Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Täkthandläggarträff 4 april 2011

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Täkthandläggarträff 4 april 2011"— Presentationens avskrift:

1 Täkthandläggarträff 4 april 2011
Louise Bednarz Katarina Solver

2 Tillståndsvillkor

3 Villkorsskrivning Syfte med villkor Flexibilitet
Hur de uppnås bör regleras av verksamhetsutövaren och tillsynsmyndigheten Flexibilitet Mindre ändring i verksamhet Anmälan istället för omprövning

4 Exempel på tillståndsvillkor
Bullervall ska vara färdigställd innan brytning påbörjas inom respektive etapp. Vallen får vara maximalt sex meter hög, högst meter bred i basen samt maximalt fem meter bred i toppen. Bullervallen ska inom tillståndstiden nedschaktas och användas i efterbehandlingen alternativt fraktas bort från området. Undvika förtäckt deponi Vall ska ej vara större än nödvändigt Landskapsbild Stabilitet Kontinuerligt emotta massor kan ej anses enbart syfta till bullerskydd Vallen saknar syfte då verksamheten avslutats Bullerutredning

5 … villkor Vatten från krossanläggning och övrigt dagvatten ska passera en sedimentationsanläggning med tillhörande oljeavskiljande funktion före utsläpp. Tillsynsmyndigheten får meddela villkor om anläggningens utformning. Risk för spridning av suspenderat material, kväve och oljor till mark, grund- och ytvatten I bassäng kan stenmjöl sedimentera och eventuella föroreningar upptäckas

6 … villkor Innan det nya området tas i anspråk ska besiktning utföras av dricksvattenbrunnar tillhörande fastigheterna Västjädra 2:15 samt Västjädra 2:6. En oberoende besiktningsman ska särskilt titta på brunnarnas konstruktion samt vattnets kvalitet. Innan besiktningen ska de boende kontaktas för att beredas möjlighet att närvara vid besiktningstillfället. Redovisning av besiktningarna ska sändas till tillsynsmyndigheten innan brytning påbörjas i det nya området. Om närliggande dricksvattenbrunnar lider skada Besiktningsutlåtanden som påvisar brunnarnas skick innan täktverksamhet påbörjats Bedöma huruvida skadorna beror på täktverksamheten eller ej

7 Efterbehandling Ekonomisk säkerhet Kom ihåg!
Incitament så att efterbehandling sker Om verksamhetsutövaren ej efterbehandlar måste Länsstyrelsen tillse att detta sker genom att ta säkerheten i anspråk Säkerheter gäller i regel 2 år utöver tillståndstiden Då verksamhetsutövaren inte alltid efterbehandlar klart inom tillståndstiden behövs en marginal Om efterbehandling ej är klar inom säkerhetens giltighetstid saknar vi därefter ekonomiska medel för åtgärder Kom ihåg! Viktigt att efterbehandling görs inom tillståndstiden!

8 Villkor om efterbehandling
Efterbehandling ska så långt möjligt ske successivt och i samråd med tillsynsmyndigheten. En slutlig efterbehandlingsplan ska senast den 31 december 2033 ges in till tillsynsmyndigheten för godkännande. Möjligheterna att skapa biologiskt och/eller geologiskt intressanta miljöer ska tas tillvara vid efterbehandlingsarbetet. Viktigt att tidigt ha en väl genomtänkt och förankrad plan Tillsynsmyndigheten har en viktig roll För att efterbehandlingen ska hinna göras inom tillståndstiden ska planen vara inne senast 2 år innan (oftast) Villkorsbrott om detta ej sker!

9 … efterbehandlingsvillkor
Efterbehandlingen ska vara slutförd inom tillståndstiden. Härvid ska även maskiner, anordningar samt upplag vara borttagna från täktområdet och inga uppenbara säkerhetsrisker får förekomma. Viktigt att efterbehandling ej dröjer efter avslutad verksamhet Ett ej efterbehandlat område kan innebära risker för miljön etc. Ekonomisk säkerhet gäller under begränsad tid I orört område kan olika växter och djur etablera sig Om efterbehandling vidtas i senare skede störs dessa arter Då tillstånd upphör ska efterbehandling vara klar Villkorsbrott om detta ej sker!

10 Egenkontroll och miljörapport

11 Egenkontroll och miljörapport
Från år 2006 är täkter inkluderade i FMH (B-verksamheter) vilket innebär: -krav på egenkontroll enligt förordningen -krav på att lämna MR -fr o m i år ska täkterna miljörapportera i SMP inkl produktionsuppgifter

12 Vad omfattar egenkontrollen?
Organisatoriskt ansvar Rutiner för drift och kontroll Riskbedömning och underrättelse till tillsynsmyndigheten vid driftsstörning Kemikalieförteckning (Utsläppskontroll) (Kemikalie och avfallshantering)

13 Vad bör kontrolleras? Kemikalieförteckning, rutindokument för egenkontroll, journalföring, ev. kontrollprogram, analysprotokoll, kontrollrapport för cisterner… Länsstyrelsen tittar i år extra på rutin för riskbedömning och driftstörning (inte bara på täkter utan i all tillsyn) Utbildning om riskanalyser 29 april

14 Miljörapporteringen Rapportering i SMP
I miljörapporter för verksamhetsåret 2010 blir januari och februari rapporteringsfria månader. Verksamhetsutövaren måste ändå kontrollera att gällande villkor och uttagsnivåer inte överskrids för verksamhetsåret 2010. Om en verksamhetsutövare för täkt bedömer att det finns hinder för att lämna miljörapporten via SMP får miljörapporten lämnas på annat lämpligt datamedium eller i skriftlig form även för verksamhetsåret 2010. Ingen dispens krävs

15 Om olyckan är framme!

16 Husbehovstäkter

17 Reglering av täkter Husbehovstäkt Kommersiell täkt

18 Två nivåer Anmälningsplikt Samrådsplikt Naturgrus och berg
Mer än ton Torv Mer än m3 Eller Verksamhetsområde större än 5 ha Samrådsplikt Naturgrus och berg Mindre än ton Torv eller andra jordarter Mindre än m3 Och Väsentligt kan komma att ändra naturmiljön Orört område Känsligt område (landskapsbild, geologi, flora, fauna)

19 Vilka krav kan ställas avseende anmälningspliktiga husbehovstäkter?
19 kap. 5 § miljöbalken Vid kommunal hantering av miljöfarlig verksamhet hänvisas till delar av 22 kap. miljöbalken 22 kap. 1 § första stycket miljöbalken - ansökans form och innehåll Ritningar och tekniska beskrivningar T.ex. efterbehandlingsplan Uppgifter om utsläppskällor samt förslag för att förebygga uppkomsten av avfall Förslag till skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått Förslag till övervakning och kontroll 22 kap. 2 § miljöbalken - ansökans ingivande och brister i den Föreläggande om kompletteringar

20 …krav 22 kap. 2 a § miljöbalken – omprövning
Tillhandahålla utredning om verksamheten och övriga förhållanden Gäller sådana omprövningar som avses i 24 kap. 3, 5 och 8 §§ miljöbalken 26 kap. 9 § miljöbalken – föreläggande om t.ex. åtgärd Förelägganden och förbud för att tillse att miljöbalken etc. efterlevs T.ex. stängsel, efterbehandling 26 kap. 19 § miljöbalken – egenkontroll Planera och kontrollera verksamheten Undersökningar etc. gällande miljöpåverkan Förslag till kontrollprogram

21 … krav Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll Ansvarsfördelning Rutiner för kontroll och för att förebygga olägenheter Dokumentation Undersöka och bedöma risker Kemikalieförteckning 26 kap. 21 § miljöbalken – föreläggande om uppgift Förelägga om uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen Kom ihåg! Ställ de krav som är nödvändiga och miljömässigt motiverade Miljöbalkens allmänna hänsynsregler!

22 Diskussion/Frågor


Ladda ner ppt "Täkthandläggarträff 4 april 2011"

Liknande presentationer


Google-annonser