Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elizabeth Englundh Socionom, Fil. Dr I PEDAGOGIK

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elizabeth Englundh Socionom, Fil. Dr I PEDAGOGIK"— Presentationens avskrift:

1 Elizabeth Englundh Socionom, Fil. Dr I PEDAGOGIK
Sveriges Kommuner och Landsting

2 Konventionens genomförande i Sverige Statlig nivå
BO Lag om barnombuds- man Frivilligorgani- sationer 1999 1990 1993 1996 30 milj NGO:s 30 milj BO 30 milj

3 Barnkonventionens genomförande i Sverige Statlig nivå
Ev. ny lag + 2015 2010 2013 2014 I regeringsför-klaringen 8 milj

4 Regeringens proposition 2009/10:232
Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige 9 principer, Artikel 2, 3, 6, 12, 4, 42, 5, 18, 19, 28.2 SKL:s överenskommelse med regeringen 2010 – 13 – 14 Vägledning Fortsatt stöd och skapa modeller av pågående arbete: (Skåne, Västra Götalandsregionen, Jönköpings län, Norra Örebro län och Vimmerby) Barnrättsstrateg

5 Varför? Svenska regeringen
Konvention – juridiskt bindande mellan stater som ratificerat Deklaration – frivilligt åtagande Traktatskonventionen – artikel 27 Regional och lokal nivå

6 Har landstinget/regionen fattat beslut i fullmäktige eller styrelse om att arbeta med konventionen om barnets rättigheter? Blått = ja, Rött = nej, Gult = ej svar

7 Deklaration – frivilligt åtagande
Har kommunen fattat beslut i fullmäktige eller styrelse om att arbeta med konventionen om barnets rättigheter? Blått = ja, Rött = nej, Gult = ej svar Deklaration – frivilligt åtagande Konvention – juridiskt bindande mellan stater som ratificerat Traktatskonventionen – artikel 27 Svenska regeringen Lokal och regional nivå

8 Har kommunen fattat beslut i fullmäktige eller styrelse om att arbeta med konventionen om barnets rättigheter? Blått=ja Rött=nej Gult=ej svar

9 Rättighetsbaserat arbete
Om du är politiker – fatta bra beslut som går att genomföra Om du är chef – skapa förutsättningar för att medarbetarna ska kunna genomföra besluten i organisationen Om du är medarbetare – använd rätt metoder för att tillämpa rättigheterna bland barn och unga Förstå – kunna – vilja

10 ”Det här har ingen bäring på oss” ”Det här behövs inte”
Meningserbjudande Konven- tionen ”Det här har ingen bäring på oss” ”Det här behövs inte” ”Det här gör vi redan”

11 Pallens tre ben: Barnets rättigheter Barnkompetens Barnperspektiv
Barnsyn Rätti Kompetens Perspektiv

12 S O S S

13 Socialtjänst Barnet Förskola/skola Hälso- och sjukvård

14 Förskola/skola Socialtjänst Barnet Barnet Hälso- och sjukvård

15 Perspektiv Barnperspektiv Barnets perspektiv
Vuxnas syn på barn Det som visar sig för barnet

16 Rättigheter - skyldigheter

17 Att beakta barnets rättigheter och perspektiv i ledning och styrning
är det överhuvudtaget möjligt?

18 Implementering Kunskapsutveckling Tillämpning Metoder Verktyg

19 Kunskapsutveckling

20 Kunskap ”Ja, då måste man ju känna till alltihop om man ska kunna föra ut den i verksamheten. … Nu tror ju jag, som jag har sagt, att vi gör mycket av det här för att vi är så barninriktade och är så medvetna om barns villkor och rättigheter. /…/ Jag tror ju att de flesta av oss kan det här i princip, men inte i grunden”. (Förvaltningschef)

21 Implementering Beslut om uppföljning till politiken

22 Barnets bästa Men ofta är det så att vi fattar beslut utan att ägna det den minsta lilla tanke om jag ska vara riktigt ärlig. (Politiker)

23 Implemen- tering Tillämpning

24 Tillämpning ”Då tycker väl kanske vi och många som jobbar här att det här med barn, det har vi hållit på med i trettio år, så det kan vi. /…/ Så därför kommer det här med barnkonventionen inte som några sensationer.” (Förvaltningschef)

25 Ideologi ”Jag ser ju mer på de stackars barnen utomlands i vissa länder. Det är väl där jag tycker det är viktigast.” (Politiker)

26 Konventionens krav på offentlig verksamhet
Artikel 2 - rätten till icke-diskriminering Datainsamling och kartläggning Artikel 3 - barnets bästa i främsta rummet Prövningar av barnets bästa Artikel 6 - rätten till liv, överlevnad och utveckling Helhetssyn och samverkan Artikel 12 – rätten till delaktighet och inflytande Former för barns delaktighet och inflytande

27 Konventionens krav på offentlig verksamhet
Artikel 4 - barn ska prioriteras aktivt Politisk vilja Artikel 42 - rätten att få kunskap om sina rättigheter Information och kunskap

28 Generell kommentar 5 Internationella konventioner
Lagstiftningen överensstämmer Utveckling av strategi och handlingsplan Koordination av arbetet Uppföljning av genomförandet Datainsamling och kartläggning 5. Samarbete med civila samhället 6. Internationellt samarbete 7. Oberoende institutioner 8. Utbildning/Kompetensutveckling 9. Information och medvetenhet

29 Besluta om Att arbeta i enlighet med konventionen.
Att policy och handlingsplan för barnkonventionen tas fram och revideras regelbundet. Att återkoppling till politisk nivå ska ske.

30 Hur ser strukturerna för ett rättighetsbaserat arbete ut i din organisation?
Bikupor


Ladda ner ppt "Elizabeth Englundh Socionom, Fil. Dr I PEDAGOGIK"

Liknande presentationer


Google-annonser