Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Social färdighetsträning i skolan -en möjlighet? Christina Coco och Anna Borg KIND 141111 Christina Coco och Anna Borg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Social färdighetsträning i skolan -en möjlighet? Christina Coco och Anna Borg KIND 141111 Christina Coco och Anna Borg."— Presentationens avskrift:

1 Social färdighetsträning i skolan -en möjlighet? Christina Coco och Anna Borg KIND 141111 Christina Coco och Anna Borg

2 AGENDA  KIND  Erfarenheter från samarbete mellan Salems skola och KIND  Skolan och individer i särskilda behov  Lärande och sociala färdigheter  Sociala färdigheter, skola och vuxenliv  Skolinterventioner  Social färdighetsträning i skolans miljö  Vad finns idag  PEERS  Social färdighetsträning, KONTAKT  SKOLKONTAKT 141111 Christina Coco och Anna Borg

3 KIND - Kompetenscentrum för utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar  2008: Beslut från Landstingsstyrelsen att inrätta ett kompetenscentrum  2009: Sven Bölte rekryteras från Tyskland till tjänsten som föreståndare  2010: Sven Bölte tillträde som professor i Barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap vid KI och föreståndare för KIND  2013: BUP-KIND startas med Steve Berggren som enhetschef  KIND idag: ca 60 medarbetare, en blandning av olika professioner, kliniker och forskare 141111 Christina Coco och Anna Borg

4 Forskning Utveckling Undervisning Klinik BUP-KIND 141111 Christina Coco och Anna Borg

5 Forsknings- och utvecklingsprojekt KIND  Projekt småsyskon  Roots of Autism/ADHD Twin Study of Sweden (RATSS)  Validering och standardisering av psykologiska instrument (ADI- R/ADOS/Conners-3, MASC, FEFA)  Vuxenbehandling för ADHD och deras närstående, PEGASUS  Hjärnvävnadsbank för forskning  Kvalitetsregistret NEUROPSYK  ICF Core Sets för ADHD och AST  ASC inclusion- datoriserad interaktion för barn med AST  EU AIMS  Långtidsutfallet hos vuxna med utvecklingsrelaterade NPF  KITE – Neurofeedback och arbetsminnesträning  KONTAKT –Social färdighetsträning för barn/ungdomar med AST och komorbida tillstpnd  Projekt ”Skolan som en plats för lärande, utveckling och framgång”  m.m. 141111 Christina Coco och Anna Borg

6

7 Vad ska skolan lära ut?  Kreativa inslag som idérikedom, nyskapande, nyfikenhet, initiativtagande, innovations- och entreprenörsanda  Empatiska inslag som inlevelseförmåga, medkänsla, tolerans, förståelse och respekt för olikheter…  Karaktärsegenskaper som ansvarstagande, uthållighet, omdöme, organisationsförmåga, framåtanda, självdisciplin, emotionell stabilitet.  Sociala, och kommunikativa inslag som social förmåga, samarbetsförmåga, flexibilitet och anpassningsförmåga, kunna och våga uttrycka sin mening  Inslag som berör självuppfattning: trygg identitet, självtillit och tilltro till egen förmåga, självförtroende, självkännedom, självständighet (autonomi)  Inslag som handlar om analys och problemlösning, som kritiskt tänkande, förmåga att sätta mål och planera  Inslag som berör lärande; lära att lära. Reflektera över sitt sätt att lära… Källa: ”Betydelsen av icke-kognitiva förmågor” Skolverket 141111 Christina Coco och Anna Borg

8  Internationella styrdokument- Salamancadeklarationen - Skolorna bör hjälpa eleverna att bli självständiga; göra realistiska val  Skollagen(portalparagrafen) -Utbildningen syftar till att i samarbete med hemmen främja barn och elevers allsidiga och personliga utveckling till aktiva, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare”  Läroplan  Kursplan 141111 Christina Coco och Anna Borg

9 ” Osynliga” krav bakom det vardagliga skolarbetet  “startknapp”  välja  vänta  växla  anpassningsfömåga  impulskontroll  se sammanhang  uthållighet  upprätthålla koncentration  medkänsla  uttrycka egna åsikter  ångestreducering  motivation  överblick  fråga  Inlevelseförmåga  förhålla sig i tid  Social förmåga  arbetsminne  självreglering  perceptionskänslighet  planeringsförmåga  hålla fokus  Etc etc… 141111 Christina Coco och Anna Borg

10

11 Samarbetet Salems kommun - KIND Fokus: Kartläggningsarbete på olika nivåer: Individ, grupp och organisation utifrån förmågor kopplade till kunskapsuppdrag och socialt samspel 2009 Elevcoach 1 pedagog anställd på central elevhälsa 2010 Mobila enheten 2 pedagoger, 1 fritidspedagog 1 psykolog 2014 Salemskolan(Rektorsområde) Skolledning 16 pedagoger 5 fritidspedagoger Lokalelevhälsa 141111 Christina Coco och Anna Borg

12

13 2011- 2012

14

15 2013-2014

16

17 Skolan och individer i särskilda behov 141111 Christina Coco och Anna Borg  Många barn i särskilda behov får inte det stöd som de behöver i skolan och hos barn-ungdomspsykiatri  Avsaknad av tidiga och riktade interventioner kan leda till mobbing, ensamhet, hemmasittande, ”skolfobi” och kan utveckla sekundära psykiatriska symtom Källa: Skolinspektionens rapport (2012, 2014)  Barn/ungdomar med autismspektrumtillstånd (AST) utan adekvata insatser kan utveckla sekundära psykiatriska tillstånd (t.ex. depression, tvångssyndrom, ångest och social fobi) (Simonoff et al., 2008; White, Ollendick & Bray, 2011).  70% av skolorna inte levde upp till skollagens krav avseende särskilt stöd (Skolinspektionen, 2013)

18 S ociala färdigheter, skola och vuxenliv  Dagens skola (samhälle?) och ökat krav på sociala färdigheter  Ca 15% av elever i skolan visar på svårigheter avseende social kompetens (CASEL, 2003, Lewis; Lewis-Palmer, Newcomer, Stichter &Sugai 2004)  Individer med AST tenderar underprestera i skola eller på arbetsmarknaden i relation till dess IQ (Howlin & Goode, 2004)  Hög status i klass/skola associerat med lägre grad av dåligt mående (oro, osäkerhet inför nya saker, ledsnad) (Östberg, 2003)  Låg status i skolan ökad risk för låg utbildningsnivå, arbetslöshet och psykiska besvär (Almquist & Brännström, 2014)  Låga skolresultat associerat med dåligt mående i vuxenliv (drogberoende, magsår, olyckor) (Almquist, 2013)  Studier har visat på samband mellan social kompetens, relationer med jämnåriga och skolframgång (Welsh et. al 2001) 141111 Christina Coco och Anna Borg

19 Skolbaserade interventioner  Skolan- en plats där barn/ungdomar med AST förväntas använda sociala färdigheter, trots det finns ett ”research gap”, är understuderat  Stort behov av samarbete mellan forskare och skolor  Autism (2013; 17:3). Special issue on: School-based research of autism spectrum disorders  Lovande strategier finns för barn med AST men implementeringen till skolan brister ev. pga dålig anpassning av metoderna till skolmiljön (Kasari & Smith, 2013) 141111 Christina Coco och Anna Borg

20 Social färdighetsträning i skolans miljö  Behovet av interventioner generellt för individer med AST är stort och det finns begränsade evidensbaserade interventioner för barn med AST (Reichow & Volkmar 2010; SBU 2012)  Social färdighetsträning – fokus att stärka ”önskvärda sociala beteenden”  Metoder för social färdighetsträning kan vara: instruktioner, modellinlärning, repetera beteenden, feedback- och förstärkning  Få studier är gjorda på social färdighetsträning för barn/ungdomar med AST i skolan  Stort behov finns i skolan men även praktiska utmaningar 141111 Christina Coco och Anna Borg

21 Social färdighetsträning i skolan -Vad finns idag? 141111 Christina Coco och Anna Borg Positiv men begränsad effekt av interventioner och ev. metodbrister Rek.: genomföra insatserna i förändringsfaser i livet, ökad frekvens, i klassrummet, matcha intervention med svårighet, var trogen med din metod, använd engagerande övningar

22  Autism (2013; 17:3. Special issue on: School-based research of autism spectrum disorders 141111 Christina Coco och Anna Borg  Fokus på att få och behålla kompisar, hantera avståndstagande och konflikter med jämnåriga  Lärarledd intervention: 30 min/dag, 5 dgr/vecka i totalt 14 veckor  PEERS- förbättrade sitt sociala fungerande (SRS- lärare), ökad kunskap i sociala färdigheter och minskad ångest jmft med kontrollgrupp

23 KONTAKT, s.k. ”Frankfurtermodellen” 141111 Christina Coco och Anna Borg Kan vara användbart för att öka sociala och adaptiva färdigheter samt skattad minskning av autistiska symtom (IQ och språkförmågor influerade positivt)

24 KONTAKT  (Pilotstudie genomförd i Sverige 2011 med lovande resultat)  Pågående klinisk utprövning av en manualbaserad, strukturerad social färdighetsträning i grupp (randomiserad kontrollerad multicenterstudie)  Ett forskningsprojekt i samarbete mellan KIND och BUP (projektansvarig professor Sven Bölte och projektledare Nora Choque Olsson)  Barn/ungdomar med HF AST och komorbiditet (ADHD, depression och ångest)  KBT principer i integration med olika områden som: sociala färdigheter, social kognition, social medvetenhet och problemlösning samt samarbete med föräldrarna och lärare  4-8 deltagare och 2 gruppledare  Kort (12 sessioner) respektive lång (24 sessioner)  Barngrupp 1 h/vecka och ungdomsgrupp 1,5 h/vecka 141111 Christina Coco och Anna Borg

25 KONTAKT- Kvalitativ studie Examensarbete psyklogprogrammet: Jenny Asztalos ”En kvalitativ responderanalys av tonåringar och föräldrars upplevelse av social färdighetsträning i grupp för tonåringar med autismspektrumtillstånd” 10 intervjuade ”responders” och ”non-responders” (föräldrar-tonåringar) Tydligare förbättring sågs hos dem med högre grad av skattade svårigheter Deltagarna beskrev ökade sociala färdigheter (ta kontakt, ögonkontakt, beskriva känslor), ökad självförtroende, ökad självmedvetenhet och ökad kunskap om kort-långsiktiga konsekvenser 141111 Christina Coco och Anna Borg

26 SKOLKONTAKT Pågående utvecklingsprojekt:  Anpassa KONTAKT till att fungera i skolans miljö och skapa en manual för skolan  Bibehålla metodens grundidé  Applicera och utvärdera interventionen på gymnasieskola  Manualbaserad strukturerad intervention utifrån KBT-principer  Prel. 3ggr/vecka under 13 veckor  Grupp på 4-8 deltagare och 2-3 gruppledare  Både generella och individuella mål  Multimodal ansats (instruktion, modellinlärning, repetition, emotionsigenkänning, problemlösning och konsekvenstänkande m.m.)  Tydlig struktur och ramar samt upprepning  Feedback från gruppledare  Veckoteman 141111 Christina Coco och Anna Borg

27 SKOLKONTAKT Fasta inslag: inlednings- och avslutningsrunda, utskick till föräldrar och lärare, hemuppgifter, fika, dagordning Återkommande: gruppregler, gemensam aktivitet, stöttning av hemuppgifter, fika Valbara inslag: temadiskussioner inklusive ev. fördjupad temadiskussion och gruppövningar 141111 Christina Coco och Anna Borg Session 6:2 Inledningsrunda Hemuppgiftsstöd Temadiskussion: Hur tar man kontakt med en person man inte känner? – Ev. fördjupning: Hur tar man kontakt med någon sociala medier? Fika Avslutningsrunda Session 6:2 Inledningsrunda Hemuppgiftsstöd Temadiskussion: Hur tar man kontakt med en person man inte känner? – Ev. fördjupning: Hur tar man kontakt med någon sociala medier? Fika Avslutningsrunda

28 Hemuppgift från KONTAKT (ur arbetsboken) 141111 Christina Coco och Anna Borg

29 SKOLKONTAKT I SKOLKONTAKT syftar till att förbättra och deltagarna får träna på att: 141111 Christina Coco och Anna Borg Social interaktion och kommunikation Konflikthantering Problemlösning Ögonkontakt Förstå sin egen roll i sociala sammanhang Självförtroende Social kompetens Ansiktsmimik och kroppsspråk Lyssna på andra och berätta för andra om sig själv

30  Avslutande frågor TACK FÖR ER TID OCH ERT ENGAGEMANG!! 141111 Christina Coco och Anna Borg

31 www.ki.se/kind ki.se/kind 141111 Christina Coco och Anna Borg


Ladda ner ppt "Social färdighetsträning i skolan -en möjlighet? Christina Coco och Anna Borg KIND 141111 Christina Coco och Anna Borg."

Liknande presentationer


Google-annonser