Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PRIORITERINGSPROCESS 2010–2011 1 Prioriteringsprocess 2010–2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PRIORITERINGSPROCESS 2010–2011 1 Prioriteringsprocess 2010–2011."— Presentationens avskrift:

1 PRIORITERINGSPROCESS 2010–2011 1 Prioriteringsprocess 2010–2011

2 PRIORITERINGSPROCESS 2010–2011 2 Bakgrund och syfte De medicinska möjligheterna växer och hälso- och sjukvården kan hjälpa allt fler människor. Vi blir fler äldre samtidigt som förväntningar på vård och service ökar. Men möjligheterna och förväntningarna växer snabbare än resurserna. Allt kan inte finansieras med skatter. Landstinget måste skapa en stark ekonomi med plats för utveckling. Traditionella metoder som att förändra strukturer, effektivisera och rationalisera räcker inte. 2008 började vi prioritera på ett nytt, öppet och strukturerat sätt. Nu tar vi nästa steg.

3 PRIORITERINGSPROCESS 2010–2011 3 Värdegrund och långsiktighet Prioriteringarna ska bygga på nytta eller hälsovinst i förhållande till kostnad. Den etiska plattformens principer om människovärde, behov och solidaritet samt kostnadseffektivitet ska styra våra val. Grunden är att alla har lika värde och samma rätt till vård efter behov. Prioriteringsarbetet är långsiktigt och berör alla. Vi använder en metod som kräver ömsesidigt förtroende och att alla hjälps åt. Politikerna fattar besluten. Prioriteringsarbetet ska vara en lärande process som också utvärderas. Vår ambition är hög och vi har respekt för svårigheterna.

4 PRIORITERINGSPROCESS 2010–2011 4 Förbättrad process Mer tid för vertikala prioriteringar Bättre förutsättningar för samordning inom och mellan verksamheterna Ökad delaktighet för medarbetarna Utvecklade former och större delaktighet i inprioritering Anpassad för både kärn- och serviceverksamhet Förlängd tidplan: Start hösten 2010 och politiskt beslut i juni 2011 Genomförande 2012–2013 Förändringarna bygger på erfarenheter från förra prioriteringsomgången

5 PRIORITERINGSPROCESS 2010–2011 5 Beslut och resultat från 2008 Beslutet blev att frigöra resurser motsvarande 114 mkr, som skulle fördelas med 76 mkr 2009 och 38 mkr 2010. Planen var att upphöra med åtgärder helt utan medicinsk eller annan nytta motsvarande 11 mkr samt begränsa eller helt avstå från åtgärder med mycket liten till mindre nytta motsvarande 103 mkr. Det faktiska utfallet 2009 blev knappt 60 mkr. Det faktiska utfallet för 2010 är inte klart.

6 PRIORITERINGSPROCESS 2010–2011 6 Utbudsbegränsningen gällde i huvudsak: Insatser till friska personer som intyg, operationer, hjälpmedel, medicinskt material och behandlingar. Utglesning av återbesök och kontroller. Egenvård eller sköterskebesök vid enklare åkommor. Följsamhet till redan tagna gemensamma riktlinjer för t.ex. läkemedel och provtagning.

7 PRIORITERINGSPROCESS 2010–2011 7 Så förändrades vården i förhållande till den etiska plattformen Vi tillgodoser i högre utsträckning behoven hos svårt sjuka och människor med nedsatt autonomi – människovärdesprincipen Vi stärker vården för de svårast sjuka genom att friska och lindrigt sjuka står tillbaka – behovs-/solidaritetsprincipen Vi skapar mer hälsa och nytta med givna resurser – kostnadseffektivitetsprincipen

8 PRIORITERINGSPROCESS 2010–2011 8 Tidplan för prioriteringsprocess 2010–2011

9 PRIORITERINGSPROCESS 2010–2011 9 Tidplan för prioriteringsprocess 2010–2011

10 PRIORITERINGSPROCESS 2010–2011 10 En process med två spår A lla verksamheter deltar. Steg 1 görs lika av alla och på samma sätt som förra gången. I Steg 2 arbetar serviceverksamheten efter en reviderad procedur. Kärnverksamhet Primärvård Närsjukvård Tandvård Specialiserad sjukhusvård Privata vårdgivare (erbjuds att delta) Handikappverksamhet Arbetet ska även omfatta omvårdnad, rehabilitering, habilitering och förebyggande insatser. Serviceverksamhet Diagnostik och medicinsk service An/Op/Iva Hjälpmedelsverksamhet Administration Politik Fack Allmän service

11 PRIORITERINGSPROCESS 2010–2011 11 Utvecklad modell

12 PRIORITERINGSPROCESS 2010–2011 12 Prioriteringsanalys i hälso- och sjukvård Modell Exempel från 2008

13 PRIORITERINGSPROCESS 2010–2011 13 Rangordningen 1 är högst, 10 är lägst. Icke-göra (IG) = åtgärder som inte gör nytta eller skadar. Åtgärder som behöver utvärderas rangordnas som FoU. Rang 1–3 ”skall göra”, 4–6 ”bör göra”, 7–10 ”kan göra”. ”Skall göra”: Åtgärder som utgör den absoluta kärnan i verksamhetens uppdrag. "Bör göra": Förväntas ingå i utbudet. ”Kan göra”: Erbjuds bara i specifika fall eller om verksamheten har goda resurser.

14 PRIORITERINGSPROCESS 2010–2011 14 Metodfrågor Baseras på nettobudget med alla kostnadsslag inräknade, även personalkostnader. Genomförs under två budgetår, 2012 och 2013. Omfattar alla verksamheter. Förutsätter bred delaktighet, där så många yrkesgrupper som möjligt bidrar i Steg 1. Förankras via samverkanssystemet. KärnverksamhetServiceverksamhetSteg 1: identifiera åtgärder, 10 % Steg 2: enas om åtgärder, 5 % Steg 3: Alla verksamheter bidrar till gemensamt beslutsunderlag, 5 %. Politikerna beslutar om omfördelning motsvarande 3 % (80 mkr/år) av VLL:s nettobudget.

15 PRIORITERINGSPROCESS 2010–2011 15 Ledningsorganisation Politisk styrgrupp: LTS-AU samt övriga gruppledare. Styrgrupp för prioriteringsprocessen. Kommunikationsgrupp: Representanter från politisk styrgrupp och tjänstemannaledning. Stämmer av och följer kommunikationsinsatserna. Landstingets ledningsgrupp, LLG: Ledningsgrupp för prioriteringsprocessen. En stående punkt på dagordningen. Chefer för primärvård och tandvård deltar. Central prioriteringsgrupp, CPG: Representanter från LLG och staber. Operativ processledning. Rapporterar till LLG.

16 PRIORITERINGSPROCESS 2010–2011 16 Stödfunktioner Referensgrupp: Företrädare från vårdprofessionerna. Rådgivande i frågor om metoder och utvärdering. Metodstödjare: Stöd till verksamhetschefer och processledning under steg 1. Granskningsledare: Ledare för horisontell prioritering. Prioriteringsforum: Representanter för politiker, tjänstemannaledning och verksamhetschefer. Mötesform för presentation, avstämning och kunskapsfördjupning.

17 PRIORITERINGSPROCESS 2010–2011 17 Förbättrad process för inprioritering Utgångspunkt: Ökad delaktighet Former: Stämma av mot nationella riktlinjer Identifiera nya medicinska metoder, läkemedel etc. Samla politiska förslag Identifiera övriga angelägna behov inom verksamhetsområden/motsvarande Krav: Förslagen (utom de politiska) ska analyseras och vägas samman inom verksamhetsområdet/motsvarande. Den nationella prioriteringsmodellen/motsvarande ska användas (prioriteringsnivå 1–3).

18 PRIORITERINGSPROCESS 2010–2011 18 Kommunikationsansvar Landstingsstyrelse, nämnder m.fl. ansvarar för kommunikationen med medborgarna. Landstingets ledningsgrupp, LLG, ansvarar för att planera och genomföra övergripande gemensamma kommunikationsinsatser. Verksamhetschefer ansvarar för att planera kommunikationen och skapa former för delaktighet inom den egna verksamheten. Medarbetare: Har kunskap om prioriteringsarbetet och medverkar efter givna förutsättningar.


Ladda ner ppt "PRIORITERINGSPROCESS 2010–2011 1 Prioriteringsprocess 2010–2011."

Liknande presentationer


Google-annonser