Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läsåret 2009 / 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läsåret 2009 / 2010."— Presentationens avskrift:

1 Läsåret 2009 / 2010

2 Läsårstider för läsåret 2009/2010 måndag 11 januari – fredag 11 juni
HÖÖRS KOMMUN BARN- OCH UT- BILDNINGSNÄMNDEN Läsårstider för läsåret 2009/2010 Höstterminen 2009 onsdag 19 augusti – fredag 18 december Vårterminen 2010 måndag 11 januari – fredag 11 juni

3 Lovdagar ( Höstlov v.44 ) ( Sportlov v. 8 ) ( Påsklov v.13 )

4 Kompetensutvecklingsdagar för lärare/ lov för elever
–10-27

5 Fortbildning förskola / förskoleklass / fritidshem
Stängt Stängt Stängt Stängt Förskoleklassen börjar onsdagen den 19 augusti 2009 kl.8.05-kl Därefter går förskoleklasseleverna måndag-torsdag mellan kl.8.05-kl Förskoleklassen följer skolans läsårstider.

6 email: forskoleklass.peterpan@hoor.se
Välkommen till förskoleklassen Peter Pan på Sätoftaskolan. Peter Pan tel: Vi som arbetar i förskoleklassen är: Förskollärare Anneli Bergström Förskollärare Gun Persson Förskollärare Kent Staaf Förskollärare 50% Rektor Gun Prytz Tel: Skolsköterska Maria Nilsson Tel: Specialpedagog Cecilia Birkén Tel: Talpedagog Kerstin Dahlberg Johansson Tel:

7 Om läroplanen för det obligatoriska skolväsendet,
förskoleklassen och fritidshemmet ( Lpo 94 ) Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet ( Lpo 94 ) har anpassats för att omfatta det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. Förskoleklassen är en del av skolan och det första steget i att genomföra och uppfylla läroplanens mål. Fritidshemmet skall bidra till att målen uppnås. Läroplanens struktur och inriktning består i huvudsak. Skolans mål och riktlinjer när det gäller normer och värden ges en mer framträdande plats. Utbildningssystemet omfattas av tre läroplaner, en för förskolan ( Lpo 98 ), en för den obligatoriska skolan, förskoleklassen och fritidshemmet ( Lpo 94 ) samt en för de frivilliga skolformerna ( Lpf 94 ). De tre läroplanerna skall länka i varandra och genomsyras av samma syn på kunskap, utveckling och lärande.

8 Värdegrunden Så här arbetar vi: allas lika värde positiv förstärkning vid önskat beteende alla ges möjlighet att uttrycka sin åsikt genom samspel främjar vi elevens tankar och förhållningssätt vuxnas förhållningssätt, öppenhet, diskussioner positiv/negativ kritik Metoder: tillåtande klimat samarbetsövningar drama kompissamtal tematiskt arbete öppen dialog elevråd

9 Skolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna
NORMER OCH VÄRDEN Skolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälle och gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. Mål att sträva mot Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper och personliga erfarenheter, respekterar andra människors egenvärde, tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt medverkar till att bistå andra människor, kan leva sig in och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen och visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

10 Elevernas ansvar och inflytande Mål:
Skolan ska sträva efter att varje elev: tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

11 Så här arbetar vi: att aktivt lyssna på eleverna och vad de säger, så att de känner att deras tankar och känslor är betydelsefulla att eleverna får vara med och ta ansvar för sin vardag få eleverna till att känna att de vågar ta egna beslut Metoder: eleverna ges valmöjlighet att påverka sin vardag i förskoleklassen ta till vara elevernas tankar och idéer i olika sammanhang vidareutveckla elevernas funderingar och på så sätt föra dialogen i ett vidare perspektiv

12 Sociala mål att sträva mot.
kunna följa enkla instruktioner/uppmaningar våga tala inför grupp ex. samling ha uppfattning om rätt och fel klara av vuxenstyrd lek samt regler förmåga att agera, skapa och leka tillsammans med andra kunna hjälpa/ställa upp för andra ha ansvarskänsla för sig själv och sina saker, även gemensamma saker på skolan känna igen veckodagarna känna igen månader och årstiderna känna igen telefonnummer och adress känna igen sitt födelsedatum känna till hur man knyter ex skorna känna till kroppsdelarna känna glädje för musik och sång känna till olika material, tekniker när det gäller skapande känna till och ha erfarenhet hur man löser konflikter med ord.

13 Så här arbetar vi: ger god omsorg och trygghet får en grupp som trivs och har roligt tillsammans utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga ger eleven förkunskaper inför skolstarten förskoleklassens ”Jag kan”. (För att se vad barnet kan och var det befinner sig i sin utveckling. Samtalsunderlag vid utvecklingssamtal). Metoder: uppmuntrar och utmanar så att elevens självbild stärks tematiskt arbete träna eleverna att lyssna aktivt och ta instruktioner lekens olika former som grund för lärande

14 som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem.
KUNSKAPER Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en fortsatt grund för fortsatt utbildning, lust att lära skall utgöra en grund för undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former. Mål att sträva mot: Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära, utvecklar sitt eget sätt att lära, utvecklar tillit till sin förmåga, känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra, lär sig att utforska, lära och arbeta självständigt och tillsammans med andra, befäster en vana att självständigt formulera ståndpunkter grundade på såväl kunskaper som förnuftsmässiga och etiska överväganden, tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnesområden, för att bilda sig och få beredskap för livet, utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen av att vårda sitt språk, lär sig kommunicera på främmande språk, lär sig lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap för att formulera och pröva antaganden och lösa problem, reflektera över erfarenheter och kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden och inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna träffa väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.

15 Mål: Skolan ska sträva efter att varje elev: tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

16 Så här arbetar vi: att aktivt lyssna på eleverna och vad de säger, så att de känner att deras tankar och känslor är betydelsefulla att eleverna får vara med och ta ansvar för sin vardag få eleverna till att känna att de vågar ta egna beslut Metoder: eleverna ges valmöjlighet att påverka sin vardag i förskoleklassen ta till vara elevernas tankar och idéer i olika sammanhang vidareutveckla elevernas funderingar och på så sätt föra dialogen i ett vidare perspektiv

17 Motoriska mål att sträva mot
Befästa och vidareutveckla grovmotoriken genom gå, springa, klättra Känna sig säker i balansövningar genom att krypa, åla, hoppa och spring - stopp övningar Våga kasta, fånga och studsa boll Befästa och vidareutveckla grovmotoriken Känna glädje för lek, musik och rörelse Utveckla finmotoriken genom att klippa, rita, skapa, bygga och konstruera

18 Så här arbetar vi: vidareutvecklar elevens motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning Metoder: gymnastik Röris, rörelse, lekar massage klippa och klistra, skapande aktiviteter

19 Mål att sträva mot i språklig medvetenhet
intresse för rim och ramsor känna till stavelser och rytm i språket kunna skilja bokstäver/siffror förmåga att använda språket ex. dialog känna till läsriktningen intresse för bokstäver t.ex. kunna skriva sitt namn lyssna och återberätta lyssna aktivt på den som talar t.ex. kompissamtal, samling och kunna vidareförmedla ett meddelande förståelse för årstidsväxlingar i ett för barnet meningsfullt sammanhang.

20 Så här arbetar vi: lägger grunden för läs - och skrivinlärning bejakar lusten att lyssna, tala, läsa och skriva gör barnen språkligt medvetna förskoleklassens ”Jag kan” (För att se vad barnet kan och var det befinner sig i sin utveckling. Samtalsunderlag vid utvecklingssamtal). Metoder: träna språket på ett konkret och lekfullt sätt Trulles språkstege rim ord stavelser ljud språklekar

21 Mål att sträva mot i förberedande matematik
känna igen siffrorna 1 – 10 kunna ramsräkna till 20 kunna taluppfattning 0 – 10 intresse för siffror och antal känna till hel timme känna till ordningstal - första, andra osv. kunna motsatsbegrepp – stor, liten – hög, låg osv. kunna prep. framför – bakom – på – i – under osv. känna till enkla tidsbegrepp: idag – igår – imorgon. förmåga att sortera och klassificera. intresse för form, mönster och symboler

22 Så här arbetar vi: utvecklar förståelse för grundläggande matematiska begrepp som storlek, form, antal, vikt och volym förskoleklassens ”Jag kan”. För att se vad barnet kan och var de befinner sig i sin utveckling. Samtalsunderlag vid utvecklingssamtal). Metoder: träna matematiska begrepp på ett konkret och lekfullt sätt använda barnens lust i vardagen för att kunna formulera sina tankar, hur de tänker genom räknesagor tematiska samtal i samlingen

23 Barn i behov av särskilt stöd
Mål: Barn som beräknas att inte nå strävansmålen har rätt att få adekvat hjälp av personalen och specialpedagogen

24 Så här arbetar vi: samarbete med vårdnadshavarna kartlägger barnets behov upprättar åtgärdsprogram lägger in träningsmoment i vardagen vid behov miljöanpassning innan barnet börjar informerar alla berörda Metoder: observation och planering handledning av specialpedagog diskussioner, öppenhet vuxna-barn forskning/utbildning

25 Övergång och samverkan.
Mål: Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem skall utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. För att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv skall skolan sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskolan samt med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Samarbetet skall utgå från de nationella och lokala mål riktlinjer som gäller för respektive verksamhet.

26 Så här arbetar vi temadagar lekdagar fadderverksamhet Metoder: åldersblandade grupper

27 Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång
Skola och hem Mål: Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång skall skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. Skolan ska samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling

28 Så här arbetar vi: skapa en god samverkan mellan personal och elevernas vårdnadshavare Metoder: föräldramöte 2ggr/läsår utvecklingssamtal, IUP, 2ggr/läsår daglig kontakt vid lämning och hämtning av sitt barn vårdnadshavare är välkomna på besök i förskoleklassen drop in, grillkväll i början av terminen, Lucia, sommarfest skolavslutning tillsammans med hela skolan

29 GROVPLANERING Lek Miljö Värdegrunden Tema Jag själv Vi - känsla
Familjen Språklig medvetenhet Värdegrunden Skolsamverkan Föräldramedverkan Sång Fadderverksamhet Idrott - rörelse Skapande Lek

30 Veckoplanering. Fritids Idrott hela dagen. Måndag Tisdag Onsdag
Torsdag Fredag Kl Samling Idrott Fritids hela dagen. Fruktstund/ Saga Lunch/Rast Lunch Aktiviteter i passen Pedagogisktarbete Utelek med styrda lekar och grupplekar (regler lärs in) Naturorienterande Fritt valda aktiviteter Lunch (pedagogisk måltid) Idrott i gymnastiksalen +duschning Samverkan med skolan

31 Bra att veta för dig som förälder:
Telefontid helst mellan kl.7.45-kl.8.05. Ni får givetvis även ringa på andra tider. Vi har telefonsvararen på dygnet runt. Peter Pan tel: Vi kan även meddela varandra genom barnens kontaktbok. Varje vecka skriver vi ett veckobrev om vad som hänt under veckan. Där skriver vi även nästa veckas aktiviteter och annan information. Medtag frukt/grönsak varje dag till förskoleklassen. Det är bra med extra ombyte kläder, regnkläder och stövlar. Märk gärna elevens kläder. Meddela alltid till förskoleklassen om barnet är sjukt eller inte kommer av annan anledning. För att undvika missförstånd meddela alltid om någon annan än föräldern ska hämta barnet. Om barnet ska leka med någon kompis, vill vi gärna att det är bestämt dagen innan. Meddela om ni byter arbete eller telefonnummer.


Ladda ner ppt "Läsåret 2009 / 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser