Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationsmöte Furulidsskolan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationsmöte Furulidsskolan"— Presentationens avskrift:

1 Informationsmöte Furulidsskolan 130218
VÄLKOMNA! Trygga Furulidsskolan - med målet i sikte -

2 Ledningsgrupp Varla Vallda
232 elever 42 personal Utvecklingsgrupp Utvecklingsledare Rektor Ledningsgrupp Varla Vallda pedagogiska enhet

3 Informationsmöte Furulidsskolan
Presentation av Furulidsskolan och Furulisskolans ledning Organisation och personal Värdegrund Syftet med utbildningen Förskoleklassens syfte Skolans uppdrag enligt läroplanen Furulids verksamhetsidé förskoleklass Mål för förskoleklassen Vad händer under våren? Inskolning Elevhälso- och trygghetsteam Mer information Inflytande och stöd Hur vi arbetar Frågestund Rundvandring

4 Pelikanen Förskoleklass Åk 1-5 Albatrossen Förskoleklass Åk 1-6
Vingens fritidshem (åk 2) Havsörnens fritidshem (åk 3) Fritidsklubben (åk 4-5)

5 Furulidsskolan Den lilla skolan vid skogsbrynet med dofter från havet!
Nära till naturen! Litenhet ger trygghet – välkomnande atmosfär! Alla möjligheter till stimulerande utevistelse! Levande värdegrundsarbete! Modernt utrustad! Vi lär oss på nya sätt! VarlaVallda pedagogiska enhet

6 Ny Furulidsskola? Hösten 2011 – hur är det egentligen?
Dokumenterade frågor och funderingar. Våren 2012 Fuktutredning i främst huvudbyggnad → renovering och tillbyggnad! (Klart ht 13!) Sommar – höst 2012 Ytterligare utredningar gjordes – Verksamhet i huvudbyggnad och gymnastiksal stoppades! → Tillfälliga lokaler i paviljonger och på Björkris skola!

7 Tätt samarbete fastighet och skola
Vad vet vi? Nybyggnad! Förstudie av skolsituationen i Vallda – vad finns det för alternativ? Pågår. Programhandling. Vad vill vi bygga? Projektering. Hur ska vi bygga? Produktion ☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ Tätt samarbete fastighet och skola ger framgång!

8 Glädje Jag låter glädje och lust finnas med under hela min dag. Jag hjälper till att sprida glädje. Ansvar Jag tar ansvar för mina handlingar. Jag följer de regler vi har på skolan. Medmänsklighet Jag tar hand om och bryr mig om andra. Jag försöker förstå hur andra känner och tänker. Jag är en god kamrat.

9 Trygghet Jag är inte rädd för någon på skolan. Jag blir accepterad för den jag är. Jag känner kamratskap. Lärande Jag vill utvecklas och lära mig nya saker. Jag får möjlighet att utvecklas efter min egen förmåga. Respekt Jag vet att alla människor är lika värda. Jag möter andra med hänsyn till andra.

10 Syftet med utbildningen
ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lusta att lära. förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på hänsyn ska tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare

11 Förskoleklassens syfte
Stimulera elevers utveckling och lärande Förbereda för fortsatt utbildning främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Utbildningen i förskoleklassen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Förskoleklassen ska medverka till att elever med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

12 Skolans uppdrag enligt Lgr 11
Kunskapsuppdraget ”Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden” Undervisningen ska ha ett Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Internationellt Etiskt perspektiv

13 Det sociala uppdraget ”Alla som arbetar i skolan ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet.”

14 Furulids verksamhetsidé förskoleklass
Syftet med förskoleklassen är att minska glappet mellan förskola och skola. Barnen ska få en mjukare övergång och känna sig socialt trygga innan skolan (åk 1) startar. Förskoleklassen är en integrerad del i skolan och organiseras i lek och lär- grupper. Barnen ska möta en spännande och inspirerande miljö på skolan – vilket säkerställs genom personalens och barnens engagemang i verksamheten. I förskoleklassen uppmuntrar vi barnens upptäckarglädje och naturliga vilja att lära. Genom lek och glädjefylld samvaro med andra barn tränas barnens förmåga till empati och samarbete. I förskoleklassen arbetar vi med varje barns utveckling och lärande, vilket ska ligga till grund för fortsatt skolgång. Det är särskilt viktigt att första året i skolans miljö uppfattas positivt av barnen.

15 Organisation förskoleklass
36 barn i 2 fritidshemsgrupper Pelikanen Albatrossen Må-to i 3 aktivitetsgrupper kl , varav en i huset Vingen. Fr i sina blivande ”klasser”, Albatrossen resp Pelikanen. Tre lärare med behörighet att undervisa i förskoleklass. I arbetslaget F-1: förskollärare, lärare och fritidspersonal.

16 Vad händer under våren? 18/2 Informationsmöte
27/2 Inlämning av blankett till skolan - gruppindelning i tätt samarbete med förskolan April Brev hem ”Välkommen till Furulidsskolan” - besked gruppindelning – - hälsoblankett Maj Besök i skolan 10/6 Informationsmöte 2 (på respektive fritididshemsavdelning) - ansökan om modersmål - ansökan om skolskjuts

17 Inskolning 7 maj kl 8.30-9.30 (föräldrar) 14 maj
22 maj Groddenloppet (förskola + skola) 28 maj Inskolning fritidshemmen Furulidsskolans dag 4 maj Skolgården – alltid öppen

18 Verksamheten i förskoleklass
Susanna om ”ute” Linda om Matematik Läs- och skrivinlärning – ”Jättekul” Film om jättekul Om Furulids jättekul i förskoleklass – Anneli berättar Om Furulids jättekul i åk 1 och 2 – Helena och Malin berättar

19 Elevhälsoteam Elevhälsoteam Skolsköterska Skolpsykolog Specialpedagog
Logoped (Kurator) Rektor

20 SHV Skolsköterska: Lisette Hellgesson Arbetstider: Mån-ons kl.08-15
Skolläkare: Anna Rosengren Tidsbeställning genom Lisette

21 Tystnadsplikt Skolläkare och skolsköterska har tystnadsplikt

22 Specialkost Inför varje läsår är det viktigt att du som vårdnadshavare meddelar om ditt barn behöver specialkost

23 Meddela skolan Om Ditt barn har t ex synnedsättning, hörselnedsättning, allergi eller annan som är viktigt att känna till, kom ihåg att meddela berörd lärare/fritidspersonal.

24 Trygghetsgrupp och trygghetsteam
Elever åk 3-6 Trygghetsteam Pedagoger och rektor – förebyggande och uppföljande arbete. ”Brevlådor” Likabehandlingsplan Arbetar förebyggande och åtgärdande Diskriminering och kränkande behandling.

25 Mer information Skolans hemsida
Informationsblad om fritidshem Förskoleklassen är till för ditt barn

26 Inflytande och stöd Furulidsskolans föräldraförening Brukarråd Elevråd
Matråd Brukarenkät Andra enkäter, t ex skapande skola, trygghetskartläggning

27 Frågor? Skolans expedition Kristina Zetterlund 0300-835642
Förskoleklasserna och fritidshemmen Albatrossen Pelikanen Skolsköterska Lisette Hellgesson Rektor Ulrica Alnebeck


Ladda ner ppt "Informationsmöte Furulidsskolan"

Liknande presentationer


Google-annonser