Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energieffektiviseringsstöd för kommuner och landsting Web-möte 17 juni 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energieffektiviseringsstöd för kommuner och landsting Web-möte 17 juni 2010."— Presentationens avskrift:

1 Energieffektiviseringsstöd för kommuner och landsting Web-möte 17 juni 2010

2 Agenda Bakgrund och nuläge Vad får man stöd för? Strategi, omfattning och utformning Uppföljning & rapportering Roller: Energimyndigheten & Länsstyrelserna

3 Bakgrund och syfte med stödet Del av nationellt 5-årigt program för energieffektivisering 2010-2014, 99 milj. kr per år kommuner och landsting Den offentliga sektorn ska vara en förebild inom energieffektivisering (EU-direktiv 2006) Stärka det lokala och regionala energiarbetet för att bidra till nationella och EU-mål Förordning 2009:1533, Föreskrift 2010:1

4 Antal ansökningar 111 ansökningar 100 kommuner 11 landsting Mål 2010: Minst 150 st Mål totalt: Alla ska med! Ansökan kan göras under hela 5-årsperioden

5 Ansökningar per län Blekinge 0/6Stockholm 5/27 Dalarna 7/16Sörmland4/10 Gotland 2/2Uppsala1/9 Gävleborg 1/11Värmland10/17 Halland 1/7 Västerbotten7/15 Jämtland 5/9Västernorrland5/8 Jönköping 8/14Västmanland2/11 Kalmar 7/13 (26 maj)Västra Götaland15/50 Kronoberg 4/9Örebro3/13 Norrbotten 11/15Östergötland8/13 Skåne 5/35

6 Mål och direktiv att förhålla sig till 9 % energieffektivisering 2016 -> - 32 TWh från 2001-05 20 % energieffektivisering 2020 50 % energieffektivisering i byggnader 2050 50 % förnybar energi 2020 10 % förnybar energi i transportsektorn 2020 Direktiv om byggnaders energiprestanda Regionala energi- och klimatstrategier

7 Länsstyrelsernas roll Uppdrag energieffektiviseringsstöd Stödaktör på regional nivå Information om stödet Uppmana och uppmuntra till ansökan Processtöd till kommuner i strategiarbetet Underlätta genomförande av åtgärder Nätverk och samverkan Besvara frågor

8 Vad får man stöd för? ”Strategiskt arbete med energieffektivisering ur ett systemperspektiv i den egna verksamheten” Egen tjänst/konsult Minst egna fastigheter och transporter Förvaltning & hel- och majoritetsägda bolag (bolag kan inte ansöka om stödet)

9 Vanliga frågor och svar – användning av bidrag Man får: Ta fram strategi, implementera, planera åtgärder Utbilda/Informera egen personal, skolelever osv. MLS/ELS, energiaspekterna i förvaltning och bolag Arbeta med samhällsplanering och exploatering Köpa tjänster från konsulter och energikontor Många åtgärder är möjliga, det viktiga är att de syftar till att nå kommunens mål på bästa sätt!

10 Vanliga frågor och svar, forts Man får inte: Genomföra energideklarationer Göra investeringar eller inköp (Kan tolkas fel i förhållande till de 6 åtgärderna) Betala kostnader för lokal/bil/dator eller liknande

11 Stöd till kommuner Årligt stöd, om kommunen har: 280 000 kr. 30 000-59 999 => 315 000 kr. 60 000-99 999 => 345 000 kr. 100 000-199 999 => 385 000 kr. 200 000 435 000 kr. Sök innan 30 juni för att erhålla fullt stöd! Pengar finns avsatta till alla kommuner och landsting

12 Stöd för landsting Årligt stöd, om landstinget har: 315 000 kronor, 200 000-299 999=> 345 000 kronor, 300 000-499 999 => 385 000 kronor, 500 000 435 000 kronor. Sök innan 30 juni för att erhålla fullt stöd

13 Åtaganden Strategi för energieffektivisering, klar efter 9-15 mån - nulägesanalys - mål - handlingsplan Aktivt arbeta för att genomföra strategin och åtgärder Genomföra minst två av de åtgärder som framgår av förordningen 2009:893 om energieffektiva åtgärder för myndigheter.

14 Omfattning av strategi Ska omfatta egna byggnader och transporter i förvaltning & bolag Kan omfatta all verksamhet inom geografiska området som man har beslutanderätt över: Samhällsplanering - ÖP - Exploatering Belysningsplanering utomhus Egen produktion av förnybar energi Osv. Får inte omfatta Information till allmänhet Arbete riktat mot näringsliv Dvs. åtgärder där kommunen bara kan rådgiva men inte påverka de beslut som sedan tas.

15 Strategi – Nulägesanalys Första steget i strategin Kartläggning av verksamhet, identifiering av betydande energiaspekter, sätta mål & prioritera åtgärder Obl. parametrar, grund för framtida jämförelser Basår = året innan ansökan

16 Strategi - Nulägesanalys Uppgifter om byggnader, krav a)Total area för lokaler & bostäder (som man äger) - om möjligt angivet i Atemp, annars iAtemp - bruksarea (BRA), bruttoarea (BTA), boarea (BOA), l lokalarea (LOA) b) Köpt energi för lokaler & bostäder per år - olja m3 - naturgas /biogas i Nm3 - biobränsle, fjärrvärme, fjärrkyla i MWh - total el i MWH - kan vara fler energislag, t.ex. pellets, stadsgas, torv…

17 Strategi - Nulägesanalys, forts Uppgifter om byggnader, krav (forts) c) Bränslemix avseende köpt fjärrvärme och fjärrkyla d) Förnybar el som kan styrkas med ursprungsgaranti (I vilken omfattning ursprungsmärkt eller liknande el eller värme köps, angivet i MWh per år.) e)Årlig energianvändning av egenproducerad förnybar el och värme, - Sol - Vind

18 Strategi - Nulägesanalys, forts f) Total energikostnad Allmänt råd Köpt energi för vatten- och avloppsverksamhet Om man arbetar med samverkan mellan fastighetsägare och hyresgäster

19 Indikatorer för byggnader IndikatorEnhet inköpt energi totalt / total yta A temp kWh/m2 inköpt energi bostäder / yta bostäder A temp kWh/m2 inköpt energi lokaler / yta lokaler A temp kWh/m2 inköpt el totalt / total yta A temp kWh/m2 inköpt el bostäder / yta bostäder A temp kWh/m2 inköpt el lokaler / yta lokaler A temp kWh/m2 inköpt energi totalt / antal invånarekWh/pers total energikostnad / total yta A temp kr/m2 total energikostnad / antal invånarekr/m2 egenproducerad solel + vindel / inköpt el totaltpromille? egenproducerad solvärme / inköpt värme totaltpromille? inköpt fossil värme / inköpt värme totalt%

20 Strategi - Nulägesanalys, forts 2. Uppgifter om transporter, krav a) Antal (person)fordon samt körda km avseende leasingbilar, ägda bilar, tjänstebilar = förmånsbilar i tjänst kollektivtrafik som är upphandlad eller kommun- eller landstingsägd  ändras till antal resor kollektivtrafik b) Antal fordonskilometer i tjänsten med användande av anställdas privata bilar.

21 Strategi - Nulägesanalys 2. Uppgifter om transporter, krav c) Årsförbrukning av drivmedel för personbilar resp. kollektivtrafik - för olja (bensin), diesel och etanol angivet m3 - för biogas i Nm3. - för elfordonsdrift i km  MWh. - övriga drivmedelsslag d) Antal miljöbilar

22 Strategi - Nulägesanalys, forts 2. Uppgifter om transporter, allmänt råd a) Antal flygresor samt antal km med flyg b) Antal tågresor samt antal km med tåg c) Andel biodrivmedel i köpta transporttjänster d) krav på sparsam körning eller energieffektivitet uppställs för upphandlade transporttjänster, t.ex. skolskjuts, färdtjänst, mattransporter, sjukresor

23 Nyckeltal för transporter Indikatorer PersonbilarEnhet Km personbil / antal årsarbetskraft (inkl egen bil)km/pers Total energianvändning / km personbilkWh/km Antal miljöklassade personbilar / totalt antal personbilar% Bränslemix på inköpt bränsle% Indikatorer KollektivtrafikEnhet Total energianvändning / antal resandekWh/resa Antal resor / antal invånareresa/pers Bränslemix på inköpt bränsle%

24 Strategi - Nulägesanalys, forts 3. Övriga uppgifter, krav Om kommunen/landstinget a) har en antagen policy för krav på energieffektivitet vid upphandling b) arbetar aktivt för att integrera energifrågor i översikts- och detaljplanering c) har en antagen och införd resepolicy d) har genomfört internutbildningar om energieffektivisering. e) internt och externt bedriver aktiva nätverk för att främja energieffektivisering

25 Strategi - Nulägesanalys, forts 3. Övriga uppgifter, allmänt råd a) Om policy/riktlinjer för energieffektivitet vid upphandling av verksamhet på entreprenad finns b) Köpt el angivet i MWh per år avseende gatu-, park- och övrig utomhusbelysning. c) Årlig mängd egenproducerad biogas.

26 Strategi - Mål Energieffektiviseringmål till och med år 2014 och år 2020 Mål för byggnader och transporter i den egna verksamheten. Anges aggregerat för resp. område i MWh per år för såväl 2014 som 2020 samt som procentuell minskning av energianvändningen. Bör även omfatta egen produktion av förnybar energi Kan även omfatta krav på energieffektivisering vid exempelvis översikts- och detaljplanering och kollektivtrafik.

27 Strategi - Handlingsplan Baseras på nulägesanalysen Aktiviteter för att nå mål för energieffektivisering till år 2014 och år 2020 Ska omfatta Åtgärder för att uppnå målen, inkl planerad tidsperiod för respektive åtgärds genomförande. Minst två av de åtgärder som framgår av 3 § förordning om energieffektiva åtgärder för myndigheter Beskrivning av hur målen ska förmedlas inom förvaltningar och bolagen.

28 Strategi - Handlingsplan Bör omfatta: Ansvarig avdelning, enhet eller funktion Beräknad kostnad för respektive åtgärd

29 Strategi - Beslutsprocess Undertecknande av ansökan och ekonomiska redovisningar ska ske av behörig firmatecknare Beslut om strategi för energieffektivisering bör fattas av fullmäktige

30 Förhållande till Lagen om kommunal energiplanering Regeringen kan ge EM i uppdrag att se över lagen Om strategi och plan integreras krävs beslut av KF och miljöprövning o.s.v.

31 Obligatoriska åtgärder i förordning 2009:893 Energitjänstedirektivet – all offentlig sektor Välj 2 av 6 åtgärder i Bilaga VI Riktlinjer som tolkar vad respektive åtgärd innebär Åtgärder bör utföras löpande under hela perioden till och med år 2014

32 Åtgärd 1 ”Utnyttja finansieringsinstrument för energibesparing” Olika typer av avtal om energitjänster, t ex Energy Performance Contracting (EPC) En garanterad besparing ska uppfyllas via tecknade av avtal Den genomsnittliga energieffektivisering som hade uppnåtts vid EPC-projekt i lokaler är drygt 20% Ny webbsida på svenska: http://www.european-energy-service- initiative.net/de/projekt_se.html Goda exempel, kontaktlistor, utbildningar m.m.http://www.european-energy-service- initiative.net/de/projekt_se.html

33 Åtgärd 2 ”Köpa in utrustning från energieffektiva produktspecifikationer” Kontinuerligt upphandla och köpa energieffektiva produkter Tillämpa Miljöstyrningsrådet avancerade kriterier eller motsvarande om kriterier saknas Förteckning med länkar till upphandlingskriterier för energieffektiv utrusning/produkter och tjänster (www.msr.se/energi)www.msr.se/energi

34

35 Åtgärd 3 ”Köpa in utrustning med effektiv energianvändning i alla lägen, även i viloläge” MSR kriterier omfattar viloläge/standby Åtgärd 2 och 3 är kopplade till varandra LCC-beräkningar vid större investeringar och/eller när kriteriedokument saknas

36 Åtgärd 4 ”Byta ut eller modifiera befintlig utrustning med den utrustning som avses i 2 och 3” Skapa rutiner, planera in resurser och sätta mål för centrala inköp ”Strategiskt” byta ut utrustning Modifiera fastigheter, t.ex. fönster, luftfilter, armaturer, styrsystem för belysning

37 Åtgärd 5 ”Utnyttja energibesiktningar och genomföra rekommendationerna i dessa” Energideklaration eller annan typ av besiktning Man får inte genomföra deklarationer

38 Åtgärd 6 ”Köpa in eller hyra energieffektiva byggnader eller vidta åtgärder för att göra byggnader mer energieffektiva” Beakta Energimyndighetens föreslagna energiprestandanivåer Höga krav med tanke på kommande EU-krav: Nybyggnad bostäder & skolor: passivhus eller minienergihus Ombyggnad av lokaler: energianvändningen bör minska med minst 50 %

39 Uppföljning och rapportering Första rapporteringen - strategin inkl nuläge/mål/hpl, och val av åtgärder (31 mars eller 30 september 201X). Årlig rapportering av genomförda åtgärder och resultat (31 mars 2012-2015) 2010 är valfritt att rapportera Årlig rapportering av hur stödet använts (2011-2015)

40 Rapporteringssystem UTKAST

41

42 Roller

43 Energimyndighetens roll Beslut och utbetalningar Information om stödet – webb, sem. osv Stöd och utbildning Goda exempel Administration av rapportering Aggregerad uppföljning

44 Information våren 2010, EM Utskick per brev till kommunledning + styrelse i jan 5 st seminarier mars-maj, över 400 deltog Webbsidor 5 st nyhetsbrev Klustermöten, EKR-möten, SKL osv.

45 Energimyndighetens webbplats Förordning och föreskrift Nyhetsbrev, ca 250 prenumeranter Riktlinjer för de 6 åtgärderna Goda exempel, 10-tal Ansöka om stöd via e-kanalen Beskrivning av Länsstyrelsernas roll och kontaktuppgifter www.energimyndigheten.se/eestod

46

47 Stöd kring strategier, 2010 EM och Länsstyrelserna samarrangerar utbildningar kring strategiarbete 4 olika platser och datum, ht 2010 Ev. webbseminarie vt 2011 Komplement med 6-8 s vägledning

48 Stöd kring upphandling Miljöstyrningsrådet har beviljats 4,4 milj kr 2010-2012 Stöd till myndigheter, kommuner, landsting: Utökad helpdesk Förbättrad webb Fler och snabbare revidering för kriterier Fördjupade seminarier/workshops Styrgrupp tillsätts för att prioritera inom projektet

49 Transportutbildning Utgår från den som genomförts för energi- och klimatrådgivarna Anpassas för att passa för kommunorganisationen => mer kring upphandling och resepolicys 2 tillfällen under hösten

50 Länsstyrelsernas roll Uppdrag energieffektiviseringsstöd Länsstyrelsernas regleringsbrev 2010, uppdrag 36 Energimyndighetens regleringsbrev 2010, uppdrag 16 Stödaktör på regional nivå Information om stödet Uppmana och uppmuntra till ansökan Processtöd till kommuner i strategiarbetet Underlätta genomförande av åtgärder Nätverk och samverkan Besvara frågor

51 Länsstyrelsernas roll Länsstyrelserna leder och samordnar det regionala arbetet med att minska klimatpåverkan och klara energiomställningen. Varje länsstyrelse har i regional samverkan utarbetat en klimat- och energistrategi för att tydliggöra vilka insatser/åtgärder som behövs och hur de kan genomföras. I Kalmar län kommer denna att revideras under 2010-2011

52 Länsstyrelsernas roll Samverkan med regionala och lokala aktörer Länsstyrelserna arbetar nu i samverkan med regionala och lokala aktörer med att utveckla och genomföra klimat- och energistrategierna genom att identifiera, planera och genomföra insatser och åtgärder för att uppnå minskad klimatpåverkan och ökad energieffektivitet.

53 Länsstyrelsernas roll Länsstyrelserna ska stödja kommuner och landsting Länsstyrelserna har nu en uttalad roll i att stödja kommuner och landsting både inför ansökan om energieffektiviseringsstöd och genomförande av åtgärder inklusive uppföljning. Det kan handla om att stödja och vägleda genom nätverk, utbildningar och enskilt stöd samt att svara på aktuella frågor.

54 Styrande och vägledande dokument 1.Riksdagens förordning (SFS) (2009:1533) om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting(2009:1533) 2.Energimyndighetens föreskrifter och allmänna råd (STEMFS 2010:1) om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting(STEMFS 2010:1) 3.Förordning (2009:893) om energieffektiva åtgärder för myndigheter(2009:893) 4.Energimyndighetens riktlinjer för energieffektiva myndigheter (enligt ovan); dnr 2010:11352010:1135 5.Energimyndighetens Riktlinjer för statligt stöd till energieffektivisering för kommuner och landsting; dnr 2010:1130 (Avseende tolkning av åtgärd 1-6 enligt förordning 2009:893 om energieffektiva åtgärder för myndigheter)Riktlinjer2010:1130


Ladda ner ppt "Energieffektiviseringsstöd för kommuner och landsting Web-möte 17 juni 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser