Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur går det? - Med utgångspunkt i det som pågår, behov av att illustrera förflyttning mot det man vill ha Mari Bergeling, Anna Trinks - Qulturum Cecilia.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur går det? - Med utgångspunkt i det som pågår, behov av att illustrera förflyttning mot det man vill ha Mari Bergeling, Anna Trinks - Qulturum Cecilia."— Presentationens avskrift:

1 Hur går det? - Med utgångspunkt i det som pågår, behov av att illustrera förflyttning mot det man vill ha Mari Bergeling, Anna Trinks - Qulturum Cecilia Lindén, Irene Axman Andersson – Utvecklingscentrum Region Skåne Anders Edström, Dennis Nordvall - Memeologen

2 Redovisning av resultat – Exempel Skåne

3 Tankekedjor i förändringsarbetet – idé till resultat …och får ut mer av det vi vill. …riktar vi insatserna bättre… Om vi tar fram ett nytt arbetssätt för … Efter Peter Senge – Dance of Change Genomförda aktiviteter… …förändrar beteenden… …och förbättrar resultat.

4 Ledningskraft 2013 Ambitioner, idéer och tankar finns just nu beskrivna i; Ledningskraftsteamens egna handlingsplaner Framtagna strategier och koncept till förändring som presenterats av noderna ”Sju fiffiga förändringar” Utmaning: När man tänkt många olika saker, Hur håller man reda på det?

5 Att beskriva och hålla reda på hur man tänkt - Verktyg Påverkansanalys: En stam Grova grenar Tunna grenar - dvs hur sitter vår tankekedjor ihop?

6 Målområde Sprängskiss av en Påverkansanalys – tre nivåer ”Vad?” Primär påverkan ”Hur?” Sekundär påverkan © ihi

7 Påverkansanalys – Bättre liv för sjuka äldre Primära påverkansfaktorer Områden Sekundära påverkansfaktorer Strategier

8 Påverkansanalys – Sammanhållen vård och omsorg © ihi Primära påverkansfaktorer Strategier Sekundära påverkansfaktorer Koncept

9 Påverkansanalys – Utskrivning från sjukhus © ihi Primära påverkansfaktorer Koncept Sekundära påverkansfaktorer Idéer för genomförande - förbättringsarbeten

10 Fokusområdet sammanhållen vård och omsorg - Går ert lokala arbete att beskriva i en påverkansanalys? Sammanhållen vård och omsorg?

11 www.vll.se/memeologen anders.edstrom@vll.se Vad behöver mätas för att se förflyttning åt det håll som är önskvärt? Slutmål/endpoints/outcomes: Minskar det vi vill ska minska? Ökar det vi vill ska öka? Beteendeförändringar/processmått: Tecken på att det nya arbetssättet tillämpas? Aktivitetsmått: Är rutinen/överenskommelsen klar? Verkar den fungera? Har alla sett filmen, lagt pusslet - blivit introducerade? Efter Peter Senge – Dance of Change

12 Saker att hålla reda på ”Check your numbers; how many people need to do what differently to achieve what results?” - Sarah Fraser Antalet relevanta personer? Antalet relevanta verksamheter? Hur många patienter? Vilka beteenden?  Processmått Vilka resultat?

13 Exempel: Identifiering av kliniker/avdelningar med störst relevans Vilka har mest återinskrivningar? Vilka är viktigast att komma igång med? Störst andel? Flest?

14 Exempel: Utskrivningsprocessen Mall för att identifiera patienter med risk Checklista i samband med utskrivning Pappersmall för att sammanställa avvikelser i samband med tel uppf

15 Insamling av data Avdelningen redovisar hur det sett ut - volymer

16 Insamling av data Avdelningen redovisar hur det sett ut – tillämpning Rutin framtagen Introduktion genomförd Implementering klar

17 Redovisning till ledningskraftsteam Sammanställning över tid i ett enkelt excelblad: Antal enheter Rutiner klara Intro klara Tillämpning klar

18 Tänkbara förflyttningsindikatorer för området sammanhållen vård och omsorg? Utskrivning från sjukhus Ordnad process hemma Mångbesökare Förändringsförmåga Patient-/brukarmedverkan På nationell nivå? På länsnivå?

19 Idé - Antal patienter/månad som fått/inte fått säker utskrivning Mått på sjukhus Idé - Antal patienter som kommer för tredje gången inom två månader Mått på sjukhus Idé - Antal patienter/månad som följt/inte följt rutin för ordnad process primärvård/ hemsjukvård/omsorg Mått på sjukhus + primärvård + kommun Idé - Antal enheter som har handlingsplan som speglar resultat Mått på sjukhus + primärvård + kommun Idé - Antal goda exempel på patient/ brukarinvolvering (i förbättringsarbete, vid planering av förbättringsområden, aktivt i samband med åtgärder) Mått på sjukhus + primärvård + kommun 1.Antal/*andel återinskrivna patienter inom 1-30 dagar/sjukhus 2.Antal/*andel patienter med undvikbar sjukhusvård Antal enheter som använder någon form av åtgärd för säker utskrivning från sjukhus Antal enheter som använder någon form av åtgärd för ordnad process, sjukhus+primärvård+ kommun Antal enheter som följer upp mångbesökare Övergripande indikatorer Indikatorer på förflyttning

20 Avgörande: Tydliga definitioner av mått – exempel Sammanhållen vård och omsorg Mätetal/mått (Ge ett specifikt namn, exempelvis antal avlidna per tusen slutenvårds-tillfällen) Operationalisering (Definiera tydligt mätetalet, ange täljare och nämnare om det är andel/procent mått. Beskriv vad som inkluderas och exkluderas) Datakälla (Beskriver var vi kan hitta data. Det kan vara journal, enkäter, databaser, etc.) Datainsamling : Frekvens (dagligen, veckovis, månadsvis eller kvartal) Metod (IT-stöd, manuellt, telefon, etc.) Baslinje (utgångsläge) Period värde Mål kortsiktigt långsiktigt Antal enheter som använder någon form av åtgärd för säker utskrivning, sjukhus - Antal enheter som använder någon form av åtgärd för ordnad process, sjukhus+primärvård+ kommun Antal enheter som följer upp mångbesökare, sjukhus Antal enheter som har handlingsplan som speglar resultat, sjukhus+primärvård+ kommun Antal enheter som visar goda exempel på patient/brukarinvolvering sjukhus+primärvård+ kommun

21 Fokusområdet sammanhållen vård och omsorg - Bra indikatorer på förflyttning för dig? Utifrån en påverkansanalys – vilka aktiviteter är centrala hos dig? Vad kan fungera som indikatorer på förflyttning hos dig? Check your numbers… Strukturer för avstämning? Vem sammanställer? Vad redovisas? Hur ofta? Annat?


Ladda ner ppt "Hur går det? - Med utgångspunkt i det som pågår, behov av att illustrera förflyttning mot det man vill ha Mari Bergeling, Anna Trinks - Qulturum Cecilia."

Liknande presentationer


Google-annonser