Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärande utvärdering - Teoretiska utgångspunkter - Praktiska konsekvenser - Samtal i grupp Örenäs slott 23 oktober 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärande utvärdering - Teoretiska utgångspunkter - Praktiska konsekvenser - Samtal i grupp Örenäs slott 23 oktober 2009."— Presentationens avskrift:

1 Lärande utvärdering - Teoretiska utgångspunkter - Praktiska konsekvenser - Samtal i grupp Örenäs slott 23 oktober 2009

2 Idag fokus på lärtänkande, inte metoddetaljer som Svarsfrekvens Bortfall Tillförlitlighet Pålitlighet Indikatorer (rätt/bra/viktiga) Frågor (rätt/bra/viktiga) Kvantitativa eller kvalitativa metoder (rätt/bra/effektiva) Urval (deltagare/grupper/nivåer) Hinder (språk mm) Kontrollgrupp

3 Upplägg 13:00 Inledning 13:10 Teorigrund 13:50 Paus 14:00 Första samtalet 14:50 Paus 15:00 Andra samtalet 15:50 Paus 16:00 Uppsamling, stöd, fortsättning 16:30 Slut Utvärdering via webben

4 Kan framtiden förutsägas och planeras?

5

6 Olika synsätt Rationellt tänkande Instrumentellt och funktionellt synsätt Medel A leder till mål B Slutet system Stabil omgivning Systemtänkande Dynamiskt synsätt Helhetsperspektiv Öppet system Interagerar med omgivningen

7 Planeringsstyrda projekt Processtyrda projekt

8 Lärande typer (Ellström, 1992) Anpassningsinriktat Vad – åtgärda Kontrollera Reproduktivt lärande Utvecklingsinriktat Varför – förstå Reflektera Kreativt lärande

9 Utvärderingstyper SummativFormativ Varför?Kunskap att bedöma Kunskap att förändra Vad?Resultat och effekter Praktik och process När?Sällan, efteråt Ofta, under tiden

10 Planeringsstyrda projekt och summativ utvärdering

11 Processtyrda projekt och formativ utvärdering Systematisk reflektion

12 En lärande utvärderare 1.Engageras tidigt och har nog med tid 2.Är mer processkunnig än metodexpert 3.Kombinerar närhet med kritisk distans 4.Stödjer och stör (farthinder) 5.Organiserar gemensamma lärmiljöer 6.Involverar intressenter och samlär 7.Sprider information 8.Balanserar omedelbar nytta med långsiktiga effekter

13 Centrala begrepp Dialog Delaktighet Kontinuerlig återkoppling Kollektivt lärande Kritisk reflektion

14 Metoder och arbetssätt DATAINSAMLING Egendokumentation Enkäter Intervjuer Fokusgrupper DATABEARBETNING Fokusgrupper Seminarier Workshops Nätverk

15 Projekt Projektresultat och Programmål Resultat Effekt Idé S P R I D N I N G

16 1. Hur kan utvärderingen organiseras för lärande och projektutveckling? Hur kan utvärdering på ett naturligt sätt struktureras in i processen? Utvärderaren kommunicerar inte med oss. Vi kan inte påverka utvärderingen. Räcker det med att utvärderaren sitter i styrgruppen? Processen, inte målen, är det mest relevanta. Omformulera målsättningen?

17 2. Hur kan utvärderingen bidra till att påverka ordinarie verksamheter? På vilket sätt har kompetenshöjningen gett avtryck i det dagliga arbetet? Hur prioritera och planera implementeringsarbetet? Hur värdera hur mjuka faktorer påverkar företagens tillväxt? Coachin är en process som kan ge effekt långt senare. Hur kan man lyfta det? Applicerbarheten i praktiken av utbildningsinsatsen Hur analysera projektets resultat i jämförelse med ordinarie verksamhet och identifiera framgångsfaktorer? Projektet innehåller en mängd olika aktiviteter och målgruppen har kommit olika långt vilket kan försvåra spridningen av resultatet.

18 Exempel ur en offerttext: Syftet med processutvärderingen är att vid punktinsatser under projektperioden redovisa och analysera - deltagarnas synpunkter - projektets genomförande i relation till ansökan - projektets organisation, insatser och metoder - faktorer som rör programkriterier - aspekter som rör de horisontella kriterierna Processutvärderingen innebär att systematiskt följa och dokumentera projektets genomförande och att studera förutsättningarna för att de uppställda program- och projektmålen ska nås. Värdet av en sådan utvärdering ligger i att den kan synliggöra varför projektet lyckas bra eller mindre bra, det vill säga analysera hur och varför målen har nåtts eller inte. Varje insats dokumenteras i en projekt- och rådgivningsrapport till projektägaren.

19 Syftet med processutvärderingen är att vid olika punktinsatser under projektperioden redovisa x, y, z och organisera lärseminarier med strategiskt viktiga intressenter för att analysera delresultaten, utveckla projektprocessen och sprida erfarenheter. Varje insats dokumenteras i en delrapport som används till ett studiematerial inför analysseminarierna. Processutvärderingen innebär att systematiskt följa och dokumentera projektets genomförande och att stödja projektet så att de uppställda program- och projektmålen nås samt leder till hållbara effekter.

20 Processtöd till projekt Direktstöd Nätverk för utvärdering och lärande Regionala seminarier/workshops

21 Extrabilder

22 Absorbering För- ändring ESF-PROJEKT ORGANISATIONER Direkt Indirekt STRUKTUR Lärande Strategisk påverkan

23 Lärande utvärdering – följeforskning Lärande utvärdering Följeforskning

24 Lärande utvärdering och strategisk påverkan Idé Resultat Projekt Effekt


Ladda ner ppt "Lärande utvärdering - Teoretiska utgångspunkter - Praktiska konsekvenser - Samtal i grupp Örenäs slott 23 oktober 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser