Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kapitel 3 Inköpsstyrning. Huvudsakliga uppgifter och ansvar Säkra rättidig tillgänglighet till inköpta tjänster och varor utan störningar Styrning och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kapitel 3 Inköpsstyrning. Huvudsakliga uppgifter och ansvar Säkra rättidig tillgänglighet till inköpta tjänster och varor utan störningar Styrning och."— Presentationens avskrift:

1 Kapitel 3 Inköpsstyrning

2 Huvudsakliga uppgifter och ansvar Säkra rättidig tillgänglighet till inköpta tjänster och varor utan störningar Styrning och reducering av all inköpsrelaterad spend Reducering av företagets riskexponering i förhållande till leverantörsmarknaderna Bidrag till produkt- och processinnovation, utvecklingsuppdraget

3 Program Uppdrag och ansvarsområden Några principer för att professionalisera inköp Inköpsledningsprocessen Hur inköp utvecklas med tiden Några praktiska iakttagelser

4 Förändring av inköpsverksamhetens agenda Värdeskapande Intäktsökning med nya produkter Förbättring av kunderbjudandet Tidig leverantörsinvolvering vid utveckling av nya produkter Snabbare produktlanseringar Gemensamma varumärken och annonskampanjer Riskhantering Singel eller multipel sourcing Prestationsinriktade kontrakt Företags sociala ansvar Hållbara inköp Leverantörsrevisioner Leverantörskvalitetssäkring Leverantörers ekonomiska ställning Skyddande av immateriella rättigheter Reducering av inköpskostnader Reducering av leverantörsbasen Produktstandardisering Global sourcing Outsourcing och offshoring Elektroniska auktioner Avtalsförvaltning Risk Värde Kostnad

5 Huvudsakliga ansvar och uppdrag Källa: www.purchasing.com Cycle SourcingProcess Requestor oKontakta GS&PS oIdentifiera affärsmiljön oFörankra beslut oEtablera tvärfunktionella team oSammanställ leverantörslista med stöd från GS&PS oDokumentera arbetsbeskrivn. & servicenivåavtal oUtvärdera leverantörsanbud med stöd från GS&PS oKontraktsförhandling i samarbete med GS&PS oLeverantörsval oSkaffa mandat för att ingå avtalet oAvtalsförvaltning oResultatstyrning oHantering av leverantörs- relationen Role Procurement oUnderlätta flödet i affären oUtveckla sourcingstrategi oRekommendera & kvalificera leverantörer oTa fram RFx / kontrakts- mall oUtfärda RFx / kontrakts- mall oTa emot förslag och underlätta utvärdering oUtveckla förhandlings- strategi oKontraktsförhandling i samarbete med sponsor eller uppdragsgivare oSammanställ kontrakts- dokumentation oIngå kontraktet oArkivera alla avtals- & upphandlingsdokument oKontraktstolkning oÄndringar och tillägg i kontrakt Projekt identifiering RFX och avtals- dokumentation RFX och avtals- dokumentation Leverantörs- utvärdering & förhandling Leverantörs- utvärdering & förhandling Kontraktstilldelning Leverantörs- och avtalsförvaltning Leverantörs- och avtalsförvaltning Före anskaffningenUnder anskaffningenEfter anskaffningen Inköpsorganisationens roll Inköpsprocess Uppdragsgivare Cykel

6 Standardiserat inköpsförfarande (1) 1. Skicka ett samarbetsförslag till de bästa företagen, förslaget innehåller specifikationer och ett senaste svarsdatum (konfidentiellt) 2. Avvisa anbud som lämnats efter tidsfristens utgång 3. Fortsätt med ett anbudsöppningsmöte 4. Bekräfta skriftligen mottagandet av anbud 5. Gör upp en jämförande tabell över kostnader 6. Kontrollera att tekniknivån är i överensstämmelse 7. Kontrollera företagens skulder/tillgångar 8. Välj ut de två bästa anbuden (kvalitet och kostnad)

7 Standardiserat inköpsförfarande (2) 9. Kontrollera referenser 10. Gör en matris över de senaste genomförandena 11. Jämför kostnader och förhandla dem punkt för punkt 12. Rekommendera att slutligt val 13. Håll kontakt med den andra leverantören (undvik monopol) 14. Gör ett avtalsutkast med juridikstaben 15. Meddela övriga leverantören om att de inte blivit valda 16. Undersök regelbundet konkurrenssituationen 17. Håll våra partners långsiktigt motiverade

8 Professionalisera inköpen De viktigaste principerna i inköpspolicyer: Anpassning mot affärsstrategier  Utveckla en inköps- och försörjningsstrategi Integrerad och tvärfunktionellt synsätt  Inköpsbeslut kan inte fattas isolerat och bör inte enbart inriktas på optimering av inköpsresultat Drivs av prestationsförmågan  Inköpsorganisationen bör engagera sig i en sund debatt med interna kunder

9 Inköpsstyrning Inköps- och leverantörsmarknadsundersökning Inköps och leverantörsmarknadsundersökning är en systematisk studie av alla faktorer som kan påverka varor och tjänsters utbud och efterfrågan. Syftet är att säkerställa företagets nuvarande och framtida behov. Syfte, strategi och planering för inköp och försörjning Utifrån företagets övergripande mål kommer inköpsmålen att avse kostnadsreduktioner, kvalitetsförbättringar, ledtidsreduktion etc. Genom dessa mål styr, leder och kontrollerar sina inköpsaktiviteter och försörjningsstrategier. Styrningen kan ha olika fokusområden:

10 Sourcing policy – bestämmande av leverantörsberoendet och utformandet av planer för att minska detta beroende. Direkta eller indirekta köp – bestämmande av kostnadsfördelar med att köp från importörer och distributörer eller köpa direkt från tillverkare. Köpa-tillverka-analys – analys av besparingsmöjligheter genom att eliminera särskilda produktionsaktiviteter och köpande av produkterna från tredje part; köpa eller lease kan också vara ett alternativ. Integrera inköp och andra funktioner – planer som syftar till att ta bort gränssnittsproblem mellan inköp och materialadministration, ren konstruktion samt mellan inköp och ekonomisk administration och finans. Etablera ett system för inköpsstyrning och –information – analys av behoven rörande inköpsinformation och utformandet av en plan för automatisering, samt möjligheterna att länka detta system med andra informationssystem inom andra företagsfunktioner. Centraliserade eller or decentraliserade inköp – balanserande av kostnadsfördelar och strategiska aspekter avseende en centraliserad eller decentraliserad inköpsorganisation. Standardisering – bestäm möjligheter att åstadkomma standardisering för att reducera variationer bland produkter och leverantörer, genom att balansera besparingar och risker. Sourcing policy – bestämmande av leverantörsberoendet och utformandet av planer för att minska detta beroende. Direkta eller indirekta köp – bestämmande av kostnadsfördelar med att köp från importörer och distributörer eller köpa direkt från tillverkare. Köpa-tillverka-analys – analys av besparingsmöjligheter genom att eliminera särskilda produktionsaktiviteter och köpande av produkterna från tredje part; köpa eller lease kan också vara ett alternativ. Integrera inköp och andra funktioner – planer som syftar till att ta bort gränssnittsproblem mellan inköp och materialadministration, ren konstruktion samt mellan inköp och ekonomisk administration och finans. Etablera ett system för inköpsstyrning och –information – analys av behoven rörande inköpsinformation och utformandet av en plan för automatisering, samt möjligheterna att länka detta system med andra informationssystem inom andra företagsfunktioner. Centraliserade eller or decentraliserade inköp – balanserande av kostnadsfördelar och strategiska aspekter avseende en centraliserad eller decentraliserad inköpsorganisation. Standardisering – bestäm möjligheter att åstadkomma standardisering för att reducera variationer bland produkter och leverantörer, genom att balansera besparingar och risker. Exempel på arbetsområden inom inköp

11 Process för inköpsstyrning Implementering av inköpspolicy : VerktygAspekter Försörjningspolicy Bearbetning av inköpsordrar. Planering av material och försörjning Produkt- och leverantörs- Kvalitet Tidig involvering i utveckling Förbättra leverantörernas kvalitetsresultat Materialkostnadspolicy Kontroll av materialkostnader & -priser Reducering av materialkostnader & -priser LeverantörspolicySourcingpolicy Förbättring av leverantörsresultat Kommunikationspolicy Interna kontakter Externa kontakter

12 Inköpsfunktionens utveckling med tiden Stegvis utveckling av inköpsfunktionen i följande avseenden:  Integrerat avslutande steg Ledningen är aktivt inblandad I inköpsstrategier och taktik, organiserat i en teambaserad struktur.  Inköpsfunktionens status i organisationen Centralisering leder ofta till någon form av koordinerade inköp  Leverantörsstyrning Från reaktivt inköp, via proaktivt inköp, till relationshantering  Leverantörsrelationer Minska antalet prioriterade leverantörer och skapa närmare relationer

13 Faktorer som driver utvecklingen Affärssammanhang  Mer konkurrens, mognare teknik används  högre tryck på inköp Företagsstrategi  Mer uttalade mål och syften, mer formaliserad planeringsprocess  större chans att inköp integreras i företagets strategi Systemutveckling  Informations- och kommunikationsteknologi är viktigt för att möjliggöra moderna inköpskoncept Stöd från högsta ledning Funktionellt ledarskap

14 Resultat- effektivitet/ Ackumulerade besparingar Transaktionell orientering Kommersiell orientering Koordinerat inköp Intern integration Extern Integration Integration av värdekedjan Allmännytt- iga företag Finansiella tjänster Läkemedel Livsmedel och dryck Telekommuni- kation Detaljhandel Bilindustri Datorer /PC Konsument- elektronik tid fokus Betjäna fabriken Sänk kostnader Besparingar genom synergi Totala ägande- kostnaderna Optimering av försörjnings- kedjan Total kund- tillfredsställelse TVÄRFUNKTIONELLT FOKUS DECENTRALISERAT FUNKTIONELLT FOKUS CENTRALSTYRT Bygg Modell för utveckling av inköp och försörjning

15 Steg 1:Transaktionsorientering Inköpsorganisationens huvudsaklig uppdrag är att finna lämpliga leverantörer för råvaror och komponenter. Det finns ingen uttalad inköpsstrategi. Steg 2: Kommersiell orientering Inköpsstrategin har i detta steg en stark fokus på låga priser. Kulturen består i tuffa förhandlingar med många leverantörer. Steg 3:Koordinerat inköp En stark central inköpsavdelning leder inköpen med enhetliga inköpspolicyer och inköpssystem. Här ligger tyngdpunkten på tvärdisciplinär koordinering av efterlevnad av nationellt förhandlade avtal.

16 Modell för utveckling av inköp och försörjning Steg 4: Intern integration Tyngdpunkten ligger på tvärfunktionell problemlösning med målet att reducera de totala livscykelkostnaderna och inte komponenternas styckpris. Steg 5: Extern integration Uttalad outsourcingstrategi kombineras med särskild uppmärksamhet på att samarbeta med partners i försörjningskedjan med avseende på produktutveckling och planering av förserier. Steg 6: Inriktning på värdekedjan Leverera värde till slutkunden för att tillfredställa behoven på slutanvändarmarknaden. Underleverantörer söker stör hos sina leverantörer. Den här modellen bör användas med tillförsikt, alla steg är inte tillämpbara på alla inköpskategorier, företag och branscher. Den här modellen bör användas med tillförsikt, alla steg är inte tillämpbara på alla inköpskategorier, företag och branscher.

17 Slutsatser… Inom de flesta företags inköpshantering finns en stor förbättringspotential. En systematisk metod för inköpsstyrningsprocessen kan hjälpa till att göra dess potential synlig och tillgänglig. Men, det tar tid att få inköpsledningsprocessens alla delar på plats.


Ladda ner ppt "Kapitel 3 Inköpsstyrning. Huvudsakliga uppgifter och ansvar Säkra rättidig tillgänglighet till inköpta tjänster och varor utan störningar Styrning och."

Liknande presentationer


Google-annonser