Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gagnefs kommun Budget för år 2009 och plan för åren 2010 - 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gagnefs kommun Budget för år 2009 och plan för åren 2010 - 2011."— Presentationens avskrift:

1 Gagnefs kommun Budget för år 2009 och plan för åren 2010 - 2011

2 Kf 2008-12-08 Gagnefs kommun - Budget 2009 Sid 2 Tidsplan för budgetarbetet zBudgetberedningen yMöte 2008-09-12 -> förslag till nämnder för behandling yBehandling i nämnder -> beslut åter till budgetberedning yMöte 2008-10-31 -> framtagande av aktuellt budgetförslag zMBL-förhandling 2008-11-17 zExtra ks 2008-12-08 yBeslut om 2009 års budget för kommunen -> kf yBeslut om ks egen budget för 2009 zKommunfullmäktige 2008-12-08 yBeslut om 2009 års budget

3 Kf 2008-12-08 Gagnefs kommun - Budget 2009 Sid 3 Innehåll och struktur på budgetdokumentet z1. Budgetarbete och dokumentation z2. Budgetförutsättningar z3. Prioriterade mål 2009 z4. Budgetförslag Gagnefs kommun z5. Kommunens budget fördelad på nämnder och verksamheter

4 Kf 2008-12-08 Gagnefs kommun - Budget 2009 Sid 4 yBudgetdokumentation och underlag xGenomarbetat budgetförslag och bra dokumenterat xDetaljbudgetar finns redan nu klara för såväl driftsbudget som investeringsbudget. (Underlag i budgetsystem) xPlan för 2010 och 2011 finns med i budgetförslaget xVerksamhetsmål och finansiella mål finns med i förslaget utifrån kravet på god ekonomisk hushållning yBudgetförslaget är baserad på nuvarande organisation xBudgeten kommer att omarbetas med hänsyn till Ny samhällsbyggnadsenhet Ny politisk organisation Gagnefs Teknik AB (V/A- och avfallsverksamhet) 1. Budgetarbete och dokumentation

5 Kf 2008-12-08 Gagnefs kommun - Budget 2009 Sid 5 2. Budgetförutsättningar z1. Kf´s ram för 2009 z2. Kommunens utgångsläge z3. Vilka pengar har vi att röra oss med 2009?

6 Kf 2008-12-08 Gagnefs kommun - Budget 2009 Sid 6 2.1. Kf´s ram för 2009 zKf beslutade i juni 2008 om en anslagsram för driftsbudgeten 2009 på 431.000 kkr. Baserades på yPrognoser för skatter, statsbidrag, utjämningsbidrag, räntor (”vad vi trodde vid detta tillfälle”). yEtt invånarantal på 10.111 personer yOförändrad skattesats 22,49 kr yAtt 3 mkr skulle avsättas till utvecklingsmedel yEtt överskottsmål på 3 mkr

7 Kf 2008-12-08 Gagnefs kommun - Budget 2009 Sid 7 2.2. Kommunens finansiella utgångsläge zResultatutveckling yPositivt resultat 2008 - 2007, dvs 8 år. ySammantaget ca +40 mkr i överskott under dessa år zEkonomisk ställning yEget kapital (”förmögenhet”) på ca 150 mkr ySoliditet på 37% yAnsvarsförbindelse för pensionsåtaganden på 244 mkr ger i praktiken en soliditet på -23% yBorgensåtaganden mot Gagnefsbostäder AB på 161 mkr.

8 Kf 2008-12-08 Gagnefs kommun - Budget 2009 Sid 8 2.3. Kommunens förutsättningar i övrigt zCa 830 tillsvidareanställda medarbetare xLönekostnader på drygt 250 mkr 2009. xInkl soc kostnader ca 365 mkr eller 2/3 av bruttokostnaderna xMedelålder på ca 49 år, 86% kvinnor och 14% män xNärmare 1/5 av personalstyrkan uppnår pensionsålder inom 5 år (drygt 150 medarbetare) zUtbetalningar av pensionsåtaganden xUppgår 2009 till ca 7,9 mkr för medarbetare som slutat xNår en utbetalningstopp på ca 22 - 25 mkr årligen 2020 - 2035 zFastighetsytor på ca 61.000 m2 xÅrskostnad ca 61 mkr eller 1.000 kr/m2

9 Kf 2008-12-08 Gagnefs kommun - Budget 2009 Sid 9 2.4. Budget och prognos 2008 zÖverskott 2000 - 2007 zBudgeterat överskott 2008 på +1 mkr. zDelårsbokslut per 2008-08-31 visar ett överskott på +2,5 mkr zOmfattande effektiviseringsarbete zmen… yprognosen för 2008 pekar på ett större underskott xÖkning av löneavtal 2008 som gav 19,3 mkr istället för beräknade 8 mkr. xÖkning av kostnader i form av försörjningsstöd, placeringar, familjehems-vård, mm xVikande skatteintäkter, oförändrade statsbidrag, räntor, pensioner.

10 Kf 2008-12-08 Gagnefs kommun - Budget 2009 Sid 10 2.5. Skatter, statsbidrag och utjämning yBudget 2009 baseras på: xAtt skattesatsen behålls oförändrad, 22,49 kr x10.111 invånare ySkatteprognoser är osäkra. Har reviderats ned med ca 6 mkr sedan kf´s ram fastställdes. xIntäkterna minskar inte, men ökningstakten är inte tillräcklig!

11 Kf 2008-12-08 Gagnefs kommun - Budget 2009 Sid 11 2.6 Intäkter (taxor och avgifter) zExterna intäkter yExterna intäkter i form av taxor och avgifter beräknas i 2009 års budget till 84,9 mkr. xKommunstyrelsen ca 46 mkr (främst V/A- och avfall) xRäddning ca 0,7 mkr xMiljö- o bygg ca 1,5 mkr (bygglov, tillsyn, etc) xSkolan ca 10,6 mkr (främst barnomsorg, musikskola) xSociala ca 26,6 mkr (främst omsorgsavgifter, hyror, LSS-ersättning) ySärskilt beslut om taxehöjningar Obs. Förslag ändring avgift till musikskola zInterna intäkter yI kommunens redovisning, dvs på nämndsnivå, ingår interna intäkter. xFrämst kommunstyrelsen som debiterar ca 57 mkr sammanlagt i internhyror, kost, vaktmästeri- och städkostnader.

12 Kf 2008-12-08 Gagnefs kommun - Budget 2009 Sid 12 2.7. Effektiviseringsarbete zEtt uttalat effektiviseringsarbete har pågått under flera år i kommunen - försöker arbeta med ständiga förbättringar zExtra insatser har initierats under 2008 genom tillsättande av ett effektiviseringsprojekt med deltagande av förtroendevalda och tjänstemän zMånga åtgärder har redan genomförts innan 2009 års budgetbeslut, dvs neddragningarna är redan gjorda i det budgetförslag som lämnats.

13 Kf 2008-12-08 Gagnefs kommun - Budget 2009 Sid 13 2.8 Omvärlden - Hur påverkar finanskrisen oss? zFinanskris? zHur påverkar det oss? yInga placeringar - inga kursförluster yRäntorna går ned. +3 mkr. ySänkta arbetsgivaravgifter, +2,5 mkr yÖkning av försörjningsstöd. Svårt att bedöma omfattning. ySkatteintäkter? (varsel, etc) yLöneutveckling? yLägre byggkostnader?

14 Kf 2008-12-08 Gagnefs kommun - Budget 2009 Sid 14 3. Prioriterade mål 2009 z1. Övergripande verksamhetsmål z2. Övergripande finansiella mål z3. Nämndernas mål

15 Kf 2008-12-08 Gagnefs kommun - Budget 2009 Sid 15 3.1. Övergripande verksamhetsmål zGagnef – Mötesplats mitt i Dalarna zInfrastruktur zBefolkning zBoende zDemokrati zMiljö zUtbildning och social miljö zArbetsmarknad och arbetsliv zKultur, fritid och turism zOmsorg zEffektiv kommunal organisation Till grund för kommunens budget ligger kommunfullmäktiges vision som innefattar de områden som återfinns i varumärket Gagnef. Varje nämnd och avdelnings arbete skall vara kopplade till varumärket.

16 Kf 2008-12-08 Gagnefs kommun - Budget 2009 Sid 16 3.2. Finansiella mål 1 (2) 1. Årligt överskott skall uppgå till 2% av kommunens bruttokostnader exklusive extraordinära poster yEn kommun får enligt lagen inte budgetera underskott 2. Nettokostnader i % av skatteintäkter och statliga bidrag skall understiga 98%. yDetta mål anger hur väl skatteintäkter och statliga bidrag används, oavsett hur kommunen är finansierad. 3. Soliditet exkl pensionsåtaganden skall ligga över genomsnittet för Dalarnas kommuner. ySoliditet anger kommunens betalningsförmåga på lång sikt och räknas på kom- munens balansräkning som förhållandet mellan eget kapital och total balans- omslutning. 4. Belåningsgrad för kommunkoncernen skall ligga under genomsnittet för Dalarnas kommuner. yBeräknas som total låneskuld för kommunen inklusive dotterbolag, utslaget per kommuninnevånare.

17 Kf 2008-12-08 Gagnefs kommun - Budget 2009 Sid 17 3.2. Finansiella mål 2 (2) zUppfylls dessa mål i 2009 års budgetförslag?

18 Kf 2008-12-08 Gagnefs kommun - Budget 2009 Sid 18 3.3. Nämndernas mål zEx - Barn- och utbildningsnämnden (sid 26 i budgetdok.) yFöljande områden är prioriterade 2009 – 2010.  Två F-9 skolor, innehåll, organisation och lokaler  Samverkan skola och bibliotek, innehåll och lokal  Utveckla samverkan mellan IFO och skola, innehåll och organisation  Satsa på språkutveckling i förskola och grundskola  Satsa på tal och matematik i förskola och grundskola  Utveckla arbetet med drama, musik, bild och skapande verksamhet i förskolan, grundskolan och dans- och musikskolan.  Fortsatt satsning på IT fortbildning enligt framtagen plan.  Fördjupat arbete med värdgrundsfrågorna, normer och värden  Utveckla målen i kursplanerna, kvalitetssäkra arbetet med betygssättning  Fördjupad samverkan mellan IV programmet och grundskolan  Utveckla arbetet med jämställdhet inom förskolan

19 Kf 2008-12-08 Gagnefs kommun - Budget 2009 Sid 19 4. Budgetförslag 2009 zBestår av yResultatbudget yInvesteringsbudget yBalansbudget yFinansplan yDriftsbudget (nämndernas budget)

20 Kf 2008-12-08 Gagnefs kommun - Budget 2009 Sid 20 4.1. Förslag till resultatbudget för år 2009

21 Kf 2008-12-08 Gagnefs kommun - Budget 2009 Sid 21 4.2. Verksamhetens intäkter och kostnader  Intäkter i form av taxor och avgifter: 84,9 mkr  Verksamhetskostnader (brutto):-523,7 mkr  Avskrivningar - 21,5 mkr  Nettokostnader -460,2 mkr  Nettokostnadsökningen för 2009 är mindre än 1% i jämförelse med 2008 års beräknade utfall.  Utfall 2007-428,1 mkr  Budget 2008-449,9 mkr  Prognos 2008 -456,1 mkr  Budget 2009 -460,2 mkr

22 Kf 2008-12-08 Gagnefs kommun - Budget 2009 Sid 22 4.3. Resultat och sparbeting  Resultat:  Budgeterat överskott beräknas till +146 kkr. Kommunfullmäktiges mål i ramförslaget var +3.000 kkr.  2.000 kkr avsätts som utvecklingsmedel. I övrigt görs inga avsättningar.  Sparbeting  Budgetförslaget innehåller ett generellt sparbeting på 2 mkr som hanteras inom kommunstyrelsens budget.  Dessutom finns flera sparbeting, t ex 1,5 mkr för samordnad administration, 0,5 mkr på komvux, och 0,6 mkr på räddningstjänsten. Flera av sparbetingen har redan behandlats i nämnder och dessutom är många åtgärder vidtagna redan 2008.  Sparbeting på 2,5 mkr för Bun respektive Soc har redan hanterats i nämnderna under hösten. Se sid 28 och 30 i budgetdokumentet!

23 Kf 2008-12-08 Gagnefs kommun - Budget 2009 Sid 23 4.4. Driftsbudget zEn total driftsbudget på 431.340 kkr fördelas på nämnderna, jämfört med Kommunfullmäktiges ram som var 431.000 kkr. yMinskning av statsintäkter och statsbidrag yLägre räntor och arbetsgivaravgifter yEffektiviseringsåtgärder, beslutade sedan tidigare ySparbeting

24 Kf 2008-12-08 Gagnefs kommun - Budget 2009 Sid 24 4.5. Förslag till driftsbudget per nämnd Kommentarer - sammanfattning: De stora nämnderna tillförs pengar Minskning inom ks och räddning Närmare beskrivning görs i kapitel 5 i budgetdok, sid 19 - 31 Obs. Nytt blad sid 28!

25 Kf 2008-12-08 Gagnefs kommun - Budget 2009 Sid 25 4.6. Investeringar allmänt zInvesteringar belastar kommunens resultat i form av avskrivningar och räntor zAvskrivningar: yInvesteringsbelopp slås ut på allt från 3 år till 50 år, beroende på typ av investering. Dessa belopp belastar resultatet i form av avskrivningar. yTotalt avskrivningar är budgeterade till 21,5 mkr för år 2009. zRäntor: yLåneskulden uppgår idag till ca 129 mkr i form av banklån och 41 mkr i form av värdet på leasingkontrakt, totalt 170 mkr. yTotala räntekostnader 2009 är budgeterade till 6,7 mkr.

26 Kf 2008-12-08 Gagnefs kommun - Budget 2009 Sid 26 4.7. Investeringar 2003 - 2008 2008 Årsbudget 28,3 Tilläggsanslag5,5 Ombudgetering7,6 Total inv.budget 41,4 zInvesteringsnivån under de senaste 6 åren framgår nedan. zStörre investeringar under dessa år har varit yLindberghallen, sporthallen, Älvudden, utbyggnad V/A-nät, energi- investeringar, närvärmeanläggningar, etc

27 Kf 2008-12-08 Gagnefs kommun - Budget 2009 Sid 27 4.8. Förslag till investeringsbudget 2009

28 Kf 2008-12-08 Gagnefs kommun - Budget 2009 Sid 28 4.9. Spec investeringsbudget 1 (3) zAvgiftsfinansierade investeringar, 5,9 mkr yV/A 5,4 mkr xSlutförande av Källbäcken, Sälje, 3 mkr (+3,5 som rullas från 2008) xUtbyggnad av biosteg i Bodarna, 0,5 mkr xPumpstationer, driftövervakning, förnyelse V/A-nät, 1,5 mkr xVattentorn Bäsna 0,4 mkr yAvfall 0,5 mkr xSopkärl, avfallsanläggningar, 0,5 mkr zOvanstående investeringar kommer att ske i det nybildade bolaget V/A-bolaget (med arbetsnamnet Gagnefs Teknik AB)

29 Kf 2008-12-08 Gagnefs kommun - Budget 2009 Sid 29 4.9. Spec investeringsbudget 2 (3) zSkattefinansierade investeringar, totalt 22,5 mkr, exempel yDiv ombyggnationer, energiåtgärder, mm, 3 mkr yIT-investeringar, 1,5 mkr xUppgrad. av nät och servrar, tunna klienter,säkerhetslösningar, metakatalog, mm yNytt personaladministrativt system (lönesystem), 1,5 mkr xInförs från 2009. Heroma från Logica. yUpprustning kök, 0,8 mkr xProduktionskök, uppgrad. av utrustning, satsning på trevligare miljö. yRäddningstjänsten, 1,3 mkr x2 nya räddningsfordon, flexibla lösningar med skärsläckare, mm ySkolan, 2 mkr xMöbler, inne- och utemiljö, mm yHemtjänsten, 1,8 mkr xCa 15 nya fordon

30 Kf 2008-12-08 Gagnefs kommun - Budget 2009 Sid 30 4.9. Spec investeringsbudget 3 (3) zInvesteringar som kommer att tas i särskilda beslut yDjurås förskola yUpprustning Björbobron yRenovering av Mockfjärdsskolan zMockfjärdsskolan y6 mkr finns avsatt i 2009 års budget för renovering av tak, mm samt flytt av förskolan från Benarvsgården till Mockfjärdsskolan yTotalt beräknas 25-30 mkr investeras under en 24 månaders period ySe närmare presentation av förslaget!

31 Kf 2008-12-08 Gagnefs kommun - Budget 2009 Sid 31

32 Kf 2008-12-08 Gagnefs kommun - Budget 2009 Sid 32

33 Kf 2008-12-08 Gagnefs kommun - Budget 2009 Sid 33

34 Kf 2008-12-08 Gagnefs kommun - Budget 2009 Sid 34 5. Sammanfattning zEtt acceptabelt budgetförslag utifrån rådande förhållanden zOförändrad skattesats och marginella taxehöjningar zLöpande insatser som genomförts under året, medför att inga drastiska åtgärder har behövt vidtas för att få en budget i balans. Däremot kan det naturligtvis slå mot enskilda individer. zDet är dock ansträngt och vi kan inte slå oss till ro. Vi har flera sparbeting att hantera och fortsatta åtgärder måste till. zVi måste generera ett överskott för att klara framtida investeringar, amorteringar och pensionsåtaganden. Målet måste vara att minst klara kf´s överskottsmål. zArbetet går framåt, men skulle behöva gå ännu fortare - ”Det finns en försvarare för varje fråga”

35 Kf 2008-12-08 Gagnefs kommun - Budget 2009 Sid 35 5.1 Budgeten kommer att arbetas om  Kommunfullmäktige har fattat beslut 2008-10-27 om en förändrad politisk organisation att gälla från och med 2009. Aktuellt budget- förslag är baserat på den gamla organisationen, men kommer senare att omarbetas efter det nya förslaget. Detta påverkar dock inte nettobudgeten.  Aktuellt budgetförslag inkluderar V/A- och avfallsverksamhet som idag redovisas som en förvaltning inom kommunen. Verksamheterna kommer att lyftas ur budgeten och istället läggas i det av kommunfullmäktige beslutade bolaget med arbetsnamnet Gagnefs Teknik AB. Detta kommer inte att påverka resultatet, då dessa verksamheter är avgiftsfinansierade och upptas till självkostnad i budgeten. Däremot ”krymper” kommunens omslutning.

36 Kf 2008-12-08 Gagnefs kommun - Budget 2009 Sid 36 5.2. Gagnefs Teknik AB - bolagsbildning yVad innebär bolagsbildningen? xEtt bolag med arbetsnamnet Gagnefs teknik AB bildas och startar från 2009-01-01. Bolaget får ett aktiekapital på 1.000.000 kr och blir ett helägt dotterbolag till Gagnefs kommun. xAnläggningstillgångar samt övriga tillgångar och skulder lyfts över till bokfört värde per 2008-12-31. Nettovärdet uppgår till närmare 60 mkr. Balanseras med en revers mot Gagnefs kommun som årligen debiteras med internränta. xAktierna i bolaget Dala Vatten och Avfall AB flyttas till det nya bolaget per 2008-12-31. Bokförda till 133.000 kr. xBolaget kommer att administreras av Dala Vatten och Avfall AB i Leksand som ansvarar för budget, löpande redovisning och ekonomisk rapportering, momsrapportering, etc. xKommunens au blir styrelse för det nya bolaget xGagnefs kommun fattar även fortsättningsvis beslut om taxor och avgifter, investeringar, mm.

37 Kf 2008-12-08 Gagnefs kommun - Budget 2009 Sid 37 5.3. Vilka konsekvenser får förslaget? yKonstruktionen med att bilda bolaget är en administrativ konsekvens av samverkan med Rättviks och Leksands kommuner. Inga andra syften finns. xBeslut om taxor samt investeringar kvarligger i kf xKs au är styrelse xI bolagsordning och ägardirektiv är inskrivet att kommunala intresset lyder över bolagsintresset. yDubbelarbete elimineras och en förenkling och ett förtydligande sker av verksamheten. xIdag sker hantering både i Leksand och Gagnef. Oklart ansvar. xDala Vatten och Avfall AB kan därigenom hantera 4 bolag på analogt sätt. Idag gäller en speciallösning för Gagnefs kommun. yBra att få avgiftsfinansierad verksamhet i ett bolag. Även fast samarbetet med Leksand / Rättvik inte skulle vara för evigt, så kan den här bolagskonstruktionen ändå vara kvar.

38 Kf 2008-12-08 Gagnefs kommun - Budget 2009 Sid 38 Gagnefs kommun zBildandet av Gagnefs teknik innebär att verksamheten försvinner ur Gagnefs kommuns budget och årsredovisning. Redovisas istället som ett dotterbolag. zSedan tidigare finns Gagnefsbostäder AB som ett helägt bolag. 5.4. Kommunkoncernen 2009 Gagnefsbostäder AB Dala Vatten och avfall AB Gagnefs teknik AB Övriga aktieinnehav 100% 33%0,1 - 19,9%


Ladda ner ppt "Gagnefs kommun Budget för år 2009 och plan för åren 2010 - 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser