Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UTVÄRDERING NYA HASTIGHETS- GRÄNSER Effekter mot transportpolitiska mål och delmål Förslag åtgärder för att förbättra resultaten GNS 12-06-15.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UTVÄRDERING NYA HASTIGHETS- GRÄNSER Effekter mot transportpolitiska mål och delmål Förslag åtgärder för att förbättra resultaten GNS 12-06-15."— Presentationens avskrift:

1 UTVÄRDERING NYA HASTIGHETS- GRÄNSER Effekter mot transportpolitiska mål och delmål Förslag åtgärder för att förbättra resultaten GNS 12-06-15

2 22015-01-10 RESAN HIT ……….. 1955 Tätort 50 1971 70, 90, 110 utom tättbebyggelse ?? 30 1997 startade översyn 90/110 men strandade … 1998 motorväg =110 o tätortsmärke=50 som också ”strandade” 2001 uppdrag 120 mv efter flera års ”Expressen-kritik” 2003/04 försök med ”vinterhastighet” 2004 trafiksäkerhetsproposition o strategiuppdrag till Vägverket 2005 VV-förslag hastighetsstrategi 2006 försök 40/60 tätort efter att regeringen sagt nej 2007 maj Riksdagsbeslut 2008 varierande hastighet 2008 maj TrF med möjlighet till 40, 60, 80, 100 o mv 120 mandat föreskrifter där TRV bestämmer vilka värden kommuner får använda krav bättre skyltning o mv=110 t=50 bort 2009 mandaten till Transportstyrelsen

3 32015-01-10 hastighetsgränserna ska successivt prövas mot det transportpolitiska målet så att vägtransport- systemet hela tiden används effektivt vägtransportplaneringen och besluten om hastig- hetsgränserna ska tydligare integreras hastighetsgränserna ska anpassas efter trafik-, väglags-, väder- och siktförhållanden, på sikt med kostnadseffektiva variabla hastighetsgränser dialogen med trafikanter ska stärkas för att för- bättra förståelse och respekt för hastighetsgränserna + långsiktigt 30-40-60-80-100-110-120 för större tydlighet och enkelhet Trafikverkets hastighetsstrategi

4 42015-01-10 Regeringens genomförandebeslut ……

5 52015-01-10 Regeringens utvärderingsbeslut ”överväga om ett eller fler värden behöver tas bort” ”återrapportera till riksdagen” och lämna förslag till genomförande i samråd med Transportstyrelsen senast maj 2012

6 62015-01-10 Många röster Samverkan mellan Transportstyrelsen, SKL och Trafikverket Expertgrupp;Bengt Holmberg, Prof LTH Trafikplanering Tora Friberg, Prof LiU Kulturgeografi Lars Palm, Prof HH Kommunikation Gunnar Isacsson, Forskare HD/VTI Ekonomi Referensgrupp; RPS, Länsstyrelsen Norrbotten, SNF, SNV, NTF, MHF, Sveriges Åkeriföretag, REV, Bussbranschens Riksförbund, Svensk Kollektivtrafik, M, Bil Sweden, Bilprovningen, Trafikutbildarna, Arbetsmiljöverket, kommuner Länsstyrelser

7 72015-01-10 Utvärderingen omfattar Processtudier: hur har politiker, chefer, tjänstemän uppfattat genomförandet? Intervjuer. Trafikanter/allmänhet: vägkantsintervjuer, ”grupper”, Trafiksäkerhetsenkäten, web-panel. ”Kvantitativa effekter”: hastighets- och tidluckemätningar, olycksanalyser, tillgänglighet arbete och service, koldioxid och buller. ”Kvalitativa effekter”: plottrighet, oskyddade, jämställdhet …. Kommunikation Det finns en tidigare delrapport till regeringen och en rad underlagsrapporter m.m. : http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och- utreda/Samhallsplanering/Tatort/Nya- hastighetsgranser/Utvardering-av-nya-hastighetsgranser/ http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och- utreda/Samhallsplanering/Tatort/Nya- hastighetsgranser/Utvardering-av-nya-hastighetsgranser/

8 82015-01-10 Genomförande - hittills STATLIGA VÄGAR Alla sträckor utom tättbebyggt område över 70 km/tim beslutade av VV/TRV. Långväga godsnätet – möjliga höjningar gjorda till 80 Delvis genomfarter på Europa - och riksvägar (26 av 353) Korta sänkningar på sträckorna; översyn bara delvis genomförd (2 regioner klara). ca 1800 mil sänkt (ca 12 % av totala trafikarbetet TA) …. huvudsakligen 90 till 80, 250 mil höjt (ca 9 % av TA) över 1000 beslut, ca 30 överklaganden – avser regional utveckling, ingen ändrad OCH KOMMUNALT mycket begränsat ca 15 kommuner har tagit bort mer än 50 % av sina 50,70 mest sänkning till 40 och ”nya” 30 ca 2/3 av kommunerna har upprättade hastighetsplaner

9 92015-01-10 Resultat – effekter tillgänglighet 3-4 km/tim vid trafikflöden över 500-1000 f/d - mer vid höjning - liten effekt under 500-1000 f/d Ca 3 miljoner fler fordonstimmar (av ca 750 miljoner på statliga vägar) Sämre tillgänglighet för ”glesbygd” – kraftig regional kritik påverkan regional utveckling – oklara reala effekter Kommunala gator 2-4 km/tim

10 102015-01-10 Resultat – effekter trafiksäkerhet o miljö Drygt 10 färre dödade enligt potensmodell - nästan 30 utifrån olycksstatistik Knappt 30 000 ton mindre koldioxid (av ca 13 miljoner ton på statliga vägar), Mindre buller. Kostnad hittills ca 130 Mkr, nytta ca 115 Mkr; NNK 10 ! Färre sträckor med olika hastighetsgränser men fler värden – trafikanterna upplever systemet ”plottrigare” Resultat – effekter trafikanter

11 112015-01-10 Effektivitet Kostnad hittills ca 130 Mkr, nytta ca 115 Mkr Nettonuvärdekvot NNK 10 ! Genomsnittligt investeringsobjekt under 0,5

12 122015-01-10 Åtgärdsförslagen plottrighet/överskådlighet TRV har redan beslutat att inte använda 50, 70 o 90 i statlig nyinvestering. 50, 70 och 90 föreslås tas bort - minska plottrighet - behövs inte av krockvåldsskäl - ger betydande säkerhets- och effektivitetsvinster och mindre miljövinster (pga. investeringar) 110 föreslås behållas - många 110-projekt medfinansierade med låg standard i planen. - mycket svårt sänka mht acceptans - mycket svårt höja mht miljö..överväga att ta bort något eller några av de mellanliggande stegen ….. på sikt jämna 20-steg …

13 132015-01-10 Tid för genomförande ? – ta bort 50, 70 och 90 – Funktionella förbindelser med krav på god tillgänglighet en nyckelfråga Kort övergångstid: + större tydlighet + säkerhetsvinster + miljövinster - restider - regional utveckling - acceptans trafikanter - ….. Läns- o regionföreträdare Lång övergångstid: + möjlighet till investeringar först + restider + regional utveckling + acceptans trafikanter + acceptans regionföreträdare - miljöförluster - trafiksäkerhet

14 142015-01-10 Förslag tid för genomförande – ta bort 50, 70 och 90 – 50 tas bort med 5 års genomförandetid 70 och 90 tas bort med 12 års genomförandetid för att medge tillgänglighetsinvesteringar på funktio- nella förbindelser

15 152015-01-10 Förslag genomförande – ta bort 50, 70 och 90 – Viktiga funktionella förbindelser beslutas i nästa planeringsomgång av TRV nationellt o planupprättare regionalt i samråd med kommuner mfl Planen anger möjlig finansiering av åtgärder på funktionella förbindelser inom 12 år Hastighetsgränser på ej finansierade funktionella förbindelser och övriga vägar ses över inom 5 år 3 investeringsplaner (12 år) för anpassning av funktionella förbindelser till standard för högre tillgänglighet Utredningens förslag: 5 miljarder NAT, 10 REG o 0,5 K (exkl. förstärkning och för mötesfritt även miljöåtgärder och gång- och cykelvägar) Ny hastighetsgränsöversyn i slutet av 12 årsperioden med justeringar mht plangenomförande

16 162015-01-10 Trafiksäkerhetskrav ny/ombyggnad (Regler VGU) >=100:Över 4000 f/d: - mötesfritt, bra sidoområden …. 2-4000 f/d och långa transportavstånd: - riktningsskiljande (”målad 2+1”), bra sidoområden Under 1500-2000 f/d och långa transportavstånd - normalt mitträffling och bra sidoområden 80:Normalt mitträffling Gående och cyklister: separeras om ej mycket få

17 172015-01-10 Konsekvenser – ta bort 90 Kostnader; Mötesfritt vid höga trafikflöden (>4000 f/d) och sänka övrigt vägar; 4 miljarder nationella och 6 miljarder regionala vägar (exkl. förstärkning, miljö och gång- o cykelvägar) Nyttor och effekter; ca 200 mil mötesfritt 100 för 10 miljarder NNK>1 ca 800 mil sänkt 80 NNK mycket hög ca 25 räddade liv/år ca 4,5 miljoner färre fordonstimmar/år (av 750) ca 50 000 ton (av ca 13 miljoner på statliga vägar) mer koldioxid/år (pga investeringar) ca 1,5 miljarder lägre trafikantkostnader/år

18 182015-01-10

19 192015-01-10 Konsekvenser – ta bort 70 på 2-fältsvägar statligt Kostnader; Nationella vägar till 80; 0,5 miljarder Riksvägar och primära länsvägar till 80; 4 miljarder Nyttor och effekter; ca 360 mil höjs 80 ca 5400 mil statligt sänks 60 totalt 2 räddade liv/år ca 2,5 miljoner färre fordonstimmar/år (av 750 på statliga vägar) ca 15 000 ton (av 13 miljoner på statliga) mer koldioxid/år (pga investeringar) ca 0,75 miljarder lägre trafikantkostnader/år

20 202015-01-10 Konsekvenser – ta bort 70 tätort och enskilda vägar Kostnader; Huvudsakligen sänkningar + vissa investeringar Ca 300 mil kommunala gator Ca 42 000 mil enskilda vägar Nyttor och effekter; Kommunalt: ca 2 räddade liv/år på kommunala gator ca 2 miljoner fler fordonstimmar/år (av ca 500 på kommunala gator) ca 10 000 ton (av ca 6 -7 miljoner på kommunala gator) mindre koldioxid/år 0,1 miljarder lägre trafikantkostnader/år Enskilt: bättre anpassning faktiska hastigheter

21 212015-01-10 Konsekvenser – ta bort 50 Ca 750 mil statliga, 3000 mil kommunala och 1400 mil enskilt – huvudsakligen sänkningar Kostnader; statligt VMS och trafiksignaler 100 – 200 miljoner kronor statligt fast utmärkning 10 – 20 miljoner kronor kommunalt ca 300 miljoner kronor enskilt kostnader utmärkning o beslut Effekter och nyttor ; drygt 5 räddade liv/år (S 2 K 3 E 0,5) ca 11 miljoner fler fordonstimmar/år (S 0,4 K 10 E 0,3) ca 70 000 ton mindre koldioxid/år (S +1,5 K -72 E +1,5) ca 0,5 miljard högre trafikantkostnad/år(S-0,25K+0,75E.) bättre trafikmiljö, större trygghet restidsförlust ca 3 sek/km resa och ofta korta resor

22 222015-01-10


Ladda ner ppt "UTVÄRDERING NYA HASTIGHETS- GRÄNSER Effekter mot transportpolitiska mål och delmål Förslag åtgärder för att förbättra resultaten GNS 12-06-15."

Liknande presentationer


Google-annonser