Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Börskväll 19 november 2012 Rodney Alfvén, chef för investerarrelationer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Börskväll 19 november 2012 Rodney Alfvén, chef för investerarrelationer."— Presentationens avskrift:

1 Börskväll 19 november 2012 Rodney Alfvén, chef för investerarrelationer

2 Ansvarsfriskrivning: Denna presentation innehåller förutsägelser som avspeglar ledningens syn i skrivande stund på vissa framtida händelser och på potentiellt finansiellt resultat. Även om Nordea bedömer att förutsägelserna grundar sig på rimliga förväntningar kan inga garantier ges för att förväntningarna visar sig korrekta. Utfallet kan alltså avvika markant från förutsägelserna, till följd av en rad faktorer såsom: (i) den makro­ekonomiska utvecklingen, (ii) förändringar i konkurrensförutsättningarna, (iii) förändringar i lagstiftning eller andra myndighetsåtgärder och (iv) förändringar i räntenivå och valutakurser. Denna presentation ska inte tolkas som att Nordea åtagit sig att revidera dessa förutsägelser utöver vad som krävs av gällande lag eller börsbestämmelser, om och när omständigheter uppstår som medför förändringar jämfört med tidpunkten när förutsägelserna gjordes. 2

3 Nordea i korthet (Aa3/AA-/AA-) kv3 2012 Nordeas hemmamarknader 11 miljoner kunder - 9 hemmamarknader - Cirka 11 miljoner privatkunder - 500 000 företagskunder, inkl. Nordens 500 största företag Räckvidd - Cirka 1 000 kontor Cirka 6,7 miljoner nätbankskunder Finansiell styrka - Intäkter: 9,5 md euro (2011) - Tillgångar: 711 md euro - Aktiekapital: 27,5 md euro - Kreditbetyg: AA - Kärnprimärkapitalrelation: 12,2 % Cirka 31,2 md euro i börsvärde - Ett av Nordens största bolag - En av Europas 10 främsta banker Nordea är den största finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen. 3

4 Nordeas fokuserade och välavvägda affärsmodell Diversifierad och balanserad Relationsbank Stort riskmedvetande Resurserna satsas effektivt på kärnverksamheten Samma affärsmodell i samtliga länder och affärsenheter Norden – vår hemmamarknad 4

5 Allt bygger på relationsstrategin Mitt på vägen Lönsam organisk tillväxt Välavvägd tillväxt Det nya normala Från relationsstrategi till praktisk handling: 2008/20092007/20082010/20112011/2012 Balansera kostnader, risker och kapital – lotsa kunden genom krisen Generera resurser att investera i kundupp- levelser Stödja kunderna att snabbt komma ur krisen Fokus på att återställa avkastningen på eget kapi- tal och se till att kunderna kan finansiera sina planer ca 20 % ROE, CT1 7 % ca 11,4 % ROE, CT1 12,2 % 5

6 Antalet relationskunder har ökat stadigt 6 PrivatkunderFöretagskunder Antal förmåns- och private banking-kunder miljoner Andel stora företag har en större del av sina affärer hos Nordea uppgifter från 2011 Summa rörelseintäkter, mn euro Antal förmåns- och private banking-kunder, miljoner Viktiga relationer Greenwich kvalitetsindex* Nordea Konkurrent 1 Konkurrent 2 Konkurrent 3 Konkurrent 4 * Greenwich kvalitetsindex visar en [normaliserad sammansättning] av alla kvantitativa betyg på en skala från 0 till1 000. Avvikelser från medianen. Antalet relationskunder har ökat med 44 % sedan 2007

7 Sektorfördelning, 353 md euro Landsfördelning, 353 md euro Diversifierad kreditportfölj med tyngdpunkt på Norden… kv3 2012 55 % företagslån och 45 % privatlån 86 % nordiska låntagare 7

8 Sedan 2002 har Nordeas kreditförluster legat på 16 punkter av utlåningen (i snitt) Historiskt låga kreditförluster tack vare stor spridning i kreditportföljen, effektiv riskhantering och måttfullt risktagande Hittills i år ligger kredit- förlusterna på 27 punkter, i stort sett i linje med den kreditrisk som vi är villiga att ta …. vilket ger låga kreditförluster över konjunkturcyklerna Riskvillighet 25 punkter 8

9 9 Intäkter, kv3 2012, % Hantering av risker i kundernas affärer En kunddriven affärsmodell 94 % av kapitalmarknadsaffärerna är kundrelaterade, endast 6 % utgörs av hanteringen av risker i kundernas transaktioner Marginaler och avgifter från kundaffärer Den kunddrivna affärsmodellen är idealisk för det nya normala

10 Svart på vitt – Nordea har en mycket effektiv affärsmodell... Summa rörelseintäkter, mn euro Stabil intjäning tack vare den stora spridningen mellan olika länder, branscher och produkter Huvudfokus på traditionella banktjänster Universalbank med diversifiering Kunddriven kapitalmarknadsverksamhet Stadig intäkts- och lönsamhetsutveckling 10 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 20012002200320042005200620072008200920102011 Summa rörelseintäkter 2001-2011 (mn euro) RäntenettoProvisionsnettoTradingintäkterÖvriga intäkter

11 ... och en lönsamhetsutveckling i toppklass i Europa Resultat före skatt under finanskrisen (indexreglerat) Index = 100 Nordea Europeiska konkur- renter** Nordiska konkur- renter* * Nordiska konkurrenter: Danske Bank, DNB, SEB, SHB, Swedbank ** Genomsnittet för ett antal jämförbara europeiska banker: BBVA, BNP Paribas, Commerzbank, Erste, Intesa, KBC, Santander, SocGen, UniCredit 11

12 12... och stark kapitaltillväxt Kärnprimärkapital, mn euro Kärnprimärkapitalet har ökat med 86 % sedan 2006 Genomsnittlig årlig tillväxt på 9 % efter utdelningar och justerat för nyemissionen

13 13 Förbättrad kärnprimärkapitalrelation Kärnprimärkapitalrelation, procent (exkl. hybridkapital)* * Basel II exklusive övergångsregler Förbättring med 40 punkter sedan kv2 2012 på grund av Stark vinstgenerering Lägre riskvägda tillgångar Förbättrad kärnprimärkapital- relation med 220 punkter sedan kv2 2010 Utlåningen har ökat 17 % Full utdelning till aktieägarna

14 Resultat – kv3 2012 14 mn eurokv3/12kv2/12Förändr. %9 mån 20129 mån 2011Förändr. % Räntenetto 1 4411 4624 3234 0297 Avgifts- och provisionsnetto 6056111 8121 8070 Nettoresultat av poster till verkligt värde 377494-241 3401 01133 Övriga rörelseintäkter 4639181319636 Summa intäkter 2 4692 606-57 6066 94310 Personalkostnader -752-761-2 284-2 399-5 Kostnader -1 293-1 2900-3 859-3 953-2 Resultat före kreditförluster 1 1761 316-113 7472 99025 Kreditförluster -254-21717-689-47246 Rörelseresultat 9221 099-163 0582 51821 Periodens resultat 688821-162 2841 84824 Riskjusterat resultat 749851-122 3991 89926

15 Framtidens bank En hållbar affärsmodell med avkastning på eget kapital som överstiger kapitalkostnaden, med en fullt anpassad balansräkning Planen för det nya normala Vägen till ”framtidens bank” Våra åtaganden gentemot marknaden Avkastning på eget kapital Effektiv hantering av riskvägda tillgångar Kapitaleffektivitet Våra åtaganden gentemot kunderna Ta ansvar genom att öka effektiviteten Erbjuda rättvisa, öppet redovisade och förutsebara villkor Vara i dialog med våra kunder Relationsstrategin Nordeas värderingar 15 Nu bygger Nordea framtidens bank

16 Börskväll 19 november 2012 Rodney Alfvén, chef för investerarrelationer


Ladda ner ppt "Börskväll 19 november 2012 Rodney Alfvén, chef för investerarrelationer."

Liknande presentationer


Google-annonser