Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Logistik, Business Logistics

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Logistik, Business Logistics"— Presentationens avskrift:

1 Logistik, Business Logistics
Kursens innehåll Logistik, Business Logistics Materialförsörjning Materials Management Produktionsstyrning Production Control Fysisk distribution Physical Distribution Leverantör Inköp Råmaterial- lager Produktion Försäljning Lager Kund Inbound Logistics Outbound Logistics Supply Chain Management Kvalitet Information

2 Logistik, Business Logistics
Där vi fortsätter Logistik, Business Logistics Materialförsörjning Materials Management Produktionsstyrning Production Control Fysisk distribution Physical Distribution Leverantör Inköp Råmaterial- lager Produktion Försäljning Lager Kund Inbound Logistics Outbound Logistics Supply Chain Management Kvalitet Information

3 Totalkostnadsanalys Att sträva efter att sänka den totala kostnaden för materialflödet i stället för enskilda kosnadsposter Detta innebär att: Man kan tillåta att en enskild kostnad ökar om den totala kostnaden därmed minskar!

4 Partiformning Det ”klassiska” problemet för totalkostnadsanalys
Många metoder för att lösa detta Några exempel: Wilsonformeln Wagner & Whitin Silver & Meal Least Unit Cost

5 Avvägningen mellan Lagringskostnad och Ordersärkostnad
Totalkostnad Lagringskostnad Optimal orderstorlek Orderstorlek

6 Totalkostnad vid partiformning
Q = Orderkvantitet (st) K = Ordersärkostnad (kr/gång) D = Efterfrågan (st/tidsenhet) V = Produktens värde (kr/st) (i boken kallad p) W = Lagringskostnad, lagerränta (%/tidsenhet) (i boken, r)

7 Vad är K? några exempel Vid inköp Orderläggning Leveransbevakning
Godsmottagning Ankomstkontroll Inlagring Ankomstrapportering Fakturakontroll Betalning

8 Vid beordring från egen produktion
Vad är K? några exempel Vid beordring från egen produktion Orderplanering Framtagning av produktionsunderlag Materieluttag ur förråd Framtagning av verktyg Omställning av maskiner, STÄLLKOSTNAD Interna transporter Slutkontroll Inlagring, inrapportering

9 Ekonomisk OrderKvantitet EOK, EOQ, Wilsonformeln, Kvadratrotsformeln......

10 Exempel på partiformning med Wilsonformeln
Företaget MoS, Möbler och Sån´t, tillverkar bla fåtöljen ”Exklusiv”. Till denna köper man in ben som är tillverkade av ädelträ. Det totala årsbehovet uppgår till ben/år (fyra per fåtölj) och behovet är jämnt fördelat över året. Inköpspriset för ett ben är 55 kr. I samband med varje beställning har man en fast administrativ kostnad om 150kr för fakturahantering o dyl. Transportkostnaden består av en fast del om 400kr och en rörlig del om 0,25kr/st. Företaget tillämpar en lagerränta på 30% Hur många ben ska man köpa in vid varje inköpstillfälle? Hur stor är den totala inköpskostnaden för ett år? (Den del som påverkas av partiformningen)  Använd Wilsonformeln och formeln för Ctot.

11 Egen uppgift partiformning
MoS köper också in sitsen, en spiralfjädersbotten, till fåtöljen. Man köper in st om året och förbrukningen av dessa är jämnt fördelad, precis som för fåtöljen. Inköpspriset är 86 kr/st. De administrativa kostnaderna vid en beställning uppgår till 150 kr. Man har också lyckats träffa ett avtal med en åkare om en fast transportkostnad oavsett hur många bottnar som levereras. Priset för detta är 400kr. Företaget satsar på att hålla sina lagernivåer nere så man har satt lagerräntan till 30% Det blir nu din uppgift att beräkna hur många spiralfjädersbottnar som ska köpas in vid varje tillfälle. Du ska också göra lite andra beräkningar enligt nedanstående: Hur många bottnar ska man köpa in åt gången för att den totala kostnaden ska bli så liten som möjligt? Hur många inköpstillfällen om året blir det med denna partistorlek? Hur stor blir den totala inköpskostnaden? Hur stor är den genomsnittliga kapitalbindningen i förrådet? Ledning: Titta på hur stort medellagret är och priset för sitsen.  Fundera också på vad som händer om leverantören erbjuder ett lägre pris, 82 kr/st, om du köper sitsar i taget.

12 Logistik, Business Logistics
Kursens innehåll Logistik, Business Logistics Materialförsörjning Materials Management Produktionsstyrning Production Control Fysisk distribution Physical Distribution Leverantör Inköp Råmaterial- lager Produktion Försäljning Lager Kund Inbound Logistics Outbound Logistics Supply Chain Management Kvalitet Information

13 Logistik, Business Logistics
Där vi fortsätter idag Logistik, Business Logistics Materialförsörjning Materials Management Produktionsstyrning Production Control Fysisk distribution Physical Distribution Leverantör Inköp Råmaterial- lager Produktion Försäljning Lager Kund Inbound Logistics Outbound Logistics Supply Chain Management Kvalitet Information

14 Först lite om -Prognoser Varför gör man prognoser?
Produktionsplanering Inköp Lagerhållning Distribution Strategifrågor För att kunna planera och utnyttja resurserna på bästa sätt

15 Att tänka på före prognosarbetet
Tre steg Definiera syftet med prognosen Vad ska prognosen användas till? Tidshorisont och periodisering? Måttenhet för material- och produktionsflödet? Vilka data är relevanta? Analysera datamaterialet Kartlägg de faktorer som kan påverka behov eller förbrukning.

16 Prognosmetoder Två huvudgrupper
Bedömningsmetoder Delphi-undersökningar Analogimetoder Kartläggningsmetoder Beräkningsmetoder Finns ett stort antal Bygger på historiska uppgifter

17 Efterfrågemönster

18 Fler efterfrågemönster
Faktorer som kan påverka behov eller förbrukning

19 Prognos med metoden Glidande Medelvärde

20 Prognos med metoden Exponentiell Utjämning
Detta ger för t = januari

21 Egen övningsuppgift

22 Egen övningsuppgift Lösning

23 Glidande Medelvärde Olika bas, olika n

24 Exponentiell Utjämning Olika värden på α

25 Prognos med justering för säsong

26 Beskrivande produktionsbegrepp
Divergent produktion Kännetecknas av: Ett eller ett fåtal råmaterial resulterar, efter bearbetning, i ett flertal slutprodukter Konvergent produktion Kännetecknas av: En stor mängd råmaterial och köpkomponenter resulterar i en eller ett fåtal slutprodukter

27 Olika typer av produktion
Enstycksproduktion: Produktion av varje enskild produkt för sig Serieproduktion: Produktion av en mängd produkter av liknande slag i en och samma serie Kontinuerlig produktion: Produktion av en och samma produkt kontinuerligt

28 Vad styr produktionen? Lagerorderstyrd produktion: Vanligt för standardiserade produkter. Kräver prognoser och låga framställningskostnader Kundorderstyrd produktion: Vanligast då det finns kundspecifika krav. Kräver flexibilitet och korta ledtider Kundorderpunkt: Ett mellanting som blir allt vanligare. Punkten i produktionen där produkten blir kundspecifik

29 Material och ProduktionsStyrning MPS, består av tre aktiviteter
Planering: Handlar om att på förhand bestämma vad och vilka mängder som ska tillverkas var och när Kontroll: Man följer upp planerna för att kontrollera mot ”verkligheten”. Vad blev det? Styrning: Som en följd av kontrollen sätter man in åtgärder vid avvikelser från planen

30 Sälj och verksamhetsplanering
Planeringsnivåer Sälj och verksamhetsplanering Tidshorisont: år. Periodlängd: Kvartal – månad Omplanering: Kvartalsvis - månadsvis Huvudplanering Tidshorisont: 0,5 - 1 år. Periodlängd: Månad – vecka Omplanering: Månadsvis – veckovis Orderplanering Tidshorisont: 1 – 6 månader. Periodlängd: Vecka - dag Omplanering: Veckovis – dagligen Detaljplanering Tidshorisont: 1 – 4 veckor. Periodlängd: Dag - timme Omplanering: Dagligen

31 MPS - system Oftast datorbaserade Dock inte nödvändigtvis
Ofta moduluppbyggda Exempel på ingående moduler Produktionshantering Materialplanering Inköpsplanering Kundorderhantering För- och efterkalkyler

32 MPS - system Kopplas ofta ihop med andra informationssystem inom företaget ERP – system integrerar alla funktioner i företaget i ett enda system Nu också vanligt med koppling till system utanför det egna företaget t ex Kunder Leverantörer Webshop

33 MPS Material och ProduktionsStyrning
Tre huvudprinciper MRP OPT JIT

34 Grunddata för arbete med MPS
För produktionsplanering behövs register över: Resurser Operationer Artiklar Produktstrukturer

35 Produktstruktur Alla fysiska produkter kan beskrivas med produktstrukturer Visar produktens beståndsdelar i form av ingående material Är uppdelad i olika nivåer som beskriver det successiva färdigställandet Översta nivån visar slutprodukten Nedersta nivån visar köpdetaljer

36 Produktstruktur, exempel
Smal och djup Ett råmaterial som i steg omvandlas till slutprodukten

37 Produktstruktur, exempel
Bred och grund Många köpkomponenter som monteras ihop till slutprodukten

38 Produktstruktur, exempel
Bred och djup Många köpkomponenter och förädlingssteg för att komma till slutprodukten

39 MRP Material Requirements Planning Hur det fungerar
Huvudproduktionsprogram Bruttobehovsberäkning Avstämmning mot lagernivå Starttidsättning Partiformning Nedbrytning till närmast underliggande nivå Behovsplaner Kapacitets-/resursplaner MRP Material Requirements Planning Hur det fungerar

40 MRPII Manufacturing Resource Planning
Huvudproduktionsprogram Behovsplaner Kapacitets-/resursplaner MRP Behovs- och tillverkningsplaner Problem? Ja Nej Justering av huvudproduktions-program Kundorder, prognos Preliminär produktionsplan Grovplanering Resurs o kapacitet Beläggning Justering av preliminär produktionsplan (manuell) En utveckling av MRP med större focus mot resurser

41 Materialnettobehovsberäkning Ett exempel
Företaget MoS tillverkar bla en svart fåtölj, artikel 5000, och en vit fåtölj, Med hjälp av en prognos och inneliggande kundorder har man fastställt ett produktionsprogram enligt nedastående. Tabellen visar behovet av 5000 respektive under vecka 1 tom 12. Fåtöljerna har bla en gemensam ingående artikel, Ben i ädelträ nummer 5010, som är en köpartikel (köps färdig från leverantör). Det går åt fyra ben till varje fåtölj. En annan gemensam artikel är Spiralfjädersbotten, Det behövs en sådan till varje fåtölj. Gör en materialbehovsplanering gällande artikel 5010 för vecka ett till tolv. Produktionsprogram Vecka Prod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5000 150 170 200 180 160 5000-1 50 60 40 30 70 80 Data om artikel nummer 5010 och 5006 Artikel Partistorlek Ledtid Saldo (vecka 1) 5010 1460 st 2 veckor 2000 st 5006 1 vecka 900 st

42 Materialnettobehovsberäkning Ett exempel
Vecka nummer Artnr 5000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Behov 5000 (4 för varje) 150 170 200 Behov 5001 50 60 Bruttobehov 800 920 1000 Lagersaldo 2000 st 1200 280 740 720 Order-kvantitet 1460 Startvecka för order

43 Materialnettobehovsberäkning Lösning
Vecka nummer Artnr 5000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Behov 5000 (4 för varje) 150 170 200 180 160 Behov 5001 50 60 40 30 70 80 Bruttobehov 800 920 1000 880 760 840 1080 1120 Lagersaldo 2000 st 1200 280 740 1320 440 900 140 720 1340 340 1060 560 120 400 Order-kvantitet 1460 Startvecka för order

44 Optimized Production Technology OPT
En kombination av MRP och JIT Söker råda bot på svagheterna i MRP Integreras ofta med MRP-lösningar Målstyrd produktion Hitta flaskhalsarna och utnyttja dem till 100%

45 Optimized Production Technology De nio OPT-reglerna
Balansera flödet, inte kapaciteten. Utnyttjande av icke flaskhalsar bestäms inte av dess egen potential, utan av någon annan begränsning i systemet. Utnyttjande och aktivering av resurser är inte samma sak. Förlorad tid i en flaskhals är en för evigt förlorad tid. Sparad tid i en icke-flaskhals har inget värde.

46 Optimized Production Technology De nio OPT-reglerna, forts
Flaskhalsarna styr både systemets genomflöde och lager. Försörjningspartiet bör inte, och ska ofta inte, vara lika stort som produktionspartiet. Produktionspartiet ska vara variabelt, inte fast. Planering ska göras med hänsyn tagen till systemets samtidigt verkande begränsningar. Ledtider är en konsekvens av planeringen och kan inte bestämmas i förväg.

47 Theory Of Constraints, TOC Begränsningsteorin
En vidareutveckling av OPT Utgångspunkten är att i alla system finns en eller flera begränsningar Begränsningarna kan vara t ex brist på kapacitet, tillgång på material eller marknadens efterfrågan Det är alltid en sådan begränsning som avgör vad systemet kan prestera Innehåller även metoder för t ex distribution, marknadsföring och problemlösning

48 Theory Of Constraints, TOC DBR – Drum, Buffer, Rope
En metod för planering och styrning Minska störningarna, öka produktiviteten och skapa ett jämnare flöde Det finns alltid en begränsande resurs i varje produktionssystem Trumman, begränsningen, håller takten Buffert innan trumman för att säkra denna Resurserna efter trumman ”håller repet sträckt”

49 Just-In-Time, JIT Eliminera allt onödigt
Allt onödigt är sådant som adderar kostnader men inte värde till en produkt Kundfocuserat, kundorderstyrt Köp in, producera och leverera just i tid Tid kostar och ska elimineras så långt som möjligt

50 ”Logistik på Japanska” The Toyota Way, TPS
Just In Time TQC Total Quality Control Stark betoning på kvalitet och på ”det enkla” ”Kanban” ”LEAN”

51 Tryckande och sugande system ”Push and Pull”
Tillverkningsorder Flöde Push Tillverkningsorder Flöde PuLL

52 Det finns tre olika aktiviteter i ett företag!
LEAN Det finns tre olika aktiviteter i ett företag! Värdeadderande aktiviteter: Ger ett direkt värde för kunden. Kan t ex vara att man lackerar en bil Icke värdeadderande aktiviteter: Ger inget värde för kunden men förbrukar t ex tid, resurser, utrymme.... Kan t ex vara onödiga transporter eller onödig lagring Indirekt värdeadderande aktiviteter: Nödvändiga aktiviteter som inte ger något direkt värde för kunden. T ex administrativt arbete med löneutbetalningar

53 Det finns åtta slöserier
MUDA, slöseri Det finns åtta slöserier Överproduktion Väntan Onödiga transporter Onödigt eller felaktigt utfört arbete Onödigt stora lager. Gäller råvaror, PIA, färdiga produkter Onödiga rörelser och förflyttningar Misstag och korrigeringar Outnyttjad kreativitet

54 LEAN - verktyg Några exempel Value Stream Mapping, värdeflödesanalys
5S – Sortera, Strukturera, Städa, Standardisera, Skapa vana Cell design, design och förbättring av arbetsplatsen Quick Change Over, snabba omställningar (SMED) Visuell styrning

55 Kaizen, bra väg Vägen till ständiga förbättringar. Att ständigt sträva efter detta Gäller såväl företaget som på det personliga planet Ingen process kan anses vara perfekt. Allt kan ständigt förbättras Förslagslådor och liknande viktiga verktyg (se det åttonde slöseriet)

56 Lösa problem genom att alltid gå till källan
Att ständigt fråga: Varför????? -minst fem gånger Det är en oljefläck på golvet. Varför? För att en maskin läcker olja: Varför läcker maskinen olja? För att packningen är sönder. Varför är den det? Vi köpte undermåliga packningar. Varför då? Vi gick efter priset. Varför? Inköparna premieras för kortsiktiga besparingar.

57 Japanska sjön -ett filosofiskt synsätt


Ladda ner ppt "Logistik, Business Logistics"

Liknande presentationer


Google-annonser