malmö högskola har en internationell prägel Vid Malmö högskola är alla studenter, oavsett bakgrund, lika välkomna Alla ATTITYDER

17 Miles Cut – MI CU AB (c) 2010. Samtliga idéer, koncept, modeller och slutsatser häri presenterade är konfidentiella, avsedda endast för beställaren och får ej spridas vidare utan kundens skriftliga tillåtelse. Uppfattningar om Malmö högskola Fråga: Vi vill veta vad ditt allmänna intryck är av Malmö högskola. Nedan följer ett antal påståenden om Malmö högskola som vi vill be dig ta ställning till. Ange dina svar på en skala 1–5, där 1 = Instämmer inte alls och 5 = Instämmer helt. Nedan redovisas den sammanslagna andelen som svarat 4 eller 5. 23,1% 20,2% 28,5% 39,8% 41,7% 55,8% 18,4% 19,6% 27,3% 34,1% 44,5% 65,4% 0,0%10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0% Det bedrivs forskning vid Malmö högskola som är ledande inom sitt område Studenterna vid Malmö högskola får efter examen arbete inom det område de utbildats för Verksamheten vid Malmö högskola präglas av nytänkande Verksamheten vid Malmö högskola är öppen för samarbete med näringsliv och offentlig sektor Verksamheten vid Malmö högskola har en internationell prägel Vid Malmö högskola är alla studenter, oavsett bakgrund, lika välkomna Potentiella studenter Övriga ATTITYDER BLIVANDE STUDENTER TYCKER LIKADANT

18 Miles Cut – MI CU AB (c) 2010. Samtliga idéer, koncept, modeller och slutsatser häri presenterade är konfidentiella, avsedda endast för beställaren och får ej spridas vidare utan kundens skriftliga tillåtelse. Uppfattningar om Malmö högskola Fråga: Vi vill veta vad ditt allmänna intryck är av Malmö högskola. Nedan följer ett antal påståenden om Malmö högskola som vi vill be dig ta ställning till. Ange dina svar på en skala 1–5, där 1 = Instämmer inte alls och 5 = Instämmer helt. Nedan redovisas den sammanslagna andelen som svarat 4 eller 5. 22,4% 18,2% 30,9% 34,8% 43,5% 50,0% 13,6% 13,8% 19,1% 35,8% 38,2% 50,7% 0,0%10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0% Studenterna vid Malmö högskola får efter examen arbete inom det område de utbildats för Det bedrivs forskning vid Malmö högskola som är ledande inom sitt område Verksamheten vid Malmö högskola präglas av nytänkande Verksamheten vid Malmö högskola är öppen för samarbete med näringsliv och offentlig sektor Verksamheten vid Malmö högskola har en internationell prägel Vid Malmö högskola är alla studenter, oavsett bakgrund, lika välkomna Potentiella arbetsgivare Övriga ATTITYDER ARBETSGIVARE INSTÄMMER ÖVERLAG I MINDRE UTSTRÄCKNING

19 Miles Cut – MI CU AB (c) 2010. Samtliga idéer, koncept, modeller och slutsatser häri presenterade är konfidentiella, avsedda endast för beställaren och får ej spridas vidare utan kundens skriftliga tillåtelse. Speciella egenskaper med Malmö högskola Fråga: Vad tror du är speciellt med att studera eller forska vid just Malmö högskola? FÅ ANSER ATT FORSKNINGEN HÅLLER HÖG NIVÅ 13,1% 27,4% 37,0% 45,1% 47,3% 0,0%10,0%20,0%30,0%40,0%50,0% Det är hög nivå på högskolans forskning Det är hög nivå på högskolans undervisning Högskolan i Malmö är nytänkande Högskolan i Malmö har en internationell prägel Högskolan samarbetar med näringsliv och offentlig sektor i regionen Alla ATTITYDER

20 Miles Cut – MI CU AB (c) 2010. Samtliga idéer, koncept, modeller och slutsatser häri presenterade är konfidentiella, avsedda endast för beställaren och får ej spridas vidare utan kundens skriftliga tillåtelse. Speciella egenskaper med Malmö högskola Fråga: Vad tror du är speciellt med att studera eller forska vid just Malmö högskola? BLIVANDE STUDENTER GER UNDERVISNINGEN HÖGRE BETYG 12,3% 24,9% 37,2% 50,9% 45,6% 14,5% 30,9% 36,4% 41,8% 43,6% 0,0%10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0% Det är hög nivå på högskolans forskning Det är hög nivå på högskolans undervisning Högskolan i Malmö är nytänkande Högskolan samarbetar med näringsliv och offentlig sektor i regionen Högskolan i Malmö har en internationell prägel Potentiella studenter Övriga ATTITYDER

21 Miles Cut – MI CU AB (c) 2010. Samtliga idéer, koncept, modeller och slutsatser häri presenterade är konfidentiella, avsedda endast för beställaren och får ej spridas vidare utan kundens skriftliga tillåtelse. Speciella egenskaper med Malmö högskola Fråga: Vad tror du är speciellt med att studera eller forska vid just Malmö högskola? ARBETSGIVARE LOVORDAR HÖGSKOLANS SAMARBETE Potentiella arbetsgivare Övriga 8,2% 23,0% 32,8% 39,3% 42,6% 7,5% 11,3% 35,8% 45,3% 62,3% 0,0%10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0% Det är hög nivå på högskolans forskning Det är hög nivå på högskolans undervisning Högskolan i Malmö är nytänkande Högskolan i Malmö har en internationell prägel Högskolan samarbetar med näringsliv och offentlig sektor i regionen ATTITYDER

22 Miles Cut – MI CU AB (c) 2010. Samtliga idéer, koncept, modeller och slutsatser häri presenterade är konfidentiella, avsedda endast för beställaren och får ej spridas vidare utan kundens skriftliga tillåtelse. RESULTAT JÄMFÖRESLER Malmö högskola i jämförelse; med högskolor/universitet i allmänhet och Lunds universitet i synnerhet

23 Miles Cut – MI CU AB (c) 2010. Samtliga idéer, koncept, modeller och slutsatser häri presenterade är konfidentiella, avsedda endast för beställaren och får ej spridas vidare utan kundens skriftliga tillåtelse. Synen på högskolornas antagningskrav Samtliga tillfrågade. 21,5% 22,8% 39,2% 12,4% 4,0% 15,8% 20,7% 49,6% 9,8% 4,1% 0,0%10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0% 1 Instämmer inte alls 2 3 4 5 Instämmer helt Det är för lätt att komma in på en utbildning vid Malmö högskola idag Det är för lätt att komma in på en utbildning vid högskola eller universitet idag JÄMFÖRESLER INTE NÖDVÄNDIGTVIS LÄTT ATT KOMMA IN PÅ HÖGSKOLAN

24 Miles Cut – MI CU AB (c) 2010. Samtliga idéer, koncept, modeller och slutsatser häri presenterade är konfidentiella, avsedda endast för beställaren och får ej spridas vidare utan kundens skriftliga tillåtelse. Synen på högskolornas antagningskrav Tillfrågade: ”Potentiella studenter” Det är för lätt att komma in på en utbildning vid Malmö högskola idag Det är för lätt att komma in på en utbildning vid högskola eller universitet idag 26,0% 25,1% 35,3% 9,8% 3,7% 17,8% 21,1% 49,7% 8,1% 3,2% 0,0%10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0% 1 Instämmer inte alls 2 3 4 5 Instämmer helt JÄMFÖRESLER BLIVANDE STUDENTER HÅLLER MED

25 Miles Cut – MI CU AB (c) 2010. Samtliga idéer, koncept, modeller och slutsatser häri presenterade är konfidentiella, avsedda endast för beställaren och får ej spridas vidare utan kundens skriftliga tillåtelse. Synen på högskolornas examenskrav Samtliga tillfrågade. 18,2% 25,1% 37,9% 14,0% 4,8% 16,8% 22,6% 47,6% 9,2% 3,8% 0,0%10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0% 1 Instämmer inte alls 2 3 4 5 Instämmer helt Det ställs för låga krav för examen från Malmö högskola Det ställs för låga krav för examen från högskola eller universitet JÄMFÖRESLER INTE HELLER FÖR LÅGA KRAV FÖR EN EXAMEN

26 Miles Cut – MI CU AB (c) 2010. Samtliga idéer, koncept, modeller och slutsatser häri presenterade är konfidentiella, avsedda endast för beställaren och får ej spridas vidare utan kundens skriftliga tillåtelse. Synen på högskolornas examenskrav Tillfrågade: ”Potentiella studenter” 17,8% 30,3% 32,7% 13,9% 5,3% 17,2% 28,0% 44,1% 8,1% 2,7% 0,0%5,0%10,0%15,0%20,0%25,0%30,0%35,0%40,0%45,0%50,0% 1 Instämmer inte alls 2 3 4 5 Instämmer helt Det ställs för låga krav för examen från Malmö högskola Det ställs för låga krav för examen från högskola eller universitet JÄMFÖRESLER BLIVANDE STUDENTER HÅLLER MED

27 Miles Cut – MI CU AB (c) 2010. Samtliga idéer, koncept, modeller och slutsatser häri presenterade är konfidentiella, avsedda endast för beställaren och får ej spridas vidare utan kundens skriftliga tillåtelse. Synen på högskolornas examenskrav Tillfrågade: ”Potentiella arbetsgivare” Det ställs för låga krav för examen från Malmö högskola Det ställs för låga krav för examen från högskola eller universitet 7,3% 19,5% 45,1% 23,2% 4,9% 11,9% 55,2% 17,9% 3,0% 0,0%10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0% 1 Instämmer inte alls 2 3 4 5 Instämmer helt JÄMFÖRESLER ARBETSGIVARE MER TVEKSAMMA ÄN ÖVRIGA

28 Miles Cut – MI CU AB (c) 2010. Samtliga idéer, koncept, modeller och slutsatser häri presenterade är konfidentiella, avsedda endast för beställaren och får ej spridas vidare utan kundens skriftliga tillåtelse. Synen på högskolornas examenskrav Fråga: Det ställs för låga krav för examen från Malmö högskola, andel som instämmer helt eller delvis 20,9% 10,8% 13,0% 0,0%5,0%10,0%15,0%20,0%25,0% Samtliga svarande Potentiella studenter Potentiella arbetsgivare JÄMFÖRESLER ARBETSGIVARE TYCKER ATT KRAVEN ÄR LÄGRE ÄN ÖVRIGA

29 Miles Cut – MI CU AB (c) 2010. Samtliga idéer, koncept, modeller och slutsatser häri presenterade är konfidentiella, avsedda endast för beställaren och får ej spridas vidare utan kundens skriftliga tillåtelse. Synen på högskoleutbildningars status Samtliga tillfrågade EN EXAMEN FRÅN MALMÖ HÖGSKOLA HAR LÅG STATUS 3,2% 18,8% 29,7% 45,0% 3,9% 7,7% 41,4% 27,6% 19,3% 3,2% 3,0% 21,0% 33,4% 39,4% 0,0%10,0%20,0%30,0%40,0%50,0% 1 Instämmer inte alls 2 3 4 5 Instämmer helt En examen ifrån Lunds universitet har ett stort värde på arbetsmarknaden En examen ifrån Malmö högskola har ett stort värde på arbetsmarknaden En högskoleutbildning har ett stort värde på arbetsmarknaden JÄMFÖRESLER

30 Miles Cut – MI CU AB (c) 2010. Samtliga idéer, koncept, modeller och slutsatser häri presenterade är konfidentiella, avsedda endast för beställaren och får ej spridas vidare utan kundens skriftliga tillåtelse. Synen på högskoleutbildningars status Tillfrågade: ”Potentiella studenter” 3,0% 6,4% 14,3% 29,6% 46,8% 3,2% 9,1% 44,4% 25,7% 17,6% 3,7% 3,1% 16,8% 33,0% 43,5% 0,0%10,0%20,0%30,0%40,0%50,0% 1 Instämmer inte alls 2 3 4 5 Instämmer helt En examen ifrån Lunds universitet har ett stort värde på arbetsmarknaden En examen ifrån Malmö högskola har ett stort värde på arbetsmarknaden En högskoleutbildning har ett stort värde på arbetsmarknaden JÄMFÖRESLER LUND HÖGRE STATUS BLAND BLIVANDE STUDENTER

31 Miles Cut – MI CU AB (c) 2010. Samtliga idéer, koncept, modeller och slutsatser häri presenterade är konfidentiella, avsedda endast för beställaren och får ej spridas vidare utan kundens skriftliga tillåtelse. Synen på högskoleutbildningars status Tillfrågade: ”Potentiella arbetsgivare” 2,7% 1,3% 17,3% 32,0% 46,7% 6,7% 49,3% 18,7% 3,9% 2,6% 19,7% 32,9% 40,8% 0,0%10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0% 1 Instämmer inte alls 2 3 4 5 Instämmer helt En examen ifrån Lunds universitet har ett stort värde på arbetsmarknaden En examen ifrån Malmö högskola har ett stort värde på arbetsmarknaden En högskoleutbildning har ett stort värde på arbetsmarknaden JÄMFÖRESLER MALMÖ HÖGSKOLAS STATUS LÄGRE BLAND ARBETSGIVARE

32 Miles Cut – MI CU AB (c) 2010. Samtliga idéer, koncept, modeller och slutsatser häri presenterade är konfidentiella, avsedda endast för beställaren och får ej spridas vidare utan kundens skriftliga tillåtelse. Synen på högskoleforskningens status Samtliga tillfrågade 3,1% 3,6% 23,6% 32,2% 37,5% 3,5% 5,2% 41,0% 29,1% 21,1% 0,0%5,0%10,0%15,0%20,0%25,0%30,0%35,0%40,0%45,0% 1 Instämmer inte alls 2 3 4 5 Instämmer helt Den forskning som bedrivs vid Malmö högskola gör nytta i samhället Den forskning som bedrivs vid högskolor och universitet gör nytta i samhället JÄMFÖRESLER FORSKNINGEN VID MALMÖ HÖGSKOLA HAR LÄGRE STATUS

33 Miles Cut – MI CU AB (c) 2010. Samtliga idéer, koncept, modeller och slutsatser häri presenterade är konfidentiella, avsedda endast för beställaren och får ej spridas vidare utan kundens skriftliga tillåtelse. Synen på högskoleforskningens status Tillfrågade: ”Potentiella studenter” 4,0% 20,5% 35,5% 36,0% 4,3% 4,8% 40,9% 31,2% 18,8% 0,0%5,0%10,0%15,0%20,0%25,0%30,0%35,0%40,0%45,0% 1 Instämmer inte alls 2 3 4 5 Instämmer helt Den forskning som bedrivs vid Malmö högskola gör nytta i samhället Den forskning som bedrivs vid högskolor och universitet gör nytta i samhället JÄMFÖRESLER BLIVANDE STUDENTER DELAR ALLMÄNHETENS UPPFATTNING

34 Miles Cut – MI CU AB (c) 2010. Samtliga idéer, koncept, modeller och slutsatser häri presenterade är konfidentiella, avsedda endast för beställaren och får ej spridas vidare utan kundens skriftliga tillåtelse. Synen på högskoleforskningens status Tillfrågade: ”Potentiella arbetsgivare” 5,3% 1,3% 22,7% 29,3% 41,3% 5,6% 4,2% 39,4% 31,0% 19,7% 0,0%5,0%10,0%15,0%20,0%25,0%30,0%35,0%40,0%45,0% 1 Instämmer inte alls 2 3 4 5 Instämmer helt Den forskning som bedrivs vid Malmö högskola gör nytta i samhället Den forskning som bedrivs vid högskolor och universitet gör nytta i samhället JÄMFÖRESLER INGEN SKILLNAD I ATTITYD BLAND ARBETSGIVARE HELLER

35 Miles Cut – MI CU AB (c) 2010. Samtliga idéer, koncept, modeller och slutsatser häri presenterade är konfidentiella, avsedda endast för beställaren och får ej spridas vidare utan kundens skriftliga tillåtelse. Högskolestudenternas attraktionskraft Fråga: Som arbetsgivare skulle jag anställa en student ifrån Lunds universitet framför en student med examen ifrån Malmö högskola. 23,8% 10,6% 35,5% 16,2% 13,9% 0,0%5,0%10,0%15,0%20,0%25,0%30,0%35,0%40,0% 1 Instämmer inte alls 2 3 4 5 Instämmer helt Total JÄMFÖRESLER DELAD SYN PÅ VÄRDET AV EN STUDENT FRÅN MALMÖ HÖGSKOLA

36 Miles Cut – MI CU AB (c) 2010. Samtliga idéer, koncept, modeller och slutsatser häri presenterade är konfidentiella, avsedda endast för beställaren och får ej spridas vidare utan kundens skriftliga tillåtelse. Högskolestudenternas attraktionskraft Fråga: Som arbetsgivare skulle jag anställa en student ifrån Lunds universitet framför en student med examen ifrån Malmö högskola. Tillfrågade: De som i sin yrkesroll anställer akademiker. 17,4% 11,6% 33,3% 21,7% 15,9% 26,3% 6,6% 36,8% 6,6% 23,7% 0,0%5,0%10,0%15,0%20,0%25,0%30,0%35,0%40,0% 1 Instämmer inte alls 2 3 4 5 Instämmer helt Potentiella arbetsgivare Övriga JÄMFÖRESLER DELAD SYN OCKSÅ BLAND POTENTIELLA ARBETSGIVARE

37 Miles Cut – MI CU AB (c) 2010. Samtliga idéer, koncept, modeller och slutsatser häri presenterade är konfidentiella, avsedda endast för beställaren och får ej spridas vidare utan kundens skriftliga tillåtelse. RESULTAT BAKGRUNDSFRÅGOR Kön Åldersgrupper Fakultetstillhörighet Geografisk hemvist Tidigare sysselsättning

38 Miles Cut – MI CU AB (c) 2010. Samtliga idéer, koncept, modeller och slutsatser häri presenterade är konfidentiella, avsedda endast för beställaren och får ej spridas vidare utan kundens skriftliga tillåtelse. Är du man eller kvinna? KÖNSFÖRDELNING 57,3% 42,7% 0,0%10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0% Kvinna Man Alla BAKGRUNDSFRÅGOR

39 Miles Cut – MI CU AB (c) 2010. Samtliga idéer, koncept, modeller och slutsatser häri presenterade är konfidentiella, avsedda endast för beställaren och får ej spridas vidare utan kundens skriftliga tillåtelse. Vilket år är du född? ÅLDERSFÖRDELNING, KATEGORISERAT 16,4% 15,8% 20,8% 22,3% 24,2% 0,5% 0,0%5,0%10,0%15,0%20,0%25,0%30,0% 16-25 år 26-35 år 36-45 år 46-55 år 56-65 år 65 år eller äldre Alla BAKGRUNDSFRÅGOR

40 Miles Cut – MI CU AB (c) 2010. Samtliga idéer, koncept, modeller och slutsatser häri presenterade är konfidentiella, avsedda endast för beställaren och får ej spridas vidare utan kundens skriftliga tillåtelse. Ange det postnummer där du bor FÖRDELNING GEOGRAFI, KATEGORISERAT 4,2% 10,4% 8,9% 17,9% 16,1% 20,5% 16,4% 5,6% 0,0%5,0%10,0%15,0%20,0%25,0% Mellersta Norrland Norra Mellansverige Småland med öarna Stockholm Sydsverige Västsverige Östra Mellansverige Övre Norrland Alla BAKGRUNDSFRÅGOR

41 Miles Cut – MI CU AB (c) 2010. Samtliga idéer, koncept, modeller och slutsatser häri presenterade är konfidentiella, avsedda endast för beställaren och får ej spridas vidare utan kundens skriftliga tillåtelse. Vilken är din högsta avslutade utbildning? STUDIEBAKGRUND 19,9% 35,2% 12,1% 32,8% 0,0%5,0%10,0%15,0%20,0%25,0%30,0%35,0%40,0% Grundskola, folkhögskola, realskola eller liknande Gymnasiutbildning Annan eftergymnasial utbildning, t ex folkhögskola, KY-utbildning Universitets- eller högskoleutbildning Alla BAKGRUNDSFRÅGOR

42 Miles Cut – MI CU AB (c) 2010. Samtliga idéer, koncept, modeller och slutsatser häri presenterade är konfidentiella, avsedda endast för beställaren och får ej spridas vidare utan kundens skriftliga tillåtelse. Inom den närmaste 5-årsperioden, har du funderingar på att studera vidare på högskolenivå? INTRESSE FÖR HÖGSKOLESTUDIER* 76,5% 23,5% (= 466 individer) 0,0%10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0%80,0%90,0% Nej Ja Alla BAKGRUNDSFRÅGOR *) Potentiella studenter

43 Miles Cut – MI CU AB (c) 2010. Samtliga idéer, koncept, modeller och slutsatser häri presenterade är konfidentiella, avsedda endast för beställaren och får ej spridas vidare utan kundens skriftliga tillåtelse. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning just nu? HUVUDSAKLIG SYSSELSÄTTNING 2,4% 3,2% 6,0% 6,3% 7,6% 11,6% 62,9% 0,0%10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0% Tjänstledig/föräldraledig Annat Pensionär Arbetssökande/arbetsmarknadsåtgärd Egen företagare Studerande Arbetar som anställd Alla BAKGRUNDSFRÅGOR

44 Miles Cut – MI CU AB (c) 2010. Samtliga idéer, koncept, modeller och slutsatser häri presenterade är konfidentiella, avsedda endast för beställaren och får ej spridas vidare utan kundens skriftliga tillåtelse. Du som arbetar, vilken typ av arbetsgivare har du? TYP AV ARBETSGIVARE 6,9% 8,6% 8,8% 23,3% 52,4% 0,0%10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0% Annan Landsting/region Statlig Kommunal Privat Alla BAKGRUNDSFRÅGOR

45 Miles Cut – MI CU AB (c) 2010. Samtliga idéer, koncept, modeller och slutsatser häri presenterade är konfidentiella, avsedda endast för beställaren och får ej spridas vidare utan kundens skriftliga tillåtelse. I din nuvarande yrkesroll, händer det att du anställer andra? ANDEL SOM I SITT YRKE ANSTÄLLER 83,6% 16,4% (= 279 individer) 0,0%10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0%80,0%90,0% Nej Ja Alla BAKGRUNDSFRÅGOR

46 Miles Cut – MI CU AB (c) 2010. Samtliga idéer, koncept, modeller och slutsatser häri presenterade är konfidentiella, avsedda endast för beställaren och får ej spridas vidare utan kundens skriftliga tillåtelse. Om du svarade ja på förra frågan, händer det att du anställer akademiker? ANDEL AV DESSA SOM ANSTÄLLER AKADEMIKER* 61,2% 38,8% (= 167 individer) 0,0%10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0% Nej Ja Alla BAKGRUNDSFRÅGOR *) Potentiella arbetsgivare

47 Miles Cut – MI CU AB (c) 2010. Samtliga idéer, koncept, modeller och slutsatser häri presenterade är konfidentiella, avsedda endast för beställaren och får ej spridas vidare utan kundens skriftliga tillåtelse. KONTAKT: AVSLUTNING Leif Geiger, undersökningsledare/kundsansvarig Wilhelm Landerholm, statistiker/analytiker www.milescut.se 08-588 857 00


Ladda ner ppt "Miles Cut – MI CU AB (c) 2010. Samtliga idéer, koncept, modeller och slutsatser häri presenterade är konfidentiella, avsedda endast för beställaren och."

Liknande presentationer


Google-annonser