Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MILJÖHÄNSYN – EN NÖDVÄNDIGHET VID PLANERING AV GOLFBANA Anders Hammarström, Ansvarig Klubb- & Anläggningsutveckling, SGF.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MILJÖHÄNSYN – EN NÖDVÄNDIGHET VID PLANERING AV GOLFBANA Anders Hammarström, Ansvarig Klubb- & Anläggningsutveckling, SGF."— Presentationens avskrift:

1 MILJÖHÄNSYN – EN NÖDVÄNDIGHET VID PLANERING AV GOLFBANA Anders Hammarström, Ansvarig Klubb- & Anläggningsutveckling, SGF

2 SGF medlemsutveckling 1980-2004 Medlemsantalet har 6-dubblats under perioden Källa: SGF 88 355 604.000

3 Hur ägs nyare golfbanor? Utvecklingen 1996 – 2004  129 GK har valts in i SGF 1996 – 2004  99 GK avtal med externt AB( 19 ej klara )  28 GK egen bana/ eget Drift AB( 19 ej klara )  2 GK delar bana med annan GK

4 Framtidens situation  Brist på ”vanliga” öppna golfbanor  Nya golfare ej lika intresserade av spelrättsklubbar  För dyra att anlägga – dålig ”payback”  Risk för nya konkurser  Hur locka nya golfare – fler tätortsnära golfbanor  Kommer golfintresset att fortsätta, och hur?  Hur anpassa golfbanan till hårdare miljökrav?

5 Övergripande planeringssynpunkter  Överblick av det tilltänkta området  www.gisdata.se www.gisdata.se –Riksintressen –Planer –Beslut och förordningar –Inventeringar –Faktaunderlag  Kommunala översiktsplaner

6 Lämplig plats  18 hål – 50-70 ha (Utgå från ca 100 ha) –Större flexibilitet –Hänsyn till mindre lämpliga områden  Bevara brukningsvärd jordbruksmark  Framtida utbyggnad?  Förfoganderätt över marken?  Rådighet över vatten?

7 Tillgång och närhet till vatten  Tidigt planera hur vattenfrågor löses  Ca 35000 kbm/ år lagras i dammar.  Recipienten klarar uttag av vatten  Hotas vattenlevande arter?  Strandskydd generellt förbud  Dammar som kvävefällor

8 Vatten och tillståndsplikt  Tillståndspliktig vattenverksamhet –Vattenuttag –Uppförande, ändring av dammar, vattenflöden  Undantag – uppenbart att enskild eller allmänna intressen ej skadas  Kräver rådighet över vattenområdet  Prövas av Miljödomstolen efter samråd

9 Naturvårdsintressen  Undvika områden med höga naturvärden  Sammanställa dokumenterade naturvärden  Länsstyrelsen har uppgifter om –Nyckelbiotoper –Hagmarker –Riksintressen –Natura 2000 områden m.m.  Kontakta Naturskydds- Hembygdsföreningar

10 Naturmiljöer bör bevaras  Omsorgsfull planering leder till: –Bryn, dungar, holmar, solitära träd bevaras –Mångfald av växt- och djurarter  Konflikt kan uppstå med: –Skogsmark, våtmark, strandzoner –Närhet till Natura 2000-områden  Användning av bekämpningsmedel?  Samarbete lokala naturskyddsföreningar vid såväl planering som underhåll.

11 Lämplig naturmark - jordbruksmark  Jordbruksmark med dålig arrondering = bästa läge för intensivt skötta ytor  Ängs- och hagmark = lämplig för extensivt skötta ytor  Hitta skötselformer för såväl spelytor som ytor som hotas av igenväxning.  Mindre gödsel och bekämpningsmedel än traditionellt jordbruk – mindre näringsläckage.

12 Golf och Kulturmiljö = sant!  Undvik fornminnesrika områden  Genomtänkt golfbaneetablering – –Lyfter fram kulturminnen och miljöer –Undviker igenväxning –Samarbete lokala Hembygdsföreningar  Arkeologiska utredningar  Arkeologiska undersökningar (om behov)

13 Rekreation och friluftsliv  Allemansrätten gäller generellt –Undantag spelytor under säsong  Planera ihop med: –Promenadvägar –Ridvägar –Andra typer av idrottsanläggningar  Undvik intensiva ströv- och fritidsområden

14 Prövning av golfbaneärende  Detaljplan eller ej? – Kommunen beslutar. –Kulturmiljö eller vattenhantering  Bygglovspliktigt enligt Pbl  Förändring av naturmiljö – MB 12:6 –samråd med Länsstyrelsen.  Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)  Innan planen tas -> samråd –Myndigheter, Intresseföreningar, grannar m.fl. – bjuds in till samråd.  Utställningstid = överklagandetid

15 Tillståndsprövning och detaljplan  Vattenfrågor (MB 11 kap) – 12:6 samråd!  Vattenverksamhet kräver detaljplan –Insyn och påverkan från statliga och kommunala myndigheter, fastighetsägare, andra sakägare m.fl. –Tar lång tid (12-18 månader)

16 Länsstyrelsens roll före plan  Tillhandahålla underlagsmaterial för plan –Näringslivs-, sysselsättnings- befolkningsutv. –Natur- och kulturminnesvård –Miljöskydd och föroreningsfrågor –Statliga planer och program –Rättspraxis –Exempel från andra län  Om osäkerhet råder -> 12:6 samråd

17 Länsstyrelsens roll innan plan antas  Prövning om beslutet innebär –Riksintressen tillgodosetts –Miljökvalitetsnormer iakttagits –Mark- och vattenfrågor för fler kommuner –Olämpligt genomförande för boendes hälsa  Kan upphäva planens antagandebeslut

18 Tillstånd och dispenser  Tillstånd krävs av Länsstyrelsen för: –Naturreservat, Natura 2000-områden –Biotopskyddsområden –Djurskyddsområden  Dispens kan ges av kommunen för: –Kommunala naturreservat –Biotopskydd m.m. –Strandskyddsområden (ej ytterskärgård)

19 Biotopskydd  Generellt skydd som omfattar: –Åkerholmar (< 0,5 ha) –Stenmurar –Alléer –Odlingsrösen –Småvatten och källor –Alkärr –Öppna diken

20 Miljö - bekämpningsmedel  Golfbanors höga kvalitet kräver idag: –Svampbekämpning greener –Ogräsbekämpning fairway  Kemikalieinspektionen godkänner  Bekämpning anmäls 4 veckor innan  Mycket forskning kring alternativ  SGF miljöplan - riksdagens 15 miljömål

21 SGF:s miljövision & strategi  ”Tillhandahålla golfanläggningar av hög standard, garantera ett hållbart nyttjande av naturresurser sant bidra till en hälsosam miljö” –Ökad rekreation och naturupplevelser –Rening av tätortens rest- och spillvatten –Biologisk mångfald i storstadsområden –Alternativ sysselsättning inom jord- och skogsbruk –Ökade natur- och kulturvärden i odlingslandskap  Se vidare ”sgf.golf.se” – service – bana&miljö


Ladda ner ppt "MILJÖHÄNSYN – EN NÖDVÄNDIGHET VID PLANERING AV GOLFBANA Anders Hammarström, Ansvarig Klubb- & Anläggningsutveckling, SGF."

Liknande presentationer


Google-annonser