Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Indikator Utgångs­- läge år 2007 Nytt mål år 2020 Ambition för räddade liv utöver prognos Andel i % Viktiga aktörerNyckel­åtgärder 1. Hastighetsefterlevnad,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Indikator Utgångs­- läge år 2007 Nytt mål år 2020 Ambition för räddade liv utöver prognos Andel i % Viktiga aktörerNyckel­åtgärder 1. Hastighetsefterlevnad,"— Presentationens avskrift:

1 Indikator Utgångs­- läge år 2007 Nytt mål år 2020 Ambition för räddade liv utöver prognos Andel i % Viktiga aktörerNyckel­åtgärder 1. Hastighetsefterlevnad, statligt vägnät 43 %80 %2232 Trafikverket Polisen 90 till 80 km/h ATK Övervakning Påverkan 2. Hastighetsefterlevnad, kommunalt vägnät 52 %80 %57 Kommunerna Polisen Regionala planupprättare 50 till 40 km/h Ombyggnad ATK Övervakning Påverkan 3. Nykter trafik99,71 %99,9 %911 Polisen Kommunerna Transportstyrelsen Industri Övervakning SMADIT Alkolås Påverkan 4. Bältesanvändning96 %99 %46Polisen Övervakning Påverkan 5. Hjälmanvändning Cykel 27 %65 %34 Kommunerna Trafikverket Branschen Påverkan 5. Hjälmanvändning Moped 1 1( trimning) 3 Kommunerna Trafikverket Branschen Påverkan Övervakning 6. Säkra personbilar i trafik20 %80 % 6 (utskrotning) 9Statsmakten Statliga ekonomiska incitament 7. Säkra motorcyklar i trafik (ABS) 9 %70 %11BranschenPåverkan 8. Säkra statliga vägar50 %100 % 23 Trafikverket Regionala planupprättare Transportstyrelsen Ombyggnad på sträcka Ombyggnad eller ITS- lösning i korsning 9. Säkra GCM-passager i tätortCa 25 %Saknas 2 3 (påkörda vid backning & svängning) 7 Kommunerna Regionala planupprättare Ombyggnad 10. Drift och underhåll av GCM- vägar OkäntSaknas11 Kommunerna Fastighetsäg. Trafikverket Effektiv vinter- väghållning Effektivt barmarks- underhåll Övriga ambitioner enligt analysen 2 trötthet 3 distraktion 5 olovlig körning 11 Branschen Statsmakten Fordons­system Övervakning Körkortslås för MC Påföljd grova brott Totalt69100

2 Indikator Ambition för räddade liv utöver prognos Andel i % Del- summa Åtgärdsplan 1. Säkrare vägar 1. Hastighets- efterlevnad, statligt vägnät 2232 48 % Scenarier tas fram som visar på hur 27 liv kan räddas på ett kostnadseffektivt och politiskt möjligt sätt inom detta område. Ev. beredskap att kunna rädda ytterligare liv inom detta område. Liggande planer bör vara starpunkten och utifrån dessa se vad som är rimligt att bygga om, förändra hastighet etc. Bidrag från främst ATK men även ISA behöver analyseras. Viktiga aktörer: Trafikverket, Transportstyrelsen, kommuner, polisen, regionala planupprättare 8. Säkra statliga vägar 2 3 (distraktion) 7 2. Hastighets- efterlevnad, kommunalt vägnät 57 2. Kraftsamling genom en Cykel -OLA 5. Hjälmanvändning Cykel 34 12 % + potential skadade Då skadade inte riktigt vara med i vårt säkerhetsstyrningsarbete har heller inte cykel varit det. För att göra cykel till en naturlig del behövs en kraftsamling i förslagsvis genom en OLA. Här behövs en fördjupad analys, framtagande av orsakssamband samt åtgärdsplan. Viktiga aktörer: Trafikverket, Transportstyrelsen, kommuner, polisen, regionala planupprättare 9. Säkra GCM- passager i tätort 2 3 (påkörda vid backning & svängning) 7 10. Drift och underhåll av GCM-vägar 11 3. Bevaka och stimulera säkerhetsutveckling i fordon 6. Säkra personbilar i trafik6 (utskrotning) 9 10 % Åtgärder inom detta område syftar till att bevaka och stötta prognosen. Genom att bevaka och stötta bra kan vi få ut lite mer effekt. En plan behöver tas fram för att säkra detta. Viktiga aktörer: Transportstyrelsen, Trafikverket, statsmakten, branschen 7. Säkra motorcyklar i trafik (ABS) 11 4. Fokus på nykterhet och extrembeteende 3. Nykter trafik911 25 % En fjärdedel av betinget eller 20 liv är svåra att identifiera åtgärder för. En närmare analys behöver göras av dessa olyckor. Extremt beteende antas vara en viktig del i detta kluster. Viktiga aktörer: Polisen, Transportstyrelsen, Trafikverket, statsmakten, industrin, branschen 4. Bältesanvändning46 Övriga ambitioner enligt analysen 5 olovlig körning 2 trötthet 8 Övrigt som förhoppningsvis omhändertas i pågående processer 5. Hjälmanvändning Moped 1 1(trimning) 33 %MC- och moped OLA bör kunna åstadkomma detta. Totalt69100

3 Konsekvensbeskrivning av åtgärder önskvärda för att nå de nya målnivåerna Ett aviserat uppdrag från Näringsdepartementet Konkretisering av åtgärder, dess kostnader och andra förutsättningar för att genomföra dessa Även utpekande av relevanta aktörer Avstämning genom GNS Rivstarta arbetet med nya inriktningen Remitteras tillsammans med analysrapporten Redovisning i september 2012

4 Grupparbete Indelning i 4 grupper Varje grupp diskuterar angreppssättet som helhet samt utvecklar en av de 4 föreslagna klustren Arbete i grupp under 40 minuter Avslutande redovisning och diskussion under 60 minuter

5 Förslag till utgångspunkter för samtalet Vilka typer av åtgärder står till buds, t.ex. – Säker infrastruktur (t.ex. ombyggnad av gata/väg) – Hastighetssänkningar – Övervakning (inkl ATK) – Drift och underhåll – Utveckling av teknikstöd med koppling fordon/väg – Fordonsutveckling (exkl. teknikstöd) – Utveckling av skyddssystem – Påverkan (beteenden, användning av skyddssystem, utbud/efterfrågan, ekonomiska incitament etc) – Egenkontroll (ISO 39000) – Upphandling – Forskning, utveckling och demonstration – Nya eller ändrade regler Möjlig samverkan mellan olika aktörer. Det kan vara samverkan i olika faser av en utveckling; forskning och innovation, ett pilotprojekt, en implementering av något redan testat eller en utveckling av något befintligt. Vilka av dessa åtgärder bör prioriteras? Vilka är de viktigaste aktörerna som bör involveras? Vad är viktigt för att komma vidare/komma igång med jobbet? Hur skapa verkstad?


Ladda ner ppt "Indikator Utgångs­- läge år 2007 Nytt mål år 2020 Ambition för räddade liv utöver prognos Andel i % Viktiga aktörerNyckel­åtgärder 1. Hastighetsefterlevnad,"

Liknande presentationer


Google-annonser