Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Livet som doktorand - en rapport om forskarstuderandes livssituation aug 2003 Livet som doktorand - en rapport om forskarstuderandes livssituation nST.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Livet som doktorand - en rapport om forskarstuderandes livssituation aug 2003 Livet som doktorand - en rapport om forskarstuderandes livssituation nST."— Presentationens avskrift:

1 Livet som doktorand - en rapport om forskarstuderandes livssituation aug 2003 Livet som doktorand - en rapport om forskarstuderandes livssituation nST och TCO (TEMO) nForskarstuderande vid landets högskolor och universitet (18 500 totalt) n2 200 Postenkäter mars, april, maj 2003 nSvarsfrekvens: 55 % (1 207 st) n3 500 forskarstuderande examineras årligen (inkl. licentiatexamen)

2 Livet som doktorand - en rapport om forskarstuderandes livssituation aug 2003 Livet som doktorand - en rapport om forskarstuderandes livssituation UrvalInkommna nLunds universitet300163 nGöteborgs universitet300165 nUppsala universitet300163 nÖrebro universitet262163 nUmeå universitet300157 nLuleå universitet300158 nÖvriga univ. o. högsk.438238 Totalt2 2001 207

3 Livet som doktorand - en rapport om forskarstuderandes livssituation aug 2003 Hur många timmar ägnar du åt din forskarutbildning (inkl. eventuell undervisningsskyldighet) en normal vecka?

4 Livet som doktorand - en rapport om forskarstuderandes livssituation aug 2003 nNära hälften har övervägt att sluta nLivet utöver studierna på undantag nFlertalet nöjda med handledare men nMånga saknar stöd av chefer och känner sig inte delaktiga i institutionens verksamhet nOroliga för att inte få arbete efter examen nUtomeuropeiska doktorander ofta diskriminerade

5 Livet som doktorand - en rapport om forskarstuderandes livssituation aug 2003 Vetenskapsområden nHumaniora nSamhällsvetenskap nNaturvetenskap/teknik nMedicin/odontologi

6 Livet som doktorand - en rapport om forskarstuderandes livssituation aug 2003 n40 % känner sig inte delaktiga i institutionens verksamhet n40 % är missnöjda med prefekten n45 % har det senaste året funderat på att avbryta sina forskarstudier. Majoriteten säger att det beror på missnöje med handledaren.

7 Livet som doktorand - en rapport om forskarstuderandes livssituation aug 2003 nVar femte anser att det sociala klimatet på institutionen är dåligt. n10 % har blivit illa behandlade i samband med sin forskarutbildning. Vanligaste orsak kön. nSamhällsvetenskap nästan dubbelt: 18 % n13 % av de kvinnliga doktoranderna har utsatts för ovälkomna sexuella anspelningar eller handlingar nDoktorander med utomeuropeiskt ursprung: 30 % har känt sig illa behandlade (prefekt, andra doktorander, handledare)

8 Livet som doktorand - en rapport om forskarstuderandes livssituation aug 2003 n80 % kan inte koppla av tankarna på utbildning och avhandling när de är lediga nSamhällsvetenskap 90 % n75 % skulle vilja ägna mer tid åt fritidsintressen

9 Livet som doktorand - en rapport om forskarstuderandes livssituation aug 2003 n40 % av de sammanboende har väntat med barn till följd av forskarstudierna nHälften av föräldrarna anser att institutionen ger goda möjligheter att kombinera forskarstudier och föräldraskap

10 Livet som doktorand - en rapport om forskarstuderandes livssituation aug 2003 n50 % av ensamstående med delad eller gemensam vårdnad av barn anser att institutionen inte ger bra förutsättningar att kombinera forskarstudier och föräldraskap nEnsamstående med barn är överrepresenterade bland dem som under det senaste året haft svårigheter att klara löpande utgifter för mat, hyra m m

11 Livet som doktorand - en rapport om forskarstuderandes livssituation aug 2003 nUtanförskap på arbetsplatsen nArbetar mer nFler funderar på att avbryta forskarstudierna nIlla behandlade: ensamstående m. barn: kring 20 % nIlla behandlade: sammanboende m. barn: kring 10 %

12 Livet som doktorand - en rapport om forskarstuderandes livssituation aug 2003 n60 % är oroliga för att inte få arbete efter examen. Naturvetenskap/teknik flest oroliga. n80 % oroliga för sin avhandling n60 % oroliga för hur studierna framskrider nIngen enda har haft praktik eller möten med företag, myndighet eller organisation som del av förberedelse för yrkeslivet efter examen

13 Livet som doktorand - en rapport om forskarstuderandes livssituation aug 2003 ST o TCO kräver natt högskolesektorn intensifierar sitt integrationsarbete och ökar medvetenheten om allas rätt att bli lika behandlade. Inga utrikesfödda doktorander ska diskrimineras. Detta måste framträda tydligt i alla ledarskapsutbildningar, i synnerhet handledarutbildningar.

14 Livet som doktorand - en rapport om forskarstuderandes livssituation aug 2003 ST o TCO kräver natt det skapas en flexibel personalpolitik som tar hänsyn till livssituationen, särskilt för ensamstående föräldrar med barn. Handledarnas krav upplevs här ofta som omöjliga att uppnå. Högskolan måste bli en miljö där det finns goda möjligheter att kombinera föräldraskap med studier och där inte föräldraskapet diskrimineras.

15 Livet som doktorand - en rapport om forskarstuderandes livssituation aug 2003 ST o TCO kräver nDoktorandutbildningen måste tillföras moment som ökar doktorandernas möjligheter till arbete utanför den akademiska världen, t ex mentorer från stat, kommuner, landsting, näringsliv och organisationer. Det behövs en ökad samverkan mellan doktoranderna, högskolan och det lokala närings- och organisationslivet.

16 Livet som doktorand - en rapport om forskarstuderandes livssituation aug 2003 ST o TCO kräver nDet aktiva arbetet för fler kvinnor i ledande positioner inom högskolan måste intensifieras. Omedvetet verkar manliga doktorander vara mallen. Handledare och chefer måste bli medvetna om den särskilda situation som kvinnliga doktorander har.

17 Livet som doktorand - en rapport om forskarstuderandes livssituation aug 2003 ST o TCO kräver nDe ekonomiska incitamenten för att fullgöra forskarstudierna måste öka. Efterskänk ett års studieskuld till disputerade. natt villkoren för forskarstuderande ses över. Ställs rätt vetenskapliga krav i förhållande till forskarutbildningens innehåll, undervisningsinsatserna och den tidsbegränsade anställningen?

18 Livet som doktorand - en rapport om forskarstuderandes livssituation aug 2003 ST o TCO kräver natt den forskarstuderande ska ges sådana ekonomiska villkor att hon/han inte ska behöva arbeta utöver sin forskarutbildning. natt varje universitet och högskola inför en obligatorisk handledarutbildning. natt den individuella forskarplan, som varje blivande doktor ska ha, tydligt visar vad den forskarstuderande ska göra inom ramen för sin anställning.

19 Livet som doktorand - en rapport om forskarstuderandes livssituation aug 2003 ST o TCO kräver natt varje arbetstagare, även forskarstuderande, ska kunna vistas på sin arbetsplats och kunna ge uttryck för kritiska synpunkter utan att känna rädsla för repressalier. Doktoranderna behöver dessutom känna ett mer aktivt stöd från institutionernas chefer, vilket enligt vår undersökning inte är fallet idag.


Ladda ner ppt "Livet som doktorand - en rapport om forskarstuderandes livssituation aug 2003 Livet som doktorand - en rapport om forskarstuderandes livssituation nST."

Liknande presentationer


Google-annonser