Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skånskt fiske Johan Wagnström Fiske- och vattenvårdsenheten HUT Skåne-mötet 2009-02-10.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skånskt fiske Johan Wagnström Fiske- och vattenvårdsenheten HUT Skåne-mötet 2009-02-10."— Presentationens avskrift:

1 Skånskt fiske Johan Wagnström Fiske- och vattenvårdsenheten HUT Skåne-mötet 2009-02-10

2 Skånskt fiske - det mesta av det bästa Länsstyrelsen arbetar för livskraftiga fiskbestånd, ett långsiktigt hållbart yrkesfiske och ett rikt och varierat sport- och fritidfiske Skånskt fiske - det mesta av det bästa Länsstyrelsen arbetar för livskraftiga fiskbestånd, ett långsiktigt hållbart yrkesfiske och ett rikt och varierat sport- och fritidfiske

3 Undersökningar / provfisken Förekomst av öring vid elfiske 1960 tal Förekomst av öring vid elfiske 1990 tal

4 Fiskebestämmelser Internationella konventioner EU:s fiskeripolitik EG: förordningar Nationella författningar SFS Fiskeriverkets författningar FIFS Lokala bestämmelser (fiskevårdsområden, hamnordningar reservatsbestämmelser, fågelskyddsområden m m)

5 Fisketillsynsmän Utbildning Förordnas av länsstyrelsen 40 kusttillsynsmän 300 har tillsyn i inlandsvatten

6 Fiskevårdande åtgärder Finansiering Genomförande

7 Planering av restaurering av vattendrag Avrinningsområdesvis Inventeringar som underlag Sammanväg olika intressen och fastställ målsättning för avrinningsområdet Se helhetsbilden – många små åtgärder kan få stora effekter av permanent karaktär Prioritera bland åtgärderna Prioritera bland avrinningsområdena

8 Genomförande av åtgärder Samråd med fastighetsägaren Frivilliga åtagande och lagkrav Krävs tillstånd från Miljödomstolen? Bedöm ekonomiska bärighet och olika alternativ. T.ex. fiskväg eller utrivning Utforma åtgärder och gör en kostnadsbedömning Finansiera

9 Fiskevårdens finansiering Fiskevårdsbidrag EU-stöd Vattenavgiftsmedel Kommunala bidrag Fiskevårdsområden Stiftelser (ABU m m) Fiskevårdsavgift ????

10 Alla dessa tillstånd….. Enskilda intressen, ägare, fiskerättsägare, dikningsföretag, m.fl. Allmänheten Tidigt samråd med Länsstyrelsen Hänsyn till kulturmiljö, naturmiljö, etc. Strandskyddsdispens Eventuellt tillstånd från Miljödomstolen

11 Genomförarna Enskilda personer Ideella krafter – t.ex. fiskeklubbar Fiskerättsägarna – t.ex. fiskevårdsområden Kommuner – t.ex. vattendragsförbund Staten – t.ex. Lst, FiV Fiskevårdskonsulter ???

12 Uppföljning Uppföljning och utvärdering viktigt Villkor i domar och tillstånd Åtgärder för att undvika påverkan på allmänna intressen Underhåll och skötsel Tillsyn och tillsynsåtgärder

13 Fiskräknaren Gonarp 2003 Gonarp ÅrAntal fiskar uppvandrande 200160 2002räknaren ur funktion 200322

14 Komplikationer Moms – Kan momsen lyftas får vi 25 % mer åtgärder för pengarna Upphandling – Krav på upphandling finns ej hos ideella föreningar Ideella föreningar – låg soliditet Utförande – Hur utförs åtgärderna mest rationellt Jäv – Utförare och tillstånds/tillsynsmyndighet

15 Omprövning Ändra nuvarande villkor Kontakt med ägaren Frivillig överenskommelse Vem begär omprövning? Finansiering Vad gör åt äldre kraftverk utan vattendomar?

16 Dämda vattendrag – konflikter Fiskevårdsintresset inriktar sig på att riva bort de fördämningar som människan åstadkommit Kulturmiljöintresset inriktar sig på att bevara vissa kulturvärden vid dämmen Näringsreduktionsintresset och vattenkraftintressena önskar bibehålla, restaurera och nyskapa fördämningar

17 Risk för fisk vid dammbyggnation Torrläggningsrisk Källflöden via dränering leds in och avdunstar/värms upp/ bevattning Vandringshinder Uppvärmning Avdunstning Predation på smolt upp till 80 % 25 grader 16 grader Avdunstning Uppdämd strömsträcka 25 grader 16 grader Vandringshinder ”Gäddrift” Permanenta förändringar!

18 Lämplig utformning ut fiskesynpunkt Vandringshinder 25 grader 16 grader Avdunstning Galler för smolt Smoltvandring sommarflöde MLQ > MLQ Källflödet ut i vattendragen

19 Biotopvårdarbete Kräver planering och gemensam målsättning Målsättning är att återskapa en miljö inte att skapa produktionsytor för laxfisk Återställa – vad är ursprungligt ? Konflikt med dikningsföretag Varaktighet – vi kräver mer än stenutläggning

20 Saragassohavet Ållarverna förs med Golfströmmen och Nordatlantiska strömmen över mot Europa Tar mellan 10 månader och nästan tre år Den platta ållarven kallas Leptocephaluslarv Ålen den sägenomspunna och utrotningshotade

21 Leptocephaluslarverna omvandlas i höjd med kontinentalsockeln till glasål, som sedan når vår Västkust via Färö-Shetlands-kanalen i jan-feb 99 % reduktion sedan 70-talet!! Stannar eller vandrar vidare till: Västkust, åar, Östersjön, älvar, sjöar…….

22 Växer långsamt i mellan  5-30 år (80-100 år?) Omvandlas sedan till fet blankål som vandrar till Sargassohavet för lek. Hannar  0.1-0.2 kg Honor  0.5-4 kg (ofta ca 1 kg och 10-20 år)


Ladda ner ppt "Skånskt fiske Johan Wagnström Fiske- och vattenvårdsenheten HUT Skåne-mötet 2009-02-10."

Liknande presentationer


Google-annonser