Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barometerindikatorn och BNP Index medelvärde=100, månadsvärden respektive årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade kvartalsvärden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barometerindikatorn och BNP Index medelvärde=100, månadsvärden respektive årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade kvartalsvärden."— Presentationens avskrift:

1 Barometerindikatorn och BNP Index medelvärde=100, månadsvärden respektive årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade kvartalsvärden

2 Industriproduktionsindex och tjänsteproduktions- index exkl. fastighetsverksamhet Index 2005=100, säsongsrensade månadsvärden

3 Internationella konjunkturindikatorer Standardiserade avvikelser från medelvärdet, månadsvärden

4 Anställningsplaner i näringslivet och arbetslöshet Nettotal respektive procent av arbetskraften, säsongsrensade månads- respektive kvartalsvärden

5 Varsel Tusental

6 Resursutnyttjandet inom företagen Andel arbetsställen som utnyttjar personalresurserna nästan fullt ut

7 Lönsamhetsomdöme och efterfrågeläge i näringslivet Nettotal, säsongsrensade kvartalsvärden

8 Vinstandel i näringslivet och kapitalavkastning i industrin Procent

9 BNP-gap Procent av potentiell BNP

10 BNP och inhemsk total efterfrågan Index = 100 kvartal 0, se teckenförklaring nedan

11 Real arbetskostnad och produktivitet Index 1997=100

12 Faktisk och potentiell produktivitet i näringslivet Årlig procentuell förändring

13 Bytesbalans och real växelkurs Procent av BNP respektive index (1992=100)

14 Timlön i näringslivet Procentuell förändring

15 Nominell reporänta Procent

16 Arbetslöshet Procent av arbetskraften

17 Produktivitet i näringslivet Förädlingsvärde per timme, index 2000=100

18 Arbetslöshet Förändring i procentenheter sedan 2007

19 Total löneökning 1998–2011 Procent (sedan 1997)

20 Inflation, nominell och real löneutveckling under avtalsperioderna Procent per år i genomsnitt

21 Arbetslöshet Procent av arbetskraften

22 Matchningseffektivitet Standardiserad så att medelvärde=0 och standardavvikelse=1 under 1992kv1–2012kv2, kvartalsvärden

23 Jobbchans och arbetsmarknadsläge, 2005–2012 Genomsnittligt samband och 90-procentigt konfidensintervall

24 Lönegapets utveckling, arbetare i privat sektor Procent

25 Lönegapets utveckling, tjänstemän i privat sektor Procent

26 Oförklarat lönegap för olika percentiler i lönefördelningen, tjänstemän i privat sektor Procent

27 Oförklarat lönegap för olika percentiler i lönefördelningen, anställda i offentlig sektor Procent


Ladda ner ppt "Barometerindikatorn och BNP Index medelvärde=100, månadsvärden respektive årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade kvartalsvärden."

Liknande presentationer


Google-annonser