Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

November 2014. 2 November 2014 │ Agenda 1) Peter Strand, CEO  Anställd 2007  Utbildning : Civilingenjör  Erfarenhet: Tidigare VD för Tribona AB, Victoria.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "November 2014. 2 November 2014 │ Agenda 1) Peter Strand, CEO  Anställd 2007  Utbildning : Civilingenjör  Erfarenhet: Tidigare VD för Tribona AB, Victoria."— Presentationens avskrift:

1 November 2014

2 2 November 2014 │ Agenda 1) Peter Strand, CEO  Anställd 2007  Utbildning : Civilingenjör  Erfarenhet: Tidigare VD för Tribona AB, Victoria Park AB, Annhem Fastigheter AB. Andreas Morfiadakis, CFO, & vVD  Anställd 2010  Utbildning: Civilekonom  Erfarenhet : Erfarenhet från ledande befattningar i telecombranschen. Victoria Park i korthet 1 2 6 3 4 5 Marknadsöversikt Affärsmodell och strategi Finansiell översikt Fastighetsportfölj Aktien & Styrelse Per Ekelund, COO  Anställd 2013  Utbildning: Byggnadsingenjör  Erfarenhet : Erfarenhet från ledande befattningar i bygg- och fastighetsbranschen.

3 158 211 215 60 140 147 217 127 64 72 162 121 1. VICTORIA PARK I KORTHET 2. MARKNADSÖVERSIKT 3. AFFÄRSMODELL OCH STRATEGI 4. FASTIGHETSPORTFÖLJ 5. FINANSIELL ÖVERSIKT 6. AKTIEN & STYRELSE

4 4 November 2014 │ Victoria Park i korthet 1 1) Tal baserade på Q3 2014 rapporten inklusive förvärv av bestånd i Eskilstuna 1 613,000 kvm Uthyrningsbar yta SEK 7,944/kvm Marknadsvärde / kvm SEK 4.9 miljarder Marknadsvärde 7,553 Antal lägenheter Marknadsvärdesutveckling Victoria Park – från livsstilsboende till fastighetsförvaltning  Grundades under 2006 med syfte att utveckla livsstilsboende vid kalkbrottet i Limhamn, Sverige  Under 2012 flyttade bolaget sitt fokus till bostadsfastigheter i tillväxtorter  Bestånd i Eskilstuna, Linköping, Malmö, Stockholm, Kristianstad och Markaryd  Målsättning: 1,000,000 kvm uthyrningsbar yta Fastighetsportfölj med fokus på socialt ansvar  Bostadsfastigheter där värdeskapande förbättringar och långsiktigt förvaltningsarbete tillsammans med ett brett socialt engagemang är i fokus  Prioriterar investeringar i miljonprogramområden i tillväxtorter med geografiskt fokus på södra och mellersta Sverige  Lokalt samhällsengagemang – anställer boende med en historik av långtidsarbetslöshet Victoria Park-aktien noterad på NASDAQ Stockholm Mid Cap  Victoria Park introducerades på First North i november 2007  Aktien noterad es på NASDAQ Stockholm i december 2013 (Mid Cap januari 2014) Bostäder hyresutveckling

5 5 November 2014 │ Fastighetsförvaltning Livsstilsboende Victoria Park – fokus på bostadsfastigheter Victoria Park i korthet 1 1) % baserat på uthyrbar yta 2) Baserat på Q3 2014 rapporten Linköping, 20% Markaryd, 9 % Malmö, 14 % Stockholm, 8 % Kristianstad, 9 % Eskilstuna, 40% 1)  Fastighetsbestånd i Eskilstuna, Linköping, Malmö, Stockholm, Kristianstad and Markaryd  Total uthyrbar yta:613,000 kvm  Bostäder: 568,000 kvm  Lokaler: 46,000 kvm  Antal lägenheter: 7,553  Fastigheternas marknadsvärde: SEK 4.9 miljarder 2)  Projektutveckling vid Limhamns kalkbrott, Malmö  Projektstart 2007 med första inflyttning under 2009: livsstilsboende med servicekoncept omfattande reception, spa, pool, tennisbana  Ca 200 lägenheter byggda och sålda (19,000 kvm BTA)  Godkänt bygglov för etapp 3  10,000 kvm BTA, 133 lägenhter  Försäljningsstart november 2014  En utestående etapp om 9,000 kvm  Fastigheternas marknadsvärde: SEK 100 million 2)

6 6 November 2014 │ Victoria Park – betydande händelser och förvärv Victoria Park i korthet 1 1) Avsevärd tillväxt av uthyrningsbar yta – närmare målsättning om 1 million kvm 2006 2012 2013 2014 Grundades 2006 med syfte att utveckla livsstilsboende vid kalkbrottet i Limhamn, Sverige Förvärv av fastigheter i Limhamn och Rosengård, Malmö Förvärv av fastigheter i Stockholm, Linköping, Kristianstad and Markaryd Bygglov för etapp 3 på plats för Limahmns livsstilsboende  10,000 kvm BTA, 133 lägenheter, fördelat på två etapper  Min 65% av lägenhterna är sålda innan byggprocess initieras  En etapp utestår att färdigställas, 9,000 kvm  Exit case genom försäljning till bostadsförening Förvärv av fastighetsbestånd i Eskilstuna  Etablerar Victoria Park in Mälardalen  Förvärvet ökar Victoria Parks fastighetsmarknadsvärde från ca. SEK 3.2 miljarder till SEK 4.9 miljarder;  Uthyrningsbar yta inklusive Eskilstuna: 613,000 kvm; ett steg närmare målsättningen om 1,000,000 kvm  Betydande tillskott till bostadsportföljen (40%) 2006 Victoria Park grundas 2007 -2012 Omvandling och investering 2012 - Investering och positionering 2007 Livsstilsboende vid kalkbrottet i Limhamn redo för inflyttning 2009

7 7 November 2014 │ Investeringsexempel – förvärvet i Eskilstuna Victoria Park i korthet 1 Västermalm/Frösunda Råbergstorp  Off market affär; förvärvspris SEK 1.7 miljarder  Etablerar Victoria Park i Mälardalen  Betydande tillskott till bostadsportföljen (40%)  Övertag av lokal förvaltningsorganisation  Ett närmare steg mot Victoria Parks målsättning om 1 miljon kvm i uthyrbar yta  Låg hyra och pris/kvm möjliggör högre avkastningspotential  Initial direktavkastning: 5.5 %  Förvärvet delvis finansierat genom direktemission, kassa och bankfinansiering  Förvärvet ökar Victoria Parks fastighetsmarknadsvärde från ca. SEK 3.2 miljarder till SEK 4.9 miljarder Myrtorp Stenby Centrum Investment highlights 244,000 kvm Uthyrningsbar yta 94 % Bostadsfastigheter SEK 1.7 miljarder Marknadsvärde SEK 7,055/kvm Marknadsvärde / kvm 3,068 Antal lägenheter SEK 892/kvm Hyra / kvm Deal summary Låg utgångshyra medför goda värdeskapande möjligheter

8 158 211 215 60 140 147 217 127 64 72 162 121 1. VICTORIA PARK I KORTHET 2. MARKNADSÖVERSIKT 3. AFFÄRSMODELL OCH STRATEGI 4. FASTIGHETSPORTFÖLJ 5. FINANSIELL ÖVERSIKT 6. AKTIEN & STYRELSE

9 9 November 2014 │ Genomsnittlig bostadskö för offentligägda bostäder i Sverige 3 (2013) Demografi och bostäder i Sverige Marknadsöversikt 2 Linköping Markaryd Stor-Malmö Stor-Stockholm Kristianstad Eskilstuna 158 211 215 60 140 147 217 127 64 72 162 121  Svenska bostadsmarknaden uppskattas till 165 million kvm 1  Utbredd bostadsbrist, särskilt i och omkring storstäder  Enligt underökning genomförd av Boverket för svenska kommuner anger:  12% ett överskott av bostader i deras region  54% ett underskott av bostäder i deras region  Bostadsköer för offentligägda bostäder är längre i tillväxtregioner; i genomsnitt omrking 54 månader Bostadsbrist 28 of 28 kommuner 2 Bostadsbrist 10 of 14 kommuner 2 1) Byggstatistik, Den svenska investerarmarknaden 2010/20112) Boverkets bostadsmarknadsenkät 2014 3) Hyresgästföreningen: Ett land fullt av bostadsköer – En rapport om kötider på den svenska bostadsmarknaden (2014) Koncentrerad befolkning och utbredd bostadsbrist Stor-Göteborg Bostadsbrist 13 av 13 kommuner 2

10 10 November 2014 │ Byggkostnad (indexerad, 2004=100%) Befolkningsökning och nyproduktion Den svenska bostadsmarknaden Marknadsöversikt 2 1) Statistiska centralbyrån 2) Stockholms Handelskammare *Data input for graphs from Statistics Sweden 158 211 215 60 140 147 217 127 64 72 162 121 Nyproduktion och befolkningsökning  Låg investeringsnivå i bostäder - särskilt i närheten av storstäder - jämfört med övriga Europa, trots Sveriges stabila ekonomi 2  Befolkningsökning med ~385,000 under 2009-2013, medan enbart ~108,000 lägenheter byggdes under samma period 1 (kvot 3.58x)  Genomsnittlig storlek på svenska hushåll 2.22 personer 1  En accelererande befolkningsökning i kombination med en avtagande trend för nyproduktion Nyproduktion mättar inte bostadsbehovet och kostnadsutvecklingen fortsätter att öka i snabb fart  Byggkostnader för nyproduktion har ökat väsentligt under det senaste årtiondet  Den genomsnittliga kostnaden per kvm för nybbygda lägenheter har ökat med 58% under perioden 2004-2012  Liknande trender i alla regioner  En något lägre ökning i Stor-Stockholm då utågngsnivårn för regionen var 22% högre än genomsnittet (per 2004) 1

11 11 November 2014 │ Den svenska bostadsmarknaden Marknadsöversikt Hyrespriser vs bostadrättsspriser och kostnader för nyproduktion 2  Den svenska bostadsmarknaden karakteriseras av stabila intäkter både i form av hyresökningar, hyresprisutvecklingen samt priset för bostadsrätter  I 2013 ökade genomsnittspriset för lägenheter med 8.6% 1  Ökade marknadsvärden pressar ned avkastningen till låga nivåer  Reglerad hyresmarknad med juridiska möjligheter att genomföra ökade hyresintäkter som en konsekvens av fastighetsförbättringar  Hyrespriser i Stor-Stockholm i genomsnitt 13% högre jämfört med resten av Sverige 1  Hyrespriser i Sverige drygt 50% lägre jämfört med hyrespriser i Skandinaviens huvudstäder 2 158 211 215 60 140 147 217 127 64 72 162 121 SEK 991/kvm 1) Statiskiska centralbyrån 2) Statistisk sentralbyrå Norge, Statistikcentralen Finland, globalpropertyguide.com *Informationsinput graf från Statisktiska centralbyrån Låg hyresutveckling jämfört med andra upplåtelseformer

12 12 November 2014 │ En demografisk förändring Market overview 2 158 211 215 60 140 147 217 127 64 72 162 121 1) ) Utbildningsdepartementet, http://www.regeringen.se/sb/d/8951/a/103216 2) http://macklean.se/sv/aktuellt/kortfattat11 3) http://sverige2025.boverket.se/en-urbaniserad-varld.html 4) Statistiska centralbyrån 5) Sveriges Kommuner och landsting – Kommungruppsindelning * Data i graf från Statistiska centralbyrån Urbaniseringen i Sverige  Inflyttning koncentrerat till mellanstora och större städer i Sverige (72/290 kommuner) 4,5  Överskott av inflyttning till mellanstora städer samt storstäder där efterfrågan på bostäder är större än tillgången  Glesbefolkade kommuner förväntas framöver att minska i antal En stark urbanisering intensifierar bostadsbristen i tillväxtregioner  Sverige har upplevt en övergång från industrisamhälle till servicesamhälle, där regionala grupper i storstäder har varit avgörande för en internationell konkurrens 1  Sedan 2005 har Sverige haft den högsta inflyttningen till stadsområden jämfört med övriga EU-länder 2  De senaste 40 åren har förorter tillhörande storstäder upplevt en befolkningstillväxt med 70%, medan glesbefolkade kommuner har minskat i storlek med i genomsnitt 20% 3 Projection Indexed population growth (2011=100) En förändring av det svenska samhället Projected population growth and concentration

13 158 211 215 60 140 147 217 127 64 72 162 121 1. VICTORIA PARK I KORTHET 2. MARKNADSÖVERSIKT 3. AFFÄRSMODELL OCH STRATEGI 4. FASTIGHETSPORTFÖLJ 5. FINANSIELL ÖVERSIKT 6. AKTIEN & STYRELSE

14 14 November 2014 │ Bostadsfastighets affärsmodell Affärsmodell och strategi 3 158 211 215 60 140 147 217 127 64 72 162 121 Ökad attraktion i boendemiljön, minskat avkastningskrav och ökat fastighetsvärde Förvärv av högavkastande fastigheter Värdeökande fastighetsförbättringar Socialt och samhällsansvar 123 1 2 3 Hög potential investering Ökande driftsnetto  Renoveringar av lägenheter och fastigheter  Smart underhåll och miljöinitiativ  Hög flexibilitet för hyresgäster  Bruksvärderingar  Utveckla sammhället  Upprättande av en fysik närvaro  Upprätta ett hållbart sammhällsengagemang Ökad områdes- och fastighetsvärde  Fokus på högavkastande fastigheter och särskilda miljonprogramområden  Fastighetsportföljen är fokuserad på tillväxtorter  Fastigheter med låg inre standard

15 15 November 2014 │ Affärsmodell och strategi 3 Värdeökande fastighetsförbättringar 2  Rullande rot  Säkerhet  Anpassningar  Gårdsrenoveringar  Smart underhåll  Effektivitet Lägre underhålls- och driftskostander Ökade hyresintäkter Värdeskapande genom ökade intäkter & minskade kostnader Fastighetsförbättringar levererar hög avkastning med direkt effekt på driftsnettot 1,5x  Fastighetsinvestering har direkt effekt på driftsnetto  Fastighetsförbättringar levererar långt över avkastningskravet  Exempelberäkningen ger 1,52x den initiala investeringen  ”Problem” med stort underhållsbehov blir till möjlighet Avkastning på fastighetsförbättringar (illustrativt exempel)*  Säkerhetsdörr 9,7%  Parkettgolv 9,7%  Badrumsrenovering 6,4%  Inpasseringssystem 39.6%  Vattenbesparingsinvestering 20% avkastning(uppskattad)  Genomsnitt, total renovering 8,1% Avkastningsöversikt från exempelinvestering * Alla beräkningar baserade på Bolagets information från tidigare investeringar  Avkastningskrav 5,3%  Fastighet med totalt 867 lägenheter  1 säkerhetsdörr, 1 badrumsrenovering, 2 parkettgolv & 1 vattenbesparingsinvestering/lägenhet  1 säkerhetspassystem installering Huvudsakliga antaganden i illustrativt exempel Illustrativt investeringsexempel

16 16 November 2014 │ Affärsmodell och strategi 3  Bobutiker bemannas av lokala invånare  Arbetsgivare till tidigare långtidsarbetslösa som bor i området (nuvarande):  3 Bocoacher  1 Ombyggnadskoordinator  13 Miljövärdar  Nationellt samarbete med Arbetsförmedlingen  Entreprenadavtal med sociala klausuler  Brett socialt engagemang – behålla en dialog med hyresgästerna Fokus på socialt och samhällsansvar Ökad attraktivitet av området vilket leder till högre fastighetsvärden 1) Mellanhänder mellan Victoria Park och de boende med fokus att mildra språkbarriärer, skapa en god dialog osv. 3 Värdeskapande initiativ

17 17 November 2014 │ Smart och effektivt underhåll Områdets attraktivitet Ökad hyra Rullande rot Fastighetsförbättringar Ökad driftsnetto och fastighetsvärde Affärsmodell och strategi 3  Ökad driftsnetto till följd av ökad hyra  Minskande belåningsgrad som en effekt av ökade fastighetsvärden  Sänkt avkastningskrav på grund av attraktiva fastigheter

18 158 211 215 60 140 147 217 127 64 72 162 121 1. VICTORIA PARK I KORTHET 2. MARKNADSÖVERSIKT 3. AFFÄRSMODELL OCH STRATEGI 4. FASTIGHETSPORTFÖLJ 5. FINANSIELL ÖVERSIKT 6. AKTIEN & STYRELSE

19 19 November 2014 │ Översikt - Fastighetsbestånd Fastighetsportfölj 4 158 211 215 60 140 147 217 127 64 72 162 121 Location Antal fastigheter Antal lägenheter Uthyrbar yta/tkvm Bostad /tkvm Lokaler /tkvm Hyresvärde MSEK Hyresvärde SEK/kvm Hyresintäkt MSEK Ekonomisk uthyrnings- grad % Bruttoarea kvm Eskilstuna713 0682442301421789220695- Linköping21 428124115910483710198- Malmö91 023867510861 0078699- Markaryd4476857517478173984- Kristianstad4873452511551 0545498- Stockholm553250455531 0735298- Lifestyle living (Malmö)2 --------19 000 Total1817 553613568465639195399619 000 1) Inklusive förvärv av bestånd I Eskilstuna  Fastighetsportföljen består huvudsakligen av bostadsfastigheter  Victoria Park är fokuserad på B- områden i tillväxtstäder  Fastighetsportföljen har en genomsnittlig uthyrningsgrad på 96%  Victoria Park är fokuserad på att etablera Bolaget som en betydande aktör inom den svenska fastighetsmarknaden Fastighetsbestånd per den 30 juni 2014 1 Uthyrningsyta %

20 20 November 2014 │ Regional översikt Fastighetsportfölj 4 158 211 215 60 140 147 217 127 64 72 162 121  Portfölj med 2 fastigheter förvärvade i maj 2013, med en total area på 124,021 kvm  Fokus på fastighetsförbättringar med målet om 80 renoveringar under 2014  Samarbete inleds med lokala myndigheter Linköping 124 021 Uthyrbar area (kvm) 1 428 Antal lägenheter 855 Bostadshyra (SEK/kvm)) +3,0% Hyresprisutvec kling* *Q2’13 – Q3’14 * Bygg och befolkningsuppgifter från SCB, prisuppgifter bygger på Bolagets siffror  Kommer innehålla en portfölj på 71 fastigheter  Off market deal; totala köpeskillingen SEK 1,7 miljarder  Positionerar Victoria Park i Mälardalenområdet  Låga hyror och pris/kvm ger högre avkastningspotential Eskilstuna 243 805 Uthyrbar area (kvm) 3 068 Antal lägenheter 879 Bostadshyra (SEK/kvm) ̶ Hyresprisutvec kling

21 21 November 2014 │ Regional översikt Fastighetsportfölj 4 158 211 215 60 140 147 217 127 64 72 162 121  Portfölj med 9 fastigheter i Limhamn och Rosengård  Fastigheterna i Limhamn förvärvades i oktober 2012  Fastigheterna i Rosengård förvärvades i december 2012 Malmö 85 744 Uthyrbar area (kvm 1 023 Antal lägenheter 1 010 Bostadshyra (SEK/kvm) +8,9% Hyresprisutvec kling* *Q1’13 – Q3’14  44 fastigheter & 11 tomter förvärvades i maj 2013  Cirka. 88% av de 57 184 kvm är bostadsfastigheter  Fokus på fastighetsförbättringar och tillägg för befintliga hyresgäster – minskad vakansgrad med 50% efter förvärv Markaryd 57 184 Uthyrbar area (kvm 768 Antal lägenheter 857 Bostadshyra (SEK/kvm) +3,5% Hyresprisutvec kling* *Q2’13 – Q3’14 * Prisdata baserat på Bolagets siffror

22 22 November 2014 │ Regional översikt Fastighetsportfölj 4 158 211 215 60 140 147 217 127 64 72 162 121  Portfölj med 48 fastigheter förvärvades i december 2013  Huvudsakligen bostadsfastigheter – 98% av total uthyrbar area  Brist på bostäder, även om underskottet förväntas minska fram till 2019 1  Victoria Park fokuserar för nuvarande på fastighetsförbättringar 52 494 Uthyrbar area (kvm) 734 Antal lägenheter 1 045 Bostadshyra (SEK/kvm) +0,2% Hyresprisutvec kling* *Q2’14 – Q3’14 Stadig ökning av genomsnittlig kötid I Tensta  Portfölj med 5 fastigheter i Tensta, förvärvades i december 2013  Cirka. 90% av de 49 839 kvm är bostadsfastigheter  2007 togs initiativet Järvalyftet med målet att uppnå en långsiktig positiv utveckling i samhället Stockholm 49 839 Uthyrbar area (kvm) 532 Antal lägenheter 1 038 Bostadshyra (SEK/kvm) +0,1% Hyresprisutvec kling* *Q2’14 – Q3’14 Kristianstad * Prisdata baserat på Bolagets siffror, uppskattad kötid från Bostadsförmedlingen i Stockholms Stad AB

23 158 211 215 60 140 147 217 127 64 72 162 121 1. VICTORIA PARK I KORTHET 2. MARKNADSÖVERSIKT 3. AFFÄRSMODELL OCH STRATEGI 4. FASTIGHETSPORTFÖLJ 5. FINANSIELL ÖVERSIKT 6. AKTIEN & STYRELSE 7. APPENDIX

24 24 November 2014 │ Finansiella mål Finansiell översikt 5 Mål Långsiktig avkastning på eget kapital på minimum 15% (LTM-basis) Minimum soliditet på 25% Långsiktig Belåningsgrad* på maximum 70% Historisk utveckling Uthyrbar area (kvm)  Hög tillväxttakt och snabbt ökande kapital har dragit ner avkastningen på eget kapital men hålls fortfarande på attraktiva nivåer  Stark soliditet  Målet fortfarande mött efter Eskilstuna förvärvet (delvis finansierat med eget kapital)  Victoria Park har gynnats av stigande fastighetsvärden  Victoria Park har därmed vuxit sin portfölj med fastighetstillgångar under de senaste åren  Totala uthyrbara arean har ökat med över 700% sedan början av 2013  Företagets mål på 1 000 000 kvm i syfte att dra nytta av synergier och skalfördelar * Definieras som räntebärande skulder/totala tillgångar 613,000

25 25 November 2014 │ Hyres- och marknadsvärdesutveckling Finansiell översikt 5 Hyresvärdesutveckling SEK/kvm Marknadsvärdeutveckling Hyresvärdesutveckling %  Fastigheter i B-/C+ rankade områden innehåller stora värdepotential  Genom att fokusera på värdeökandeförbättringar har Victoria Park avsevärt förbättrat sin fastighetsportföljs marknadsvärde  Minskande belåningsgrad gynnas av ökade fastighetsvärden  En stadig ökning av den genomsnittliga hyran på varje plats  Ökad driftsnetto till följd av ökad hyra

26 26 November 2014 │ IntäktsutvecklingIcke-justerad EBIT-utveckling Resultaträkning Finansiell översikt 5 158 211 215 60 140 147 217 127 64 72 162 121  Sedan januari 2013 har kvartalsintäkter ökat från SEK 20m till SEK 84m, exklusive det senaste förvärvet i Eskilstuna  Intäktsökningen motsvara totalt 320% under perioden, vilket motsvarar en genomsnittlig kvartalstillväxttakt på 27%  Under samma period har bolagets bruttomarginal ökat från 14% till 51%  Victoria Parks driftnetto har ökat betydligt under de senaste kvartalen, från SEK 3m till SEK 43m sedan Q1 2013  Icke-justerad EBIT har ökat från SEK -2m till SEK 33m sedan början av 2013  Icke-justerad EBIT definieras som rörelseresultat minus justeringar av fastighetsvärdet  Bolagets värdeförändringar inom fastigheter har haft en positiv utveckling, allt mellan SEK +10 MSEK och SEK +195m per kvartal efter kontinuerliga förbättringar av portföljens fastigheter

27 27 November 2014 │ Eget kapital och skulderHistorisk finansiering Balansräkning Finansiell översikt 5 158 211 215 60 140 147 217 127 64 72 162 121  Totala tillgångar har ökat med SEK 4,5 miljarder sedan januari 2013 för att uppnå SEK 5,2 miljarder  Bolagets signifikanta tillgångstillväxt är till följd av en betydande och konsekvent ökning av investeringar i fastighetstillgångar  Årlig extern värdering tillsammans med kvartalsvisa desktop- värderingar  Victoria Parks belåningsgrad* har pendlat under senare kvartal mellan 61% och 80%  Nuvarande belåningsgraden ligger på 65,4%  Långsiktigt mål för belåningsgrad om maximum 70%  Belåningsgrad relativt marknadsvärde på fastighetstillgångar nådde en topp på 79% under Q2 2013 * Definierat som räntebärande skulder/totala tillgångar

28 28 November 2014 │ Skuldsättning och kreditbindningsstruktur Finansiell översikt 5 158 211 215 60 140 147 217 127 64 72 162 121 Kreditbindningsstruktur  Genomsnittlig ränta på 3,1% per 30 september 2013 (innan Eskilstuna förvärvet och obligationen)  50% av räntekostnader säkrade  Icke säkerställd obligation emitterad om 400Mkr med löptid 4 år. Ränta Sti3M + 500 pkt  Genomsnittlig ränta på 2,6% per dagens datum (inklusive Eskilstuna förvärvet och obligationen)

29 158 211 215 60 140 147 217 127 64 72 162 121 1. VICTORIA PARK I KORTHET 2. MARKNADSÖVERSIKT 3. AFFÄRSMODELL OCH STRATEGI 4. FASTIGHETSPORTFÖLJ 5. FINANSIELL ÖVERSIKT 6. AKTIEN & STYRELSE 7.

30 30 November 2014 │ Victoria Park-aktien Aktien & Styrelse 6 Ägarförteckning per den 30 september 2014  Victoria Park-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm Mid Cap  Bolagets börsvärde per den 30 September 2014 var SEK 1,618 million (488)  Per den 30 september 2014, hade bolaget 4,424 unika aktieägare (2 092), varav 2,634 stamaktieägare av serie A (1 115)  Aktiekapitalet per den 30 September 2014 uppgick till SEK 22,6 million, med ett kvotvärde om SEK 0,11 per aktie. A-aktiens kursutveckling under 2014 B-aktiens kursutveckling under 2014 Preferensaktiens kursutveckling under 2014 Avser eget och/eller närståendes innehav. 1) varav 150 000 A-aktier och 300 000 B-aktier genom pensionsförsäkring

31 31 November 2014 │ Styrelsen Aktien & Styrelse 6 Huvudsaklig sysselsättning: Styrelsearbete Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Norén Fastigheter AB och Scandinavian Resort AB. Styrelseledamot i Roxtec AB, Catena AB och Cale AB Utbildning & erfarenhet: Fil. kand. ekonomi. Tidigare VD och styrelseledamot i Wihlborgs samt vice VD i Trelleborg Bo Forsén – Styrelsens ordförande Huvudsaklig sysselsättning: Arbetande vice styrelseordförande Victoria Park AB Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Betting Promotion AB och FC Rosengård Utbildning & erfarenhet: Ekonom. Tidigare VD i Victoria Park AB, Gotic AB, Meaning Green AB, Wilh. Sonesson AB (publ) och HSB Malmö ek. för., grundare av Victoria Park AB (publ) och Annehem Fastigheter AB (publ) Greg Dingizian – vice Styrelseordförande Huvudsaklig sysselsättning: Styrelsearbete. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Hilding Anders AB och Alite International AB. Styrelseledamot i Hempel A/S och ZetaDisplay AB Utbildning & erfarenhet: Civilingenjör och civilekonom. Tidigare VD och Koncernchef för Hilding Anders AB, VD för Thule AB och Thule Holding AB Anders Pettersson – Styrelseledamot Huvudsaklig sysselsättning: Stabschef på kommunalrådsavdelningen i Malmö stad Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Idéstugan AB, Initiativtagare & vice ordförande för stiftelsen Uppstart Malmö. Ledamot i Samlingslokaldelegationen, Fakultetsstyrelsen för Lärande och Samhälle (Malmö Högskola), Olof Palmes minnesfond Utbildning & erfarenhet: Civilingenjör. Tidigare Riksdagsledamot och förtroendevald i Malmö Kommunfullmäktige Luciano Astudillo – Styrelseledamot Huvudsaklig sysselsättning: Placeringsdirektör vid Östersjöstiftelsen sedan 2009 Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Iris Förvaltning AB, styrelseledamot i Aberdeen Residential Sweden AB, Bansvik Holding AB, ByggVesta AB, ByggVesta Development AB, ByggVesta Fastighetsförvaltning AB, Econordia AB, Gålöstiftelsen, Iris Group AB och Iris Sverige AB Utbildning & erfarenhet: Civilekonom. Tidigare Finanschef och VD för Iriskoncernen 2002–2008 Henrik Bonde – Styrelseledamot Huvudsaklig sysselsättning: Chef för GE Capital Real Estate i Europa sedan 2011 Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Roxanne Properties AB och Roxanne Fastighetsfond AB. Styrelseledamot i Fastighetsägarna Sverige, Inter IKEA Holding SA, Akroterion Fastighets AB, Fastighets AB Götark, Fastighets AB Sången, L V Sten Consulting AB och CLS Holding Utbildning & erfarenhet: Jur. kand. Tidigare ledande befattningar inom GE Capital Real Estate och GE Real Estate i Europa, Norden och Sverige sedan 2004 Lennart Sten – Styrelseledamot


Ladda ner ppt "November 2014. 2 November 2014 │ Agenda 1) Peter Strand, CEO  Anställd 2007  Utbildning : Civilingenjör  Erfarenhet: Tidigare VD för Tribona AB, Victoria."

Liknande presentationer


Google-annonser