Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2008-09-10 kl 13.00 Utbildningar som frigör och utmanar Forskningsresultat i världsklass Kultur, samverkan och entreprenöriellt förhållningssätt för utveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2008-09-10 kl 13.00 Utbildningar som frigör och utmanar Forskningsresultat i världsklass Kultur, samverkan och entreprenöriellt förhållningssätt för utveckling."— Presentationens avskrift:

1 2008-09-10 kl 13.00 Utbildningar som frigör och utmanar Forskningsresultat i världsklass Kultur, samverkan och entreprenöriellt förhållningssätt för utveckling och tillväxt Vision: Med forskningsresultat i världsklass och utbildningar som frigör och utmanar varje individs hela förmåga att möta framtiden bidrar vi till utvecklingen av morgondagens samhälle, i innovativa och gränsöverskridande möten skapar vi utveckling och tillväxt FÖREGÅNGARE I TANKE OCH HANDLING TEKNISK PROFIL ETT UNIVERSITET Respekt, tillit och ansvar Öppenhet Verksamhet med tillväxt i ekonomisk balans

2 Avnämare och Samhälle Vision: Med forskningsresultat i världsklass och utbildningar som frigör och utmanar varje individs hela förmåga att möta framtiden bidrar vi till utvecklingen av morgondagens samhälle, i innovativa och gränsöverskridande möten skapar vi utveckling och tillväxt Medarbetare 08-09-08 kl. 13.30 Våra nycklar till framgång: FÖREGÅNGARE I TANKE OCH HANDLING TEKNISK PROFIL ETT UNIVERSITET Värderingar: Respekt, tillit och ansvar --- Öppenhet S2 Forskningsresultat med större internationell genomslagskraft och synlighet S1 Ökad examination av eftertraktade studenter /doktorander förberedda för olika karriärer 2009 - 2012 P1 Kreativ studiemiljö med entreprenöriella lärare som stimulerar lust till lärande P4 Fler vetenskapligt starka forskare med förmåga att samverka M3 Förstärka tydligt och ansvarstagande ledarskap och medarbetarskap P2 Ökat samarbete över gränser M2 Vi attraherar de bästa medarbetarna genom ökad strategisk kompetens- för sörjning P3 Ökad fokusering och prioritering av starka forskningsmiljöer A2 Förstärka LTU som samverkanspartner med andra universitet, näringsliv och offentlig sektor Utbildningar som frigör och utmanar Forskningsresultat i världsklass M4 Fler professorer som framgångsrika forskningsledare M1 Fler lärare med god forskningsgrund som framgångsrika pedagogiska ledare A1 Attraktivare, mer relevanta och profilerade utbildningar som har hög kvalitet Kultur, samverkan och entreprenöriellt förhållningssätt för utveckling och tillväxt Möjliggörare Eko- nomi E1 Verksamhet med tillväxt i ekonomisk balans 2008-09-10 kl 13.00 Intern Process

3 Avnämare och Samhälle Intern Process Vision: Med forskningsresultat i världsklass och utbildningar som frigör och utmanar varje individs hela förmåga att möta framtiden bidrar vi till utvecklingen av morgondagens samhälle, i innovativa och gränsöverskridande möten skapar vi utveckling och tillväxt Medarbetare 08-09-08 kl. 13.30 Våra nycklar till framgång: FÖREGÅNGARE I TANKE OCH HANDLING TEKNISK PROFIL ETT UNIVERSITET Värderingar: Respekt, tillit och ansvar --- Öppenhet S2 Forskningsresultat med större internationell genomslagskraft och synlighet S1 Ökad examination av eftertraktade studenter /doktorander förberedda för olika karriärer 2009 - 2012 P1 Kreativ studiemiljö med entreprenöriella lärare som stimulerar lust till lärande P4 Fler vetenskapligt starka forskare med förmåga att samverka M3 Förstärka tydligt och ansvarstagande ledarskap och medarbetarskap P2 Ökat samarbete över gränser M2 Vi attraherar de bästa medarbetarna genom ökad strategisk kompetens- för sörjning P3 Ökad fokusering och prioritering av starka forskningsmiljöer A2 Förstärka LTU som samverkanspartner med andra universitet, näringsliv och offentlig sektor Utbildningar som frigör och utmanar Forskningsresultat i världsklass M4 Fler professorer som framgångsrika forskningsledare M1 Fler lärare med god forskningsgrund som framgångsrika pedagogiska ledare A1 Attraktivare, mer relevanta och profilerade utbildningar som har hög kvalitet Kultur, samverkan och entreprenöriellt förhållningssätt för utveckling och tillväxt Möjliggörare Eko- nomi E1 Verksamhet med tillväxt i ekonomisk balans 2008-09-10 kl 13.00 Mått: Examenskvot (def ?) (PA?) Genomströmning på kurs (I) Mått: Reg nybörjare på program (PA) Kvarvarande studenter efter 1 och 2 år (PA) Studenternas uppfattning om relevans, aktualitet och profil Mått: Fråga i studentenkät (U+PA?) Mått: Antal lärare med doktorsexamen (I) Fråga i studentenkät (U + PA?) Mått: Medarbetarindex (I) Mått: Kompetensprofil /ämne (?) (I) Antal sökande til äf-tjänster (U) Inget mått Mått: Eget kapital (I) Mått: Citeringar (I) Publiceringar (I) Excellensmiljöer (U) Externfinansieringsgrad (I) Mått: Antal forskningsprojekt med fler än två externa parter (I) Inget mått Mått: Antal ämnen (?) med externfinansiering över viss summa. (U) Inget mått

4 Beskrivning VAD: Vårt mål är att erbjuda framgångsrik utbildning och examinera ett ökat antal studenter /doktorander som blir eftertraktade och når framgång i sina framtida karriärer VARFÖR: Genom våra studenter/doktorander bidrar vi till samhällsutvecklingen och främjar kritiskt tänkande, mångfald och ökad välfärd. HUR: Vi erbjuder attraktiva, och profilerade utbildningar av hög kvalitet i en studiemiljö, som stimulerar lust till lärande, med entreprenöriella lärare inom starka forskningsmiljöer. RESULTAT: De studenter/doktorander som vi utexaminerar är väl förberedda för olika karriärer och eftertraktade på den nationella och internationella arbetsmarknaden. Våra alumner är goda ambassadörer för LTU. Mått Vad avser vi indikera med detta mått?FormelEnhet/frekvens Data/ statusMåltal S1 M1 Examenskvot för utbildningar på alla nivåer Att vi lever upp till vårt viktigaste resultatmål från regeringen i form av andel studenter/doktorander som utexamineras Antal studenter /doktorander som utexamineras/ antal registrerade studenter /doktorander % / årsvis Ladok: finns idag S1 M2 Genom- strömning på kurs grund- resp. avancerad nivå Att vi lever upp till vårt viktigaste resultatmål vad gäller kurs på grund- resp. avancerad nivå i form av andel studenter som examineras Antal studenter som examineras/ antal reg. studenter % / årsvis Ladok: finns idag88 % Strategiskt mål: S1 Ökad examination av eftertraktade studenter/doktorander förberedda för olika karriärer

5 Fortsättning från föregående HandlingsplanExakt vad producerar handlingsplanen (resultat)? Uppskatt ning av resurser Status & KlartAnsvarigNoteringar S1 H1 PF ? Modell för ökad genom- strömning Fler stannar kvar på sin utbildning och producerar poäng Pågår 2008 och 2009 Rektor och nämnder S1 H2 PF 1.6.3 Doktorandombud Ökad genomströmning inom utbildning på forskarnivå. 100 tkr S1 H3 PF 1.6.2 Research trainee Ökad genomströmning inom utbildning på forskarnivå genom en bättre övergång från utbildning på avancerad nivå 750 tkr (2009) 1350 tkr (2010) Nämnderna 1.Nyttja SCB s statistik ang. alumni. Återkom med förslag på hur, kostnader mm 2.Gör selektiva undersökningar av industrins mm åsikter. Återkom med förslag Strategiskt mål: S1 Ökad examination av eftertraktade studenter/doktorander förberedda för olika karriärer

6 Beskrivning VAD: LTU:s profil är utbildningar med tydlig samhällsrelevans som präglas av ett entreprenöriellt och gränsöverskridande förhållningssätt. Studenter/doktorander uppfattar våra utbildningar som relevanta, med aktuellt innehåll och med en tydlig profil. VARFÖR: Vi bidrar till samhällets kompetensutveckling genom att våra utbildningar attraherar nya studenter / doktorander och får dem att slutföra sina studier och ta examen HUR: 1.Genom omvärldsanalyser utifrån samhällets nutida och framtida kompetensbehov formar vi utbildningens utbud och innehåll. 2.Vi säkerställer att alla program / arenor utvecklas i linje med den fastställda strategin; där stark arbetslivsanknytning och tydlig profil är ledstjärnor 3.Vi ska inför rekrytering skapa attraktiv och lättillgänglig information för blivande studenter och doktorander 4.Prioritera resurserna så att de värdeskapande aktiviteterna, definierade ur ett student- /doktorandperspektiv, genomförs före övriga aktiviteter. RESULTAT: Ökat antal registrerade nybörjare på våra utbildningar, samt ökat antal kvarvarande studenter / doktorander efter 1 resp. 2 år. Studenter/doktorander som vill vara goda ambassadörer för LTU. Mått Vad avser vi indikera med detta mått?FormelEnhet/frekvens Data/ statusMåltal A1 M1 Registrerade nybörjare på program Att vår attraktionskraft ökar som är ett mått på att de förändringar som vi gör inom våra utbildningar är bra. Mäts per program och redovisas på universitetsnivå. Antal nyregistrerade studenter per program Antal Tertial 1 och 2 (28/2 och 30/9) Ladok: finns idag A1 M2 Kvarvarande studenter /doktorander efter 1 och 2 år Att vi har förmågan att behålla våra studenter är ett kvitto på att vi har motsvarat studenternas / doktorandernas förväntningar och på så sätt ökar förutsättningarna för ökad genomströmning Andel studenter / doktorander i % som är kvar på sitt program efter 1 år och 2 år % Tertial 1 och 2 Ladok: finns idag Strategiskt mål: A1 Attraktivare, mer relevanta och profilerade utbildningar som har hög kvalitet

7 Fortsättning från föregående Mått Vad avser vi indikera med detta mått?FormelEnhet/frekvens Data/ statusMåltal A1 M3 Studenternas/dokt orandernas uppfattningar om relevans, innehåll och tydlig profil Att studenterna / doktoranderna uppfattar våra utbildningar som relevanta, med aktuellt innehåll och med en tydlig profil. Andel studenter som upplever utbildningarna som Relevanta Aktuella Profilerade Program- utvärdering, HandlingsplanExakt vad producerar handlingsplanen (resultat) ? Uppskattning av resurser Status & Klart Ansvarig Noteringar A1 H1 PF 1.6.17 Studentrekrytering och marknadsföring Samordnade och riktade aktiviteter så att fler söker våra utbildningar 19 100 tkr (2009) Förv chef A1 H2 Översyn av kurs- utbud Färre (-40% 2009/2010) kursdubbletter och kursägarskap där kompetens finns och färre kurser med litet antal studenter Pågår 2008 inför och under 2009 Nämnde rna A1 H3 Utbildningens innehåll Säkerställd profil, arbetlivsanknytning och entreprenöriellt förhållningssätt A1 H4 Öka nationell och internationell rekrytering på forskarnivå Ökade volymer samt breddad rekryteringsbas 2009 / 2010Institutio nerna Strategiskt mål: A1 Attraktivare, mer relevanta och profilerade utbildningar som har hög kvalitet

8 Beskrivning VAD:Studiemiljö som stimulerar studenternas/doktorandernas lust till lärande. VARFÖR: Detta är en av våra konkurrensfördelar och är en förutsättning för att attrahera och behålla våra studenter med hög examinationsgrad HUR: 1.Vi har ett pedagogiskt förhållningssätt som stimulerar studenterna/doktoranderna att själva ta ansvar för sitt lärande. 2.Vi satsar på kompetensutveckling i entreprenöriellt lärande för att stimulera nyfikenhet, kreativitet och mod att våga prova nya vägar. 3. Vi har studentstöd, lokaler och tekniska förutsättningar som bidrar till att skapa en bra studie- och arbetsmiljö. RESULTAT: Lärare som utmanar studenternas/doktoranden as förmågor samt fokuserar på studentens aktiva lärande. Vi blir kända för en attraktiv studiemiljö och att det under utbildningen visas på vilka vägar som finns för personlig och entreprenöriell utveckling Mått Vad avser vi indikera med detta mått?Formel Enhet/frekve ns Data/ statusMåltal P1.M1. Studiemiljön upplevs stimulerande (frågor i studentenkät) Hur väl vi lyckas med processen att skapa stimulerande studiemiljö Se studieenkätVarje läsperiod Mäts inte idag Strategiskt mål: P1 Kreativ studiemiljö som med entreprenöriella lärare stimulerar lust till lärande

9 Fortsättning från föregående Handlingsplan Exakt vad producerar handlingsplanen (resultat)? Uppskattning av resurser Status & Klart Ansvarig Noteringar P1 H1 Modell för ökad genomströmning Den producerar tidig uppföljning av studieresultat. Metoder för att underlätta inlärning tex SI-ledare, … Pågår 2008 och forts. 2009 Rektor och nämnder P1 H2 LRC – Biblioteket Underlätta studenternas lärande LRC-råd tar fram handlings- plan P1 H3 PF 1.6.6 Förbättra formerna för flexibelt lärande Utvecklade former som möjliggör studier som är oberoende av tid och plats för att öka möjligheterna till livslångt lärande och därmed ökar antalet studenter vid LTU. 500 tkr (2009) Förv chef P1 H4 PF 1.6.18 Karriärcentrum Genom en samlad service får studenter och doktorander kännedom om de alternativa karriärvägar som finns efter examen 700 tkr /år Förv chef Strategiskt mål: P1 Kreativ studiemiljö som med entreprenöriella lärare stimulerar lust till lärande

10 Beskrivning VAD:Framgångsrika pedagogiska ledare skapar attraktiva kurser. VARFÖR:Pedagogiken viktig för inlärning och bidrar till ökad genomströmning och examination HUR: 1.Genom ett samlat pedagogiskt förhållningssätt ( signum) och kompetensutveckling inom pedagogik 2.Modell för ökad genomströmning 3.Satsning på kompetensutveckling så att lärarna har god forskningsanknytning eller bedriver konstnärligt utvecklingsarbete RESULTAT: Fler kurser som får bra utvärderingar avseende pedagogiskt förhållningssätt och fler lärare som erhåller pedagogiska utmärkelser Mått Vad avser vi indikera med detta mått?FormelEnhet/frekvens Data/ statusMåltal M1 M1 Antal/Andel lärare med doktorsexamen Ökning av av både antal och andel lärare som har doktorsexamen Antal lärare med dr examen/totalt årsvis Mäts idag 54% (2007) XX% (2009) YY% (2010) 80% lång sikt M1 M2. Det pedagogiska signumet avspeglas i kurserna Hur väl vi lyckas med processen att skapa en pedagogisk miljö Se studieenkätVarje läsperiodMäts inte idag Strategiskt mål: M 1 Fler lärare med god forskningsgrund som framgångsrika pedagogiska ledare

11 Fortsättning från föregående Handlingsplan Exakt vad producerar handlingsplanen (resultat)? Uppskattning av resurserStatus & Klart Ansvarig Noteringar M1 H1 PF 1.6.1 Pedagogiskt signum Ett utvecklat signum synliggörs för studenterna och resulterar i färre avhopp 2 000 tkr2009Nämnderna M1 H2 PF 1.6.4 Kompetensutveckling för lärare Kompetensutveckling i entreprenöriellt lärande i syfte att synliggöra innebörden och uveckla de entreprenöriella förmågorna hos lärare. 500 tkr (2009)Förv chef Strategiskt mål: M 1 Fler lärare med god forskningsgrund som framgångsrika pedagogiska ledare

12 Beskrivning VAD:Bedriva verksamheten i ekonomisk balans är en grundförutsättning för fortsatt utveckling VARFÖR: En sund ekonomi innehåller både handlingsutrymme och intern balans och innebär att vi kan genomföra strategiska satsningar samtidigt som det finns ekonomiskt utrymme att klara tillfälliga nedgångar. HUR:Universitetets ekonomiska resurser prioriteras på ett för hela verksamheten effektivt sätt. RESULTAT:Vår verksamhet bedrivs effektivt och vi har önskat handlingsutrymme för utveckling MåttVad avser vi indikera med detta mått?FormelEnhet/frekvens Data/ statusMåltal E2 M1 Eget kapital Vårt ekonomiska handlingsutrymme Eget kapital enligt balans- räkningMnkr/Årsvis 8 % av kostnads- omslutning Handlingsplan Exakt vad producerar handlingsplanen (resultat)? Uppskattning av resurserStatus & Klart Ansvarig Noteringar E1 H1 PF 1.6.23 Effektivisering inom administration, infrastruktur och service5 000 tkr Förv ch E1 H2 PF 1.6.25Resursförstärkning omstrukturering -lokaler5 000 tkr Förv ch E1 H3 PF 1.6.24Resursförstärkning omstrukturering - personal40 000 tkr Förv ch E1 H4 Resursfördelnings- system Nytt system för fördelning av resurser till utbildning och forskning totalt 9,25 mnkr (2009)Förv ch Strategiskt mål: E1 Verksamhet med tillväxt i ekonomisk balans

13 Beskrivning VAD:Vi samarbetar över ämnesmässiga, hierarkiska, organisatoriska och geografiska gränser. VARFÖR: För att LTU ska kännetecknas av nytänkande, kreativitet och effektivitet och det är i dessa nya gränsytor som nya förutsättningar för kunskapsutveckling genereras HUR: Samarbete ska vara ett signum för kulturen inom LTU och ska finnas med i alla sammanhang, från små enkla samarbeten till utveckling av prioriterade områden. RESULTAT:Samarbete över formella och informella gränser skapar nytänkande, kreativitet och effektivitet. MåttVad avser vi indikera med detta mått?FormelEnhet/frekvens Data/ statusMåltal Handlingsplan Exakt vad producerar handlingsplanen (resultat)? Uppskattning av resurserStatus & Klart Ansvarig Noteringar P6 H1 Samverkan Ta fram kriterier för vad vi menar med samverkan, vad som måste vara uppnått och vad som senare ska mätas. Strategiskt mål: P2 Ökat samarbete över gränser

14 Beskrivning VAD: Vårt arbetsklimat kännetecknas av samarbete, respekt, tillit och öppenhet. Alla anställda är bärare av kulturen, med ledarna som förebilder, Vi tillåter risktagande och värdesätter varandras kompetenser och framgångar. VARFÖR:Ansvarstagande medarbetare utvecklar LTU till det universitet som vår strategi syftar till. HUR: Alla tar ansvar för sina verksamhetsområden, sin egen och universitets utveckling. Universitets medarbetare är öppna, lyssnar, för dialog och sprider kunskap med genomslagskraft. RESULTAT: Vi lever våra värderingar och får medarbetare som vågar, vill och har möjlighet att utvecklas, vilket stärker vår konkurrenskraft Mått Vad avser vi indikera med detta mått?FormelEnhet/frekvens Data/ statusMåltal M3 M1 Medarbetarenkät Synliggöra vårt ledarskap och medarbetarskap utifrån våra värderingar. Mäts inte idag Handlingsplan Exakt vad producerar handlingsplanen (resultat)? Uppskattning av resurserStatus & Klart Ansvarig Noteringar M3 H1 Ledarutvecklings- program Förändringsledare som verkar i enlighet med våra intentioner och värderingar Strategiskt mål: M3 Förstärka ett tydligt och ansvarstagande ledarskap och medarbetarskap

15 Beskrivning VAD: Universitetet har ett systematiskt och samlat sätt att agera för att rekrytera, utveckla och behålla den kompetens som krävs för önskad strategisk utveckling. VARFÖR:Den främsta nyckeln till framgång är våra medarbetare och studenter HUR: Vi skapar förutsättningar för personlig och professionell utveckling genom att erbjuda en kreativ, stimulerande och tillåtande miljö RESULTAT:Vi utvecklar vår förmåga att attrahera och behålla betydelsefull kompetens Mått Vad avser vi indikera med detta mått?FormelEnhet/frekvens Data/ statusMåltal M2 M1 Kompetensprofil per ämne Att det finns en kritisk massa per ämne M2 M2 Antal sökande till ämnesföreträdar- tjänster Mäter vår attraktivitet Strategiskt mål: M2 Vi attraherar de bästa medarbetarna genom ökad strategisk kompetensförsörjning

16 Fortsättning från föregående Handlingsplan Exakt vad producerar handlingsplanen (resultat)? Uppskattning av resurserStatus & Klart Ansvarig Noteringar M2 H1 PF 1.6.5 Kompetens- uppbyggnad inom hälsa/vård Högre kvalitet inom vårdutbildningarna genom högre kompetens i enlighet med strategin. 3 000 tkr (2009)Prefekt HLV M2 H2 PF 1.6.20 Forskarskola för kvinnor Stärkt handledar- och professorskompetens inom universitetet 400 tkr (2009) 400 tkr (2010) 400 tkr (2011) Nämn- derna M2 H3 PF 1.6.21 Kompetensutv underrepresen- terat kön Fler docenter och stärkt handledar- och professorskompetens inom universitetet, särskilt inom underrepresenterat kön 3 500 tkr (2009) 3 300 tkr (2010) 3 200 tkr (2011) Nämn- derna M2 H4 PF 1.6.22 Kompetens- försörjning och rekryteringsstöd Universitetets attraktionskraft vid rekrytering blir större när goda tillträdesvillkor kan erbjudas. 5 000 tkr (2009)Rektor och nämn- derna Strategiskt mål: M2 Vi attraherar de bästa medarbetarna genom ökad strategisk kompetensförsörjning

17 Beskrivning VAD: Genom forskningsresultaten stärks LTU´s renommé i forskningssamhället och bidrar till utveckling, innovatiion och tillväxt. VARFÖR: Ökad synlighet internationellt är en indikator på god kvalitet i forskningen, vilket bidrar till ökad forskningsfinansiering. HUR:Genom att synliggöra forskningsresultat och forskargrupper och utveckla externfinansieringsprocessen RESULTAT: LTU blir ännu mer attraktivt som partner i forsknings- och utvecklingssamarbeten vilket ger ökad uthållig forskningsfinansiering. Våra forskare är efterfrågade experter, inom sina områden, från vetenskapssamhället, media, industri och övriga samhället. Synligheten ökar kännedomen om LTU, vilket utvecklar vårt varumärke. MåttVad avser vi indikera med detta mått?FormelEnhet/frekvens Data/ statusMåltal S2 M1 Antal citeringar (Fältnormaliserade) Att vi omnämns internationellt i de mest kvalificerade tidskrifterna är bevis på genomslagskraft inom forskningssamhället Citation index S2 M2 Antal publiceringar Att synligheten av universitetets forskning ökar Antal refereegranskade publikationer i internationella tidskrifter 3 ggr/år2 per seniorforskare S2 M3 Antal execellensmiljöer Att vi är externt granskade och bedömda att ligga inom internationell forskningsfront Antal nya excellens-miljöer på universitetsnivå Antal 1 gång/år 2 st 2009 S2 M4 Extern finansieringsgrad Attraktionskraft för universitetet men också för enskilt ämne Extern forsknings- finansiering / total forsknings- finansiering % / vid bokslut 68 % Strategiskt mål: S2 Forskningsresultat med större internationell genomslagskraft och synlighet

18 Fortsättning från föregående Handlingsplan Exakt vad producerar handlingsplanen (resultat)? Uppskattning av resurserStatus & Klart Ansvarig Noteringar S2 H1 Marknadsföring och synliggörande av resultat Att universitetets forskningsresultat blir kända för en större krets. S2 H2 Externfinansiering Förbättrad process för externfinansiering Strategiskt mål: S2 Forskningsresultat med större internationell genomslagskraft och synlighet

19 Beskrivning VAD: Inom områden som LTU prioriterar ska vi vara ett förstahandsval när andra söker samverkan avseende forskning och utveckling VARFÖR/HUR:Tillsammans med andra skapar vi ömsesidig utveckling av kunskap och kompetens HUR: Vi prioriterar vårt deltagande utifrån sammanhang som bidrar till att vi når vår vision och våra övergripande strategiska mål RESULTAT: Genom samverkan med, av oss, strategiskt utvalda partners utvecklas kunskap och kompetens. Prestigefyllda kompetenscentra finns på LTU MåttVad avser vi indikera med detta mått?Formel Enhet/ frekvens Data/ statusMåltal A2 M1 Antal forskningsprojekt med fler än två externa parter A2 M2 Antal EU program där vi är koordinatorer Ska prioriteras? Strategiskt mål: A2 Förstärka LTU som samverkanspartner med andra universitet, näringsliv, och offentlig sektor Handlingsplan Exakt vad producerar handlingsplanen (resultat)? Uppskattning av resurser Status & Klart Ansvarig Noteringar A2 H1 PF 1.6.19 Utbildning i affärsmässighet och kommunikation Ökar insikten i vikten av att tidigt skapa förutsättningar för kommersialisering, samverkan och framgång med egna affärsidéer. 400 tkr (2009) A2 H2 PF 1.6.15 Forskarskola ”Lärande i praxis” Samverkan mellan LTU och skola/förskola för utveckling av pedagogisk forskning 2 800 tkr (2009) 2 800 tkr (2010) 2 800 tkr (2011) SNL

20 Beskrivning VAD:LTU:s starka forskningsmiljöer ska driva forskningen mot högre kvalitet och attraktivitet. VARFÖR: Forskningsresultat med stor genomslagskraft ger förutsättningar för ett ökat samarbete med olika partners i samhället som i sin tur bidrar till forskningsmiljöernas tillväxt. HUR:Prioritering av resurser till starka och sammanhållna forskningsmiljöer. RESULTAT:Tydlig profil och ökad kvalitet i det vi satsar på, vilket gör oss mer attraktiva i omvärlden. Mått Vad avser vi indikera med detta mått?FormelEnhet/frekvens Data/ statusMåltal P3 M2 Antal ämnen med externfinansiering över en viss summa HandlingsplanExakt vad producerar handlingsplanen (resultat)? Uppskattning av resurser Status & Klart Ansvarig Noteringar P3 H1 PF 1.6.8 Forskar- assistenter 2007- 2009 Starkare forskningsmiljöer inom nyinrättade forskningsämnen och/eller inom forskningsämnen med stor betydelse för utbildning på grund- och avancerad nivå. 1 600 tkr (2009)TFN P3 H2 PF 1.6.9 Forskar- assistenter Rymdteknik Starkare rymdanknuten forskning och utvecklad position som aktör inom rymdbranschen. 2 400 tkr (2009) 1 600 tkr (2010) 1 600 tkr (2011) TFN P3 H3 PF 1.6.12 Stöd till prioriterade områden och utvecklings- områden Ekonomiska resurser till områdeskoordinator för att möjliggöra utveckling av områdena 1 800 tkr (2009)Nämn- derna Strategiskt mål: P3 Ökad fokusering och prioritering av starka forskningsmiljöer

21 Forts från föregående HandlingsplanExakt vad producerar handlingsplanen (resultat)? Uppskattning av resurser Status & Klart Ansvarig Noteringar P3 H4 PF 1.6.13 Stöd till stora ansökningar Fler beviljade stora ansökningar inom prioriterade områden och utvecklingsområden 2 000 tkr (2009)Förv chef och nämn- derna P3 H5 PF 1.6.14 Forskarskola Rymdteknik Starkare rymdanknuten forskning och utvecklad position som aktör inom rymdbranschen. 2 200 tkr (2009) 2 200 tkr (2010) 2 200 tkr (2011) även 2012-2013 TFN P3 H6 PF 1.6.16 Extern utvärdering av LTU:s forskning Öka förutsättningar för fortsatt satsning på prioriterade områden. 500 tkr (2009) 1500 tkr (2010) 2009 / 2010Rektor P3 H7 PF 1.6.16 Finansiering av lablokaler Identifiera strategier för finansiering och drift av lab.lokaler 500 tkr (2009)2009 / 2010Rektor / Nämnd Strategiskt mål: P3 Ökad fokusering och prioritering av starka forskningsmiljöer

22 Beskrivning VAD:Våra forskare har god förmåga att samarbeta med andra forskare och har bra allianser med partners i samhället VARFÖR: Vetenskapligt starka forskare är erkända inom sitt område och skapar fler starka forskningsmiljöer och är eftertraktade samarbetspartners HUR:Identifiera och vidareutveckla strukturer och metoder för samverkan och innovation RESULTAT: Forskare som efterfrågas som partners i projekt tillsammans med omgivande samhälle. Tillsammans med våra partners utvecklas ny kunskap som bidrar till utveckling och tillväxt LTU deltar i eller ansvarar för fler excellensmiljöer MåttVad avser vi indikera med detta mått?FormelEnhet/frekvens Data/ statusMåltal Handlingsplan Exakt vad producerar handlingsplanen (resultat)? Uppskattning av resurserStatus & Klart Ansvarig Noteringar P4 H1 PF 1.6.7 Samarbete med alliansuniversitet Internationell forskningssamverkan av hög kvalitet med syfte att erhålla varaktig finansiering 1 500 tkr (2009) 1 500 tkr (2010) TFN P4 H2 PF 1.6.10 Meritering yngre forskare 2008-2009 Ökat utbyte med andra forskningmiljöer som ger ökad vetenskaplig kompetens och utvecklar starka forskningsmiljöer och ökat nätverksbyggande6 400 tkr (2009) Nämn- derna P4 H3 PF 1.6.11 Meritering yngre forskare 2009-2010 Ökat utbyte med andra forskningmiljöer som ger ökad vetenskaplig kompetens och utvecklar starka forskningsmiljöer och ökat nätverksbyggande 13 400 tkr (2009) 5 200 tkr (2010) Nämn- derna Strategiskt mål: P4 Fler vetenskapligt starka forskare med förmåga att samverka

23 Beskrivning VAD:Tar ansvar för att bygga upp och vidareutveckla starka forskningsmiljöer. VARFÖR/HUR: Ser till att kompetens och kunskap utvecklas och sprids samt har förmåga att utveckla nästa generations forskningsledare och forskningsområden RESULTAT: Väl fungerande forskningsledare som bygger strategisk och långsiktig kompetens MåttVad avser vi indikera med detta mått?FormelEnhet/frekvens Data/ statusMåltal M4 M1 Antal doktorsexamina Framgångsrika professorer producerar doktorer Antal doktorsexamina/p er institution 3 ggr/år 1 doktor/år och ämne Handlingsplan Exakt vad producerar handlingsplanen (resultat)? Uppskattning av resurserStatus & Klart Ansvarig Noteringar Strategiskt mål: M4 Fler professorer som framgångsrika forskningsledare

24 Att göra Vi måste klargöra relation och förhållande mellan pedagogiskt förhållningssätt, entreprenöriellt lärande och kunskapsbyggarkurs RL bör fastställa måltal Alternativa mått måste fram för forskning inom konstnärligt utvecklingsarbete Pågår! Definition av vilka tidskrifter som anses ha stor genomslagskraft behöver göras. Måttet i P3 avser ämnen medan målet avser forskningsmiljöer- ska det vara så? Riskanalysen ej klar – färdigställs vid kommande ledningsråd och prefektmöte?


Ladda ner ppt "2008-09-10 kl 13.00 Utbildningar som frigör och utmanar Forskningsresultat i världsklass Kultur, samverkan och entreprenöriellt förhållningssätt för utveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser