Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillsynsplan Gällivare kommun

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillsynsplan Gällivare kommun"— Presentationens avskrift:

1 Tillsynsplan Gällivare kommun
Plan- och byggärenden

2 Tillsyn ur historiskt perspektiv
1. Anmälan inkommer till byggkontoret 2. Ute på ärende och upptäcker olovliga byggnationer 3. Uppdateringar på primärkartan eller ortofoto

3 Tillsyn PBL PBL 11 kap. 3 § Tillsynen ska utövas av regeringen, länsstyrelsen och den eller de statliga myndigheter i övrigt som regeringen bestämmer och av byggnadsnämnden (tillsynsmyndigheterna). PBF 8 kap. 8 § En tillsynsmyndighet ska regelbundet följa upp och utvärdera tillsynsarbetet.

4 Tillsyn enligt PBL Byggtill- syn Tillgäng- lighet Hissar Strand- Skydd

5 Tillsynsplan

6

7 Tillgänglighet Publika lokaler och allmänna platser ska göras mer tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Det är ett krav som ställs i bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder.

8

9 Tillsyn över motordrivna anordningar i byggnadsverk
6 § Om det behövs för att säkerställa att en motordriven anordning som är installerad i ett byggnadsverk uppfyller de krav som gäller för anordningen enligt 8 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900) och anslutande föreskrifter, ska byggnadsnämnden förelägga den som äger eller annars ansvarar för anordningen att se till att anordningen kontrolleras. Myndigheten ska i beslutet om föreläggande ange vad som ska undersökas.

10

11 Strandskyddsområde 13 § Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag.    Strandskyddet syftar till att långsiktigt 1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och 2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Lag (2009:532).

12

13 Arbetsplatsbesök

14 Har vi gjort rätt? Behövs en plan för tillsyn?


Ladda ner ppt "Tillsynsplan Gällivare kommun"

Liknande presentationer


Google-annonser