Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2008-04-23 Vattenförvaltning Återkopplingsmöte 091106-09 Bo Sundström.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2008-04-23 Vattenförvaltning Återkopplingsmöte 091106-09 Bo Sundström."— Presentationens avskrift:

1 2008-04-23 Vattenförvaltning Återkopplingsmöte 091106-09 Bo Sundström

2 2008-04-23 Tidsplan – remissammanställning 2009 SeptOktNovDec 1/9 Samrådsperiod slut 16-17/9 VM avstämning kanslier 4/9 Yttranden på webben 29/9-7/10 Delegations- möten 22/12 Publicering webben 15/10 VISS låses 21-22/10 VM avstämning kanslier 4/11 Nationellt vattenforum 5/11 Delegations- möte nationellt 3-4/12 VM avstämning kanslier 8-15/12 Delegations- möten Feb 2010 Publicering tryckt prod.

3 2008-04-23 1 Nationell 2 Distrikt 3 ÅP- underlag 3 Vatten- förekomst FP-grupp ÅP-grupp MKN-grupp MKB-grupp Kansliet Ansvarig länsstyrelse Ansvarig länsstyrelse Ändring i dokumenten Särskild (Remiss-) sammanställning Knäck- frågor Arbetssätt

4 2008-04-23 Sammanställning av remissvar Botten- vikenBotten-havetNorra Östersjön Södra ÖstersjönVäster-havet Kommun 2729242831 Branschorg & ideella org 20436376121 Statlig myndighet* 27214956120 Vattenorg 139 2336 Företag 3130281340 Privatperson 16323102 Region- och kommunförbund 203610 Totalt 136135203212382 Antal remissinstanser via brev, e-post och webbenkäter * Flera myndigheter har svarat alla fem vattenmyndigheter

5 2008-04-23 Inkomna synpunkter på MKN Felaktigt att införa bindande miljökvalitetsnormer Normer och åtgärder måste fattas på politisk nivå Statusklassningen är för osäker för att ligga till grund för MKN Utpekandet av Kraftigt Modifierade Vatten har genomförts i för liten utsträckning och på olika sätt i distrikten Inte rimligt att låta kvicksilver färga hela Sverige rött Mindre stränga krav har använts i för liten utsträckning

6 2008-04-23 - Vad kan vattenmyndigheterna förändra och förbättra? Tillämpningen måste harmoniseras mellan distrikten (exv KMV) Utformningen av besluten måste vara likartad Direkta felaktigheter i underlagsmaterialet måste rättas till Likvärdig status och norm för gränsvatten måste tas fram Förtydliga normernas utformning och innebörd Förtydliga kopplingen mellan normer och åtgärder

7 2008-04-23 Icke-försämring Syftet med direktivet är att bibehålla eller förbättra kvaliteten där det behövs Vi diskuterar möjligheterna att avstå från att besluta om ett självständigt krav på att vattenkvaliteten inte får försämras. Detta innebär ingen ambitionssänkning Problematiskt att tillämpa för prioriterade ämnen i ytvatten och deras undantag

8 2008-04-23 Kraftigt Modifierade Vatten (KMV) Vattenkraftsanläggningar med en produktion över 10 MW kommer att utses som KMV om det fysiska ingreppet medfört en betydande karaktärsförändring Samhällsviktiga hamnar som förorsakar en måttlig eller sämre status kommer också att utpekas som KMV En generell definition av vad som ska utgöra Måttlig respektive God Ekologisk Potential tas fram för dessa vatten och preciseras under nästa förvaltningscykel Övriga vatten som kan tänkas vara aktuella som KMV kommer att utredas närmare under kommande förvaltningscykel

9 2008-04-23 Kvicksilverfrågan Det av EU fastställda gränsvärdet på 0,02 mg Hg/Kg i biologiskt material kommer att tillämpas. Det finns möjlighet att lägga till naturliga bakgrundsvärden i samband med statusklassningen, men i dagsläget är detta inte praktiskt genomförbart. Tanken är att redovisa den kemiska statusen i våra ytvatten i två versioner en med och en utan kvicksilver för att problem med andra prioriterade ämnen inte ska döljas bakom kvicksilverproblemet.

10 2008-04-23 Åtgärdsprogram – VM strategi Regeringen VM beslut ÅP Ekonomiska styrmedel Nationella myndigheter Länsstyrelserna Kommuner Lag, Förordn. Föreskrifter, Vägledn. Tillstånd, Tillsyn, Vägl. Miljökvalitetsnorm: God status Tillstånd, Tillsyn, Planering, Verksam.utöv.

11 2008-04-23 Allmänna synpunkter De flesta: delar Vattendirektivets syfte och mål Men många anser att: Vi har redan bra vattenförhållanden Det är någon annan som ska göra åtgärder Det är någon annan som ska betala För elenergi är så viktigt + klimatet För livsmedel behöver vi – staten har investerat Reningsverken är redan optimerade Åtgärderna är inte kostnadseffektiva För ambitiöst – För dyrt – Påverkar negativt

12 2008-04-23 Allmänna synpunkter Många synpunkter på: Åtgärdsprogrammens generella och översiktliga upplägg ( + och - ) Åtgärdsprogrammens konsekvensanalyser Åtgärdsprogrammens kostnadsanalyser/- effektivitet

13 2008-04-23 Allmänna synpunkter Centrala myndigheter: –Många är kritiska till egna insatser och förordar subsidiaritet –Andra ställer sig positiva till en aktivare roll – men finansiering behövs Länsstyrelserna: –Både och – men oklara över vilka åtgärder, de gör ju redan detta…. Kommunerna: –Svagt positiva – men statlig finansiering behövs

14 2008-04-23 Allmänna synpunkter Organisationer: –Blandade synpunkter – beroende av vilken roll eller verksamhet man har –Kan man ställa krav på andra – positiva till ÅP –Kan man påverkas – negativa till ytterligare åtgärder Företag/branscher: - Blandade synpunkter – negativa till ytterligare åtgärder Enskilda: –Ofta negativa till ytterligare åtgärder

15 2008-04-23 Åtgärdsprogram Återkommande remissynpunkter : åtgärdslistan dåligt kostnads- och konsekvensbedömd, åtgärdslistan ej kostnadseffektiv, åtgärdslistan alltför oprecis, åtgärdslistan ej genomförbar pga myndighet saknar befogenhet, åtgärdslistan dåligt kopplade till MKN. Strukturen är otydlig och alltför olika mellan distrikten, Strukturen alltför mycket av miljöproblem och för lite av åtgärderna Planerade förändringar: åtgärdslistan (40-listan)( ses över Flera delar av ÅP kommer att ensas mellan distrikten Beskrivningen av miljöproblem lyfts över till FP Tydliggöra koppling mellan åtgärdslista och MKN Konsekvensanalyserna ensas och förbättras Administrativa kostnader för åtgärderna beskrivs.

16 2008-04-23 Övergripande: Samtliga myndigheter och kommuner som omfattas av detta åtgärdsprogram behöver den 31 december varje år rapportera till Vattenmyndigheten vilka åtgärder som genomförts under året i syfte att säkerställa att miljökvalitetsnormerna som har föreskrivits för vattenförekomster inom myndighetens eller kommunens verksamhetsområde uppnås. Rapporteringen ska påbörjas år 2011. –Utveckling av rapporteringen sker i samverkan med Vattenmyndigheten. Naturvårdsverket behöver ta fram underlag för att utveckla föreskrifter och/eller andra styrmedel för vattenrelaterad miljöövervakning och recipientkontroll så att all övervakning uppfyller tydliga och gemensamma krav med avseende på kvalitet, tillgänglighet, spårbarhet och jämförbarhet samt för vad som i övrigt krävs enligt vattenförvaltningsförordningen. Åtgärdsprogram (40-listan) exempel

17 2008-04-23 Övrigt Regeringens prövning av Åtgärdsprogrammen – som begärts av Naturvårdsverket, Sveriges Geologiska Undersökning, Jordbruksverket och några kommuner Innan Vattenmyndigheternas beslut:

18 2008-04-23 Samman- fattning av arbetet och resultaten Förvaltningsplanen Ett planeringsunderlag för myndigheter En lättillgänglig redovisning av vattenarbetet Ett verktyg för kommunikation med allmänheten och berörda intressenter En rapportering till kommissionen om genomförandet av direktivet

19 2008-04-23 Generellt om synpunkterna Bilaga 1 ej uppfylld För lite om grundvatten Omfattande Svåröverskådligt Bra sammanfattning För övergripande För detaljerat Röd tråd saknas Olikheter mellan distrikten Olika terminologi Dålig läsbarhet Bra med kartor & tabeller

20 2008-04-23 Nationella förändringar FP Komplettera med text så att alla punkter i bilaga 1 VFF täcks in Utöka texter kring grundvatten och dricksvatten

21 2008-04-23 Nationella förändringar FP Gemensam struktur på sammanfattningen av miljökvalitetsnormer respektive åtgärdsprogram Gemensam struktur för sammanfattningen av förvaltningsplanen

22 2008-04-23 Nationella förändringar FP Beskrivande texter kring miljöproblem tas bort i ÅP och slås ihop med text i FP Komplettera med en karta över kemisk status utan kvicksilver Ett avsnitt läggs till; ”Inför nästa förvaltningscykel 2010- 2015”

23 2008-04-23 Nationella förändringar FP Nationella texter kring kvicksilver, kraftigt modifierade vatten samt definition av miljökvalitetsnormer tas fram Språkgranskning samt gemensam terminologi, ordlista och referenser

24 2008-04-23 ”Inför nästa förvaltningscykel 2010-2015” Arbetsformer, samordning och samverkan Kartläggning och analys Klimat, översvämningsproblematik och vattenförvaltning Övervakning Åtgärder – program och genomförande Dataunderlag och datahantering Rapportering till EU Vattenförvaltningen tar nästa steg

25 2008-04-23 4 slutprodukter + EU Reporting sheets = Föreskrift i Lst författningssamling Separat Besluts- handling - VD Separat Besluts- handling - Ordf Separat Besluts- handling - VD Huvudinriktningen för Miljökvalitetsnormer och Åtgärdsprogram består. Beslut i december


Ladda ner ppt "2008-04-23 Vattenförvaltning Återkopplingsmöte 091106-09 Bo Sundström."

Liknande presentationer


Google-annonser