Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Agenda Kort om BEAst Om projektet Nordic e-Construction

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Agenda Kort om BEAst Om projektet Nordic e-Construction"— Presentationens avskrift:

1 Effektivare anläggningstransporter Standarden Nordic e-Construction (NeC) 4 februari 2013

2 Agenda 09.30 Kort om BEAst Om projektet Nordic e-Construction
Nytta med standarden Artikelregister Sveriges Åkeriföretag Lunch Artikelregister SBMI Pilotprojekt Stöd från BEAst till pilotprojekt Sammanfattning Avslutning

3 Kort om BEAst

4 Verksamhetsidé för BEAst, Byggbranschens elektroniska affärsstandard
”BEAst är ett nätverk som tar fram standarder och tjänster för elektroniskt informationsutbyte Målet är sänkta kostnader för aktörerna i och i anslutning till bygg-branschen” 4 4

5 Fakta om BEAst Nästan 60 medlemmar från branschens alla hörn
Tar fram praktiska tillämpningar på internationella standarder i samverkan med branschen och omvärlden Arbetar för att få standarderna använda genom projekt, support och tjänster Information, guidelines, utbildning, mall för uppföljning av nytta samt mall för e-avtal Stöttar införande och validerar att systemleverantörer stöder BEAst standarder Tillhandahåller tjänster Samverkar med universitet och högskola Målet är ökad produktivitetsutveckling för byggsektorn via eAffärer

6 Verksamheten Tjänster Projekt Basverksamhet
Rådgivning, valideringsportal Fakturaportalen eBuild Projekt Initieras och följs upp av Arbetsutskott Basverksamhet Ledning, arbetsutskott, medlemsstöd, information, samordning, standarder 6

7 Modell enligt den standard som finns framtagen inom BEAst; Nordic eBuilding
Artikeldata Korrekt grunddata ger nytta och kvalitet genom hela processen Inköpsorder Enkelt att söka och lägga inköpsorder, automatisering för säljaren Köpare Säljare Ordersvar Uppdatering av inköpssystem, besked om avvikelse Leveransavisering Uppdaterar order, ger rätt underlag för faktura, kopplar samman med godset Kolli- etikett Bygg Effektiv godsmottagning, minskad risk för fel Faktura Kan matchas automatiskt när ovanstående är på plats

8 Fakturaportalen eBuild
Leverantörer Ca företag Webbfaktura Kunder SMSI standard- faktura eBuild fakturaportal producenter handelsföretag installatörer entreprenörer fastighetsbolag Många leverantörer till många kunder 8 8

9 Kontakt med BEAst Webbplats www.beast.se, www.ebuild.se
Peter Fredholm vd Per Lindahl tekniskt ansvarig

10 NeC – Nordic e-Construction
En standard för anläggningstransporter och maskintjänster

11 Fakta om projektet för att ta fram NeC
Drevs under 2012 av BEAst och finansierades av SBUF Arbetsgruppen; NCC, Peab, Skanska, Svevia, Cliffton, Foria, MLT, Haninge Åkeri och SÅCAB Målgrupp: Bygg- och anläggningsentreprenörer, åkeriföretag samt leverantörer av material inom ballast, asfalt och betong Sveriges Åkeriföretag och SBMI är samarbetsparter Svensk Betong, Maskinentreprenörerna, Maskinleverantörerna och Återvinningsföretagen vidtalade Standard publicerad på 11

12 Projektets mål ”Att skapa förutsättningar för ökad effektivitet och mindre miljöpåverkan genom hela kedjan. Det ska uppnås med en standardiserad process- och informationsmodell mellan byggföretag, åkerier, täkter, tippar, maskinentreprenörer och produktionsanläggningar” 12

13 Detta är standarden NeC
En beskrivning av processen med dess olika aktiviteter En informationsmodell, dvs ett scenario över informationsflödet mellan de parter som är inblandade En termkatalog som definierar de begrepp som ingår i informationsflödena. Finns i svensk respektive engelsk version En meddelandestandard, beskrivningar av affärsdokument, XML-scheman, testfiler Artikelkatalog med gemensamma nummer för material och tjänster som förenklar både upphandling och beställningar. Dessa tas fram av respektive branschorganisation 13

14 BEAst principer för standardisering
Internationella grundstandarder UN/CEFACT, GTIN, GLN, UNSPCS m.fl. Ramverk Bransch- standarder Odette GS1 BEAst Edifice SFTI m.fl. - NeB (försörjningsprocessen) - NeR (rentalprocessen) - SMSI (e-faktura) Process- beskrivning Meddelande- dokumentation Edifact XML Specifikationer 14

15 NeC och övriga standarder från BEAst
Term- katalog NeB e-handel med varor NeC Anläggnings- transporter NeR Maskin- uthyrning SMSI Bygg e-faktura SMSI Service- faktura 15

16 Processen

17 Transport- och maskintjänster Referensmodell i fyra lager
Avtal transport- och maskintjänster Köpare av tjänst Säljare av tjänst Juridiskt gränssnitt Avtal material Material-köpare Material-säljare Före Godsavsändare Godsmottagare Process- gränssnitt Under Hämtningsställe Lämningsställe Efter Avsändare Standard-meddelanden enligt NeC Informations- gränssnitt Mottagare System System Gränssnitt Gränssnitt Infrastruktur; externa faktorer Myndigheter, vägnät, datanätverk, lagar, standarder 17

18 3a) Avtal material och frakt
Parter och juridiska gränssnitt 2b) Avtal material M A T E R I L V N Ö B Y G F Ö R E T A 3a) Avtal material och frakt Projekt Ballast Projekt Å K E R I 1a) Avtal tjänst och material 1b) Avtal material Betong Projekt Asfalt Projekt 3b) Avtal frakt 2a) Avtal tjänst Projekt Tipp

19 Meddelanden i NeC Flödena varierar beroende på avtalsrelationer
Ö B E S T Ä L A R Leveransplan Åkeri Avrop Tipp Bekräftelse Tippsedel, vågsedel Ballast Avisering Betong Orderkvitto Asfalt Faktura 19 19

20 Huvudprocesskarta. Standarden avser relationer där det finns ett avtal
Anläggningsprocessen Före leverans Under leverans Efter leverans Huvudprocess Delprocesser Före leverans Nej Används plan? Tillägg / ändring? Grund-information Leverans-plan Avrop Order Nej Till DP Under leverans Ja Processen startar Ja Under leverans Avvikelse eller ö.k. om avi-sering? Nej Hämtning Avisering Leverans Tilläggs-avrop förare Till DP Efter leverans Ja Från DP före leverans Efter leverans Från DP Efter leverans Fakturering Upp-följning Processen avslutad 20

21 Delprocess Före transport: Grundinformation
Beställare Nytt projekt Avtal upprättas Grunddata utväxlat och uppdaterat 1. Avtal tecknas 2a. Projekt-lista skapas 3a. Uppdatera projektlista Till delprocess Avrop Leverantör Material 1. Avtal tecknas 2b. Uppdatera system 3b. Uppdatera system Leverantör Tjänst 1. Avtal tecknas 2b. Uppdatera system 3b. Uppdatera system Före leverans Under leverans Efter leverans 21

22 Till DP Tilläggs-avrop eller Hämtning
Delprocess Före uppdrag: Planering, avrop och tilläggsavrop från avtal om tjänst / material Beställare Delprocess Planering Plan aktuellt? Nej 4b. Makulera avrop Ja Till DP Tilläggs-avrop eller Hämtning 1a. Leverans-plan 2. Avrop 5. Ta emot bekräftelse 6. Uppdatera avrop Leverantör Tjänst / Material Avrop accep-terat? Nej Ja 1b. Ta emot leveransplan 3. Skapa order 4a. Avrops-bekräftelse Före leverans Under leverans Efter leverans 22

23 Beskrivning av Delprocess Planering, avrop och tilläggsavrop via system
Steg Ansvarig Input (viktigaste) Output Kommentar 1a. Leveransplan Beställare Avtal Behov Lagd leveransplan Plan för den kommande perioden Leveransplan måste kompletteras med avrop för att resurser ska vara fast bokade 1b. Ta emot leveransplan Leverantör av tjänst och/eller material Leveransplan Uppdaterat system Leverantörens system tar emot och uppdaterar leveransplanen Ger långsiktig bas för planering av resurser och bemanning 2. Avrop från avtal om transportuppdrag och / eller material Skickat avrop eller tilläggsavrop Avrop är en beställning utifrån avtalet som avser timmar och/eller material Avropsnumret är beställarens referens för bekräftelse, orderkvitto och faktura Endast en resurs per avropsrad Hela avropet har samma avropsnummer 3. Skapa order Avrop eller tilläggsavrop Registrerad order Granskar avrop Om accept skapas order i leverantörens system med eget ordernummer Om avrop inte accepteras skapas inte order i leverantörens system 4a. Avropsbekräftelse Order Bekräftat avrop Bekräftelse skickas med besked om avropet accepterats eller inte Skickas till beställaren med referens till avropsnummer 4b. Makulera avrop Ej accepterat avrop eller tilläggsavrop Makulerat avrop eller tilläggsavrop Om avropet inte godkänns makuleras det Beställaren kan skapa nytt avrop, antingen till en annan leverantör eller till samma leverantör med uppdaterade önskemål 5. Ta emot bekräftelse Avropsbekräftelse Mottagen bekräftelse Beställarens system tar emot bekräftelsen och kontrollerar om avropet accepterats Kan innehålla slottid vid materialbekr. 6. Uppdatera avrop Accepterat avrop eller tilläggsavrop Uppdaterat avrop eller tilläggsavrop Om avropet godkänts uppdateras det i beställarens system

24 Till DP Leverans eller Avisering
Delprocess: Under uppdrag, hämtning av vägt material. Avser ej maskintjänster Beställare Före leverans Under leverans Efter leverans 5c. Ta emot e-vågsedel Leverantör Material 5a. Skapa e-vågsedel Kopia till beställare? Ja Avrop Tilläggsavrop Ja 4. Vägning Skicka fil? Nej Leverantör Tjänst 1. Planering 5b. Ta emot e-vågsedel 3. Hämtning 6b. Skapa e-vågsedel Finns slottid? Till DP Leverans eller Avisering Nej Ja Förare 2. Hämtnings-tid 6a. Uppdatera order 24

25 Beskrivning av Delprocess Hämtning av material
Steg Ansvarig Input (viktigaste) Output Kommentar 1. Planeríng Leverantör tjänst Bekräftad materialorder Hämtningsuppdrag I vissa fall, fr.f.a. morgnar, tilldelar materialleverantören en slottid, annars sker hämtning av vägt material löpande 2. Mottaga instruktion Förare Hämtningstid Planerad körning Föraren får planerad tid för hämtning 3a. Hämtning Leverantör av tjänst Materialorder Intern planering Lastat fordon Om slottid ej finns planeras uppdraget internt och föraren aviseras Lastning sker av beställt material 4. Vägning Material-leverantör Vågsedel e-vågsedel Systemet skapar en e-vågsedel 5a. Skicka e-vågsedel Vägd last En e-vågsedel skapas och skickas Ingen vågsedel på papper 5b. e-vågsedel till leverantör av tjänst Uppdaterat system e-vågsedel skickas alltid till åkeri Uppdateras i systemet hos leverantören av tjänsten 5c. e-vågsedel till beställare Skickas till beställare om så är angivet i avrop Uppdaterar beställarens system 6a. Uppdatera order Vågsedel på papper Data inläst till handdator Förare lägger manuellt in data från vågsedel i handdator Vågsedelsdata skickas från handdator till bokningssystem 6b. Skapa e-vågsedel Data från förare e-vågsedel skapad i system I systemet hos leverantören av tjänsten skapas en e-vågsedel Skickas till kunden

26 1. Skicka ankomst-avisering
Delprocess: Under utförande av uppdrag, Avisering av leverans (ej maskintjänster) Beställare 2. Planera mottagning 6. Uppdatera system Leverantör Tjänst 1. Skicka ankomst-avisering 5. Avvikelse-besked Till DP Leverans av material Delprocess Avrop och Hämtning Förare 3. Leverans startar Avvik-else? 4. Avvikelse-signal Ja Nej Före leverans Under leverans Efter leverans 26

27 Beskrivning av Delprocess Avisering (Ej maskintjänster)
Steg Ansvarig Input (viktigaste) Output Kommentar 1. Skicka ankomst-avisering Leverantör av tjänst Material hämtat Leverans ska starta Ankomstavisering skickad Ankomstavisering skapad från avrop och e-vågsedel Ankomstavisering skickas till kund Uppgift om ankomsttid, typ av material och kvantitet 2. Planera mottagning Beställare Ankomstavisering Uppdaterat system Aviseringen uppdaterar byggföretagets system och skapar underlag för planering 3. Leverans startar Förare Intern uppdragsorder Pågående leverans Körning startar från leverantör av material 4. Rapport om avvikelse Händelse Meddelande till bokningssystem Föraren identifierar avvikelse mot order och genererar meddelande till bokningssystem Avvikelse avser främst tid 5. Avvikelsebesked Meddelande från förare Avvikelsebesked skickat Förarens meddelande om avvikelse uppdaterar bokningssystemet Avvikelsebesked skapas och skickas till kund som kan planera om Telefon eller meddelande enligt överenskommelse mellan Beställare och Leverantör av tjänst 6. Omplanering Avvikelsebesked Avivikelse uppdaterar byggföretagets system och skapar underlag för planering

28 4b. Avvikelse-hantering 6. Uppdat-ering av system
Delprocess: Under utförande av uppdrag, Leverans av vägt material, tjänster och tillägg Beställare Avvikelse? Ja 2. Mottagning Nej 4b. Avvikelse-hantering 6. Uppdat-ering av system 3. Godkän-nande Leverantör Tjänst 4c. Utredning 5. e-orderkvitto Till DP Fakturering Förare DP Hämtning DP Avisering 1. Ankomst 4a. Klar-markering Före leverans Under leverans Efter leverans 28

29 Beskrivning av Delprocess Leverans
Steg Ansvarig Input (viktigaste) Output Kommentar 1. Ankomst Förare Order Klart för lossning Föraren ankommer byggprojekt Får anvisningar om lossning 2. Mottagning Beställare Ankommen leverans Ankomstavisering Mottagen leverans Leveransmottagare granskar ankommen leverans mot ankomstavisering 3. Godkännande Godkänd leverans Signerad order Leveransmottagaren godkänner leverans Kan t.ex. ske genom att signera på handdatorns skärm 4a. Klarmarkera Avslutat uppdrag Vid godkänd leverans skickar föraren uppdatering till system 4b. Avvikelsehantera Beställare och förare Ej godkänd leverans Skapad avvikelse Förare och leveransmottagare ej överens Diskussion om leverans, felärende, meddelas leverantören av tjänst 4c. Utreda avvikelse Leverantör av tjänst och beställare Mottagen avvikelse Uppdaterat system Beställare och leverantör kommer överens Leverantörens system uppdateras 5. Avrapportera uppdrag Leverantör av tjänst Utfört uppdrag Avrapporterat uppdrag Ordern uppdateras och rapporteras i form av e-orderkvitto till beställaren Eventuella avtalade tillägg som stillestånd specificeras i e-orderkvittot Varje leverans är en orderrad (där en avropsrad hos beställaren kan generera flera order hos transportören) Uppdrag klart för fakturering 6. Uppdatera system E-orderkvitto Uppdaterat avrop Uppdraget registrerat och avrapporterat i beställarens system

30 Delprocess: Före eller under uppdrag, Muntligt tilläggsavrop via förare
Beställare Delprocess Avrop 1. Tilläggs-avrop 5. Ta emot bekräftelse 6. Uppdatera avrop Till DP Hämtning Leverantör Tjänst 3. Uppdatera order 4. Avrops-bekräftelse Förare 2. Ta emot tillägg Före leverans Under leverans Efter leverans 30

31 Beskrivning av Delprocess Tilläggsavrop via förare
Steg Ansvarig Input (viktigaste) Output Kommentar 1. Tilläggsavrop Beställare Bekräftat avrop Ökat behov Tilläggsavrop Ett förändrat behov har uppstått Läggs endast vid ändring av kvantitet. Vid nytt projektnummer läggs i stället nytt avrop Tas upp av beställaren med föraren 2. Ta emot tillägg Förare Granskat tilläggsavrop Läggs in i handdator och skickas till trafikledningen 3. Uppdatera order Leverantören Registrerad order Order uppdateras i leverantörens system Behandlas i systemet 4. Bekräfta tilläggsavrop Av föraren godkänt tilläggsavrop Skickad bekräftelse på tillägg Bekräftelse skickas till beställaren med referens till avropsnummer och rad i avropet Förare uppdateras 5. Ta emot bekräftelse Bekräftelse på tilläggsavrop Mottagen bekräftelse Beställarens system tar emot bekräftelsen 6. Uppdatera avrop Accepterat avrop Uppdaterat avrop Tilläggsavropet uppdateras i beställarens system

32 Delprocess: Efter utfört uppdrag, fakturering av uppdrag (både transport- och maskintjänster)
Beställare Godkänns? Ja 2. Ta emot och granska 3a. Uppdatera system Nej 3b. Reklama-tion Leverantör Tjänst 4. Överens-kommelse Uppdrag klart DP Leverans 1. Skapa faktura Före leverans Under leverans Efter leverans 32

33 Beskrivning av Delprocess Fakturering
Steg Ansvarig Input (viktigaste) Output Kommentar 1. Skapa faktura Leverantör Avslutat uppdrag Orderkvittens Skickad faktura Leverantören skapar en fakturarad per orderrad. Fakturan innehåller referensnummer och radnummer för att underlätta mottagarens hantering. Kan vara debetfaktura och kreditnota 2. Ta emot och granska faktura Beställare Avtal Registrerat underlag Läses in i byggföretagets system för matchning och hantering 3a. Uppdatera system Godkänd faktura Uppdaterat system Om underlaget är godkänt uppdateras systemet avropet som klart för betalning 3b. Reklamera Ej godkänt underlag Reklamerat uppdrag Reklamation skickas till leverantör Uppdateras i system 4. Överenskomma Reklamation Överenskommelse Leverantör och kund kommer överens om reklamation Kreditnota om så överenskommits

34 Delprocess: Efter utfört uppdrag, Uppföljning
Rapport- mottagare DP Leverans och Fakturering 2. Ta emot rapport 3. Analys 4. Återkopp-ling / Åtgärd Uppdrag klart Rapport- avsändare 1. Ta fram rapport Före leverans Under leverans Efter leverans 34

35 Beskrivning av Delprocess Uppföljning
Steg Ansvarig Input (viktigaste) Output Kommentar 1. Ta fram rapport Utfärdare av rapport Orderkvitto, faktura m.m. Historik Rapport för uppföljning Kan avse t.ex. prognosriktighet, miljöparametrar och avvikelser Avser överenskommen period Rapporter ska överenskommas i affärsavtalet Standardrapport enligt BEAst-meddelande 2. Ta emot rapport Mottagare av rapport Rapport Underlag för analys För utvärdering och sammanställning 3. Analys Slutsats Mottagen rapport behandlas Beräkningsgrund enligt avtal eller aktuell standard Resultat och slutsatser av analys sammanställs 4. Återkoppling / Åtgärd Rapport-mottagare Analys Relevanta åtgärder vid behov

36 Informationsmodell och meddelanden

37 Informationsflöde för NeC vid avtalsrelation 1a och 1b
Leve- ran- tör av mate- rial Leve- ran- tör av tjänst Bes- täl- lare Projektinfo Leveransplan Avrop material Bekräftelse Avrop frakttjänst Bekräftelse Tippsedel, vågsedel Tippsedel, vågsedel Avisering Orderkvitto Faktura Faktura Uppföljning 37 37

38 Informationsflöde för NeC vid avtalsrelation 2 a och b
Leve- ran- tör av mate- rial Leveransplan Bes- täl- lare Avrop Bekräftelse Tippsedel, vågsedel Faktura Leve- ran- tör av tjänst Projektinfo Leveransplan Tippsedel, vågsedel Avrop Bekräftelse Avisering Orderkvitto Faktura Uppföljning 38 38

39 Informationsflöde för NeC vid avtalsrelation 3 a och b
Leve- ran- tör av mate- rial Projektlista Bes- täl- lare Leveransplan Avrop Bekräftelse Tippsedel, vågsedel Orderkvitto Faktura Uppföljning Avrop Leve- ran- tör av tjänst Bekräftelse Vågsedel Avisering 39 39

40 Informationsflöde för NeC vid maskintjänster avtalsrelation 1 a
Leveran- tör av maskin- tjänst Projektinfo Bestäl- lare Leveransplan Avrop Bekräftelse Avisering Orderkvitto Faktura Uppföljning 40 40

41 Leveransplan – Delivery schedule
Funktion; Att tillhandahålla leveransplaner över kommande jobb baserat på avtal, för transport- och/eller maskintjänster. En ny leveransplan ersätter alltid den gamla Parter: Från Beställare till Leverantör av transport- eller maskintjänst Exempel på innehåll: Identitet Datum och tid Identitet på parter Referenser Rader med artikelnummer, antal, enhet, datum, avsändare och mottagare 41

42 Avrop – Call off order Funktion; Att tillhandahålla avrop, dvs order baserat på avtal, för transport- och/eller maskintjänster Parter: Från Beställare till Leverantör av transport- eller maskintjänst Exempel på innehåll: Identitet Datum och tid Identitet på parter Referenser Rader med artikelnummer, antal, enhet, datum, avsändare och mottagare 42

43 Avropsbekräftelse – Call off confirmation
Funktion; Att bekräfta mottaget avrop Parter: Från Leverantör av transporttjänst och/eller material till Beställare Exempel på innehåll: Identitet Datum och tid Identitet på parter Referens till avrop Ordersvarsstatus Slottid 43

44 Vågsedel, Tippsedel – Bill of material
Funktion; Att tillhandahålla specifikation av lastat (vågsedel) eller lossat (tippat) material. En vägning innebär en vågsedel Parter: Från Materialleverantör till Beställare eller Leverantör av transporttjänst Exempel på innehåll: Identitet Datum och tid Identitet på parter Referenser till avrop och avropsrad Artikelnummer, brutto- och nettovikt, enhet, datum, materialplats, fordonsnummer, köpare och leverantör 44

45 Avisering – Status report
Funktion; Att tillhandahålla avisering om ankomst för lossning eller lastning Parter: Från Leverantör av transporttjänst till Beställare eller till Materialleverantör Exempel på innehåll: Typ av avisering (ankomst eller avvikelse) Identitet Datum och tid Namn på parter Referens till avrop och avropsrad Uppdragets status (avgått, försenat) Beräknad ankomst Fordonsnummer 45

46 Orderkvitto – Order receipt
Funktion; Att tillhandahålla debiteringsgrundande information efter att uppdraget avslutats Parter: Från Leverantör av transporttjänst till Beställare Exempel på innehåll: Identitet Datum och tid Namn på parter Referens till avrop och avropsrad Signaturinformation och ID06-identitet Rader med artikelnummer, antal, enhet, datum, vågsedelsnummer, pris, avsändare och mottagare 46

47 Faktura Se SMSI Byggfaktura 47

48 Uppskattad besparing för ett åkeri
Meddelande Antal Effekt Leveransplan Framförhållning, planering  ? Avrop, min 2 min/order 8,3 milj/år 130 msek/år Våg/tipp-sedel, min 10 kr/st 5 milj/år 50 msek/år Avisering Minskat stillestånd  ? Orderkvitto, min 10 kr/st 83 msek/år e-faktura, min 20 kr/st 3,3 milj/år 66 msek/år 48

49 Uppskattad besparing för ett byggföretag
Meddelande Antal Effekt Leveransplan Högre servicenivå, mindre störningar i produktion  ? Avrop 8,3 milj/år Order i ett eget system för uppföljning, fakturamatcning  ? Våg/tipp-sedel 5 milj/år Effektivare fakturamatchning, uppföljning ? Avisering Direkt återkoppling om avvikelser, uppföljning, mindre störningar i produktion  ? Orderkvitto Uppdaterar system e-faktura, min 100 kr/st 3,3 milj/år 330 msek/år Miljöeffekter Att utvärdera 49

50 Effekter i form av minskad miljöpåverkan
Slutsats från SBUF-rapporten ”Miljöoptimerade transporter”: ”förändringar som hjälper till att reducera de totala CO2-utsläppen och minimera transporter är öppna API-system för logistikplanering över företagsgränser”  Att utvärdera i kommande pilotprojekt 50

51 Sammanfattning av fördelar för beställare
Kommentar Spara tid Mindre administration, papper och manuell hantering vid bokning och mottagning av leverans Förenklad fakturahantering e-faktura kan matchas mot avrop och hela eller delar av hanteringen automatiseras Ökad kvalitet Färre fel pga digital kommunikation och systemstöd Bättre planering Projekten blir uppdaterade om ankomst och förseningar Effektivitet Hela processen blir effektivare för alla inblandade vilket driver kostnader ur systemet Bättre uppföljning Med information digitalt går det att få uppföljning och statistik på t.ex. kostnader, leveransprecision och miljö Bättre miljö Mindre papper, effektivare och mer samordnade transporter Högre servicegrad Bättre tillgänglighet på efterfrågade resurser när leverantören får prognoser Standardiserade artikelnummer Säkerhet om att det inte sker missförstånd vid beställning 51 51

52 Sammanfattning av fördelar för maskin- och åkeriföretag
Kommentar Standardiserat arbetssätt Kunna hantera de flesta kunder på samma sätt Spara tid Order och tilläggsorder automatiskt in i system Bättre kapacitets-utnyttjande Leveransplaner leder till bättre planering och översikt Spara ledtid Minskad väntetid på kross, tipp och byggprojekt Ökad kvalitet Färre fel pga digital kommunikation och systemstöd Mindre papper Inga papper som körsedlar och vågkvitton E-faktura Slipper pappersfaktura Bättre miljö Mindre papper, effektivare och mer samordnade transporter 52 52

53 Sammanfattning av fördelar för materialleverantör
Kommentar Standardiserat arbetssätt Kunna hantera många kunder på samma sätt Spara tid Order automatiskt in i system Bättre kapacitets-utnyttjande Leveransplaner leder till bättre planering och översikt Jämnare beläggning Möjlighet att styra sina leveranser och sprida dem jämnare över dagen Ökad kvalitet Färre fel pga digital kommunikation och systemstöd Mindre papper Inga papper som körsedlar och vågkvitton E-faktura Slipper pappersfaktura Bättre miljö Mindre papper, effektivare och mer samordnade transporter 53 53

54 Artikelregister

55 Pilotprojekt

56 Syfte med kommande pilotprojekt
samordna pilotprojekt och tillhandahålla erfarenhetsnätverk utifrån erfarenhet förfina standarden marknadsföra standarden samordna och följa upp besparingar och erfarenheter stöd att validera att filer stöder standarden stöd och rådgivning om standarden utreda möjligheten att ta fram en portal för de som inte har egna system etablera förutsättningar för kommunikation ”många till många” stödja branschorganisationer att ta fram artikelregister 56

57 Regler för pilotprojekt
Standarden NeC ska följas Pilotpar beslutar om meddelanden, minimum ett åt varje håll Helst olika typfall, t.ex. maskin- eller transporttjänst endast, material endast eller både transport och material Meddelanden valideras av BEAst före drift Tolkning av meddelanden och avvikelser till styrgrupp som ger besked inom en vecka Tid för en pilot minimum tre månaders drift. Upp till respektive pilot om man därefter vill fortsätta eller avbryta Pilot hos kan avse en eller flera arbetsplatser Artikelnummer enligt artikelregister från SÅ, SBMI och/eller ME Mall för uppföljning av nytta ska fyllas i Ev. allvarliga fel leder till uppdaterad standard efter beslut i styrgruppen, mindre avvikelser uppdateras efter pilotprojekt 57

58 eBuild Valideringstjänst, effektiviserar anslutning
Testfil eBuild Validerings- portal 1. Part testar på egen hand Ny part CHECK MESSAGE Testfile: invoice_123.txt Test date: Test result: OK 2. OK, enligt NeB eller SMSI Intern datafil 3. Ansluts till kund NeB-meddelande Ny part Mottagare

59 Öppen kommunikation á la PEPPOL, ex: MLT skickar faktura till NCC
SML 1. Vilken SMP känner till NCC? 2. NCC finns i SMP2 Gateway SMP1 SMP2 3. Vilken AP använder NCC, vilka dokumenttyper? 4. NCC kan ta emot e-faktura via AP2 MLT AP1 AP2 NCC 5. Faktura © Tickstar

60 En förstudie om PEPPOL under våren ska ge detta innehåll och dessa svar
Nulägesanalys över e-kommunikation i byggsektorn idag; omfattning, struktur, interoperabilitet, samtrafik, kostnader, spridning samt identifiering av hinder och problem Beskrivning av PEPPOL med analys av för- och nackdelar Analys av om PEPPOL kan överbrygga de hinder som identifierats i nulägesanalysen En beskrivning av hur PEPPOL skulle kunna användas i byggsektorn En analys om och i så fall hur PEPPOL skulle kunna införas i gemensam branschregi En översikt av kostnader på både bransch- och företagsnivå En rekommendation om huruvida PEPPOL bör införas i byggsektorn Om det är en positiv rekommendation en plan för införande Intressenter till arbetsgrupp sökes; anmälan till BEAst 60

61 Sammanfattning av dagen
Standarden är klar Nytta och fördelar är uppenbara Artikelregister ska kompletteras Pilotprojekt sökes BEAst kommer att stötta piloter Studie om PEPPOL startar inom kort och medverkande sökes En ”film” om standarden kommer inom kort 61


Ladda ner ppt "Agenda Kort om BEAst Om projektet Nordic e-Construction"

Liknande presentationer


Google-annonser