Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mäta innovationsförmåga i team

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mäta innovationsförmåga i team"— Presentationens avskrift:

1 Mäta innovationsförmåga i team
Förändringsinitiering med innovationsindikatorer

2 Effektiva förändringar beror av att…
människor förstår förändringens orsaker, människor accepterar förändringen, det är kvalitet i lösningen. …effektiv ledning av förändring kräver: Tydliga realistiska mål Förankra i organisationen Påvisa resultat Tillräckliga resurser Involvera individ i förändringen

3 Mätningens olika syften
Mäta för att diagnosticera och kontrollera – definiera korrektiva åtgärder Mäta för att kommunicera mål och strategier – motivera och påverka beteenden åt önskat håll Mäta för att värdera - allokera resurser, välja idéer och projekt Mäta för att kunna bedöma individuella prestationer Mäta för att förstå och ständigt utveckla verksamheten

4 Att använda sig av mätning
Sannolikheten för att mätningen ska påverka företagets affärsresultat positivt ökar om: Mätningen är utformad i linje med företagets strategier Mätningen engagerar individerna som är involverade Man förstår hur företagets värderingar och normer påverkar mätningen

5 Measuring Innovation in Team  MINT
Hur vet vi att vi är innovativa? [Team manager Innovation Team Sony Ericsson] Sony Ericsson HFT * empirisk undersökning Volvo Aero * ramverk med indikatorer St Jude Medical * metod för team Region Skåne

6 MINT – mäta innovationsförmåga i team
SKAPAR REFLEKTION FOKUSERAR BETEENDE/AGERANDE MOTIVERAR ATT SÄTTA MÅL GER SYSTEMATIK FÖR UPPFÖLJNING Ska beskriva ett forskningsresultat som är baserat på teorier från Experiential learning and ORganizational CAHnge, ORganizational learning

7 SKAPA REFLEKTION Vad är innovation?
Hur ser vårt innovationsarbete ut idag? Hur vill vi leda förändringsarbete? Hur kan indikatorer praktiskt tillämpas i den egna organisationen?

8 FOKUSERAR BETEENDE/AGERANDE – vad händer i teamet, vad påverkar resultatet och hur vet man att man är innovativ? Projekt- selektering HUR Innovationsteam Idé- identifiering Effekter och påverkan Praktiskt arbete, genomförande

9 MOTIVERAR ATT SÄTTA MÅL
Nytt sätt att agera Visa på förändring Skapa angelägenhet Var är vi nu? Vart vill vi? Långsiktigt mål Hur tar vi oss dit? Kortsiktigt mål

10 SYSTEMATIK FÖR LEDNING AV INNOVATIONS- ARBETE
ANALYS UTMANINGAR AKTIVITETER MÅL INDIKATORER SYSTEMATIK FÖR LEDNING AV INNOVATIONS- ARBETE

11 MINT metoden GRANSKA FÖRETAGETS INNOVATIONSSTRATEGI, SÄTT MÅL FÖR FÖRÄNDRINGSARBETE Avgörande för framgång med förändringen VÄLJ ORGANISATIONSDEL/TEAM Hanterlig omfattning i första skedet INVOLVERA TEAMET I ARBETET Avgörande för framgång med övning/förändringen MINT WORKSHOP MED TEAMET UTMANINGAR – AKTIVITETER – MÅL DEFINIERA MÄTSYSTEM: indikatorer, ansvarsroller, tidsperiod/mätfrekvens

12 Upplägg workshop - målet att upprätta en handlingsplan
Vad är innovation? Hur ser innovation ut i ert företag? Vilka utmaningar ser ni i ert innovationsarbete? Vilka aktiviter kan möta de utmaningarna? Hur mäta innovation?  hur leda innovationsförbättringar med mätetal? MINT-metoden Organisering TEAM Idéidentifiering Val av projekt Resultat och effekter UTMANINGAR AKTIVITETER – MÅL – INDIKATORER ANALYS

13 TEAM MINT-metoden ANALYS UTMANINGAR Val av projekt Idéidentifiering
Resultat och effekter Organisering UTMANINGAR AKTIVITET – MÅL – INDIKATOR

14 Mäta innovation i team – MINT
Handlingsplan för ökad innovationsförmåga Namn Efternamn Tema 14

15 Handlingsplan Utmaning Aktivitet Mål Indikator ansvarig
Uppföljning datum

16 Vad är innovation för er? Hur gör ni i ert innovationsarbete?
TEAM ANALYS Vad är innovation för er? Hur gör ni i ert innovationsarbete? Fundera Diskutera 10 min Använd MINT-modellen som underlag

17 MINT- modellen Val av projekt Värdera idé Värdera portfölj Risk Timing
Storlek MINT- modellen Idéhantering Samla Hitta Skapa Internt Externt Utveckla idéer Återkoppling idéer Resultat och effekter Prestanda Funktion Tjänst Förankring IPR TEAM Organisering Klimat Kompetens Incitament Arbetssätt Integration

18 Vilka utmaningar ser ni för att öka er innovationsförmåga?
TEAM UTMANINGAR Vilka utmaningar ser ni för att öka er innovationsförmåga? Använd MINT utmaningar som inspiration Saknas någon? Välj några stycken. 20-30 min

19 Idéidentifiering – vi behöver:
Fler idéer, bättre idéer Utveckla idéer gemensamt Idéer från olika områden och kompetenser Inspiration till nya idéer Tid för idéidentifiering Ge feedback på inkomna idéer Besöka konferenser/ mässor Systematisk idégenerering (verktyg, metoder) Observera användare Involvera användare Alla människor i vårt team att komma med nya idéer

20 Val av projekt – vi behöver:
Överväga nyheten och värde för kunder och användare Överväga risk i teknisk problemlösning Balans i projektportföljen: Lång sikt – Kort sikt Skapa en systematisk beslutsprocess för val av projekt Överväga olika aspekter av innovation: Produkt/Service/Marknad/Affärsmodell Balans i projektportföljen: Små Stora Överväga tid från utveckling till tillämpning (i projekt/produkt) Balans i projektportföljen: Hög risk Låg risk Överväga risk i prestanda Balans i projektportföljen: Radikala Inkrementella

21 Organisering – vi behöver:
Inrätta en innovations- process Lägga mer tid på innovation Kompetens inom teknik/affär/kreativitet/…. Tillåta debatt om teknik, produkter, företag ... Överväga incitament för innovation Överväga lagsammansättning om ålder, kön, erfarenhet, Överväga roller och befogenheter för innovation Utöka samverkan mellan funktioner Systematiskt förbättra vårt arbetssätt

22 Resultat och effekter – vi behöver:
Utveckla vårt tjänste-erbjudande Utveckla vår affärsmodell Öka antal förändringar i produkter Säkerställa immateriella rättigheter Överväga kortare ledtider, lägre kostnader, högre kvalitet Överväga upprepad användning av resultat (flera projekt) Utveckla nya funktioner Kommunicera resultat internt Öka produkternas prestanda Utveckla tillvägagångssättet för olika typer av kunder

23 Gå igenom proceduren för en utmaning. 10-… min
TEAM AKTIVITETER – MÅL - INDIKATORER Gå igenom proceduren för en utmaning. 10-… min Vilka aktiviteter krävs för att möta era utmaningar? Vilka mål ska ni sätta? Välj indikatorer för varje aktivitet. Utse ansvarig person. Välj mätfrekvens.

24 Innovationsidentifiering: Identifiera och generera idéer
Intern insamling Antal förslag som kommer in från olika källor Antal patent som har analyserats i befintlig patentportfölj Tid mellan samarbetsaktiviteter med patentavdelningen i företaget, Extern insamling Antal och tid emellan insamlingsaktiviteter som är fokuserade på specifika externa intressenter (användare, kunder, konkurrenter, ägare, samhälle, etc.) Antal besökta evenemang (konferenser, mässor, kurser, etc.) Antal undersökningar av andra företag (t ex potentiella hot, teknikleverantörer, uppköp, etc.) Antalet vidareutvecklade patent eller prototyper som bygger på befintlig patentportfölj Intern generering Antal och tid emellan aktiviteter för presentation av teamets arbete. Ändring över tid av antalet förslag från omgivningen till teamets förslagslåda (tex.för att undersöka om antalet förslag ökar efter presentationsaktiviteter) Antal aktiviteter för systematisk idégenerering Extern generering Antal observationsstudier av användare Antalet projekt baserade på idéer från externa intressenter Antal kundmöten om framtida behov Återkoppling Antal förslag från personer som fått förslag avslagna (Det är viktigt att folk inte slutar ge förslag bara för att alla förslag inte blir projekt.) Tid mellan förslag och återkoppling på förslaget Antalet timmar som läggs på att ge återkoppling

25 Projektselektering: Välja ut idéer
Värdering av idé Timing Uppskattad tid till lansering av projektets resultat Estimerad ledtid till att projektets resultat kan tas emot av interna intressenter Risk Subjektiv bedömning av projektrisk (genomförbarhet, teknisk osäkerhet) Antal olika parallellt utredda alternativ (vid osäkerheter om framtida teknikval) Storlek Uppskattad resursåtgång per projekt Interna intressenter Grad av utmaning av rådande affärsmodell Grad av fokusering på stegvis förbättring Externa intressenter: Baserad på radikalt framtidsscenario Y/N Grad av användarrelevans skala 1-5 Grad av kundrelevans skala 1-5 Return on Investment Uppskattad Return on Investment Alternativkostnad om projektet inte genomförs (värstafallsanalys) Värdering av portfölj Antal kortsiktiga projekt i förhållande till långsiktiga Antal projekt som visar sig inte demonstrera nytta (ett visst risktagande behövs vid innovation och då kommer inte alla projekt att lyckas) Kan inte användas för att välja ut idéer/projekt Fördelning av projektstorlek i projektportföljen Fördelning av projekt mellan olika typer av interna intressenter Antal projekt som utmanar rådande affärsmodeller Antal projekt som fokuserar på stegvisa förbättringar av existerande produktegenskaper (om bara sådana här projekt genomförs är innovationsgraden troligen för låg) Externa intressenter Antal projekt baserade på radikala framtidsscenarion Antal projekt med användarrelevans Antal projekt med kundrelevans Miljö/företagskultur Antal beslutsdirektiv från styrgrupp om vilka innovationsprojekt som bör prioriteras

26 Innovationsprojekt och genomförande: Praktiskt arbete, genomförande
Process Subjektiv bedömning av arbetssättets effektivitet (milestone completion) Andel tid som läggs på skapande arbete, jämfört med t ex administration Subjektiv bedömning av hur väl metodiken att utvärdera innovationsresultat fungerar Antal projekt som ändrar status från innovationsprojekt till direkta produktutvecklingsprojekt Återstående investeringskostnad till färdig produkt Andelen av det innovativa teamets konstruktionsunderlag som kan återanvändas direkt i produktutvecklingen. Klimat Mängd sammanhängande ej bokad tid i varje medarbetares kalender Andel tid som är ägnas till att arbeta med egna idéer Tid mellan inlämningstidpunkter för varje medarbetare Subjektiv bedömning av möjlighet till öppen, konstruktiv debatt Subjektiva bedömningar om avsaknad av personliga konflikter och andra negativa faktorer (överbelastning, rädsla att misslyckas etc.) Incitament Ekonomisk ersättning för uppfyllande av personliga mål och teammål Ekonomisk ersättning för patent och uppfinningsanmälningar Antal erkännanden och utmärkelser för individer och team Fortsättning följer….

27 Innovationsprojekt och genomförande: Praktiskt arbete, genomförande
Fortsättning: Kompetens Fördelning av medarbetarnas olika bakgrund, erfarenhet, ålder, kön etc. Antalet olika kunskapsområden som behärskas inom teamet Bedömning av hur väl teamet täcker strategisk kompetens Förekomst av rotation mellan befattningar Antal projekt som varje individ har genomfört respektive ansvarat för Organisation Resurser per projekt (mantimmar , inköpsbudget, etc.) Totalt antal projekt per år Medeltid för projektgenomförande Andel av budget för projekt som läggs ut på underleverantörer Förbättringar av innovations-processen Antal förbättringsförslag på arbetssättet från teamets egna medlemmar Antal förbättringsförslag på arbetssättet som baseras på återkoppling från omgivningen på teamets resultat Antalet implementerade processändringar (ändringar arbetssätt) Subjektiv bedömning av hur många förbättringsförslag från omgivningen som verkligen har påverkat arbetssättet Antalet processändringar som bedöms vara klara förbättringar Subjektiv bedömning av värdet av genomförda processändringar

28 Effekter och påverkan: Ta hand om /föra ut resultat
Produkt-egenskaper Antal produktegenskaper som påverkats av teamets arbete Antal andra projekt som påverkats av teamets arbete Antal ärende i ändringshanteringen under produktutvecklingen som baseras på resultat från teamets arbete Antalet slutanvändare som berörs av de produktegenskaper som teamets arbete påverkat Antal resultat från teamets innovationsprojekt som accepteras av produktplanering eller andra interna intressenter som styr produktutvecklingen Subjektiv bedömning av graden av teamets påverkan på lanserade produkter som är positiv jämfört med neutral eller negativ påverkan Interaktion Antal personer som är ingår i teamets kontaktnätverk Antal intressenter som täcks av teamets kontaktnätverk Andel av resurser som går till intern marknadsföring Antal deltagare på presentationer av teamets arbete Antal övriga anställda som känner till teamets arbete Antal samarbeten med intressenter i den egna organisationen resp. externa intressenter Resurser som ägnas förberedelser för överlämning, integration och interaktion med omgivningen Resurser som spenderas på aktiviteter för intern marknadsföring Fortsättning följer…

29 Effekter och påverkan: Ta hand om /föra ut resultat
Fortsättning: Tillit Antal inbjudningar till presentationer, möten, kurser etc. Mottagarnas subjektiva bedömning av kvaliteten på teamets arbete Antal accesser ur dokumenthanteringssystem av rapporter från teamet Utfall på enkäter om teamets presentation bland deltagare på presentationshändelser Omgivningens subjektiva bedömning av teamets trovärdighet och kompetens i strategiska teknikområden Patent Antal patentförslag, patentansökningar, beviljade patent etc. Antal per person och år etc. Resurser spenderat på patentförslag och uppfinningsanmälningar Teamets andel i företagets tilldelning av patentbonus. Teamets andel i företagets databas med uppfinningsanmälningar. Praxis & standarder Antal organisationer som driver branschens standarder och praxis där teamet deltar (aktivt bidrar eller passivt följer) Antalet tillfällen där teamets arbete påverkat praxis och standarder Andel av standarder som man verkligen har påverkat vs totalt antal standarder som hade varit önskvärt att påverka Förmågan att påverka praxis och standarder jämfört med konkurrenter Resurser som spenderas på påverkan av praxis och standarder

30 Namn Efternamn Tema 30


Ladda ner ppt "Mäta innovationsförmåga i team"

Liknande presentationer


Google-annonser