Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GTT 2009-02-23 1 Strukturerad journalgranskning- en viktig del i patientsäkerhetsarbetet Doc.Hans Rutberg Chefläkare, Patientsäkerhetsenheten, Landstinget.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GTT 2009-02-23 1 Strukturerad journalgranskning- en viktig del i patientsäkerhetsarbetet Doc.Hans Rutberg Chefläkare, Patientsäkerhetsenheten, Landstinget."— Presentationens avskrift:

1 GTT Strukturerad journalgranskning- en viktig del i patientsäkerhetsarbetet Doc.Hans Rutberg Chefläkare, Patientsäkerhetsenheten, Landstinget i Östergötland

2 GTT God sjukvård Kunskapsbaserad och ändamålsenlig Säker Patientfokuserad Effektiv Jämlik Ges i rimlig tid

3 GTT

4 4 Vårdskador i Sverige 8.6 % av vårdtillfällen inom sluten vård är förenad med vårdskada 55 % av vårdskadorna läkte under vårdtillfället eller inom en månad efter utskrivning 9 % av skadorna medförde bestående men 3 % bidrog till dödsfall En vårdskada medförde i genomsnitt sex extra vårddygn Soop et al Läkartidningen 2008

5 GTT Screeningkriterier Vårdtillfället var en oplanerad följd av tidigare vård Neurologiska bortfallssymtom Oplanerad inläggning efter indexvårdtillfället Oväntat dödsfall Sjukvårdsorsakad skadaFör tidig utskrivning till hemmet LäkemedelsbiverkningHjärt- eller andningsstillestånd Oplanerad överflyttning till intensivvård mm Skada i samband med abort, graviditet och förlossning Oplanerad överflyttning till annat sjukhus Vårdrelaterad infektion Oplanerad återvändo till operationssalen Missnöje som framförts till personalen Organskada vid invasiva åtgärderKlagomål till extern instans Andra komplikationerAnnan skada Soop et al Läkartidningen 2008

6 GTT Patientsäkerhet är att skydda patienten mot vårdskada!

7 GTT Koncept patientsäkerhetsarbete

8 GTT Hur vet vi om vi förbättrar patientsäkerheten? Avvikelser / Lex Maria / HSAN / LÖF Mätning av säkerhetskultur Strukturerad journalgranskning Analys av dödsfall

9 GTT Att enbart mäta skada Frivillig rapportering fångar 10-20% av alla avvikelser Av dessa har 90-95% inte medfört någon skada Hjälpmedel för att fånga händelser som leder till patientskador

10 GTT Trigger tool Instrument för att identifiera skador Retrospektiv analys av patientjournaler Systematiskt letande av information Mätning över tid Följa egen klinik/sjukhus – ej jämförelse

11 GTT

12 GTT GTT historik Adverse Drug Events med hjälp av triggers Institute for Healtcare Improvement (IHI) och Premier vidareutvecklade instrumentet år 2000 Trigger Tool för specifika områden Vidareutv. till GTT som inkluderar alla skador som uppstår vid medicinsk vård och behandling

13 GTT Kriterium (”trigger”) Kriterium: journaluppgift som används som utgångspunkt för att leta efter skada på patient

14 GTT GTT – kriterier Global Trigger Tool innehåller 6 ”moduler” – grupper av kriterier Ett positivt kriterium är en indikation på att en patientskada kan ha förekommit

15 GTT GTT moduler Vård (14) Läkemedel (12) Kirurgiska inklusive invasiva åtgärder (16) Intensivvård (4) Perinatal vård (5) Akutmottagning (2)

16 GTT Vårdkriterier (exempel) Transfusion av blod eller andra blodprodukter Plötsligt fall av hemoglobin (> 25%) Stroke på sjukhus Svikt och stillestånd Dialys Positiva blododlingar Röntgen- eller dopplerundersökning med frågeställning djup ventrombos

17 GTT Läkemedelskriterier (exempel) Clostridium difficile i fecesodling APTT > 100 s INR > 6 Glukos < 3 mmol/l Vitamin K / faktorkoncentrat Naloxon Plötsligt utsättande av läkemedel

18 GTT Kirurgiska kriterier (exempel) Reoperation Förändrat ingrepp Postoperativ intensivvård Intubation/CPAP på postop Förändrad anestesiform under operation Operationstid > 6 timmar

19 GTT Intensivvårdskriterier Lunginflammation Återinläggning på IVA Behandling/ingrepp på IVA Intubation/reintubation

20 GTT Patientmall

21 GTT Granskningsteamet Två journalgranskare med klinisk bakgrund En läkare som fastställer granskarnas gemensamma bedömning Konsekventa bedömningar

22 GTT Urval av patientjournaler 20 patienters journaler / månad Kompletta handlingar med epikris, diagnos inkl diagnoskod Vårdtillfälle > 30 dagar gammalt Vårdtid > 24 tim Patient > 18 år Slumpmässigt urval Gärna journal från vårdtillfället före och efter

23 GTT GTT - granskningsprocess Leta triggers – läs inte! Granska varje journal max 20 min

24 GTT GTT – granskningsprocess Utskrivningsdiagnoser (infektioner, komplikationer, E-koder) Epikris Medicinering och läkemedelslistor Lab Operationsberättelser Omvårdnadsjournal Daganteckningar

25 GTT Bedömning av om skada förekommit Se händelsen ur patientens perspektiv Är händelsen en naturlig följd av sjukdomsprocessen eller en följd av behandlingen?

26 GTT Kategorisering av skada Kategori AOmständigheter och händelser som har möjlighet att orsaka fel (risk) Kategori BEn händelse som inte drabbade patienten Kategori CEn händelse som drabbade patienten men inte skadade densamma Kategori DEn händelse som drabbade patienten och krävde övervakning eller behandling för att säkerställa att ingen skada skett National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention (NCC MERP) Index

27 GTT Kategorisering av skada Kategori AOmständigheter och händelser som har möjlighet att orsaka fel Kategori BEn händelse som inte drabbade patienten Kategori CEn händelse som drabbade patienten men inte skadade densamma Kategori DEn händelse som drabbade patienten och krävde övervakning eller behandling för att säkerställa att ingen skada skett

28 GTT Kategorisering av skada Kategori EBidrog till eller resulterade i temporär skada som krävde åtgärd Kategori FBidrog till eller resulterade i temporär skada som krävde sjukhusvård eller förlängde sjukhusvistelsen Kategori GBidrog till eller orsakade permanent skada Kategori HKrävde livsuppehållande åtgärder Kategori IBidrog till patientens död National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention (NCC MERP) Index

29 GTT GTT - sammanställning av data Skador/1000 vårddagar Skador/100 vårdtillfällen Procentuell andel av vårdtillfällen med skada

30 GTT Summerande blankett Patient/journal nrAntal vårddagarKriterier (som sammanhänger med skadan) SkadaSkadegrad (E-I)

31 GTT Summerande blankett Skada/1000 vårddagar Summan av antal skador/summan av vårddagar x 1000 Summerat antal skador _______ / summerat antal vårddagar______ x 1000 = _______ Skada/100 vårdtillfällen Summan av antal skador/ antal granskade journaler x 100 Summerat antal skador _______ / antal granskade journaler______ x 100 = _______ Procentuell andel av vårdtillfällen med skada Antalet vårdtillfällen med minst en skada Antal journaler med funnen skada_____ / antal granskade journaler______ x 100 =_______ Patient/journal nrAntal vårddagarKriterier (som sammanhänger med skadan) SkadaSkadegrad (E-I) Summa

32 GTT Exempel på grafer

33 GTT Exempel på grafer

34 GTT Sammanställning av data Inga slutsatser om basnivå förrän efter 12 – 24 granskningsomgångar Förbättringsarbetet baserat på vad som framkommit vid granskningen kan dock starta innan basnivån är etablerad

35 GTT GTT Värnamo

36 GTT GTT Värnamo

37 GTT Undvikbarhet – tillägg till GTT 1. Inget verkligt belägg för undvikbarhet 2. Svagt till ringa belägg för undvikbarhet 3. Undvikbarhet mindre sannolik än 50 %, men nära 4. Undvikbarhet mer sannolik än 50 %, men nära 5. Starka belägg för undvikbarhet 6. Helt säkra belägg för undvikbarhet Klass 1-3 icke undvikbara skador Klass 4-6 undvikbara skador Ingår ej i IHI´s ursprungsversion

38 GTT Är skadan undvikbar? Undvikbara skador klassificeras som vårdskador.

39 GTT Erfarenheter från Sverige Landstinget i Östergötland Alla dödsfall vid kirurgiska kliniken Alla dödsfall IVA samt 10 slumpmässiga pat/mån Möten med klinikledningarna för diskussion om undvikbarhet Alla hjärtstoppslarm 20 journaler per månad per sjukhus

40 GTT Kirurgiska kliniken Ca 7500 pat vårdades avled (1.9%) 135 granskade journaler 66 män; 69 kvinnor 79 ± 12 år 1695 vårddygn

41 GTT Kirurgiska kliniken 28 patientskador/1000 vårddagar 36 patientskador/100 inläggningar andelen inläggningar med patientskada 26 % varannan skada undvikbar

42 GTT Kirurgiska kliniken 12.6 ± 12.8 dagars medelvårdtid

43 GTT Kvinna född –29. Dement kvinna från äldreboende som inkommer med melena med gammalt och färskt blod. Orolig. Ges under gastroskopi 2 mg midazolam – blir medvetslös – hjärtstillestånd – HLR + lanexat. RLS 8. Patientskada grad I. Undvikbart.

44 GTT Intensivvårdskliniken 41 patientskador/1000 IVA-vårddygn (döda) 32 patientskador/1000 IVA-vårddygn (slumpmässiga) 17 av 100 patienter som vårdas på IVA drabbas av patientskada hälften undvikbara skador

45 GTT Intensivvårdskliniken De flesta skadorna rör luftvägen Främst tracheotomerade patienter Handlingsprogram Indikation/genomförande Omvårdnad Dekanylering

46 GTT IVA

47 GTT Erfarenheter från Sverige Landstinget i Jönköpings län 20 slumpmässiga journaler/månad vid länets tre sjukhus sedan 2007 Mätningar på enskilda kliniker för mätning av intern säkerhet

48 GTT Erfarenheter från Sverige Landstinget i Kalmar län 20 slumpmässiga journaler/månad Alla dödsfall Alla oväntade hjärtstopp på vanlig vårdavdelning

49 GTT Resultater januar-mai og oktober- november 2007 Kirurgisk divisjon Medisinsk divisjon Sum Ahus Antall pasienter Andel pasienter med UH 26 %13 %19 % Antall UH/1000 liggedøgn

50 GTT

51 GTT De 5 hyppigste skadetypene på 210 pasienter SkadetypeAntall Sykehusinfeksjon94 Transfusjonskrevende blødning 35 Reoperasjon15 Liggesår11 Fall med betydelig skade8

52 GTT Sammanfattning GTT är ett mätinstrument för att identifiera skador i hälso-och sjukvården granskningspunkter för att dra slutsats om basnivå GTT måste kombineras med ett riktat förbättringsarbete som kan startas innan basnivån är etablerad I dialog med verksamheten kan en positiv diskussion föras kring undvikbarhet

53 GTT Sensitivitet Utah-Missouri Noggrann genomgång av ett antal journaler påvisade 171 skador. Samma journaler undersöktes med GTT. Man fann 160 skador. Sensitivitet 94%.

54 GTT Några ”definitioner” Vårdskada: Lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada eller död som orsakas av hälso- och sjukvården och som inte är en oundviklig konsekvens av patientens tillstånd eller en förväntad effekt av den behandling patienten erhållit på grund av tillståndet Skada: Lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada eller död som orsakas av hälso- och sjukvården

55 GTT Några ”definitioner” Komplikation: Oförutsedd händelse medförande negativa konsekvenser för patienten (Gynop registret) I GTT kommer alla komplikationer att kategoriseras som skador.

56 GTT Skada Vårdskada

57 GTT Skada Vårdskada Komplikation

58 GTT Några ”definitioner” Adverse event: any noxious or unintended event occurring in association with medical care. Harm: unintended physical injury resulting from or contributed to by medical care that requires additional monitoring, treatment or hospitalization, or that results in death. ”If an adverse event occurred it is, by definition, harm.”

59 GTT Några ”definitioner” Medical errors: failures in processes of care. They have the potential to be harmful, but numerous reports have shown they are often not linked to the injury of the patient. ”Because events of harm are clear clinical outcomes, they are particularly likely to engage both clinicians and administrators in a thorough review of the system factors that led to the adverse event, with a clear focus on improving patient outcomes.”

60 GTT Andra exempel på definitioner Medical error: failure of a planned action to be completed as intended or the use of awrong plan to achieve an aim. Adverse event: Any injury caused by medical management rather than by the underlying disease or condition of the patient.

61 GTT Adverse event – vad olika definitioner har gemensamt Negativity: undesirable event Patient involvement/impact: some negative impact or potential impact on patient or potential for harm Causation: the event is a result of some part of the healthcare process

62 GTT Negativ händelse: händelse som medfört vårdskada Tillbud: händelse som hade kunnat medföra vårdskada Avvikelse: samlingsterm för negativ händelse och tillbud

63 GTT Begränsningar med journalgranskning Saknas golden standard för detektion av AE Interrater reliability (k 0.16 – 0.76) Samstämmighet om undvikbarhet Upplärning av granskare Bristande dokumentation i journalen Resurskrävande (oftare i studier är i klinisk praxis)

64 GTT Fördelar med journalgranskning Effektiv Lätt att planera och genomföra Påverkar inte patientens vård/omhändertagande Högre acceptans på kliniken / bland läkare?


Ladda ner ppt "GTT 2009-02-23 1 Strukturerad journalgranskning- en viktig del i patientsäkerhetsarbetet Doc.Hans Rutberg Chefläkare, Patientsäkerhetsenheten, Landstinget."

Liknande presentationer


Google-annonser