Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elcertifikat – nu och i framtiden, och i Norge?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elcertifikat – nu och i framtiden, och i Norge?"— Presentationens avskrift:

1 Elcertifikat – nu och i framtiden, och i Norge?
Johan Karlsson Analysavdelningen Energimyndigheten Ediel- och avräkningskonferensen 4 oktober 2011

2 Elcertifikatsystemet
Elcertifikat infördes den 1 maj 2003, marknadsbaserat styrmedel Syfte att stödja förnybar elproduktion. Ger ett extra stöd utöver försäljning av el Bidrag lyfts ur statsbudgeten – säkerställer pengar till förnybar elproduktion Teknikneutralt, konkurrens mellan förnybara energislag, utvidgning av systemet Ökad ambitionsnivå Ständig utveckling av systemet

3

4 Elcertifikat – en rättighet för producent av el från förnybara energikällor och torv
MWh 1 MWh = 1000 kWh Total intäkt 2010 Försäljning av elcertifikat Medelpris 2010: 26 öre/kWh Försäljning av el Elspotpris 2010: 54 öre/kWh Elcertifikatsystemet bygger på handel med elcertifikat för förnybar el och ska stimulera utbyggnad av förnybar elproduktion. Principen för handel bygger på att elproducenten får ett elcertifikat för varje MWh el som produceras. Certifikaten säljs till kvotpliktiga. Elproducenten får en intäkt dels från försäljning av producerad el, dels från försäljning av elcertifikat.

5 Utfärdade elcertifikat

6 Elcertifikat – en skyldighet för kvotpliktiga att inneha certifikat
Elleverantörer Elanvändare som använder el som de själva producerat, importerat eller köpt på den nordiska elbörsen Elintensiv industri Den kvotpliktige är skyldig att köpa in certifikat i förhållande till sin eller sina elkunders elanvändning Den kvotpliktige ska deklarera senast 1 mars varje år Den 1 april annulleras elcertifikaten Elcertifikatsystemet bygger på handel med elcertifikat för förnybar el och ska stimulera utbyggnad av förnybar elproduktion. Principen för handel bygger på att elproducenten får ett elcertifikat för varje MWh el som produceras. Certifikaten säljs till kvotpliktiga. Elproducenten får en intäkt dels från försäljning av producerad el, dels från försäljning av elcertifikat.

7 Anläggningar godkända för tilldelning av elcertifikat
Utgången av år 2010 totalt 2711 anläggningar godkända för tilldelning Bio 163 st, installerad effekt MW Vind st (1 606 verk) installerad effekt MW Vatten st, installerad effekt 620 MW Sol 13 st, installerad effekt 0,55 MW Under år 2010 godkändes 292 st nya anläggningar (installerad effekt 739 MW)

8 Elintensiv industri Skyldigheter och rättigheter
År 2010 var 419 företag registrerade som elintensiva Omkring 40 TWh undantag Företag som registreras som elintensiv industri har rätt att göra ett avdrag från sin kvotpliktiga el, men blir tvungna att deklarera sin elanvändning själva. Undantagen kvotplikt uppgick år 2010 till 39,7 - 40,6 TWh

9 Elcertifikatberättigad elproduktion 2010
Årsproduktionen har ökat med 11,5 TWh sedan 2002 Nya anläggningar ca 5,8 TWh Ökad produktion i befintliga anläggningar ca 5,7 TWh 31,5 TWh år 2020 Av produktion i nya anläggningar står vindkraften för mer än hälften. Ökad produktion utgörs framförallt av kraftvärmeverk som konverterat till biobränslen från kol eller olja. Målet +25 TWh 18 TWh år 2010 + 11,5 TWh 6,5 TWh år 2002

10 Förslag om ny elcertifikatslag
En ny lag om elcertifikat prop. 2010/11:155 överlämnades 6 juli till riksdagen Riksdagsbeslut senare i höst Träder i kraft 1 januari 2012

11 Förslag om ny elcertifikatslag
Två nya beslutstyper Fastställande av kvotplikt Nedsättning av tilldelning av elcertifikat Ny anläggning vattenkraft (riven och ny) tilldelning endast för produktionsökning Kvotplikt tas bort för vissa mindre producenter Möjliggör för en gemensam elcertifikatsmarknad med andra länder ..och diverse förenklingar i språk och omstrukturering I den nya lagen som troligen kommer att klubbas igenom under hösten finns nu en möjlighet för energimyndigheten att låsa elcertifikat på CESAR-konton om vi inte är överens med den kvotpliktige om kvotpliktens storlek. Vad gäller storskaligt vatten fanns tidigare en möjlighet att riva hela anläggningen, sätta upp en ny på samma plats och få elcertifikat för 100 % av produktionen. Denna möjlighet kommer att tas bort och det kommer framöver bara att vara möjligt att få elcertifikat för produktionsökningen från samma fall, tex 5 %. En ny regel om undantag från kvotplikten för små egenproducenter kommer göra att användning under 60 MWh per år undantas från kvotplikt. Och! Framförallt finns en ny skrivning som möjliggör en gemensam elcertfikatsmarknad med andra länder! Det är alltså Norge det handlar om.

12 Gemensam elcertifikatsmarknad med Norge
Samarbetsmekanismer enligt EU:s förnybartdirektiv Statistiska överföringar mellan medlemsländer (art. 6) Gemensamma projekt mellan medlemsländer eller med tredjeland (art. 7 och 9) Gemensamt stödsystem (art. 11) SYFTE: en flexibilitet vid måluppfyllelsen, att möjliggöra att förnybara resurser utnyttjas där det är mest lönsamt.

13 Gemensam elcertifikatsmarknad med Norge
Även Norge kommer att ha en elcertifikatslag! Stödja utbyggnad av förnybar el, godkänna anläggningar, utfärda elcertifikat, kvotplikt, kvoter, annullera…osv Vad innebär en gemensam elcertifikatsmarknad? Gemensamt mål om 26,4 TWh mellan år 2012 till 2020. Utbyggnad av biokraft främst i Sverige (ca 5 TWh) Utbyggnad av vattenkraft främst i Norge (ca 7 TWh). Återstående utbyggnad 14 – 15 TWh utgörs troligen av landbaserad vindkraft där marknaden avgör var. Goda förutsättningar för vindkraft i båda länderna

14 Kvotkurvor styr efterfrågan på en gemensam elcertifikatmarknad

15 En gemensam elcertifikatsmarknad ger ökad efterfrågan och därmed ökad likviditet på marknaden
TWh Eftersom det är ett överskott av certifikat nu borde en ökad efterfrågan leda till bättre likviditet i marknaden.

16 Gemensam elcertifikatsmarknad med Norge
Vad händer nu? Vad återstår för att få en gemensam elcertifikatsmarknad från 2012? Ett juridiskt bindande avtal mellan länderna måste godkännas av riksdag och storting Sveriges riksdag måste besluta om ny elcertifikatslag Norge måsta anta förnybartdirektivet och direktivet ska införlivas i EES-avtalet. Vill ni veta mer? Energimyndigheten kommer att arrangera informationsträffar i Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö (nov/dec) Riksdagen väntas rösta om lagförslaget i månadsskiftet oktober-november. Stortinget har redan röstat igenom Norges elcertifikatlag. Sen tillkommer förnybartdirektivet som Norge måste implementera innan samarbetet kan påbörjas. Detta är ett villkor i avtalet mellan Norge och Sverige.

17 Sammanfattning Sveriges mål är att öka den förnybara elen med 25 TWh till 2020 Sverige har erhållit en ökning på 11,5 TWh förnybar el sedan 2002 En gemensam elcertifikatsmarknad med Norge kommer att ge ytterligare 13,2 TWh förnybar el till 2020 En gemensam elcertifikatsmarknad med Norge från 1 januari 2012 ger mer likviditet till marknaden som kan locka fler investerare På en gemensam elcertifikatsmarknad är det fortfarande landbaserade vindkraft som krävs för att nå det gemensamma målet Tillsammans kan målet nås till en lägre kostnad Nämn det som står på bilden. Men hur blir det med priset på elcertifikat då? Kommer det gå upp eller ned? Det uppriktiga svaret är att vi inte vet. Utbyggnaden då? Man kan säga att Norge har bättre förutsättningar för utbyggnad av vattenkraften än vad Sverige har. Däremot är det nog lättare att bygga ut biokraftvärme i Sverige, och för vindkraft är det mer eller mindre dött lopp mellan de båda länderna.

18 Välkommen till Energiutblick 2012 13-15 mars på Svenska Mässan i Göteborg
Energimyndighetens årliga konferens samlar energiområdets aktuella frågor. Privata och offentliga aktörer, forskare, universitet, intresseorganisationer m.fl. Framtidens teknik, världens klimatutmaningar, hållbara städer, energimarknader, affärsutveckling, det senaste från den politiska agendan… Föredragshållare, utställare, debattör, åhörare… Vilken roll tar du?

19 Elcertifikat – nu och i framtiden
Tack för uppmärksamheten! Johan Karlsson 016 – Ediel- och avräkningskonferensen 4 oktober 2011


Ladda ner ppt "Elcertifikat – nu och i framtiden, och i Norge?"

Liknande presentationer


Google-annonser