Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Munkedals kommun till 99 % landsbygd. Lång tradition av landsbygdsarbete Landsbygdsprogram sedan 1994 –9 lokala utvecklingsgrupper –Fadderpolitiker –Landsbygdsråd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Munkedals kommun till 99 % landsbygd. Lång tradition av landsbygdsarbete Landsbygdsprogram sedan 1994 –9 lokala utvecklingsgrupper –Fadderpolitiker –Landsbygdsråd."— Presentationens avskrift:

1 Munkedals kommun till 99 % landsbygd

2 Lång tradition av landsbygdsarbete Landsbygdsprogram sedan 1994 –9 lokala utvecklingsgrupper –Fadderpolitiker –Landsbygdsråd –Landsbygdsutvecklare –Överlevt fem olika majoriteter 2

3 Detta är Munkedals kommun 637 km 2, till ytan tredje störst i Bohuslän 10 223 invånare 2011-12-31 + 42 invånare 2011 Nästan hälften bor på landsbygden Andra hälften i tätorterna Munkedal, Dingle, Hällevadsholm och Hedekas S+C majoritet Arctic Paper, Dingle Naturbruksgymnasiet, ca 1200 företag i kommunen Kommunal service i alla kommundelar 3

4 I Munkedals kommun har politikerna bestämt målet Ge hela kommunen livskraft- Socialt, ekonomiskt och miljömässigt 4

5 I Tillväxtenhetens styrkort mäts målet genom Andelen boende på landsbygden i förhållande till hela befolkningen ska inte minska. Index 2011 5

6 Hur når vi målet? Genom att aktivt jobba med frågor som ger förutsättningar för att landsbygden ska vara attraktiv för kvarboende, inflyttning och verksamhetsetablering 6

7 Några exempel på hur Verkar för att butiker, pumpstationer och övrig service fortsatt finns tillgängligt Innovativa upphandlingar enligt LOU –Även de små ska kunna vara med –Seminariedag med Tillväxtverket, Kammarkollegiet och SKL Utveckla kollektivtrafiken Verka för ”alternativt” logistikcentra och samordnad varudistribution till landsbygd Kontanthantering –Banken stängde kassan för kontanthantering 111111. –Två ”MINIBANKER” tar över samma service!! –Tredje ev. på gång 7

8 Några exempel på hur Flyttstudie –Samtliga in- och utflyttare tillfrågas via enkät Bostäder på landsbygden –Analys vad som hindrar byggandet av bostäder på landsbygden? Stödjer utbyggnaden av optofiber på landsbygden –10 Fiberföreningar är i gång –Antagen IT-infrastrukturplan –10,5 milj för upphandling av fiber Utveckla närcentrat Munkedal –Främja samspel mellan landsbygd – tätort Den kommunala serviceplanen 8

9 Nästa steg Politiskt anta en Kommunal Serviceplan kopplad till budgetprocessen 9

10 Ett hedersomnämnande i utnämningen av ”Årets kommun 2010” av Riksorganisationen Hela Sverige ska leva

11 Munkedals kommun utnämnd till ”Årets kommun 2011” av Riksorganisationen Hela Sverige ska leva

12 Med motiveringen Munkedals kommun har landsbygden i fokus och nära samarbete med sina lokala utvecklingsgrupper. Här skapas stigfinnarlösningar för servicen, och här stöttas fiberföreningarna för att ge alla hushåll och företag bredbandsuppkoppling med 100 Mbit.

13

14 Munkedals kommun utvald av Tillväxtverket som Pilotkommun för serviceutveckling

15 Ett regeringsuppdrag åt Tillväxtverket Att genomföra insatser som stärker den lokala nivåns arbete med att effektivisera och samordna både kommersiell och offentlig service. 15

16 En satsning fram till och med 31 dec 2014 Konkret få arbeta med samordnade och innovativa servicelösningar på landsbygd. Jobba aktivt på hemmaplan Fungera som ambassadör och sprida erfarenheter och goda exempel till andra kommuner, berörda myndigheter och regeringen 16

17 Varför bli pilotkommun? Företag är beroende av service för att kunna bedriva verksamhet Medborgare behöver service för att kunna bo och trivas på en plats Tillgång till service är grundläggande för en kommuns attraktivitet och för näringslivets utveckling Utan service – inga företag – utan företag – ingen service Kommunen har en nyckelroll för att hitta lokala lösningar för både den kommersiella och offentliga servicen, gärna samordnad 17

18 Ett samverkansprojekt För att lyckas i detta krävs samverkan mellan privata, offentliga och ideella aktörer – och inte minst otraditionella lösningar och nytänkande. 18

19 Ekonomiskt och kompetensmässigt stöd Utvalda kommuner får både ekonomiskt och kompetensmässigt stöd. Budget på 1,8 milj, 60% från Tillväxtverket –VG Regionen medfinansiär i vissa delar, ännu ingen formell ansökan Halvtidstjänst i projektet 19

20 Munkedals kommuns syfte Att Munkedals kommun tillsammans med näringslivet och ideella organisationer ska utveckla förutsättningar för ökad servicetillgängligheten genom lokalt anpassad offentlig, ideell och kommersiell servicesamverkan i syfte att stärka det lokala näringslivet och skapa en attraktiv livsmiljö som ger förutsättningar för en befolkningsutveckling. 20

21 Munkedals kommuns metod 1. Få fram kunskap om vilka serviceområden som är nödvändiga för en orts/bygds överlevnad. 2. Kartläggning av tillgänglighet till service för boende, näringsliv och besökare. 3. Utveckla nya metoder för att behålla eller tillgängliggöra nödvändig service. 4. Genom pilotprojekt, utifrån resultat av kartläggning och ökad kunskap, genomföra och testa nya metoder med berörda parter. 21

22 Munkedals kommuns metod 5. Servicefrågan ska in i kommunfullmäktiges styrkort med tydligt mål och mätbar uppföljning. 6. Skapa möjligheter i den kommunala budgetprocessen för att säkerställa finansiering till okonventionella servicelösningar. 7. Skapa uppföljningsmått som visar på återbetalning av insatta medel, t.ex. genom ökat kvarboende. 8. Sprida erfarenheter både till egen och andra kommuner samt myndigheter och regering. 9. Verka för en ändrad attityd mellan tätort – landsbygd, att se landsbygdskommunen Munkedal som en samlad kommun med utvecklad service inom hela kommunen. 22

23 Projektorganisation Projektet leds av Näringslivsutvecklare i samverkan med det lokala näringslivet, enskilda personer och ideella organisationer. Styrgrupp bestående av Kommunalråd, Kommunchef, representant/er från näringslivet och de lokala utvecklingsgrupperna. Om intresse finns och det är möjligt så bjuds även Tillväxtverket och VG-Regionen in med representant i styrgruppen. Möten skulle då med fördel kunna ske på distans till övervägande del. 23

24 Uppstartskonferens Den 13 juni är det uppstartskonferens i Stockholm Krav från Tillväxtverket att kommunalrådet finns med Åsa, Rolf och Jan-Erik åker Munkedals kommun föredragande om tidigare arbete 24

25 Tack för visat intresse 25


Ladda ner ppt "Munkedals kommun till 99 % landsbygd. Lång tradition av landsbygdsarbete Landsbygdsprogram sedan 1994 –9 lokala utvecklingsgrupper –Fadderpolitiker –Landsbygdsråd."

Liknande presentationer


Google-annonser