Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elizabeth Englundh Socionom, Fil. Dr I PEDAGOGIK Sveriges Kommuner och Landsting

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elizabeth Englundh Socionom, Fil. Dr I PEDAGOGIK Sveriges Kommuner och Landsting"— Presentationens avskrift:

1 Elizabeth Englundh Socionom, Fil. Dr I PEDAGOGIK Sveriges Kommuner och Landsting elizabeth.englundh@skl.se

2 1990 19931996 1999 Konventionens genomförande i Sverige Statlig nivå NGO:s Frivilligorgani- sationer Lag om barnombuds- man 30 milj BO

3 2010 20132014 2015 Barnkonventionens genomförande i Sverige Statlig nivå + 8 milj Ev. ny lag I regeringsför- klaringen

4 Regeringens proposition 2009/10:232 Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige 9 principer, Artikel 2, 3, 6, 12, 4, 42, 5, 18, 19, 28.2 SKL:s överenskommelse med regeringen 2010 – 13 – 14 Vägledning www.skl.se/barnetsrattigheterwww.skl.se/barnetsrattigheter Fortsatt stöd och skapa modeller av pågående arbete: (Skåne, Västra Götalandsregionen, Jönköpings län, Norra Örebro län och Vimmerby) Barnrättsstrateg

5 Varför? Svenska regeringen Konvention – juridiskt bindande mellan stater som ratificerat Deklaration – frivilligt åtagande Traktatskonventionen – artikel 27 Regional och lokal nivå

6 Har landstinget/regionen fattat beslut i fullmäktige eller styrelse om att arbeta med konventionen om barnets rättigheter? Blått = ja, Rött = nej, Gult = ej svar

7  Deklaration – frivilligt åtagande  Konvention – juridiskt bindande mellan stater som ratificerat  Traktatskonventionen – artikel 27  Svenska regeringen  Lokal och regional nivå Har kommunen fattat beslut i fullmäktige eller styrelse om att arbeta med konventionen om barnets rättigheter? Blått = ja, Rött = nej, Gult = ej svar

8 Har kommunen fattat beslut i fullmäktige eller styrelse om att arbeta med konventionen om barnets rättigheter? Blått=ja Rött=nej Gult=ej svar

9 Rättighetsbaserat arbete  Om du är politiker – fatta bra beslut som går att genomföra  Om du är chef – skapa förutsättningar för att medarbetarna ska kunna genomföra besluten i organisationen  Om du är medarbetare – använd rätt metoder för att tillämpa rättigheterna bland barn och unga Förstå – kunna – vilja

10 Konven - tionen Meningserbjudande ”Det här gör vi redan” ”Det här behövs inte””Det här har ingen bäring på oss”

11 Pallens tre ben: Barnperspektiv Barnets rättigheter Barnkompetens Barnsyn Perspektiv Rätti Kompetens

12 O S S S

13 Barnet Socialtjänst Hälso- och sjukvård Förskola/skola

14 Barnet Förskola/skola Barnet Hälso- och sjukvård Socialtjänst

15 Perspektiv Barnperspektiv Barnets perspektiv Vuxnas syn på barn Det som visar sig för barnet

16 Rättigheter - skyldigheter

17 Att beakta barnets rättigheter och perspektiv i ledning och styrning är det överhuvudtaget möjligt?

18 Implementering Kunskapsutveckling Tillämpning Metoder Verktyg

19 Kunskapsutveckling

20 Kunskap ”Ja, då måste man ju känna till alltihop om man ska kunna föra ut den i verksamheten. … Nu tror ju jag, som jag har sagt, att vi gör mycket av det här för att vi är så barninriktade och är så medvetna om barns villkor och rättigheter. /…/ Jag tror ju att de flesta av oss kan det här i princip, men inte i grunden”. (Förvaltningschef)

21 Implementering Beslut om uppföljning till politiken

22 Barnets bästa Men ofta är det så att vi fattar beslut utan att ägna det den minsta lilla tanke om jag ska vara riktigt ärlig. (Politiker)

23 Implemen- tering Tillämpning

24 ”Då tycker väl kanske vi och många som jobbar här att det här med barn, det har vi hållit på med i trettio år, så det kan vi. /…/ Så därför kommer det här med barnkonventionen inte som några sensationer.” (Förvaltningschef)

25 Ideologi ”Jag ser ju mer på de stackars barnen utomlands i vissa länder. Det är väl där jag tycker det är viktigast.” (Politiker)

26 Konventionens krav på offentlig verksamhet Artikel 2 - rätten till icke-diskriminering Datainsamling och kartläggning Artikel 3 - barnets bästa i främsta rummet Prövningar av barnets bästa Artikel 6 - rätten till liv, överlevnad och utveckling Helhetssyn och samverkan Artikel 12 – rätten till delaktighet och inflytande Former för barns delaktighet och inflytande

27 Konventionens krav på offentlig verksamhet Artikel 4 - barn ska prioriteras aktivt Politisk vilja Artikel 42 - rätten att få kunskap om sina rättigheter Information och kunskap

28 Generell kommentar 5 Internationella konventioner Lagstiftningen överensstämmer 1.Utveckling av strategi och handlingsplan 2.Koordination av arbetet 3.Uppföljning av genomförandet 4.Datainsamling och kartläggning 5. Samarbete med civila samhället 6. Internationellt samarbete 7. Oberoende institutioner 8. Utbildning/Kompetensutveckling 9. Information och medvetenhet

29 Besluta om Att arbeta i enlighet med konventionen. Att policy och handlingsplan för barnkonventionen tas fram och revideras regelbundet. Att återkoppling till politisk nivå ska ske.

30 Hur ser strukturerna för ett rättighetsbaserat arbete ut i din organisation?


Ladda ner ppt "Elizabeth Englundh Socionom, Fil. Dr I PEDAGOGIK Sveriges Kommuner och Landsting"

Liknande presentationer


Google-annonser