Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Effektivare anläggningstransporter Standarden Nordic e-Construction (NeC) 4 februari 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Effektivare anläggningstransporter Standarden Nordic e-Construction (NeC) 4 februari 2013."— Presentationens avskrift:

1 Effektivare anläggningstransporter Standarden Nordic e-Construction (NeC) 4 februari 2013

2 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard www.beast.se 09.30Kort om BEAst Om projektet Nordic e-Construction Nytta med standarden Artikelregister Sveriges Åkeriföretag 12.00Lunch 13.00Artikelregister SBMI Pilotprojekt Stöd från BEAst till pilotprojekt Sammanfattning 16.30Avslutning Agenda

3 Kort om BEAst

4 4 Verksamhetsidé för BEAst, Byggbranschens elektroniska affärsstandard ”BEAst är ett nätverk som tar fram standarder och tjänster för elektroniskt informationsutbyte Målet är sänkta kostnader för aktörerna i och i anslutning till bygg- branschen”

5 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 5 Fakta om BEAst  Nästan 60 medlemmar från branschens alla hörn  Tar fram praktiska tillämpningar på internationella standarder i samverkan med branschen och omvärlden  Arbetar för att få standarderna använda genom projekt, support och tjänster  Information, guidelines, utbildning, mall för uppföljning av nytta samt mall för e-avtal  Stöttar införande och validerar att systemleverantörer stöder BEAst standarder  Tillhandahåller tjänster  Samverkar med universitet och högskola  Målet är ökad produktivitetsutveckling för byggsektorn via eAffärer

6 6 Verksamheten Basverksamhet Ledning, arbetsutskott, medlemsstöd, information, samordning, standarder Basverksamhet Ledning, arbetsutskott, medlemsstöd, information, samordning, standarder Projekt Initieras och följs upp av Arbetsutskott Projekt Initieras och följs upp av Arbetsutskott Tjänster Rådgivning, valideringsportal Fakturaportalen eBuild Tjänster Rådgivning, valideringsportal Fakturaportalen eBuild

7 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 7 Modell enligt den standard som finns framtagen inom BEAst; Nordic eBuilding Korrekt grunddata ger nytta och kvalitet genom hela processen Enkelt att söka och lägga inköpsorder, automatisering för säljaren Uppdatering av inköpssystem, besked om avvikelse Artikeldata Uppdaterar order, ger rätt underlag för faktura, kopplar samman med godset Effektiv godsmottagning, minskad risk för fel Kan matchas automatiskt när ovanstående är på plats Inköpsorder Ordersvar Leveransavisering Faktura Kolli- etikett Bygg Köpare Säljare

8 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 8 Fakturaportalen eBuild eBuild fakturaportal Webbfaktura SMSI standard- faktura Leverantörer Ca 5 500 företag Många leverantörer till många kunder Kunder producenter handelsföretag installatörer entreprenörer fastighetsbolag

9 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 9 Kontakt med BEAst  Webbplats www.beast.se, www.ebuild.se  Peter Fredholmpeter@beast.se vd070 663 32 19  Per Lindahl per@beast.se tekniskt ansvarig070 657 71 75

10 NeC – Nordic e- Construction En standard för anläggningstransporter och maskintjänster

11 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Fakta om projektet för att ta fram NeC 11  Drevs under 2012 av BEAst och finansierades av SBUF  Arbetsgruppen; NCC, Peab, Skanska, Svevia, Cliffton, Foria, MLT, Haninge Åkeri och SÅCAB  Målgrupp: Bygg- och anläggningsentreprenörer, åkeriföretag samt leverantörer av material inom ballast, asfalt och betong  Sveriges Åkeriföretag och SBMI är samarbetsparter  Svensk Betong, Maskinentreprenörerna, Maskinleverantörerna och Återvinningsföretagen vidtalade  Standard publicerad på www.beast.se

12 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Projektets mål 12 ”Att skapa förutsättningar för ökad effektivitet och mindre miljöpåverkan genom hela kedjan. Det ska uppnås med en standardiserad process- och informationsmodell mellan byggföretag, åkerier, täkter, tippar, maskinentreprenörer och produktionsanläggningar”

13 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Detta är standarden NeC 13  En beskrivning av processen med dess olika aktiviteter  En informationsmodell, dvs ett scenario över informationsflödet mellan de parter som är inblandade  En termkatalog som definierar de begrepp som ingår i informationsflödena. Finns i svensk respektive engelsk version  En meddelandestandard, beskrivningar av affärsdokument, XML-scheman, testfiler  Artikelkatalog med gemensamma nummer för material och tjänster som förenklar både upphandling och beställningar. Dessa tas fram av respektive branschorganisation

14 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 14 BEAst principer för standardisering Internationella grundstandarder UN/CEFACT, GTIN, GLN, UNSPCS m.fl. Internationella grundstandarder UN/CEFACT, GTIN, GLN, UNSPCS m.fl. Odette GS1 BEAst Edifice SFTI m.fl. Ramverk Bransch- standarder Process- beskrivning Process- beskrivning Meddelande- dokumentation Meddelande- dokumentation Edifact XML - NeB (försörjningsprocessen) - NeR (rentalprocessen) - SMSI (e-faktura) Specifikationer

15 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard NeC och övriga standarder från BEAst 15 NeB e-handel med varor NeB e-handel med varor NeR Maskin- uthyrning NeR Maskin- uthyrning NeC Anläggnings- transporter NeC Anläggnings- transporter SMSI Bygg e-faktura SMSI Bygg e-faktura SMSI Service- faktura SMSI Service- faktura Term- katalog

16 Processen

17 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Transport- och maskintjänster Referensmodell i fyra lager 17 Myndigheter, vägnät, datanätverk, lagar, standarder Före Under Efter Köpare av tjänst Säljare av tjänst Godsavsändare Hämtningsställe Avtal transport- och maskintjänster Material- köpare Material- säljare Avtal material Godsmottagare Lämningsställe Infrastruktur; externa faktorer Juridiskt gränssnitt Process- gränssnitt Informations- gränssnitt Avsändare Mottagare Standard- meddelanden enligt NeC Gränssnitt System

18 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard MATERIALLEVERANTÖRMATERIALLEVERANTÖR ÅKERIÅKERI BYGGFÖRETAGBYGGFÖRETAG Ballast Betong Asfalt Projekt 2b) Avtal material Tipp 1a) Avtal tjänst och material 1b) Avtal material 3a) Avtal material och frakt 2a) Avtal tjänst 3b) Avtal frakt Parter och juridiska gränssnitt

19 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 19 Meddelanden i NeC Flödena varierar beroende på avtalsrelationer Tippsedel, vågsedel Faktura Avrop Bekräftelse BESTÄLLAREBESTÄLLARE LEVERANTÖRLEVERANTÖR Leveransplan Orderkvitto Avisering Ballast Betong Asfalt Tipp Åkeri

20 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Huvudprocesskarta. Standarden avser relationer där det finns ett avtal 20 Huvudprocess Delprocesser Före leverans Under leverans Efter leverans Leverans- plan Avrop Nej Används plan? Ja Order Nej Tillägg / ändring? Ja Till DP Under leverans Grund- information Processen startar Avisering HämtningLeverans Från DP före leverans Till DP Efter leverans Tilläggs- avrop förare Nej Avvikelse eller ö.k. om avi- sering? Ja Fakturering Från DP Efter leverans Upp- följning Processen avslutad

21 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Delprocess Före transport: Grundinformation 21 Beställare Leverantör Material Leverantör Tjänst Nytt projekt Avtal upprättas Grunddata utväxlat och uppdaterat 2b. Uppdatera system 2a. Projekt- lista skapas 2a. Projekt- lista skapas Till delprocess Avrop 1. Avtal tecknas 3a. Uppdatera projektlista 3b. Uppdatera system

22 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Delprocess Före uppdrag: Planering, avrop och tilläggsavrop från avtal om tjänst / material 22 Beställare Leverantör Tjänst / Material Delprocess Planering 3. Skapa order 4a. Avrops- bekräftelse 2. Avrop 6. Uppdatera avrop Till DP Tilläggs- avrop eller Hämtning 5. Ta emot bekräftelse Nej Avrop accep- terat? Ja 4b. Makulera avrop Plan aktuellt? 1a. Leverans- plan Nej Ja 1b. Ta emot leveransplan

23 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Beskrivning av Delprocess Planering, avrop och tilläggsavrop via system StegAnsvarigInput (viktigaste)OutputKommentar 1a. LeveransplanBeställareAvtal Behov Lagd leveransplanPlan för den kommande perioden Leveransplan måste kompletteras med avrop för att resurser ska vara fast bokade 1b. Ta emot leveransplan Leverantör av tjänst och/eller material LeveransplanUppdaterat systemLeverantörens system tar emot och uppdaterar leveransplanen Ger långsiktig bas för planering av resurser och bemanning 2. Avrop från avtal om transportuppdrag och / eller material BeställareAvtal Leveransplan Behov Skickat avrop eller tilläggsavrop Avrop är en beställning utifrån avtalet som avser timmar och/eller material Avropsnumret är beställarens referens för bekräftelse, orderkvitto och faktura Endast en resurs per avropsrad Hela avropet har samma avropsnummer 3. Skapa orderLeverantör av tjänst och/eller material Avrop eller tilläggsavrop Registrerad orderGranskar avrop Om accept skapas order i leverantörens system med eget ordernummer Om avrop inte accepteras skapas inte order i leverantörens system 4a. AvropsbekräftelseLeverantör av tjänst och/eller material OrderBekräftat avropBekräftelse skickas med besked om avropet accepterats eller inte Skickas till beställaren med referens till avropsnummer 4b. Makulera avropBeställareEj accepterat avrop eller tilläggsavrop Makulerat avrop eller tilläggsavrop Om avropet inte godkänns makuleras det Beställaren kan skapa nytt avrop, antingen till en annan leverantör eller till samma leverantör med uppdaterade önskemål 5. Ta emot bekräftelseBeställareAvropsbekräftelseMottagen bekräftelseBeställarens system tar emot bekräftelsen och kontrollerar om avropet accepterats Kan innehålla slottid vid materialbekr. 6. Uppdatera avropBeställareAccepterat avrop eller tilläggsavrop Uppdaterat avrop eller tilläggsavrop Om avropet godkänts uppdateras det i beställarens system

24 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Delprocess: Under uppdrag, hämtning av vägt material. Avser ej maskintjänster 24 Beställare Leverantör Material Leverantör Tjänst Förare Avrop Tilläggsavrop 4. Vägning 6a. Uppdatera order 5b. Ta emot e- vågsedel Nej Skicka fil? Ja 5a. Skapa e- vågsedel Till DP Leverans eller Avisering 2. Hämtnings- tid 3. Hämtning Nej Finns slottid? Ja 5c. Ta emot e- vågsedel 6b. Skapa e- vågsedel Kopia till beställare? Ja 1. Planering

25 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Beskrivning av Delprocess Hämtning av material StegAnsvarigInput (viktigaste)OutputKommentar 1. PlaneríngLeverantör tjänst Bekräftad materialorder HämtningsuppdragI vissa fall, fr.f.a. morgnar, tilldelar materialleverantören en slottid, annars sker hämtning av vägt material löpande 2. Mottaga instruktionFörareHämtningstidPlanerad körningFöraren får planerad tid för hämtning 3a. HämtningLeverantör av tjänst Materialorder Intern planering Lastat fordonOm slottid ej finns planeras uppdraget internt och föraren aviseras Lastning sker av beställt material 4. VägningMaterial- leverantör MaterialorderVågsedel e-vågsedel Systemet skapar en e-vågsedel 5a. Skicka e-vågsedelMaterial- leverantör Vägd laste-vågsedelEn e-vågsedel skapas och skickas Ingen vågsedel på papper 5b. e-vågsedel till leverantör av tjänst Material- leverantör e-vågsedelUppdaterat systeme-vågsedel skickas alltid till åkeri Uppdateras i systemet hos leverantören av tjänsten 5c. e-vågsedel till beställare Material- leverantör e-vågsedelUppdaterat systemSkickas till beställare om så är angivet i avrop Uppdaterar beställarens system 6a. Uppdatera orderFörareVågsedel på papperData inläst till handdatorFörare lägger manuellt in data från vågsedel i handdator Vågsedelsdata skickas från handdator till bokningssystem 6b. Skapa e-vågsedelLeverantör av tjänst Data från föraree-vågsedel skapad i systemI systemet hos leverantören av tjänsten skapas en e-vågsedel Skickas till kunden

26 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Delprocess: Under utförande av uppdrag, Avisering av leverans (ej maskintjänster) 26 Beställare Leverantör Tjänst Förare Delprocess Avrop och Hämtning 1. Skicka ankomst- avisering 2. Planera mottagning 4. Avvikelse- signal 5. Avvikelse- besked Till DP Leverans av material Nej Avvik- else? Ja 3. Leverans startar 6. Uppdatera system

27 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Beskrivning av Delprocess Avisering (Ej maskintjänster) StegAnsvarigInput (viktigaste)OutputKommentar 1. Skicka ankomst- avisering Leverantör av tjänst Material hämtat Leverans ska starta Ankomstavisering skickadAnkomstavisering skapad från avrop och e-vågsedel Ankomstavisering skickas till kund Uppgift om ankomsttid, typ av material och kvantitet 2. Planera mottagningBeställareAnkomstaviseringUppdaterat systemAviseringen uppdaterar byggföretagets system och skapar underlag för planering 3. Leverans startarFörareIntern uppdragsorder Pågående leveransKörning startar från leverantör av material 4. Rapport om avvikelse FörareHändelseMeddelande till bokningssystem Föraren identifierar avvikelse mot order och genererar meddelande till bokningssystem Avvikelse avser främst tid 5. AvvikelsebeskedLeverantör av tjänst Meddelande från förare Avvikelsebesked skickatFörarens meddelande om avvikelse uppdaterar bokningssystemet Avvikelsebesked skapas och skickas till kund som kan planera om Telefon eller meddelande enligt överenskommelse mellan Beställare och Leverantör av tjänst 6. OmplaneringBeställareAvvikelsebeskedUppdaterat systemAvivikelse uppdaterar byggföretagets system och skapar underlag för planering

28 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Delprocess: Under utförande av uppdrag, Leverans av vägt material, tjänster och tillägg 28 Beställare Leverantör Tjänst Förare 1. Ankomst DP Hämtning DP Avisering 2. Mottagning 4b. Avvikelse- hantering Till DP Fakturering Ja Avvikelse? Nej 6. Uppdat- ering av system 4a. Klar- markering 5. e- orderkvitto 4c. Utredning 3. Godkän- nande

29 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Beskrivning av Delprocess Leverans StegAnsvarigInput (viktigaste)OutputKommentar 1. AnkomstFörareOrderKlart för lossningFöraren ankommer byggprojekt Får anvisningar om lossning 2. MottagningBeställareAnkommen leverans Ankomstavisering Mottagen leveransLeveransmottagare granskar ankommen leverans mot ankomstavisering 3. GodkännandeBeställareGodkänd leveransSignerad orderLeveransmottagaren godkänner leverans Kan t.ex. ske genom att signera på handdatorns skärm 4a. KlarmarkeraFörareGodkänd leveransAvslutat uppdragVid godkänd leverans skickar föraren uppdatering till system 4b. AvvikelsehanteraBeställare och förare Ej godkänd leveransSkapad avvikelseFörare och leveransmottagare ej överens Diskussion om leverans, felärende, meddelas leverantören av tjänst 4c. Utreda avvikelseLeverantör av tjänst och beställare Mottagen avvikelseUppdaterat systemBeställare och leverantör kommer överens Leverantörens system uppdateras 5. Avrapportera uppdrag Leverantör av tjänst Order Utfört uppdrag Avrapporterat uppdragOrdern uppdateras och rapporteras i form av e-orderkvitto till beställaren Eventuella avtalade tillägg som stillestånd specificeras i e-orderkvittot Varje leverans är en orderrad (där en avropsrad hos beställaren kan generera flera order hos transportören) Uppdrag klart för fakturering 6. Uppdatera systemBeställareE-orderkvitto Uppdaterat avrop Uppdaterat systemUppdraget registrerat och avrapporterat i beställarens system

30 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Delprocess: Före eller under uppdrag, Muntligt tilläggsavrop via förare 30 Beställare Leverantör Tjänst Förare Delprocess Avrop 2. Ta emot tillägg 1. Tilläggs- avrop 3. Uppdatera order Till DP Hämtning 4. Avrops- bekräftelse 6. Uppdatera avrop 5. Ta emot bekräftelse

31 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Beskrivning av Delprocess Tilläggsavrop via förare StegAnsvarigInput (viktigaste)OutputKommentar 1. TilläggsavropBeställareBekräftat avrop Ökat behov TilläggsavropEtt förändrat behov har uppstått Läggs endast vid ändring av kvantitet. Vid nytt projektnummer läggs i stället nytt avrop Tas upp av beställaren med föraren 2. Ta emot tilläggFörareTilläggsavropGranskat tilläggsavropLäggs in i handdator och skickas till trafikledningen 3. Uppdatera orderLeverantörenTilläggsavropRegistrerad orderOrder uppdateras i leverantörens system Behandlas i systemet 4. Bekräfta tilläggsavrop LeverantörenAv föraren godkänt tilläggsavrop Skickad bekräftelse på tilläggBekräftelse skickas till beställaren med referens till avropsnummer och rad i avropet Förare uppdateras 5. Ta emot bekräftelseBeställareBekräftelse på tilläggsavrop Mottagen bekräftelseBeställarens system tar emot bekräftelsen 6. Uppdatera avropBeställareAccepterat avropUppdaterat avropTilläggsavropet uppdateras i beställarens system

32 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Delprocess: Efter utfört uppdrag, fakturering av uppdrag (både transport- och maskintjänster) 32 Beställare Leverantör Tjänst Uppdrag klart Nej Godkänns? Ja 2. Ta emot och granska DP Leverans 3a. Uppdatera system 3b. Reklama- tion 1. Skapa faktura 4. Överens- kommelse

33 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Beskrivning av Delprocess Fakturering StegAnsvarigInput (viktigaste)OutputKommentar 1. Skapa fakturaLeverantörAvslutat uppdrag Orderkvittens Skickad fakturaLeverantören skapar en fakturarad per orderrad. Fakturan innehåller referensnummer och radnummer för att underlätta mottagarens hantering. Kan vara debetfaktura och kreditnota 2. Ta emot och granska faktura BeställareOrderkvittens Avtal Registrerat underlagLäses in i byggföretagets system för matchning och hantering 3a. Uppdatera systemBeställareGodkänd fakturaUppdaterat systemOm underlaget är godkänt uppdateras systemet avropet som klart för betalning 3b. ReklameraBeställareEj godkänt underlagReklamerat uppdragReklamation skickas till leverantör Uppdateras i system 4. ÖverenskommaLeverantör Beställare Reklamation Orderkvittens ÖverenskommelseLeverantör och kund kommer överens om reklamation Kreditnota om så överenskommits

34 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Delprocess: Efter utfört uppdrag, Uppföljning 34 Rapport- mottagare Rapport- avsändare 1. Ta fram rapport DP Leverans och Fakturering 2. Ta emot rapport 3. Analys Uppdrag klart 4. Återkopp- ling / Åtgärd

35 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Beskrivning av Delprocess Uppföljning StegAnsvarigInput (viktigaste)OutputKommentar 1. Ta fram rapportUtfärdare av rapport Orderkvitto, faktura m.m. Historik Rapport för uppföljningKan avse t.ex. prognosriktighet, miljöparametrar och avvikelser Avser överenskommen period Rapporter ska överenskommas i affärsavtalet Standardrapport enligt BEAst-meddelande 2. Ta emot rapportMottagare av rapport RapportUnderlag för analysFör utvärdering och sammanställning 3. AnalysMottagare av rapport Underlag för analysSlutsatsMottagen rapport behandlas Beräkningsgrund enligt avtal eller aktuell standard Resultat och slutsatser av analys sammanställs 4. Återkoppling / Åtgärd Rapport- mottagare AnalysRapportRelevanta åtgärder vid behov

36 Informationsmodell och meddelanden

37 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 37 Informationsflöde för NeC vid avtalsrelation 1a och 1b Tippsedel, vågsedel Faktura Projektinfo Faktura Avrop frakttjänst Bekräftelse Leve- ran- tör av tjänst Bes- täl- lare Leve- ran- tör av mate- rial Leveransplan Uppföljning Orderkvitto Avrop material Bekräftelse Avisering Tippsedel, vågsedel

38 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 38 Informationsflöde för NeC vid avtalsrelation 2 a och b Tippsedel, vågsedel Faktura Projektinfo Faktura Avrop Bekräftelse Leve- ran- tör av tjänst Bes- täl- lare Leve- ran- tör av mate- rial Leveransplan Uppföljning Orderkvitto Avrop Bekräftelse Avisering Tippsedel, vågsedel Leveransplan

39 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 39 Informationsflöde för NeC vid avtalsrelation 3 a och b Vågsedel Faktura Leve- ran- tör av tjänst Bes- täl- lare Leve- ran- tör av mate- rial Avrop Bekräftelse Avisering Tippsedel, vågsedel Leveransplan Projektlista Orderkvitto Uppföljning Bekräftelse Avrop

40 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 40 Informationsflöde för NeC vid maskintjänster avtalsrelation 1 a Projektinfo Faktura Avrop Bekräftelse Leveran- tör av maskin- tjänst Bestäl- lare Leveransplan Uppföljning Orderkvitto Avisering

41 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Leveransplan – Delivery schedule 41 Funktion; Att tillhandahålla leveransplaner över kommande jobb baserat på avtal, för transport- och/eller maskintjänster. En ny leveransplan ersätter alltid den gamla Parter: Från Beställare till Leverantör av transport- eller maskintjänst Exempel på innehåll:  Identitet  Datum och tid  Identitet på parter  Referenser  Rader med artikelnummer, antal, enhet, datum, avsändare och mottagare

42 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Avrop – Call off order 42 Funktion; Att tillhandahålla avrop, dvs order baserat på avtal, för transport- och/eller maskintjänster Parter: Från Beställare till Leverantör av transport- eller maskintjänst Exempel på innehåll:  Identitet  Datum och tid  Identitet på parter  Referenser  Rader med artikelnummer, antal, enhet, datum, avsändare och mottagare

43 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Avropsbekräftelse – Call off confirmation 43 Funktion; Att bekräfta mottaget avrop Parter: Från Leverantör av transporttjänst och/eller material till Beställare Exempel på innehåll:  Identitet  Datum och tid  Identitet på parter  Referens till avrop  Ordersvarsstatus  Slottid

44 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Vågsedel, Tippsedel – Bill of material 44 Funktion; Att tillhandahålla specifikation av lastat (vågsedel) eller lossat (tippat) material. En vägning innebär en vågsedel Parter: Från Materialleverantör till Beställare eller Leverantör av transporttjänst Exempel på innehåll:  Identitet  Datum och tid  Identitet på parter  Referenser till avrop och avropsrad  Artikelnummer, brutto- och nettovikt, enhet, datum, materialplats, fordonsnummer, köpare och leverantör

45 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Avisering – Status report 45 Funktion; Att tillhandahålla avisering om ankomst för lossning eller lastning Parter: Från Leverantör av transporttjänst till Beställare eller till Materialleverantör Exempel på innehåll:  Typ av avisering (ankomst eller avvikelse)  Identitet  Datum och tid  Namn på parter  Referens till avrop och avropsrad  Uppdragets status (avgått, försenat)  Beräknad ankomst  Fordonsnummer

46 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Orderkvitto – Order receipt 46 Funktion; Att tillhandahålla debiteringsgrundande information efter att uppdraget avslutats Parter: Från Leverantör av transporttjänst till Beställare Exempel på innehåll:  Identitet  Datum och tid  Namn på parter  Referens till avrop och avropsrad  Signaturinformation och ID06-identitet  Rader med artikelnummer, antal, enhet, datum, vågsedelsnummer, pris, avsändare och mottagare

47 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Faktura 47 Se SMSI Byggfaktura

48 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Uppskattad besparing för ett åkeri 48 MeddelandeAntalEffekt LeveransplanFramförhållning, planering  ? Avrop, min 2 min/order8,3 milj/år130 msek/år Våg/tipp-sedel, min 10 kr/st5 milj/år50 msek/år AviseringMinskat stillestånd  ? Orderkvitto, min 10 kr/st8,3 milj/år83 msek/år e-faktura, min 20 kr/st3,3 milj/år66 msek/år

49 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Uppskattad besparing för ett byggföretag 49 MeddelandeAntalEffekt LeveransplanHögre servicenivå, mindre störningar i produktion  ? Avrop8,3 milj/årOrder i ett eget system för uppföljning, fakturamatcning  ? Våg/tipp-sedel5 milj/årEffektivare fakturamatchning, uppföljning  ? AviseringDirekt återkoppling om avvikelser, uppföljning, mindre störningar i produktion  ? Orderkvitto8,3 milj/årUppdaterar system e-faktura, min 100 kr/st3,3 milj/år330 msek/år MiljöeffekterAtt utvärdera

50 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Effekter i form av minskad miljöpåverkan 50 Slutsats från SBUF-rapporten ”Miljöoptimerade transporter”: ”förändringar som hjälper till att reducera de totala CO2-utsläppen och minimera transporter är öppna API-system för logistikplanering över företagsgränser”  Att utvärdera i kommande pilotprojekt

51 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 51 Sammanfattning av fördelar för beställare FördelKommentar Spara tidMindre administration, papper och manuell hantering vid bokning och mottagning av leverans Förenklad fakturahantering e-faktura kan matchas mot avrop och hela eller delar av hanteringen automatiseras Ökad kvalitetFärre fel pga digital kommunikation och systemstöd Bättre planeringProjekten blir uppdaterade om ankomst och förseningar EffektivitetHela processen blir effektivare för alla inblandade vilket driver kostnader ur systemet Bättre uppföljningMed information digitalt går det att få uppföljning och statistik på t.ex. kostnader, leveransprecision och miljö Bättre miljöMindre papper, effektivare och mer samordnade transporter Högre servicegradBättre tillgänglighet på efterfrågade resurser när leverantören får prognoser Standardiserade artikelnummer Säkerhet om att det inte sker missförstånd vid beställning

52 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 52 Sammanfattning av fördelar för maskin- och åkeriföretag FördelKommentar Standardiserat arbetssätt Kunna hantera de flesta kunder på samma sätt Spara tidOrder och tilläggsorder automatiskt in i system Bättre kapacitets- utnyttjande Leveransplaner leder till bättre planering och översikt Spara ledtidMinskad väntetid på kross, tipp och byggprojekt Ökad kvalitetFärre fel pga digital kommunikation och systemstöd Mindre papperInga papper som körsedlar och vågkvitton E-fakturaSlipper pappersfaktura Bättre miljöMindre papper, effektivare och mer samordnade transporter

53 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 53 Sammanfattning av fördelar för materialleverantör FördelKommentar Standardiserat arbetssätt Kunna hantera många kunder på samma sätt Spara tidOrder automatiskt in i system Bättre kapacitets- utnyttjande Leveransplaner leder till bättre planering och översikt Jämnare beläggningMöjlighet att styra sina leveranser och sprida dem jämnare över dagen Ökad kvalitetFärre fel pga digital kommunikation och systemstöd Mindre papperInga papper som körsedlar och vågkvitton E-fakturaSlipper pappersfaktura Bättre miljöMindre papper, effektivare och mer samordnade transporter

54 Artikelregister

55 Pilotprojekt

56 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Syfte med kommande pilotprojekt 56  samordna pilotprojekt och tillhandahålla erfarenhetsnätverk  utifrån erfarenhet förfina standarden  marknadsföra standarden  samordna och följa upp besparingar och erfarenheter  stöd att validera att filer stöder standarden  stöd och rådgivning om standarden  utreda möjligheten att ta fram en portal för de som inte har egna system  etablera förutsättningar för kommunikation ”många till många”  stödja branschorganisationer att ta fram artikelregister

57 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Regler för pilotprojekt 57  Standarden NeC ska följas  Pilotpar beslutar om meddelanden, minimum ett åt varje håll  Helst olika typfall, t.ex. maskin- eller transporttjänst endast, material endast eller både transport och material  Meddelanden valideras av BEAst före drift  Tolkning av meddelanden och avvikelser till styrgrupp som ger besked inom en vecka  Tid för en pilot minimum tre månaders drift. Upp till respektive pilot om man därefter vill fortsätta eller avbryta  Pilot hos kan avse en eller flera arbetsplatser  Artikelnummer enligt artikelregister från SÅ, SBMI och/eller ME  Mall för uppföljning av nytta ska fyllas i  Ev. allvarliga fel leder till uppdaterad standard efter beslut i styrgruppen, mindre avvikelser uppdateras efter pilotprojekt

58 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard eBuild Valideringstjänst, effektiviserar anslutning eBuild Validerings- portal eBuild Validerings- portal Intern datafil 1. Part testar på egen hand 2. OK, enligt NeB eller SMSI 3. Ansluts till kund CHECK MESSAGE Testfile: invoice_123.txt Test date: 2009-03-24 Test result: OK NeB-meddelande Testfil Ny part Mottagare

59 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard © Tickstar AP 1 AP 2 MLT NCC SMP 1 SMP 2 SML 1. Vilken SMP känner till NCC? 2. NCC finns i SMP 2 3. Vilken AP använder NCC, vilka dokumenttyper? 4. NCC kan ta emot e-faktura via AP 2 5. Faktura Gateway Öppen kommunikation á la PEPPOL, ex: MLT skickar faktura till NCC

60 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard En förstudie om PEPPOL under våren ska ge detta innehåll och dessa svar 60  Nulägesanalys över e-kommunikation i byggsektorn idag; omfattning, struktur, interoperabilitet, samtrafik, kostnader, spridning samt identifiering av hinder och problem  Beskrivning av PEPPOL med analys av för- och nackdelar  Analys av om PEPPOL kan överbrygga de hinder som identifierats i nulägesanalysen  En beskrivning av hur PEPPOL skulle kunna användas i byggsektorn  En analys om och i så fall hur PEPPOL skulle kunna införas i gemensam branschregi  En översikt av kostnader på både bransch- och företagsnivå  En rekommendation om huruvida PEPPOL bör införas i byggsektorn  Om det är en positiv rekommendation en plan för införande  Intressenter till arbetsgrupp sökes; anmälan till BEAst

61 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Sammanfattning av dagen 61  Standarden är klar  Nytta och fördelar är uppenbara  Artikelregister ska kompletteras  Pilotprojekt sökes  BEAst kommer att stötta piloter  Studie om PEPPOL startar inom kort och medverkande sökes  En ”film” om standarden kommer inom kort


Ladda ner ppt "Effektivare anläggningstransporter Standarden Nordic e-Construction (NeC) 4 februari 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser