Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nuclear emergency planning in Sweden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nuclear emergency planning in Sweden"— Presentationens avskrift:

1 Nuclear emergency planning in Sweden
Hans Bayard Uppsala county administrative board Community protection and emergency planning division

2 NPP-sites in Sweden

3 Uppsala county Area: 8206 km2 Population (2009): 331 898
Number of municipalities: 8 Seat of the county administration: Uppsala Uppsala County has... • two universities and 40,000 students • 3,500 graduate students • 22,000 employees in the life sciences • more than 300 choirs • more than a thousand runic inscriptions in Uppland • a land elevation of 5 mm per year – half a meter per 100 years.

4 Forsmark NPP Thre Boiling Water Reactors started up 1980 - 85
Kärnkraftverket i Forsmark. Tre reaktorer av kokarvattentyp startades upp Source: Vattenfall AB

5 Oskarshamn NPP Thre boiling water reactors started upp 1972-85

6 Boiling water reactor (BWR)
Steam Steam Electric power Generator Turbine Water Coolingwater Condenser Water Principen för hur en kokarvattenreaktor fungerar (BWR) Feedwater Reactor Core Control rods Reactor Containment

7 Waypoints The accident in Harrisburg 1979 created stronger laws of preparedness (LSO) in Sweden
& Olyckan i Harrisburg (Thre Mile Island) Olyckan resulterade i en översyn av svensk beredskap mot kärnkraftolyckor. Översynen i sin tur resulterade i kraftigt stärkta krav på beredskapen vilka beskrivs i Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO). Source: Wikipedia Commons database, public domain licence.

8 The inner emergency zone
Östhammar Gimo Österbybruk Öregrundsgrepen Gräsö The inner emergency zone Forsmark NPP Measuring sectors Inner emergency zone (15 km) Skärplinge evacuation center Norrskedika evacuation center Den inre beredskapszonen (markerad med svart linje) som sträcker sig ut till avståndet km från kärnkraftverket i Forsmark inom zonen har system för varning av allmänheten byggts upp såväl utomhus som inomhus (samtliga hushåll, skolor och arbetsplatser) planverk finns som beskriver hur allmänheten skall kunna evakueras ut ur zonen. Polisen är ansvarig för genomförandet av en evakuering. Kustbevakningen assisterar Polisen till havs. Vid en evakuering slussas de utrymmande till någon av tre förberedda utrymningsstationer där dessa registreras. De som inte på egen hand kan ordna med tillfälligt boende får hjälp med detta. inom zonen har samtliga boende och verksamma erhållit information om rutiner vid larm samt ev. evakuering. Detta sker i form av broschyrer som delas ut vart femte år. I samband med detta medföljer förpackningar med jodtabletter. Gimo evacuation center

9 Measuring organisation – fire brigades

10 The inner emergency zone Oskarshamn NPP

11 Public protection – Inner zone
Bildbeskrivning av system, såväl inomhus som utomhus, som har till uppgift att varna allmänheten vid en olycka i Forsmarks kärnkraftverk. Vid larm skall de som bor eller vistas inom den inre beredskapszonen gå inomhus, stänga dörrar och fönster för att därefter sätta på radion (Radio Uppland) för ytterligare information. Bildbeskrivning även på broschyrer och jodtabletter som delas ut till alla som bor eller verkar inom den inre beredskapszonen. Utdelningen sker vart femte år. Jodtabletter skall intas på anmaning av Länsstyrelsen.

12 Alert-levels General emergency Haverilarm Reinforced alert
Actions/operations following the planning warning to the publik in the inner emergency zone recommendation to take iodine tablets? evacuation of people in the inner emergency zone? Haverilarm Höjd beredskap Reinforced alert Authorities and organisations will prepare actions due to the planning - taking contact with NPP and other authorities - take part of the planning FAB Larmnivåer vid en olycka i Forsmarks kärnkraftverk FAB innebär en höjning av den interna beredskapen på Forsmarks kärnkraftverk Höjd beredskap innebär även att den externa beredskapen (Länsstyrelsen) genomför beredskapshöjande åtgärder Haverilarm, som innebär risk för radioaktiva utsläpp, startar upp ett flertal automatiska åtgärder, bl. a. larm till de som bor eller vistas inom den inre beredskapszonen Forsmarks facility preparedness alert

13 Alertplan Rescue services Swedish radio SSM Swedish Radiation Safety Authority KGB UL County council hospitals Swedish Armed Forces Uppsala Police authority Patrol officers Alarm RDS in the inner zone On duty – group Uppsala county administrative board Alarm Outdoor alarm in the inner zone SOS Alarm Forsmark power plant Swedish coastguard RLC Härnösand Police seacraft Stockholm Marine pilots Svartklubben Swedish searescue Öregrund On duty – Commanding offficer rescue services Östhammar – Tierp – Uppsala – Älvkarleby - Norrtälje Measuring patrols Municipal management Översikt över larmning av de som bor och vistas inom den inre beredskapszonen samt larmning av de myndigheter och organisationer som ingår i Uppsala läns beredskapsorganisation mot en olycka i Forsmarks Kärnkraftverk JRCC Arlanda traficcontroller JRCC Stockholms radio Civil shipping trafic

14 Situation center (Command, control and co-ordination)
Overall incident commander Chief of staff Personnel Staff functions Personell Information/Facts retrieval Operational command Support (tech/comm/admin) Planning/Co-operation Controller Informations and media Task-unspecific group Ledningscentralen på Länsstyrelsen i Uppsala varifrån Uppsala läns beredskapsorganisationen leds. Staben i ledningscentralen arbetar i tre skift där varje skift består av ca 50 personer. Co-operating organizations: Police Coast Guard County council (medical) Military liason officer Swedish radiation protection authority - HUGIN -

15 Co-operating organizations
Radiation measuring (gamma) Air sampling Roping-off (road blocks) Complementary warning Search Carry out evacuation Registration of people Search and warning Carry out evacuation Exempel på uppgifter som utförs av Räddningstjänst, Polis och Kustbevakningen vid en olycka i Forsmarks kärnkraftverk

16 Nearby operating NPP’s
Kola-4 PWR/VVER Kärnkraftverk i Europa (2010) Source: World nuclear association reactor database (current at 5 july 2010)

17 Chernobyl 26 april 1986

18 Fallout after Chernobylaccident 1986 – Cesium 137 (maj 1986)

19 Lag om skydd mot olyckor
Räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen 6 § Vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning i sådan omfattning att särskilda åtgärder krävs för att skydda allmänheten eller då överhängande fara för ett sådant utsläpp föreligger skall den myndighet som regeringen bestämmer ansvara för räddningstjänst.

20 Förordning om skydd mot olyckor
21 § En länsstyrelse ska efter att ha hört berörda myndigheter, kommuner och landsting upprätta ett program för räddningstjänsten enligt 4 kap. 6 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och saneringen enligt 4 kap. 8 § samma lag. Programmet ska behandla 1. organisation och ledning, 2. samband, 3. strålningsmätning, 4. information till allmänheten, 5. personella och materiella resurser i länet, 6. saneringsmetoder, och 7. andra frågor av betydelse för beredskapen.

21 Förordning om skydd mot olyckor
22 § Till räddningsledare i räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning får endast den utses som har behörighet att vara räddningsledare i kommunal räddningstjänst och som har erfarenhet av att leda stora räddningsinsatser, eller den som har motsvarande kvalifikationer

22 National dosrate measurment
The result of dosrate-measurements from referencepoints in different seasons: 2 - 4 measurepoints in each municipality A total off 900 measurepoints Measurement every seven month. Database for doserate-measurement results is stored and maintained by SSM and accessible on the Internet Summer Winter Årliga mätningar (var sjunde månad) av bakgrundsstrålningen i Sverige. Mätningarna utförs av särskilt utbildad personal i Sveriges kommuner.

23 County administrative
National dosrate measurement The pictures describes how measurements done in the municipalities are reported to a national database of measurements Municipality County administrative board Internet Swedish radiation safety authority Database National database Backup Kommunernas årliga mätningar (var sjunde månad) skickas in till respektive Länsstyrelse som i sin tur vidarebefordrar dessa till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).

24 Information management – before a crisis
Broshures Public meetings Information innan en ev. olycka i Forsmarks kärnkraftverk: Förutom utdelning av broschyrer anordnas träffar med de som bor och verkar inom den inre beredskapszonen. Syftet är att informera om beredskapen i Uppsala län med tyngdpunkt på hur man själv genom rätt beteende kan bidra till att skydda sig själv.

25 Information management – during/after a crisis
Swedish radio Information from authorities Webpages Pressreleases and Presscenter Information/callcenter Information i samband med en olycka i Forsmarks kärnkraftverk. Bilden visar hur man informerar allmänhet och även massmedia om en olycka inträffar.

26 Krisinformation.se Krisinformation.se is a website that conveys information from authorities and others responsible organizations for how they deal with various crises - before, during and after the crisis. The website is addressed to the public and the media and will make it easier for you to find the information you want.

27 WIS WIS is a national web-based information system designed to facilitate information sharing between organizations in the Swedish crisis management system before, during and after a crisis.

28 Spheres of responsibility
Government Neighbor countys Central authorities SSM, SLV, JV, SoS etc. Information Information Advice and recommendations Information NPP Information Uppsala county administrative board Responsible for leading rescue operations and decontamination of land and buildings Bilden visar ansvarsfördelningen mellan svenska myndigheter vid en olycka i ett svenskt kärnkraftverk. I Uppsala läns fall gäller detta vid en olycka i Forsmarks kärnkraftverk. Länsstyrelsen har det operativa ansvaret medan de centrala myndigheterna har en rådgivande roll. Information and rescue operations Information and recommendations Municipality The public Information

29 ÖVNING HAVSÖRN – 2004 Deltagande myndigheter/organisationer: Länsstyrelsen i Uppsala län Länsstyrelsen Västmanland Polisen Uppsala Länsstyrelsen Södermanland Forsmarks Kraftgrupp Försvarsdepartementet Statens strålskyddsinstitut Övriga kärnkraftlän Statens kärnkraftinspektion Mätpersonal övriga kärnkraftverk Statens livsmedelsverk Statens Räddningsverk Statens jordbruksverk Krisberedskapsmyndigheten SMHI Uppsala Universitet Försvarsmakten FOI Östhammars kommun Migrationsverket Tierps kommun Svenska kraftnät Norrtälje kommun Post och Telestyrelsen Räddningstjänsten Östhammar SKB Kustbevakningen Region Nord Atomförsäkringspoolen SOS Alarm Uppsala + 5 andra län Länsstyrelsen Örebro Sveriges Radio Länsstyrelsen Västernorrland Radio Uppland Landstinget i Uppsala län Civilförsvarsförbundet i Uppsala län Länsstyrelsen Stockholm Länsstyrelsen (Statens Ämbete) Åland Landskapsregeringen Åland Länsstyrelsen Gävleborg Länsstyrelsen Dalarna

30 8 september 2004 Kl ) VMA: Länsstyrelsen rekommenderar allmänheten att fortsätta att hålla sig inomhus under kvällen och natten med stängda dörrar. Allmänheten uppmanas att löpande följa lsty´s hemsida samt lyssna på radio. Innan andra åtgärder vidtas på morgonen lyssna på morgonsändningarna i radio. Kl ) Meddelas från Forsmark att de tidigare obetydliga utsläppen plötsligt har ökat i styrka. Kl ) Länsstyrelsen går ut med VMA: allmännheten boende i den inre zonen rekommenderas att ta jodtabletter enligt bruksanvisning på jodtablettasken. Fortsatt inomhusvistelse med stängda fönster och dörrar. Fortsätt lyssna på radio. 9 september 2004 Kl ) Utsläppet i Forsmark har upphört. Nordliga vindar med lokala regnskurar. Kl ) Räddningstjänsterna i Gimo, Alunda, Österbybruk, Öregrund, Östhammar, Skärplinge och Hallstavik larmas in till sina stationer. Förbereder strålningsmätning. Kl ) Strålningsmätning beordras av Länsstyrelsen på slingor i anslutning till brandstationerna. Kl ) Indikationer på påtagliga markbeläggningar i trakterna kring Gimo och Hallstavik. Det sammanfaller väl med de områden som drabbats av lokalt kraftiga regnskurar.

31 Mål/delmål för Länsstyrelsen i Stockholms län
Helhetsmål: Utöka förmågan till ledning och samverkan med fokus på indikering och sanering Förbättra färdigheterna i stabsarbete Vidareutveckla rutinerna för samordning av information Höja kunskapsnivån inom krisledningsorganisationen kring olyckor i kärntekniska anläggningar Delmål – Dag 1: Pröva rutinerna för larmning Kunna analysera, bearbeta och presentera en god lägesbild rörande Stockholms län Kunna förse allmänheten, kommunerna och media med information om hälsoskyddsåtgärder Prova dagbokssystemet ”Generalen” Delmål – Dag 2: Genomföra strålningsmätning och prova skyddsutrustning Öva räddningstjänsterna i indikering och mätning med fasta och bärbara mätsonder Kunna vidta saneringsförberedelser samt därmed pröva saneringsplanen Skapa underlag för uppdatering av räddningstjänstplanen Måluppfyllnad (mentors omdöme) Ja på alla punkter. Dock ej prov av skyddsutrustning under övning. Långa telefonköer för allmänhet, media och samverkansparter. Vissa samtal kastades även ut Tekniska problem med telefonväxeln. Troligen problem i överföringen mellan freds- och krigsväxel. Övriga synpunkter En lyckad och svår övning. En kärnenergiövning måste genomföras minst var fjärde år. Vi flyttade från våra ordinarie lokaler till ledningsplatsen mitt under pågående övning dag 1 på 45 minuter. Det var också den första stora övningen i ledningscentralen. Stort stöd av samverkansparter och regionalt motspel. Information och kommunikation - internt och externt Positivt: Internt-många stabsorienteringar. Bra informationsutbyte i stort. Externt-bra överlag. Lokalradion mycket användbar att få ut information även till myndigheterna. Mobitex/Minitex och radiosamband  med kommuner och deras räddningstjänster driftsattes direkt som säkerhetsåtgärd ifall det skulle bli el-bortfall. Negativt: Internt-vår ledningscentral gör att informationsfunktionen sitter avskilt och har svårt att hålla sig helt ajour med händelseförloppet. Nästan för många stabsorienteringar, vilket medförde för lite tid att utföra arbetsuppgifterna på. Externt-tekniskt fel på Länsstyrelsens telefonväxel medförde långa samtalsköer och att samtal kopplades bort. Om telefonväxeln hade fungerat bra kanske belastningen hade blivit hårdare på informationssidan. Hur har samarbetet med andra myndigheter och organisationer fungerat? Riktigt bra och verklighetsnära. Många kontakter har tagits. Endast ett fåtal ”dubbla budskap”. Bra avgränsningar gällande rollfördelning och ansvar mellan Länsstyrelsen i Uppsala och Länsstyrelsen i Stockholm. Länsgränserna utgjorde inget hinder. Hur skall viktig information från Uppsala län kunna nå även andra berörda läns lokalradiostationer.


Ladda ner ppt "Nuclear emergency planning in Sweden"

Liknande presentationer


Google-annonser