Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1.Begränsad klimatpåverkan De globala utsläppen av växthusgaser behöver kulminera före 2020 och drygt halveras till 2050. Industriländernas utsläpp per.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1.Begränsad klimatpåverkan De globala utsläppen av växthusgaser behöver kulminera före 2020 och drygt halveras till 2050. Industriländernas utsläpp per."— Presentationens avskrift:

1 1.Begränsad klimatpåverkan De globala utsläppen av växthusgaser behöver kulminera före 2020 och drygt halveras till 2050. Industriländernas utsläpp per capita är fyra gånger högre än utvecklings- ländernas, men utsläppsökningen under 2000-talet har skett i växande utvecklingsekonomier. ILLUSTRATIONER: TOBIAS FLYGAR. FOTO: HANS GEIJER/JOHNER

2 2.Frisk luft Luftföroreningar orsakas bland annat av vägtrafik, slitage från dubbdäck, vedeldning, sjöfart och arbetsmaskiner. Negativa hälso- och miljöeffekter av föroreningarna kommer att finnas kvar 2020. Trenden med förbättrad luftkvalitet i tätorterna har avstannat. FOTO: PEDER BJÖRKEGREN/JOHNER

3 3.Bara naturlig försurning Försurningen minskar. Samtliga delmål för 2010 bedöms vara möjliga att nå. Miljökvalitetsmålet bedöms dock vara mycket svårt att nå. Sjöfartens utsläpp ökar. Ökad efter- frågan på skogsråvaror kan medföra ökad försurning från skogsbruket. FOTO: HANS BJURLING/JOHNER

4 4. Giftfri miljö Diffus spridning av farliga ämnen från varor och processer är svår att kontrollera. Produktionen av varor och kemikalier ökar, särskilt i länder med svag kemikaliekontroll. Effekterna i miljön av EU:s beslut dröjer och dagens EU-regler behöver kompletteras. FOTO: GÖRAN NYRÉN/JOHNER

5 5. Skyddande ozonskikt Miljökvalitetsmålet bedöms möjligt att nå. Halterna av ozonnedbrytande ämnen minskar tack vare internatio- nellt samarbete. Regeringen beslutade nyligen om användningsförbud för HCFC. Trenden för tillståndet i miljön är fortsatt positiv. FOTO: PER MAGNUS PERSSON/JOHNER

6 6. Säker strålmiljö Utsläppen av radioaktiva ämnen är begränsade. En nationell avfallsplan lägger grunden för att allt radioaktivt avfall kan tas omhand. Att förändra människors beteende när det gäller sol och UV-strålning för att minska antalet hudcancerfall är svårt. FOTO: KENNETH BENGTSSON/JOHNER

7 7. Ingen övergödning Svenska utsläpp av fosfor- och kväveföreningar och ammoniak har minskat. Större delen av belastningen på hav och skogsmark kommer från andra länder. Återhämtningstiden i naturen är lång. FOTO: LENA KOLLER/JOHNER

8 8. Levande sjöar och vattendrag Jord- och skogsbrukets hänsyn till vattenmiljöer behöver öka. Arbetet med att bevara kultur- och natur- miljöer går för sakta. Satsningarna på restaureringsåtgärder behöver öka. Vattenförsörjningsplaner för ytvattentäkter saknas på många håll. FOTO: ANNIKA VANNERUS/JOHNER

9 9. Grundvatten av god kvalitet Grundvatten påverkas av jordbruk, tätorter, förorenad mark, väghållning och för stora uttag. Uppföljningen av påverkan är bristfällig, och många vattentäkter saknar adekvat skydd. Vattenmyndigheternas åtgärds- program bedöms kunna bidra till att målet nås. FOTO: JEPPE WIKSTRÖM/JOHNER

10 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård Exploateringstrycket ökar på kusterna och i öppet hav. Situationen för torsk och ål är kritisk, men östra beståndet av torsk i Östersjön visar tecken på återhämtning. Positivt är att arbetet med att bilda naturreservat och områden med fiske- förbud går framåt. FOTO: JEPPE WIKSTRÖM/JOHNER

11 11. Myllrande våtmarker Hänsynen till våtmarker måste bli bättre inom främst skogsbruket. Ytterligare resurser behövs för skydd av myrar samt för anläggning och restaurering av våtmarker. Delmålen bedöms inte möjliga att nå i tid och den tidigare positiva trendpilen har ändrats. FOTO: PÄR BRÄNNSTRÖM/JOHNER

12 12. Levande skogar Skogen brukas intensivt. Mängden död ved och äldre lövrik skog ökar. Samtidigt avverkas skog i värdefulla naturmiljöer och kulturmiljöer skadas. Hänsynen till dessa miljöer behöver bli bättre och resurserna för att lång- siktigt bevara dem behöver öka. FOTO: ULF HUETT NILSSON/JOHNER

13 13. Ett rikt odlingslandskap Natur- och kulturvärden hotas av både igenväxning och ett intensivt jordbruk. Inriktningen av jordbruks- politiken har stor betydelse för möjlig- heterna att nå målet. Den positiva utvecklingen för några indikatorer har vänt och trendpilen har ändrats till svårbedömd. FOTO: TORE HAGMAN/NATURFOTOGRAFERNA/PIXELFACTORY

14 14. Storslagen fjällmiljö Slitaget på mark och vegetation ökar när terrängfordonen i fjällen blir allt fler. Ett långsiktigt hållbart renbete krävs för att bevara fjällens unika värden. Inga delmål bedöms nås inom utsatt tid och trenden har ändrats från positiv till svårbedömd. FOTO: HANS GEIJER/JOHNER

15 15. God bebyggd miljö Buller och dålig inomhusmiljö ger hälsoproblem. Kulturvärden värnas inte i tillräcklig omfattning. Bedömningen av delmålet om avfall har ändrats och bedöms nu tillsammans med alla övriga delmål utom ett bli mycket svårt att nå i tid. FOTO: GÖRAN ASSNER/JOHNER

16 16. Ett rikt växt- och djurliv Förlusten av biologisk mångfald, både arter och ekosystem, fortsätter trots vidtagna åtgärder. Flera vanliga arter minskar, till exempel fåglar i jordbrukslandskapet. Läget för hotade arter har försämrats. Nyttjandet av många biologiska resurser är inte hållbart. FOTO: KENNETH BENGTSSON/JOHNER


Ladda ner ppt "1.Begränsad klimatpåverkan De globala utsläppen av växthusgaser behöver kulminera före 2020 och drygt halveras till 2050. Industriländernas utsläpp per."

Liknande presentationer


Google-annonser