Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Värdegrunden Copyright Niklas Josefsson. Skolans värdegrund i teori och praktik Vad menar vi med... Värdegrund? Livsåskådning? Förhållningssätt? Rutiner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Värdegrunden Copyright Niklas Josefsson. Skolans värdegrund i teori och praktik Vad menar vi med... Värdegrund? Livsåskådning? Förhållningssätt? Rutiner."— Presentationens avskrift:

1 Värdegrunden Copyright Niklas Josefsson

2 Skolans värdegrund i teori och praktik Vad menar vi med... Värdegrund? Livsåskådning? Förhållningssätt? Rutiner och regler? Fostran?...hur hör de ihop och hur ska de förverkligas?

3 Livsåskådning En människas livsåskådning byggs upp av tre sammanlänkade delar; fakta och tro om verklighetenfakta och tro om verkligheten hur vi rangordnar och värdesätter tillvaronhur vi rangordnar och värdesätter tillvaron hur jag sammantaget uppfattar världen och min roll i den.hur jag sammantaget uppfattar världen och min roll i den. Teoretiska antaganden Centralt värderings -system Grund- hållning

4 Skolans värdegrund är inskriven i läroplanen och beslutad av Sveriges riksdag ”Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen slår fast att verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö. Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan skall vara icke-konfessionell. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.”

5 Värdegrundens fem portalparagrafer: Människolivets okränkbarhetMänniskolivets okränkbarhet Individens frihet och integritetIndividens frihet och integritet Alla människors lika värdeAlla människors lika värde Jämställdhet mellan kvinnor och mänJämställdhet mellan kvinnor och män Solidaritet med svaga och utsattaSolidaritet med svaga och utsatta

6 Definitioner av värdegrundens begrepp...

7 Människolivets okränkbarhet Människolivet är det yttre, kroppsliga livet och det ska värnas, skyddas och inte utsättas för fysiska faror.Människolivet är det yttre, kroppsliga livet och det ska värnas, skyddas och inte utsättas för fysiska faror. Människolivet är det inre, själsliga livet och det ska värderas, respekteras och inte utsättas för psykiskt våld.Människolivet är det inre, själsliga livet och det ska värderas, respekteras och inte utsättas för psykiskt våld. Kränkningar kan vara fysiska, psykiska eller strukturella.Kränkningar kan vara fysiska, psykiska eller strukturella.

8 Individens frihet och integritet Varje individ är en hel person med allt vad det innebär att vara människa.Varje individ är en hel person med allt vad det innebär att vara människa. Varje person har frihet, inte i vad man gör, men i att vara den man är.Varje person har frihet, inte i vad man gör, men i att vara den man är. Integritet innebär varje människas rätt till ett eget inre och rätten att själv avgöra var gränsen till dettaIntegritet innebär varje människas rätt till ett eget inre och rätten att själv avgöra var gränsen till detta inre går. inre går.

9 Alla människors lika värde Det vi har gemensamt, elever, personal och föräldrar, oavsett titlar, roller eller funktioner, är att vi är människor.Det vi har gemensamt, elever, personal och föräldrar, oavsett titlar, roller eller funktioner, är att vi är människor. Varje människa är värdefull.Varje människa är värdefull. Att vi är olika, har olika bakgrund, kultur, traditioner och erfarenheter berikar helheten.Att vi är olika, har olika bakgrund, kultur, traditioner och erfarenheter berikar helheten. Alla är inte lika men alla har lika värde.Alla är inte lika men alla har lika värde.

10 Jämställdhet mellan kvinnor och män Jämställdhet betyder rättvisa villkor, att ha tillgång till likvärdiga möjligheter.Jämställdhet betyder rättvisa villkor, att ha tillgång till likvärdiga möjligheter. Jämställdhet är inte bara ett passivt accepterande eller ett synsätt, utan förutsätter också att vi aktivt och systematiskt jämnar ut förutsättningarna.Jämställdhet är inte bara ett passivt accepterande eller ett synsätt, utan förutsätter också att vi aktivt och systematiskt jämnar ut förutsättningarna. Indelning efter kön bör undvikas.Indelning efter kön bör undvikas.

11 Solidaritet med svaga och utsatta Solidaritet betyder att ta gemensamt ansvarSolidaritet betyder att ta gemensamt ansvar Ingen är alltigenom svag eller starkIngen är alltigenom svag eller stark Utsatthet säger mer om miljö och omständigheter än om individenUtsatthet säger mer om miljö och omständigheter än om individen

12

13 Förhållningssätt Vi visar hänsyn, omsorg och tolerans genom att se, lyssna på och respektera varandra.Vi visar hänsyn, omsorg och tolerans genom att se, lyssna på och respektera varandra. Vi tar väl vara på våra egna och andras saker och är rädda om och vårdar skolmiljön omkring oss.Vi tar väl vara på våra egna och andras saker och är rädda om och vårdar skolmiljön omkring oss. handlar om hur vi är mot varandra till vardags och hur vi tillsammans skapar goda relationer

14

15 Rutiner och regler Ordning och reda i samband med skolarbetet. Respektera överenskomna regler.Policydokument Hur skolan har tänkt igenom och strukturerat upp hur man ska hantera en mängd olika situationer så att alla vet hur man ska agera enligt rutiner i vardags- och krissituationer.Schema Skolans arbetsschema är grundläggande och styrande för allt arbete. Här läggs grunden och förutsättningarna och schemat kan lyfta och stärka en god pedagogisk och värdegrundsfokuserad vision och utveckling.Antimobbning Alla ska trivas och känna trygghet. Att arbeta mot mobbning är allas ansvar. All personal, elever och föräldrar måste hjälpas. Det sker främst i det förebyggande men också i på förhand utarbetade rutiner vid skarpt läge. Forts.

16 Rutiner och regler Likabehandlingsplan Syftar till att skapa rutiner för arbetet med det trygga och goda arbetsklimatet. Att rutinmässigt vaka över riskområden och planerat göra insatser för att minimera dessa.Jämställdhetsplan Hur hanteras frågan om flickors och pojkars rätt till likvärdighet i förutsättningar, bemötande och bedömning. En plan för detta ska regelbundet uppdateras.Föräldrasamverkan Föräldrar har alltid huvudansvaret för sitt barn. Därför är samverkan mellan skolan och föräldrarna avgörande för en god utveckling. LGR 11 och kursplaner Är de styrdokument som enligt uppdraget ska detaljstyra skolans verksamhet.Elevkontrakt Ett dokument som preciserar förväntningarna mellan elev, hem och skola.

17

18 Uppdraget att fostra Föräldrarna Skolan krock

19 RUTINER FÖRHÅLLNINGSSÄTT VÄRDEGRUNDEN LIVSÅSKÅDNING Stabilt bygge.. FOSTRAN

20 Värdegrunden -vårt överenskomna sätt att se på oss själva och varandra, som dagligen omsätts i praktiken i stort och smått. Copyright Niklas Josefsson


Ladda ner ppt "Värdegrunden Copyright Niklas Josefsson. Skolans värdegrund i teori och praktik Vad menar vi med... Värdegrund? Livsåskådning? Förhållningssätt? Rutiner."

Liknande presentationer


Google-annonser