Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Budget för år 2009 och plan för åren

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Budget för år 2009 och plan för åren"— Presentationens avskrift:

1 Budget för år 2009 och plan för åren 2010 - 2011
Gagnefs kommun Budget för år 2009 och plan för åren

2 Tidsplan för budgetarbetet
Budgetberedningen Möte > förslag till nämnder för behandling Behandling i nämnder -> beslut åter till budgetberedning Möte > framtagande av aktuellt budgetförslag MBL-förhandling Extra ks Beslut om 2009 års budget för kommunen -> kf Beslut om ks egen budget för 2009 Kommunfullmäktige Beslut om 2009 års budget

3 Innehåll och struktur på budgetdokumentet
1. Budgetarbete och dokumentation 2. Budgetförutsättningar 3. Prioriterade mål 2009 4. Budgetförslag Gagnefs kommun 5. Kommunens budget fördelad på nämnder och verksamheter

4 1. Budgetarbete och dokumentation
Budgetdokumentation och underlag Genomarbetat budgetförslag och bra dokumenterat Detaljbudgetar finns redan nu klara för såväl driftsbudget som investeringsbudget. (Underlag i budgetsystem) Plan för 2010 och 2011 finns med i budgetförslaget Verksamhetsmål och finansiella mål finns med i förslaget utifrån kravet på god ekonomisk hushållning Budgetförslaget är baserad på nuvarande organisation Budgeten kommer att omarbetas med hänsyn till Ny samhällsbyggnadsenhet Ny politisk organisation Gagnefs Teknik AB (V/A- och avfallsverksamhet)

5 2. Budgetförutsättningar
1. Kf´s ram för 2009 2. Kommunens utgångsläge 3. Vilka pengar har vi att röra oss med 2009?

6 2.1. Kf´s ram för 2009 Kf beslutade i juni 2008 om en anslagsram för driftsbudgeten 2009 på kkr. Baserades på Prognoser för skatter, statsbidrag, utjämningsbidrag, räntor (”vad vi trodde vid detta tillfälle”). Ett invånarantal på personer Oförändrad skattesats 22,49 kr Att 3 mkr skulle avsättas till utvecklingsmedel Ett överskottsmål på 3 mkr

7 2.2. Kommunens finansiella utgångsläge
Resultatutveckling Positivt resultat , dvs 8 år. Sammantaget ca +40 mkr i överskott under dessa år Ekonomisk ställning Eget kapital (”förmögenhet”) på ca 150 mkr Soliditet på 37% Ansvarsförbindelse för pensionsåtaganden på 244 mkr ger i praktiken en soliditet på -23% Borgensåtaganden mot Gagnefsbostäder AB på 161 mkr.

8 2.3. Kommunens förutsättningar i övrigt
Ca 830 tillsvidareanställda medarbetare Lönekostnader på drygt 250 mkr 2009. Inkl soc kostnader ca 365 mkr eller 2/3 av bruttokostnaderna Medelålder på ca 49 år, 86% kvinnor och 14% män Närmare 1/5 av personalstyrkan uppnår pensionsålder inom 5 år (drygt 150 medarbetare) Utbetalningar av pensionsåtaganden Uppgår 2009 till ca 7,9 mkr för medarbetare som slutat Når en utbetalningstopp på ca mkr årligen Fastighetsytor på ca m2 Årskostnad ca 61 mkr eller kr/m2

9 2.4. Budget och prognos 2008 Överskott 2000 - 2007
Budgeterat överskott 2008 på +1 mkr. Delårsbokslut per visar ett överskott på +2,5 mkr Omfattande effektiviseringsarbete men… prognosen för 2008 pekar på ett större underskott Ökning av löneavtal 2008 som gav 19,3 mkr istället för beräknade 8 mkr. Ökning av kostnader i form av försörjningsstöd, placeringar, familjehems-vård, mm Vikande skatteintäkter, oförändrade statsbidrag, räntor, pensioner.

10 2.5. Skatter, statsbidrag och utjämning
Budget 2009 baseras på: Att skattesatsen behålls oförändrad, 22,49 kr invånare Skatteprognoser är osäkra. Har reviderats ned med ca 6 mkr sedan kf´s ram fastställdes. Intäkterna minskar inte, men ökningstakten är inte tillräcklig!

11 2.6 Intäkter (taxor och avgifter)
Externa intäkter Externa intäkter i form av taxor och avgifter beräknas i 2009 års budget till 84,9 mkr. Kommunstyrelsen ca 46 mkr (främst V/A- och avfall) Räddning ca 0,7 mkr Miljö- o bygg ca 1,5 mkr (bygglov, tillsyn, etc) Skolan ca 10,6 mkr (främst barnomsorg, musikskola) Sociala ca 26,6 mkr (främst omsorgsavgifter, hyror, LSS-ersättning) Särskilt beslut om taxehöjningar Obs. Förslag ändring avgift till musikskola Interna intäkter I kommunens redovisning, dvs på nämndsnivå, ingår interna intäkter. Främst kommunstyrelsen som debiterar ca 57 mkr sammanlagt i internhyror, kost, vaktmästeri- och städkostnader.

12 2.7. Effektiviseringsarbete
Ett uttalat effektiviseringsarbete har pågått under flera år i kommunen - försöker arbeta med ständiga förbättringar Extra insatser har initierats under 2008 genom tillsättande av ett effektiviseringsprojekt med deltagande av förtroendevalda och tjänstemän Många åtgärder har redan genomförts innan 2009 års budgetbeslut, dvs neddragningarna är redan gjorda i det budgetförslag som lämnats.

13 2.8 Omvärlden - Hur påverkar finanskrisen oss?
Hur påverkar det oss? Inga placeringar - inga kursförluster Räntorna går ned. +3 mkr. Sänkta arbetsgivaravgifter, +2,5 mkr Ökning av försörjningsstöd. Svårt att bedöma omfattning. Skatteintäkter? (varsel, etc) Löneutveckling? Lägre byggkostnader?

14 3. Prioriterade mål 2009 1. Övergripande verksamhetsmål 2. Övergripande finansiella mål 3. Nämndernas mål

15 3.1. Övergripande verksamhetsmål
Till grund för kommunens budget ligger kommunfullmäktiges vision som innefattar de områden som återfinns i varumärket Gagnef. Varje nämnd och avdelnings arbete skall vara kopplade till varumärket. Gagnef – Mötesplats mitt i Dalarna Infrastruktur Befolkning Boende Demokrati Miljö Utbildning och social miljö Arbetsmarknad och arbetsliv Kultur, fritid och turism Omsorg Effektiv kommunal organisation

16 3.2. Finansiella mål 1 (2) 1. Årligt överskott skall uppgå till 2% av kommunens bruttokostnader exklusive extraordinära poster En kommun får enligt lagen inte budgetera underskott 2. Nettokostnader i % av skatteintäkter och statliga bidrag skall understiga 98%. Detta mål anger hur väl skatteintäkter och statliga bidrag används, oavsett hur kommunen är finansierad. 3. Soliditet exkl pensionsåtaganden skall ligga över genomsnittet för Dalarnas kommuner. Soliditet anger kommunens betalningsförmåga på lång sikt och räknas på kom-munens balansräkning som förhållandet mellan eget kapital och total balans-omslutning. 4. Belåningsgrad för kommunkoncernen skall ligga under genomsnittet för Dalarnas kommuner. Beräknas som total låneskuld för kommunen inklusive dotterbolag, utslaget per kommuninnevånare.

17 3.2. Finansiella mål 2 (2) Uppfylls dessa mål i 2009 års budgetförslag?

18 Ex - Barn- och utbildningsnämnden (sid 26 i budgetdok.)
3.3. Nämndernas mål Ex - Barn- och utbildningsnämnden (sid 26 i budgetdok.) Följande områden är prioriterade 2009 – 2010. Två F-9 skolor, innehåll, organisation och lokaler Samverkan skola och bibliotek, innehåll och lokal Utveckla samverkan mellan IFO och skola, innehåll och organisation Satsa på språkutveckling i förskola och grundskola Satsa på tal och matematik i förskola och grundskola Utveckla arbetet med drama, musik, bild och skapande verksamhet i förskolan , grundskolan och dans- och musikskolan. Fortsatt satsning på IT fortbildning enligt framtagen plan. Fördjupat arbete med värdgrundsfrågorna, normer och värden Utveckla målen i kursplanerna, kvalitetssäkra arbetet med betygssättning Fördjupad samverkan mellan IV programmet och grundskolan Utveckla arbetet med jämställdhet inom förskolan

19 4. Budgetförslag 2009 Består av Resultatbudget Investeringsbudget
Balansbudget Finansplan Driftsbudget (nämndernas budget)

20 4.1. Förslag till resultatbudget för år 2009

21 4.2. Verksamhetens intäkter och kostnader
Intäkter i form av taxor och avgifter: 84,9 mkr Verksamhetskostnader (brutto): -523,7 mkr Avskrivningar ,5 mkr Nettokostnader ,2 mkr Nettokostnadsökningen för 2009 är mindre än 1% i jämförelse med 2008 års beräknade utfall. Utfall ,1 mkr Budget ,9 mkr Prognos ,1 mkr Budget ,2 mkr

22 4.3. Resultat och sparbeting
Budgeterat överskott beräknas till +146 kkr. Kommunfullmäktiges mål i ramförslaget var kkr. 2.000 kkr avsätts som utvecklingsmedel. I övrigt görs inga avsättningar. Sparbeting Budgetförslaget innehåller ett generellt sparbeting på 2 mkr som hanteras inom kommunstyrelsens budget. Dessutom finns flera sparbeting, t ex 1,5 mkr för samordnad administration, 0,5 mkr på komvux, och 0,6 mkr på räddningstjänsten. Flera av sparbetingen har redan behandlats i nämnder och dessutom är många åtgärder vidtagna redan 2008. Sparbeting på 2,5 mkr för Bun respektive Soc har redan hanterats i nämnderna under hösten. Se sid 28 och 30 i budgetdokumentet!

23 4.4. Driftsbudget En total driftsbudget på kkr fördelas på nämnderna, jämfört med Kommunfullmäktiges ram som var kkr. Minskning av statsintäkter och statsbidrag Lägre räntor och arbetsgivaravgifter Effektiviseringsåtgärder, beslutade sedan tidigare Sparbeting

24 4.5. Förslag till driftsbudget per nämnd
Kommentarer - sammanfattning: De stora nämnderna tillförs pengar Minskning inom ks och räddning Närmare beskrivning görs i kapitel 5 i budgetdok, sid Obs. Nytt blad sid 28!

25 4.6. Investeringar allmänt
Investeringar belastar kommunens resultat i form av avskrivningar och räntor Avskrivningar: Investeringsbelopp slås ut på allt från 3 år till 50 år, beroende på typ av investering. Dessa belopp belastar resultatet i form av avskrivningar. Totalt avskrivningar är budgeterade till 21,5 mkr för år 2009. Räntor: Låneskulden uppgår idag till ca 129 mkr i form av banklån och 41 mkr i form av värdet på leasingkontrakt, totalt 170 mkr. Totala räntekostnader 2009 är budgeterade till 6,7 mkr.

26 Investeringsnivån under de senaste 6 åren framgår nedan.
4.7. Investeringar Investeringsnivån under de senaste 6 åren framgår nedan. Större investeringar under dessa år har varit Lindberghallen, sporthallen, Älvudden, utbyggnad V/A-nät, energi-investeringar, närvärmeanläggningar, etc 2008 Årsbudget ,3 Tilläggsanslag 5,5 Ombudgetering 7,6 Total inv.budget 41,4

27 4.8. Förslag till investeringsbudget 2009

28 4.9. Spec investeringsbudget 1 (3)
Avgiftsfinansierade investeringar, 5,9 mkr V/A 5,4 mkr Slutförande av Källbäcken, Sälje, 3 mkr (+3,5 som rullas från 2008) Utbyggnad av biosteg i Bodarna, 0,5 mkr Pumpstationer, driftövervakning, förnyelse V/A-nät, 1,5 mkr Vattentorn Bäsna 0,4 mkr Avfall 0,5 mkr Sopkärl, avfallsanläggningar, 0,5 mkr Ovanstående investeringar kommer att ske i det nybildade bolaget V/A-bolaget (med arbetsnamnet Gagnefs Teknik AB)

29 4.9. Spec investeringsbudget 2 (3)
Skattefinansierade investeringar, totalt 22,5 mkr, exempel Div ombyggnationer, energiåtgärder, mm, 3 mkr IT-investeringar, 1,5 mkr Uppgrad. av nät och servrar, tunna klienter,säkerhetslösningar, metakatalog, mm Nytt personaladministrativt system (lönesystem), 1,5 mkr Införs från Heroma från Logica. Upprustning kök, 0,8 mkr Produktionskök, uppgrad. av utrustning, satsning på trevligare miljö. Räddningstjänsten, 1,3 mkr 2 nya räddningsfordon, flexibla lösningar med skärsläckare, mm Skolan, 2 mkr Möbler, inne- och utemiljö, mm Hemtjänsten, 1,8 mkr Ca 15 nya fordon

30 4.9. Spec investeringsbudget 3 (3)
Investeringar som kommer att tas i särskilda beslut Djurås förskola Upprustning Björbobron Renovering av Mockfjärdsskolan Mockfjärdsskolan 6 mkr finns avsatt i 2009 års budget för renovering av tak, mm samt flytt av förskolan från Benarvsgården till Mockfjärdsskolan Totalt beräknas mkr investeras under en 24 månaders period Se närmare presentation av förslaget!

31

32

33

34 5. Sammanfattning Ett acceptabelt budgetförslag utifrån rådande förhållanden Oförändrad skattesats och marginella taxehöjningar Löpande insatser som genomförts under året, medför att inga drastiska åtgärder har behövt vidtas för att få en budget i balans. Däremot kan det naturligtvis slå mot enskilda individer. Det är dock ansträngt och vi kan inte slå oss till ro. Vi har flera sparbeting att hantera och fortsatta åtgärder måste till. Vi måste generera ett överskott för att klara framtida investeringar, amorteringar och pensionsåtaganden. Målet måste vara att minst klara kf´s överskottsmål. Arbetet går framåt, men skulle behöva gå ännu fortare - ”Det finns en försvarare för varje fråga”

35 5.1 Budgeten kommer att arbetas om
Kommunfullmäktige har fattat beslut om en förändrad politisk organisation att gälla från och med Aktuellt budget-förslag är baserat på den gamla organisationen, men kommer senare att omarbetas efter det nya förslaget. Detta påverkar dock inte nettobudgeten. Aktuellt budgetförslag inkluderar V/A- och avfallsverksamhet som idag redovisas som en förvaltning inom kommunen. Verksamheterna kommer att lyftas ur budgeten och istället läggas i det av kommunfullmäktige beslutade bolaget med arbetsnamnet Gagnefs Teknik AB. Detta kommer inte att påverka resultatet, då dessa verksamheter är avgiftsfinansierade och upptas till självkostnad i budgeten. Däremot ”krymper” kommunens omslutning.

36 5.2. Gagnefs Teknik AB - bolagsbildning
Vad innebär bolagsbildningen? Ett bolag med arbetsnamnet Gagnefs teknik AB bildas och startar från Bolaget får ett aktiekapital på kr och blir ett helägt dotterbolag till Gagnefs kommun. Anläggningstillgångar samt övriga tillgångar och skulder lyfts över till bokfört värde per Nettovärdet uppgår till närmare 60 mkr. Balanseras med en revers mot Gagnefs kommun som årligen debiteras med internränta. Aktierna i bolaget Dala Vatten och Avfall AB flyttas till det nya bolaget per Bokförda till kr. Bolaget kommer att administreras av Dala Vatten och Avfall AB i Leksand som ansvarar för budget, löpande redovisning och ekonomisk rapportering, momsrapportering, etc. Kommunens au blir styrelse för det nya bolaget Gagnefs kommun fattar även fortsättningsvis beslut om taxor och avgifter, investeringar, mm.

37 5.3. Vilka konsekvenser får förslaget?
Konstruktionen med att bilda bolaget är en administrativ konsekvens av samverkan med Rättviks och Leksands kommuner. Inga andra syften finns. Beslut om taxor samt investeringar kvarligger i kf Ks au är styrelse I bolagsordning och ägardirektiv är inskrivet att kommunala intresset lyder över bolagsintresset. Dubbelarbete elimineras och en förenkling och ett förtydligande sker av verksamheten. Idag sker hantering både i Leksand och Gagnef. Oklart ansvar. Dala Vatten och Avfall AB kan därigenom hantera 4 bolag på analogt sätt. Idag gäller en speciallösning för Gagnefs kommun. Bra att få avgiftsfinansierad verksamhet i ett bolag. Även fast samarbetet med Leksand / Rättvik inte skulle vara för evigt, så kan den här bolagskonstruktionen ändå vara kvar.

38 Dala Vatten och avfall AB
5.4. Kommunkoncernen 2009 Bildandet av Gagnefs teknik innebär att verksamheten försvinner ur Gagnefs kommuns budget och årsredovisning. Redovisas istället som ett dotterbolag. Sedan tidigare finns Gagnefsbostäder AB som ett helägt bolag. Gagnefs kommun Gagnefsbostäder AB Dala Vatten och avfall AB Gagnefs teknik AB Övriga aktieinnehav 100% 100% 0,1 - 19,9% 33%


Ladda ner ppt "Budget för år 2009 och plan för åren"

Liknande presentationer


Google-annonser