Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni"— Presentationens avskrift:

1 Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni
Mårten Prag, Kristoffer Strålin, Hans Holmberg Infektionskliniken, Universitetssjukhuset, Örebro Mårten Prag, Kristoffer Strålin, Hans Holmberg 2008

2 Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni
Hur ska samhällsförvärvad pneumoni behandlas? - Infektionsläkarföreningens riktlinjer (utdrag) Hur behandlar man i själva verket? - PPS-studierna 03, 04 och 06 Kan behandlingstraditionen förändras? Informationen kommer från 1. Infektionsläkarföreningens riktlinjer (bilder märkta med föreningens emblem) 2. STRAMAS punktprevalensstudier på sjukhus 3. STRAMA-sjukhus projeketet Örebro läns landsting

3 Infektionsläkarföreningens riktlinjer gäller:
Samhällsförvärvad pneumoni hos: Vuxna, icke immunsupprimerade patienter som bedöms på sjukhus

4 Definition av pneumoni
Symtom/statusfynd förenliga med akut nedre luftvägsinfektion och Lungröntgenförändringar talande för denna sjukdom Källa: Infektionsläkarföreningens riktlinjer

5 Samhällsförvärvad pneumoni
Incidens / år: 1% i hel population. Högre hos äldre 20% sjukhusvårdas Mortalitet vid vård på svensk infektionsklinik: 3,5–6%. Källa: Infektionsläkarföreningens riktlinjer

6 Definition infektionsfokus i PPS-studierna
I PPS-studierna användes 18 definierade ”infektionsfoci” (ex CNS, övre GI-kanal osv) Luftvägarna delades i tre nivåer - övre luftvägar - bronkit - lunga/pleura I det följande kan ”lunga/pleura” likställas med pneumoni PPS-studierna syftade att registrera användningen av antibiotika på svenska sjukhus under en dag hösten 03 resp 04.

7 Samhällsförvärvad infektion lunga/pleura n=962 terapier. PPS 06
                                                            80 % av pneumonipatienterna på sjukhus är över 60 år.

8 Samhällsförvärvad och vårdrelaterad infektion lunga/pleura
Samhällsförvärvad och vårdrelaterad infektion lunga/pleura. PPS 03, 04 och 06 C:a ¼ av pneumonierna år vårdrelaterade. Dessa omfattas inte av denna presentation.

9 Etiologi till samhällsförvärvad pneumoni som sjukhusvårdas
Pneumokocker dominerar Följs av: H. influenzae Mykoplasma luftvägsvirus (ffa influensa) Pneumokocker och H. influenzae är vanliga i alla åldersgrupper Mykoplasma drabbar framför allt patienter under 50 års ålder. Källa: Infektionsläkarföreningens riktlinjer

10 Värdering av infektionens svårighetsgrad
Medvetandegrad/konfusion Andningsfrekvens Blodtryck Ålder Källa: Infektionsläkarföreningens riktlinjer

11 Allvarlighetsbedömning med CRB-65.
Confusion Respiration ≥ 30/min Blodtryck (systoliskt < 90 mmHg eller diastoliskt ≤ 60 mmHg) Ålder ≥ 65 år 1 poäng för varje uppfylld markör 3-4 p (Mortalitet 23–55 procent) Sjukhusvård. Överväg IVA-vård 1 p (Mortalitet 0–14 procent) Sjukhusvård alternativt öppen vård med upp-följning 0 p (Mortalitet 0–1 procent) Hembehand-ling lämplig. Beakta egen önskan och social situation 2 p (Mortalitet 10–21 procent) Sjukhusvård som regel CRB-65 poäng: Vårdnivå: Även om man i det tidiga skedet på akutmottagningen inte har tillgång till urea-värdet är de kliniska parametrarna i CURB-65 (konfusion, respiration, blodtryck och ålder) en mycket god hjälp för att bedöma svårighetsgraden vid pneumoni. Källa: Infektionsläkarföreningens riktlinjer

12 Rekommenderad mikrobiologisk provtagning, alla patienter
Två blododlingar Sputum- och/eller nasofarynxodling) Överväg pneumokockantigen i urin Vid misstänkt atypiskt agens dessutom: Legionellaantigen i urin PCR för legionella1 på sputum, PCR för mykoplasma och Chlamydophila pneumoniae på sputum eller nasofarynxsekret 1 Om legionella-PCR ej finns tillgänglig rekommenderas legionellaodling Källa: Infektionsläkarföreningens riktlinjer

13 Rekommenderad mikrobiologisk provtagning, forts
Vid allvarlig pneumoni (CRB-65 2–4) och/eller behandlingssvikt dessutom: Pneumokockantigen i urin Legionellaantigen i urin PCR för legionella1 på sputum, PCR för mykoplasma och Chlamydophila pneumoniae på sputum eller nasofarynxsekret Överväg bronkoskopi 1 Om legionella-PCR ej finns tillgänglig rekommenderas legionellaodling Källa: Infektionsläkarföreningens riktlinjer

14 Relevant odling före terapi
Relevant odling före terapi. Samhällsförvärvad infektion lunga/pleura, vuxna, invärtesmed spec n=690 terapier. PPS 03+04 Odlingsfrekvensen vid samhällsförvärvad pneumoni som läggs in på sjukhus bör vara högre. Invärtesmed spec=akutklinik, allm internmed, endokrinologi, gastroenterologi, geriatrik, hematologi, hudklinik, kardiologi, lungmedicin, med rehab, neuro rehab, neurologi, njurmedicin, njurmedicin, onkologi, reumatologi

15 Relevant odling före terapi
Relevant odling före terapi. Samhällsförvärvad infektion lunga/pleura, vuxna, invärtesmed spec n=536 terapier. PPS 06 Odlingsfrekvensen vid samhällsförvärvad pneumoni som läggs in på sjukhus är kanske lite bättre 2006, men bör vara högre. Invärtesmed spec=akutklinik, allm internmed, endokrinologi, gastroenterologi, geriatrik, hematologi, hudklinik, kardiologi, lungmedicin, med rehab, neuro rehab, neurologi, njurmedicin, njurmedicin, onkologi, reumatologi

16 Relevant odling före terapi, infektionskliniker, samhällsförvärvad infektion lunga/pleura, vuxna n=322. PPS Avspeglar den traditionellt höga odlingsfrekvensen på infektionskliniker.

17 Principer för antibiotikabehandling
Pneumokocker ska alltid täckas Vanligast Vanligaste etiologin vid dödlig utgång Peroral antibiotikabehandling kan användas vid icke allvarlig pneumoni och normal tarmabsorption Källa: Infektionsläkarföreningens riktlinjer

18 Initial antibiotikabehandling vid samhälls-förvärvad pneumoni, CRB-65-poäng 0–1
Normalpatienten: pcV 1 g × 3 eller bensylpc 1 g × 3 Misstanke om pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin (utlandsresa): amoxicillin 1 g × 3 eller bensylpc 3 g × 3 Misstanke om Haemophilus influenzae (kronisk bronkit, KOL): amoxicillin 500 mg × 3 eller bensylpc 3 g × 3 Misstanke om atypisk genes: erytromycin 500 mg × 2 eller doxycyklin 200 mg × 1 i 1–3 dygn följt av 100 mg × 1 Vid penicillinallergi: erytromycin 500 mg × 2 eller doxycyklin 200 mg × 1 i 1–3 dygn Källa: Infektionsläkarföreningens riktlinjer

19 Initial antibiotikabehandling vid samhälls-förvärvad pneumoni, CRB-65-poäng 2
Normalpatienten: bensylpenicillin 3 g × 3 Vid allvarlig bakomliggande sjukdom såsom svår KOL: cefuroxim 1,5 g × 3 Insjuknande i anslutning till influensasjukdom: cefuroxim 1,5 g × 3 Misstanke om atypisk genes: doxycyklin i v 200 mg × 1 eller erytromycin 1 g × 3 Vid allvarlig penicillinallergi: doxycyklin i v Källa: Infektionsläkarföreningens riktlinjer

20 Initial antibiotikabehandling vid samhälls-förvärvad pneumoni, CRB-65-poäng 3-4
Normalpatienten: bensylpenicillin 3 g × 3 + kinolon (levofloxacin 750 mg × 1 eller 500 mg × 2, eller moxifloxacin 400 mg × 1), alternativt cefuroxim 1,5 g × 3 + erytromycin 1 g × 3 Vid allvarlig penicillinallergi: klindamycin 600 mg × 3 + kinolon (levofloxacin 750 mg × 1 eller 500 mg × 2 eller moxifloxacin 400 mg × 1) Källa: Infektionsläkarföreningens riktlinjer

21 Vilka antibiotika används på sjukhus i Sverige vid samhällsförvärvad pneumoni?

22 Antibiotika vid samhällsförvärvad pneumoni, PPS 2003, 2004 och 2006
Antibiotika vid samhällsförvärvad pneumoni, PPS 2003, 2004 och Andel DDD (antibiotika mot svampinfektioner och TB exkluderade) Användningen av cefalosporiner vid samhällsförvärvad pneumoni är kontinuerligt hög. Andelen PcV, PcG har snarast minskat, tvärtemot intentionen.

23 Ej optimal terapi, samhällsförvärvad infektion lunga/pleura
Ej optimal terapi, samhällsförvärvad infektion lunga/pleura. n=732 terapier. Vuxna, alla spec, PPS 2006 I 16 % av fallen var antibiotikaordinationen vid samhällsförvärvad pneumoni ej optimal. En ökning sedan föregående mätningar (C:a 10 %) ”Fel preparatval” innebär att antibiotikaterapin bedömdes som ineffektiv (c:a 3%, en ökning sedan föregående mätningar c:a 1%) *) Här hamnar bedömning alltför bred behandling

24 Några ab-grupper på invärtesmedicinsk spec, samhällsförvärvad infektion lunga/pleura, vuxna n=595 terapier. PPS 06 Penicillinaskänsliga pc = bensylpc och pcV. Cefalosporiner används i för hög utsträckning.

25 Några ab-grupper på infektionsklinik, samhällsförvärvad infektion lunga/pleura, vuxna n=162 terapier. PPS 06 På infektionsklinikerna används mer bensylpc och pcV jämfört med invärtesmedicinska specialitetter, men ändå mindre än 20 % av alla kurer.

26 Immunsupprimerade patienter?
Den högre användningen av cefalosporiner på invärtesmedicinskt präglade kliniker beror inte på att patienterna där är mer immunsupprimerade. Beror den större användningen av cefalosporiner på invärtesmedicinskt präglade kliniker på att man tar i större utsträckning tar hand om komprometterade patienter (hematologpatienter etc)?

27 Andel immunsupprimerade på infektionskliniker resp övrig invärtesmedicinsk specialitet. Samhällsförvärvad infektion lunga/pleura. n=663 terapier. PPS 06

28 Övergång från parenteralt till peroralt antibiotikum, resp smalare behandling
Övergång till peroral behandling när klinisk förbättring inträtt och patienten varit feberfri i 1 dygn Riktad behandling ges så snart en patogen har identifierats Källa: Infektionsläkarföreningens riktlinjer

29 Överväg vid utebliven förbättring (efter 24-48 timmar)
Differentialdiagnoser: lungemboli, vaskulit, malignitet Progredierande infektion: sepsis, empyem, endokardit Oväntad infektion: atypisk patogen, TB, pneumocystis Ompröva antibiotikaval Källa: Infektionsläkarföreningens riktlinjer

30 Behandlingstid Behandlingstid vid icke allvarligt pneumoni och allvarlig pneumoni med okomplicerat förlopp: 7 dagar Legionella 10 dagar Vid långsamt terapisvar eller komplikation med smältning eller empyemutveckling ska behandlingstiden förlängas. Observera att icke allvarlig pneumoni behöver antibiotikabehandlas i endast en vecka. Källa: Infektionsläkarföreningens riktlinjer

31 I vilken utsträckning kan smalt penicillin användas på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni?
Exempel från Örebro län – PPS jämfört med en undersökning från Under gjordes en mer longitudinell (ett par månader/klinik) registrering av antibiotikaanvändningen på sjukhus i Örebro län. Siffrorna är dock jämförbara med PPS eftersom i princip samma definierade ”infektionsfoci” användes.

32 De sex mest vanliga terapierna vid samhälls-förvärvad infektion lunga/pleura. Vuxna. Invärtesmedicinsk spec, Örebro län, PPS Små siffror men tendensen är densamma som i hela riket – stor andel cefalosporiner.

33 De tio mest vanliga terapierna vid samhällsförvärvad infektion lunga/pleura. Medicin/geriatriska kliniker, Örebro län, ett par mån/klinik, För tio år sen hade man ett striktare sätt att behandla pneumoni, åtminstone i Örebro län. MAN BORDE KUNNA GÅ ÖVER TILL EN STRATEGI MED SMALARE ANTIBIOTIKA VID BEHANDLING AV SAMHÄLLSFÖRVÄRVAD PNEUMONI! STRAMA sjukhus ÖREBRO LÄNS LANDSTING

34 Infektionsläkarföreningens vårdprogram finns publicerat i Läkartidningen:
2008;105(38):

35 Information om PPS-statistiken kan erhållas av Mårten Prag:


Ladda ner ppt "Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni"

Liknande presentationer


Google-annonser