Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvecklingsplan för cancervården i Uppsala-Örebroregionen Lägesrapport vid gemensam Samverkansnämnd med Norra sjukvårdsregionen, Sundsvall 2013-05-23 Mats.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvecklingsplan för cancervården i Uppsala-Örebroregionen Lägesrapport vid gemensam Samverkansnämnd med Norra sjukvårdsregionen, Sundsvall 2013-05-23 Mats."— Presentationens avskrift:

1 Utvecklingsplan för cancervården i Uppsala-Örebroregionen Lägesrapport vid gemensam Samverkansnämnd med Norra sjukvårdsregionen, Sundsvall 2013-05-23 Mats Björeman Medicinsk rådgivare Örebro läns landsting

2 REGIONALA CANCERCENTRA I SVERIGE

3 Cancerplan RCC Uppsala Örebroregionen utgångspunkter för arbetet Noggrant förankringsarbete Utsedd ansvarig person vid RCC: Birgitta Clarin Omfattande intervjurunda, ca 70 intervjuer med politiker, tjänstemän, professionella företrädare och patientföreträdare hösten 2012. Var står vi idag? Styrkor och svagheter. Resultaten av dessa intervjuer sammanställda, preliminära slutsatser Regionalt möte 2013-04-11: Utvecklad cancervård – med patientens fokus. 120 deltagare – politiker, tjänstemän, professionella företrädare, patientföreträdare

4 Teman för diskussionen 2013-04-11 Nivåstrukturering i regionen Kompetensförsörjning och utbildningsplan Vad behöver landstingen från RCC för att klara nationella cancerstrategins mål?

5 Vad framkom i diskussionen? Nivåstrukturering Vilken struktur klarar att genomföra överenskommelser om nivåstrukturering i vår region? Vad vill patienten? Olika önskemål när man är frisk och när man blivit sjuk Patientens perspektiv måste bli tydligt i planen! Kvalitets- och kompetenskriterier måste styra nivåstruktureringen Är Öppna jämförelser möjliga att använda? Större tryck från SVN och RCC – nivåstrukturering kräver avtal och överenskommelser, ekonomin viktig!

6 Ur diskussionen forts Kompetensförsörjning: Gemensamma strukturerade regler för kontaktsjuksköterskors uppdrag och arbetssätt Gemensam syn på kontaktsjuksköterskors utbildning, den får inte bli för akademisk Ökad rörlighet mellan landstingen kring ST-utbildning Samverkan mellan lärosätena kring grundutbildningar Regional samordning kring kompetensförsörjning inom vissa specialiteter, exempelvis patologi och urologi

7 Vad behöver landstingen från RCC för att klara nationella cancerstrategin? Planen måste kunna tas emot ute i landstingen, den ska vara evidensbaserad, visa ödmjukhet inför vad som ska åstadkommas Planen bör staka ut målen men inte tala om hur man ska nå dit RCC måste visa större muskler, ange mål och stödja arbetet för att nå målen RCC ska sammanställa kvalitetsdata och skapa rapporter med analyser till landstingen som underlag för utvecklingsarbete RCC måste ha en hög legitimitet i regionen för att klara sitt uppdrag. Skapas via kompetens, öppen dialog, evidensbaserat arbetssätt

8 Fortsatt arbete med utvecklingsplanen Patientperspektivet centralt! Processer som spänner över många specialiteter Från prevention till palliativ vård Kompetensförsörjning och FoU Ständig dialog Cancerplanen för Uppsala Örebroregionen ska vara helt klar hösten 2014, ett första utkast klart under hösten 2013

9 Nivåstrukturering av cancervården i Uppsala Örebroregionen

10 Styrgrupp: 2 representanter från varje landsting samt 2 representanter från medicinska fakulteterna Uppsala och Örebro Vårdprogramgrupp bröstcancer Vårdprogramgrupp kolorektalcancer Vårdprogramgrupp lungcancer Vårdprogramgrupp malignt hudmelanom Vårdprogramgrupp palliation osv.. RCC råd Dalarna RCC råd Sörmland RCC råd Uppland RCC råd Värmland RCC råd Västmanland RCC råd Örebro LL RCC råd Gävleborg RCC Patientföreträdare i vpg-grupperna Patientråd

11 Vad är nivåstrukturering? : Strategisk uppdelning av verksamheter/åtgärder mellan enheter på grund av Behov av särskild utrustning Behov av särskild kompetens Kvalitetsförbättring med större volymer

12 Nivåstrukturering RCC Uppsala Örebro Vårdprogramgrupperna har fått i uppdrag att beskriva processen för sin patientgrupp i regionen inklusive att föreslå regional nivåstrukturering. Är detta en framkomlig väg? Specialitetsrådens roll? Regionala multidisciplinära konferenser ett möjligt medel för att i samverkan ge våra patienter bästa möjliga och jämlika vård? Från professionen efterlyses tydligare styrning från nationell och regional nivå RCC ska förse vårdprogramgrupper och specialitetsråd med uttag från kvalitetsregister, analyser av dessa och andra underlag (statistik över volymer mm) Samverkansnämndens roll: Hur kan rekommendationer styra? Avtal, ekonomi. Beslut i linje med framtagna förslag i vårdprogramgrupper Långsiktighet och förtroende/följsamhet till avtal förutsättning för att skapa kompetenta verksamheter inom vår region

13 Sammanfattning Vi har inte kommit lika långt som Norra sjukvårdsregionen Nivåstrukturering är en komplex konstart i en region med sju suveräna landsting och två universitetssjukhus och med en mångårig diskussion om regionens sammansättning Men det finns en stark vilja att komma vidare! RCC Uppsala Örebro har kommit för att stanna oavsett hur sjukvårdsregionen kommer att se ut i framtiden Fokus på jämlik vård för alla våra drygt 2 miljoner invånare Vi måste genomföra nivåstrukturering i samverkan inom vår region för att vara trovärdiga inför diskussioner om nationell nivåstrukturering inom cancervården

14 Nationell nivåstrukturering inom cancersjukvården Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson Mats Björeman

15 Nationell nivåstrukturering cancer Arbetsgrupp på initiativ av RCC i samverkan sedan våren 2012 Leds av Anders Thulin, Anna-Lena administrativt stöd En representant för varje sjukvårdsregion, kirurger, onkologer, hematologer Inriktning mot att ta fram en struktur för hur nationell nivåstrukturering inom cancerområdet ska gå till utan att processen blir en kopia av Rikssjukvårdsnämnden Koncentration av verksamhet till 6 eller färre enheter i landet

16 Begreppet nivåstrukturering En arbetsform - skall inte ses hierarkiskt Avser definierad vårdinsats Gäller inte hela vårdprocessen Berör alla delar av vården Ställer särskilda krav på informationsöverföring (till patient/anhörig och inom professionen ) Utformning som tillåter uppföljning

17 Processmodell nationell nivåstrukturering Initiativ Vårdprogramgrupp Kvalitetsregistergrupp Landsting RCC RCC Samverkan Nat. arbetsgrupp VP Regionernas politiska beslutsorgan 2. Remiss Information SKL Sjukvårdsdel. LD HSD 1. Beredning 4. Beslut vardera region 3.Rekommendation

18 Vårdvolymer Vårdkvalitet Undervisning/kompetensförsörjning Forskning/utveckling

19 Slutrapport Nationell nivåstrukturering - Arbetssätt Initiering Bedömning Beredning Ställningstagande

20 Arbetssätt för nivåstrukturering Initiering Professionen Kvalitetsregistergrupp Landsting RCC (”scanningfunktion” vid RCC i samverkan?) Bedömning av initiativ görs av RCC i samverkan Huvudmän informeras Uppdrag definieras /avgränsas Utredningsuppdrag ges till vårdprogramgrupper

21 Arbetssätt för nivåstrukturering Beredning (vårdprogramgrupp eller motsvarande) Diagnos incidens/prevalens Patientgrupp – karaktär (avgränsning) Vårdprocessen Aktuell vårdinsats (avgränsning) Nuläge - volym Nuläge - utförande (ex hur många sjh) Nuläge – kvalitet (enligt register) målvärde – vårdkvalitet krav strukturfysisk resurs, kunskapsresurs krav processerintern extern - samverkan

22 Arbetssätt för nivåstrukturering Ställningstagande ”lägesinfo” till huvudmän, SKL (Sjukvårdsdelegation) bedömning av utlåtande från vårdprogramgrupper kompletterande beredning remiss till huvudmän rekommendation till huvudmän

23 Processmodell nationell nivåstrukturering 2013-05-13 | utkastÄnnu bättre cancervård Initiativ Vårdprogramgrupp Kvalitetsregistergrupp Landsting RCC RCC Samverkan Nat. arbetsgrupp VP Regionernas politiska beslutsorgan 1. Remiss2. Beslut Information SKL Sjukvårdsdel. LD HSD

24 Nationell nivåstrukturering – tre modelldiagnoser diskuterade Peniscancer Sarkom i bukhålan Matstrupscancer

25 Peniscancer Incidens130 varav 80-90 pat med invasiv ca BehandlingKirurgi och adj stråterapi+ kemoterapi Kirurgi vid 26 enheter under 2010 endast 2 enheter handlägger > 4 pat ProblemAlltför stympande kirurgi Otillräcklig lgl kirurgi För stor variation av adjuvant behandling Vårdprogramgrupp- vårdprogram NivåstruktureringRegional kirurgisk behandling Nationell koncentration för 10 – 15 pat vid 2 enheter 2013-05-13 | utkastÄnnu bättre cancervård

26 Buksarkom Incidens60 – 70 Svårt med registreringen (klassifikation/anatomisk avgränsning) KvalitetsregisterNationellt register saknas; skandinaviskt register med dålig compliance BehandlingKirurgi, kemoterapi och strålterapi KirurgiVid minst 6 centrum Buk-sarkom och ”gyn”- sarkom op i viss utsträckning inom länssjukvården ProblemOtillräckligt radikal kirurgi Expertgrupp Representant från alla regionerna ExpertgruppsutlåtandeBehandling av sarkom i buken och retroperitoneum skall samordnas av sex regionala sarkomcentrum Retroperitoneala sarkom opereras vid tre sarkomcentrum Övriga sarkom i buk och lilla bäckenet opereras vid sex sarkomcentrum 2013-05-13 | utkastÄnnu bättre cancervård

27 Matstrupscancer Incidens430 varav ca 160 op ”för bot” Nationellt kvalitetsregister finns BehandlingKirurgi, kemoterapi o strålterapi Antal op enheter 201018 ProblemDålig 5-årsöverlevnad Hög periop morbiditet –ca 25% Mortalitet 3-9% Styrgrupp nat kvalitetsregister – vårdprogramgrupp UtlåtandeBotande kirurgi vid matstrupscancer koncentreras till 6 regionala enheter Mest högspecialiserad kirurgi koncentreras till tre enheter Utveckling av miniinvasiv kirurgi koncentreras till tre enheter Ansvar för onkologisk behandling ligger vid sex/sju regionala enheter 2013-05-13 | utkastÄnnu bättre cancervård


Ladda ner ppt "Utvecklingsplan för cancervården i Uppsala-Örebroregionen Lägesrapport vid gemensam Samverkansnämnd med Norra sjukvårdsregionen, Sundsvall 2013-05-23 Mats."

Liknande presentationer


Google-annonser