Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skånskt fiske Johan Wagnström Fiske- och vattenvårdsenheten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skånskt fiske Johan Wagnström Fiske- och vattenvårdsenheten"— Presentationens avskrift:

1 Skånskt fiske Johan Wagnström Fiske- och vattenvårdsenheten
HUT Skåne-mötet

2 Skånskt fiske Skånskt fiske - det mesta av det bästa
Länsstyrelsen arbetar för livskraftiga fiskbestånd, ett långsiktigt hållbart yrkesfiske och ett rikt och varierat sport- och fritidfiske Länsstyrelsen arbetar för livskraftiga fiskbestånd, ett långsiktigt hållbart yrkesfiske och ett rikt och varierat sport- och fritidfiske

3 Undersökningar / provfisken
Förekomst av öring vid elfiske 1960 tal Förekomst av öring vid elfiske 1990 tal

4 Fiskebestämmelser Internationella konventioner EU:s fiskeripolitik
EG: förordningar Nationella författningar SFS Fiskeriverkets författningar FIFS Lokala bestämmelser (fiskevårdsområden, hamnordningar reservatsbestämmelser, fågelskyddsområden m m)

5 Fisketillsynsmän Utbildning Förordnas av länsstyrelsen
40 kusttillsynsmän 300 har tillsyn i inlandsvatten

6 Fiskevårdande åtgärder
Finansiering Genomförande

7 Planering av restaurering av vattendrag
Avrinningsområdesvis Inventeringar som underlag Sammanväg olika intressen och fastställ målsättning för avrinningsområdet Se helhetsbilden – många små åtgärder kan få stora effekter av permanent karaktär Prioritera bland åtgärderna Prioritera bland avrinningsområdena

8 Genomförande av åtgärder
Samråd med fastighetsägaren Frivilliga åtagande och lagkrav Krävs tillstånd från Miljödomstolen? Bedöm ekonomiska bärighet och olika alternativ. T.ex. fiskväg eller utrivning Utforma åtgärder och gör en kostnadsbedömning Finansiera

9 Fiskevårdens finansiering Fiskevårdsbidrag EU-stöd Vattenavgiftsmedel
Kommunala bidrag Fiskevårdsområden Stiftelser (ABU m m) Fiskevårdsavgift ????

10 Alla dessa tillstånd….. Enskilda intressen, ägare, fiskerättsägare, dikningsföretag, m.fl. Allmänheten Tidigt samråd med Länsstyrelsen Hänsyn till kulturmiljö, naturmiljö, etc. Strandskyddsdispens Eventuellt tillstånd från Miljödomstolen

11 Genomförarna Enskilda personer Ideella krafter – t.ex. fiskeklubbar
Fiskerättsägarna – t.ex. fiskevårdsområden Kommuner – t.ex. vattendragsförbund Staten – t.ex. Lst, FiV Fiskevårdskonsulter ???

12 Uppföljning Uppföljning och utvärdering viktigt
Villkor i domar och tillstånd Åtgärder för att undvika påverkan på allmänna intressen Underhåll och skötsel Tillsyn och tillsynsåtgärder

13 Fiskräknaren Gonarp 2003 Gonarp År Antal fiskar uppvandrande 2001 60
2002 räknaren ur funktion

14 Komplikationer Moms – Kan momsen lyftas får vi 25 % mer åtgärder för pengarna Upphandling – Krav på upphandling finns ej hos ideella föreningar Ideella föreningar – låg soliditet Utförande – Hur utförs åtgärderna mest rationellt Jäv – Utförare och tillstånds/tillsynsmyndighet

15 Omprövning Ändra nuvarande villkor Kontakt med ägaren
Frivillig överenskommelse Vem begär omprövning? Finansiering Vad gör åt äldre kraftverk utan vattendomar?

16 Dämda vattendrag – konflikter
Fiskevårdsintresset inriktar sig på att riva bort de fördämningar som människan åstadkommit Kulturmiljöintresset inriktar sig på att bevara vissa kulturvärden vid dämmen Näringsreduktionsintresset och vattenkraftintressena önskar bibehålla, restaurera och nyskapa fördämningar

17 Permanenta förändringar! Risk för fisk vid dammbyggnation Uppvärmning
Avdunstning 16 grader Uppvärmning Avdunstning Torrläggningsrisk Källflöden via dränering leds in och avdunstar/värms upp/ bevattning Predation på smolt upp till 80 % Permanenta förändringar! Vandringshinder 16 grader ”Gäddrift” Vandringshinder 25 grader 25 grader Uppdämd strömsträcka

18 Smoltvandring sommarflöde MLQ
Lämplig utformning ut fiskesynpunkt Avdunstning Galler för smolt 16 grader >MLQ Smoltvandring sommarflöde MLQ Vandringshinder Källflödet ut i vattendragen 25 grader

19 Biotopvårdarbete Kräver planering och gemensam målsättning
Målsättning är att återskapa en miljö inte att skapa produktionsytor för laxfisk Återställa – vad är ursprungligt ? Konflikt med dikningsföretag Varaktighet – vi kräver mer än stenutläggning

20 Ålen den sägenomspunna och utrotningshotade Saragassohavet
Ållarverna förs med Golfströmmen och Nordatlantiska strömmen över mot Europa Tar mellan 10 månader och nästan tre år Den platta ållarven kallas Leptocephaluslarv

21 99 % reduktion sedan 70-talet!!
Leptocephaluslarverna omvandlas i höjd med kontinentalsockeln till glasål, som sedan når vår Västkust via Färö-Shetlands-kanalen i jan-feb 99 % reduktion sedan 70-talet!! Stannar eller vandrar vidare till: Västkust, åar, Östersjön, älvar, sjöar…….

22 Växer långsamt i mellan  5-30 år (80-100 år?)
Omvandlas sedan till fet blankål som vandrar till Sargassohavet för lek. Hannar  kg Honor  kg (ofta ca 1 kg och år)


Ladda ner ppt "Skånskt fiske Johan Wagnström Fiske- och vattenvårdsenheten"

Liknande presentationer


Google-annonser