Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING"— Presentationens avskrift:

1 REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING
FÖR SOCIALTJÄNST, BVC, FÖRSKOLA OCH SKOLA INKLUSIVE ELEVHÄLSA

2 Viktiga utmaningar och målsättningar
Tidig information från socialtjänsten Tydlig pedagogisk överlämning mellan förskolor/skolor Tillgång till hälsojournaler och barn- och skolhälsovård för alla familjehemsplacerade barn Gemensam uppföljning vid samtliga placeringar Tidig upptäckt vid oro för brister i familjehemmet

3 Samverkans-process Gemensamt informations-möte … samt vägledning
Pedagogisk bedömning och hälsobedömning Gemensam uppföljning … samt vägledning vid oro för brister i familjehemmet Samverkans-process

4 Rutinen består av; …ett huvuddokument som beskriver form och innehåll i samarbetet samt socialsekreterares, rektorers/förskolechefers och skolsköterskors/BVC-sjuksköterskors respektive ansvar. Flödesschema. … stöddokument som används i samarbetet: Socialtjänstens information till förskolan/skolan Pedagogiskt överlämningsunderlag Samtycke till överföring av kopia på barnhälsovårdsjournal/elevhälsovårdsjournal Samtycke till hälso- och sjukvård (BBIC placeringsinformation) Handlingsplan för barn med skyddade personuppgifter eller hemlig vistelseort BBIC konsultationsdokument förskola/skola Mer specifikt består rutinen av ett huvuddokument… och fem stöddokument…

5 Gemensamt informationsmöte
Socialsekreterare sammankallar avlämnande och mottagande skola/förskola och BVC, familjehemmet och när det är lämpligt barn och vårdnadshavare Om barnet är under 1 år eller inte aktuellt för förskola kallas enbart BVC Vid mötet används aktuella stöddokument enligt rutinen

6 Socialtjänstens information
Restriktioner vad gäller umgänge, vem som får hämta/lämna barnet Samarbetet med vårdnadshavaren och familjehemmet Information om barnets hälsa och utveckling som är av betydelse för vistelsen i förskolan/skolgången, ex utagerande beteende, traumatisering

7 Pedagogisk överlämning
Översikt av befintliga dokument som överlämnas till mottagande förskola/skola, ex särskild handlingsplan, måluppfyllelse, åtgärdsprogram osv Beskrivning av barnets/elevens aktuella situation och tidigare behov hos den avlämnande förskolan/skolan Samtycke från vårdnadshavaren eller information med stöd av generalklausulen

8 Samtycke till överföring av kopia på barnhälsovårdsjournal/elevhälsovårdsjournal
Socialsekreteraren ansvarar för att ta in samtycket och överlämnar till BVC-sjuksköterska/skolsköterska Förhoppning att svårigheterna kring hälsoundersökningar och vaccinationer ska minska betydligt

9 Handlingsplan för barn med skyddad identitet eller hemlig vistelseort
Underlag från Skolverket Socialsekreteraren initierar och planen utvecklas tillsammans med förskolan/skolan, familjehemmet och barnet/eleven

10 Pedagogisk bedömning i förskolan
Vid samtliga familjehemsplaceringar gör den mottagande förskolan en pedagogisk bedömning utifrån BBIC-konsultationsdokument för förskolan. Dokumentet skickas ut av socialsekreterare i samband med kallelse till uppföljningsmöte. Den pedagogiska bedömningen ska inkludera alla delar i barnets vistelse i förskolan och görs oavsett om barnet byter förskola eller inte.

11 Pedagogisk bedömning i skolan
Vid samtliga familjehemsplaceringar gör den mottagande skolan en pedagogisk bedömning inom tre månader från det att barnet placerats. Den pedagogiska bedömningen bygger på information från avlämnande skolan, hur barnets skolgång fungerat den första tiden i den mottagande skolan samt hur det går för barnet i respektive ämne. Den pedagogiska bedömningen görs oavsett om barnet byter skola eller inte. Om barnet inte har nått målen i den avlämnande skolan eller om det saknas betydande information om barnet, ska den mottagande skolan göra en pedagogisk utredning enligt skol- och elevutredningen. Om barnet har haft åtgärdsprogram i den tidigare skolan, används detta som en del i utredningen.

12 Hälsobedömning inom ca tre månader (BVC-sjuksköterska/skolsköterska)
Hälsosamtal hos skolsköterskan med alla barn som placeras oavsett årskurs OBS! BVC gör hembesök hos familjehemmet Extra uppmärksamhet kring barn med långvarig sjukdom/funktionsnedsättning och hur eventuell medicinering fungerar och hur kontakterna med hälso- och sjukvården fungerar

13 Gemensam uppföljning Alltid efter tre månader:
Fokus på eventuella förändringar kring barnet, resultatet av den pedagogiska bedömningen, avstämning om journalöverföring och hälsobedömning gjorts. Därefter minst en gång per läsår: Inför uppföljningarna används BBIC-konsultationsdokument förskola/skola

14 Vid oro för barnets hälsa och skolgång eller vid oro för brister i familjehemmet
Kontakt med socialsekreteraren tas om: Barnet har oroväckande frånvaro eller om skolgången på annat sätt inte fungerar Barnet/den unge visar tecken på missbruk eller annat normbrytande beteende Familjehemmet inte visar intresse för barnets vistelse i förskolan/skolgång eller hälsa Det finns oro för hur barnet har det i familjehemmet Det finns oro för hur barnets umgänge med vårdnadshavare/föräldrar fungerar och påverkar barnet Vid misstanke om att barnet far illa i familjehemmet gäller anmälningsskyldigheten till den kommun som ansvarar för placeringen. En kopia av anmälan bör för kännedom skickas till socialtjänsten i vistelsekommunen.

15 Utvärdering av rutin för socialtjänst och skola inklusive elevhälsa jan. 2013

16 Genomförande Enkätundersökning 15 jan – 1 feb till socialsekreterare, skolsköterskor och rektorer. (151 svarande, samtliga professioner och kommuner representerade) Telefonintervjuer med 15 personer, (5 socialsekreterare, 5 skolsköterskor, 5 rektorer)

17 Fungerar rutinen? Enkätresultat 90 % känner till rutinen
85 % vet var man hittar dokumenten Av de som känner till rutinen ger 98 % innehållet högsta betyg

18 Intervjuresultat socialsekreterare
”Rutinen var verkligen en jättebra hjälp, barnet hade skyddad identitet och det kändes skönt att ha stöddokumenten. Vi har haft ett fortsatt väldigt bra samarbete med skolan.” ”Det var svårt att hålla tidsramen för första mötet, men när vi träffades blev det ett jättebra forum och det har underlättat väldigt mycket i det fortsatta arbetet, väldigt tryggt helt enkelt och inget mer gissande kring vad var och en ska göra.” ”…jag kände att jag hade kontroll, jag visste vad jag skulle göra och jag kunde samordna, väldigt positivt”

19 Intervjuresultat rektorer
”Jag har tagit emot två barn under hösten, för ett barn visste inte socialsekreteraren att rutinen fanns och vi fick inte till det, det blev inte alls bra, eller det blev som tidigare kan man säga, att vi inte fick någon information. För det andra barnet från en annan kommun så funkade allt perfekt, vi träffades och vi har haft uppföljning och det blir ju nåt helt annat då att ta emot ett barn och hjälpa det att komma in i det nya…” ”Jag kände inte till rutinen, det blev lite rörigt för jag visste inte vad jag skulle göra, och jag hann inte med den pedagogiska delen, men vi träffades i alla fall. Alla måste ha koll på sin del, annars blir det svårt ”

20 Intervjuresultat skolsköterskor
”Stor stor skillnad mot förut! Oerhört värdefullt med mötet, innan fungerade aldrig journalöverföringen men nu har jag redan fått den och jag har träffat flickan och då var det en sak som skolläkaren behöver titta på, så det väntar vi på nu.” ”Jag gick inte på mötet för jag hade annat, och det ångrar jag för rektorn tog inte min del som vi hade pratat om, och det blev ju fel såklart, men nu vet jag att jag måste prioritera annars blir det merjobb för mig” ”Socialsekreteraren hade med samtycket, det blev så smidigt alltihop, jag kände mig trygg i hela situationen.”

21 Fortsatt utvecklingsarbete
Ny information och uppmuntran till alla inblandade professioner Fortsatt spridning utanför Värmland Ny uppföljning vt 2014 Anpassning av rutinen till HVB (Arbetet påbörjas hösten 2013) Rutin och överenskommelse kring läkarundersökningar inför placering (arbete pågår)

22 Utvecklingsledare Barn- och Unga satsningen
Utvecklingsledare Barn- och Unga satsningen Tfn:


Ladda ner ppt "REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING"

Liknande presentationer


Google-annonser