Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020 Utvecklare och företagare på landsbygden Diapaket 2/3.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020 Utvecklare och företagare på landsbygden Diapaket 2/3."— Presentationens avskrift:

1 Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020 Utvecklare och företagare på landsbygden Diapaket 2/3

2 Innehåll Regional och lokal utveckling Förnyelser Utbildning och informationsförmedling Tjänster och utveckling av byar Avtal om miljöersättning Icke-produktiva investeringar Leader Företagsstöd för landsbygden Samarbete och innovationspartnerskap

3 Regionala strategier och planer för utveckling av landsbygden NTM-centralerna ansvarar för beredningen Omfattande regional beredning 2012 och 2013 Landsbygdens potential och starka sidor betonas, men även utvecklingsmetoder söks. Samarbete som utvecklas Centrala samarbetsområden: -Smart specialisering på området, kunskap -Utveckling av bioekonomin över sektorgränserna -Företagsutveckling och företagsmiljö -Tillgänglighet, tjänster, delaktighet och välfärd Sida 3

4 Laga inte det som inte är trasigt! Programmet genomförs med kunden i fokus − alla NTM-centraler har kundservice Under perioden har NTM-centralerna sammanlagt c. 600 miljoner euro offentlig (EU + staten) finansiering för genomförande av det regionala programmet till sitt förfogande. Ramen är endast riktgivande när det gäller åtgärderna eller stödformerna. Under perioden fördelas medlen till NTM-centralerna årligen enligt budgeten och genomförandet av programmet granskas två gånger under programperioden. Lokala, regionala, mellanregionala och internationella projekt. En del av hanteringen av åtgärderna lär koncentreras till en NTM- central. (Riksomfattande och speciella miljöprojekt) Den tekniska supporten fortsätter på den reella nivå som den var under perioden 2007–2013. Under perioden har Leader-grupperna 300 miljoner euro offentlig (EU + staten + kommunen) finansiering för genomförande av sin lokala strategi till sitt förfogande.

5 Förnyelser Elektronisk ärendehantering och uppföljning av ansökningsprocessen möjlig Förenklade kostnadsförfaranden möjliga Engångsersättningen för projekt är högst 100 000 euro och de allmänna kostnaderna ersätts på procentbasis. (stödet för grundande av företag som beror på prövning högst 35 000 euro som engångsersättning.) Åtgärderna omfattar större helheter och är flexibla Periodiserat beslutsfattande vid alla åtgärder Dock inte i Leader-grupperna Användning av valkriterier för att säkerställa ett öppet och jämlikt beslutsfattande. De bästa projekten ska lyftas fram! Regionala och lokala tyngdpunkter Leader-grupperna har sina egna valkriterier Innovationsprojekt, internationella projekt och övriga samarbetsprojekt samt forskningssamarbete som en mer intensiv och omfattande del av programmet Komplettering med övriga fonder på områdena och på riksnivå för utveckling av landsbygden är tillåtet och önskvärt. En enhet som betjänar landsbygdsnätverket som en del av Landsbygdsverket

6 Regionala utvecklingsåtgärder

7 Bekant åtgärd, men mer begränsad än tidigare under perioden 2014 − 2020 Yrkesutbildning, jord- och skogsbruksbranschen samt små och mellanstora företag som målgrupp. Av utbildaren förutsätts stark expertis. Kan innehålla skräddarsydda delar begränsade till företag, gårds- och företagsbesök Flerformsutbildning I informationsförmedlingsprojekten är demonstrationer möjliga, s.k. demonstrationsprojekt kan också innehålla investeringar En Leader-åtgärd kan innebära ett mer omfattande innehåll, bl.a. utbildningar och informationsförmedlingsåtgärder för invånare i landsbygden Ramen är 80 miljoner euro under perioden + Leader-finansiering Utbildning och informationsförmedling

8 En omfattande åtgärd som innehåller bekanta element Utveckling och förnyelse av tjänstemodeller för landsbygden, försök Projekt för utveckling av byar, mångsidiga möjligheter Småskalig infrastruktur – småskaliga investeringar bl.a. för att förbättra dataförbindelserna, men inte längre stamnäten för bredband Planering, genomförande, investeringar Maximinivån för offentligt stöd 90/100 procent, för investeringar 75 procent. Ramen är 80 miljoner euro under perioden + Leader- finansiering Utveckling av tjänster och byar

9 Miljöavtal som en del av miljöersättningarna Skötsel av våtmarker, skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet Mål Förbättra vattendragens tillstånd genom att vårda våtmarkerna Upprätthålla och främja attraktiviteten och landskapet i jordbruksmiljön Målgrupp Våtmarksavtal: registrerad förening eller dikningssammanslutning eller jordbrukare Mångfaldsavtal: registrerad förening eller jordbrukare Ändringar under programperioden 2014–2020 Ingen koppling till Leader-arbetet, stödmottagargruppen har utvidgats Sida 9

10 Icke-produktiva investeringar Mål Förbättra vattendragens tillstånd genom att vårda våtmarkerna Mer livsrum för minskande arter genom att iståndsätta vårdbiotoper och naturbeten Målgrupp Jordbrukare, registrerade föreningar, dikningssammanslutningar Ändringar under programperioden 2014–2020 Målgruppen och gruppen lämpliga objekt har utvidgats, avsikten är att ta i bruk förenklade kostnadsförfaranden I åtgärden ”Investeringar i fysiska tillgångar” har lagts till en underåtgärd 4.4. Sida 10

11 Programmet för utveckling av landsbygden Leaders möjligheter

12 Leader Mål stärka och utveckla lokala samfund, företag och områdets livskraft  förbättra livskvaliteten  skapa nya arbetstillfällen och företag  göra näringsverksamheten mångsidigare  särskilt organisera tjänster Aktivt skapa nätverk och påverka i dessa Utveckla utifrån lokala behov på ett nytt sätt -Delta och lära sig! -Fästa särskild uppmärksamhet på ungdomarna!

13 Leader Underåtgärder Stödåtgärder som genomför den lokala utvecklingsstrategin Beredning av samarbetsprojekt Samarbetsprojekt mellan områden Internationella samarbetsprojekt Verksamhets- och aktiveringskostnader för den lokala utvecklingsstrategin Offentlig finansiering 300 miljoner euro (EU, staten, kommunerna) Kommunerna deltar mycket aktivt

14 Leader Maximibeloppet för offentligt stöd 180 000 euro (exkl. verksamhetspenning) Nytt: förenklade kostnadsförfaranden Nytt: indelning av verksamhetspenning i verksamhetskostnader och aktiveringskostnader Nytt: temaprojekt endast för Leader-grupperna -Leader-gruppen samlar ihop små åtgärder till ett projekt -Underlättar små aktörer -Ökar det strategiska tänkandet -Minskar antalet beslut i gruppen och vid NTM-centralen -I ett temaprojekt kan ingå en koordineringsdel

15 Programmet för utveckling av landsbygden Samarbete och innovationspartnerskap

16 Ny åtgärd, men genomför en bekant verksamhetsmodell -näringsinriktat utvecklingsprojekt Företagsinriktningen påverkar stödnivåerna Ger nya verktyg för nya projekt: -Samarbete inom kedjan eller samarbete mellan företagarna utan storleksbegränsningar -bygga nya kluster (t.ex. bioekonomi) -bygga regionala varumärken och främja efterfrågan -kan bygga upp samarbetet mellan företagare, kvaliteten, kedjor för närproducerad mat -kan genomföra pilotprojekt och demonstrera nya innovationer -kan utveckla internationellt samarbete på EU-området -Horisont 2020-forskningsprojekten är möjliga partner -Bilda stora helheter (t.ex. bioekonomi) tillsammans med andra åtgärder och fondernas projekt

17 Mi Innovationspartnerskap och samarbete Klart näringsinriktat utvecklingsprojekt Ingen planering av planering! Behovsorientering! Tillämpning av undersökningsresultat! Nya kluster och nätverk för främjande av t.ex. bioekonomin Pilotprojekt för nya produkter, metoder och tekniker Utveckling av processer, produkter, metoder och tekniker inom bioekonomi Korta leveranskedjor, kvalitetskedjor, närproducerade produkter, kedjans samarbete Innovativa miljöprojekt och förnybar energi Landsbygdens välfärdstjänster i anknytning till jordbruket Gemensamma arbetsprocesser, resurser och marknadsföring av turism MIKROSMÅ MELLAN- STORT PRIMÄR- PRODUKTION Bildande av producentgrupper per produktionsbransch Stadsstödsreglerna enligt F&U&I-riktlinjerna.

18 Internationellt samarbete Det är möjligt att inkludera internationellt samarbete i projektet När det är väsentligt med tanke på genomförandet av målen för projektet Målinriktad, konkret verksamhet T.ex. företag, utveckling av näringar, miljöprojekt inom jordbruk, återvinning av näringsämnen (t.ex. Östersjön) Minst två aktörer från EU-länderna (inkl. Finland) Finansieringen sammanjämkas med olika program och finansieringskällor Leader Samarbete i EU-länderna mellanLeader-grupperna och de instanser som genomför projekt och får finansiering av Leader-grupperna Ett samfund av typ Leader som partner utanför EU Samarbete med Leader-grupperna i städer

19 Förklaring av begrepp ”En ny framgångsrik idé som införts i praktiken” eller ”En reproducerad, ny eller väsentligt förbättrad, ekonomiskt nyttig produkt, process, tjänst eller upptäckt”. En grupp av oberoende företag av olika storlekar och t.ex. forskningsorganisationer. Målet är att stödja ekonomisk eller innovativ verksamhet. Förmedla information. Testar produktens eller metodens potential att ha framgång även i full skala. Säkerställer användbarheten t.ex. före den egentliga produktionen. Ett presentationsprojekt med vilket en ny metod, teknik eller modell presenteras för eventuella användare. Mellan producenten och konsumenten finns endast en annan aktör. Finland: landskap eller ett mindre område. INNOVATION PILOT DEMONSTRATION KORT LEVERANSKEDJA NÄRMARKNAD KLUSTER

20 Programmet för utveckling av landsbygden 2014-2020 Företagsstöd

21 Grundar sig på Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om landsbygdsutveckling och den nationella lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014), som trädde i kraft 1.9.2014 = lagen om utvecklingsstöd. Statsrådets förordning om företagsstöd för landsbygden som utfärdas med stöd av lagen (28/2014) har varit ute på remiss. Dessutom har man förberett valkriterier för företagsstöd för landsbygden som har behandlats i en informell uppföljningskommitté 3.10.2014. De nya statsstödsreglerna har trätt i kraft från och med 1.7.2014. Allmänt om företagsstödet för landsbygden 1/2

22 Allmänt om företagsstödet för landsbygden 2/2 Företagsstöd för landsbygden söks hos NTM-centralerna och via Leader-grupperna med beaktande av arbetsfördelningen gällande finansieringsuppgifterna mellan NTM-centralerna och Leader-grupperna. Ansökan ifylls i regel i det elektroniska datasystemet Hyrrä. Det offentliga stödet för utveckling av företagsverksamhet på landsbygden som ansöks via Leader-grupperna kompletterar stödet som beviljas av NTM-centralerna. Stödet är i form av understöd, beroende på prövning, som riktas enligt målen för landsbygdsprogrammet, på grund av valet. Målet är att förbättra stödets effektivitet.

23 För vem? Stöd kan sökas av mikroföretag, små företag och mellanstora företag på landsbygdsområden och i städer när slutprodukten för den verksamhet som stöds är en jordbruksprodukt.  Stöd kan också beviljas jordbruksföretag. När slutprodukten för den verksamhet som stöds är ett livsmedel som förädlats från en jordbruksprodukt, kan stöd endast sökas av mikroföretag och småföretag som verkar på landsbygdsområden.  Dessutom kan stöd sökas av jordbruksföretag som verkar på landsbygdsområden och i städer. Förädling av lantbruksprodukter, handel och utveckling (investeringar)

24 Vad Stöd kan beviljas för materiell och immateriell investering, allmänna kostnader och en genomförbarhetsstudie vid ett nytt eller etablerat företag. Stöd kan inte beviljas för kostnader som anknyter till företagets grundläggande affärsverksamhet. Stödnivåerna fastställs enligt företagets storlek och läge. Stödet för mikroföretag och små företag 20–35 % och för medelstora företag 10–25 %. Vid investeringar som genomförs i samarbete är stödnivån högre (mikroföretag). För en genomförbarhetsstudie kan beviljas 40 % (jordbruksprodukter) och 50 % (livsmedel) stöd. På investeringsstöd tillämpas statsstödsregler när slutprodukten är någon annan än en jordbruksprodukt. Under programperioden 2014–2020 uppgår den offentliga finansieringen för investeringar inom livsmedelsbranschen till 44 miljoner euro.

25 För vem? Stöd kan sökas av mikroföretag och småföretag som verkar på landsbygdsområden.Dessutom kan stöd sökas av jordbruksföretag som verkar på landsbygdsområden och i städer för att göra deras verksamhet mångsidigare. Utveckling av företag inom andra branscher än jordbruks- och livsmedelsbranschen (investeringar)

26 Vad Stöd kan beviljas för materiell och immateriell investering, allmänna kostnader och en genomförbarhetsstudie vid ett nytt eller etablerat företag. Stöd kan inte beviljas för kostnader som anknyter till företagets grundläggande affärsverksamhet. Stödnivåerna fastställs enligt företagets storlek och läge. Stödet för mikroföretag och små företag är 20–35 %. Stödet för investeringar i förnybar energi är 20-30 %. För en genomförbarhetsstudie kan beviljas 50 % stöd. På investeringsstödet tillämpas statsstödsregler. För att fastställa företagets storleksklass tillämpas kommissionens rekommendation om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag Under programperioden 2014–2020 uppgår den offentliga finansieringen för investeringar till 215 miljoner euro.

27 För vem? Stöd kan sökas av grundare av ett nytt företag på landsbygdsområden och verksamma mikroföretag, små företag och jordbruksföretag när den verksamhet som stöds är ny för dem. Vad Stöd beviljas i form av understöd (inte på basis av stödprocenten) i minst två rater på basis av hur de mål som fastställts i stödbeslutet har uppfyllts. Som stöd kan beviljas högst 35 000 euro. Maximibeloppet för stöd som beviljas för försök är 10 000 euro. Stödbeloppet som beviljas för ett företag kan vara högst 70 000 euro. Under programperioden 2014–2020 uppgår den offentliga finansieringen för stöd för grundande av företag till 42 miljoner euro. Stöd för grundande av företag för annan än jordbruksverksamhet på landsbygdsområden

28 Stöd för grundande av företag kan i regel beviljas för grundande av en ny företagares första nya företag. -Lokal serviceaffärsverksamhet stöds begränsat. När det gäller ett verksamt företag är förutsättningen för beviljande av stöd, att den verksamhet som stöds är ny för företaget. -Investeringsstöd kan riktas till expansion och utveckling av ett etablerat företags verksamhet. Dessutom kan stöd beviljas för genomförande av försök som stödjer etableringen av affärsverksamhet till både nya och verksamma företag (ny verksamhet). Beviljande, uppföljning, utbetalning och övervakning av stöd grundar sig på affärsplanen och det ska fästas särskild uppmärksamhet på att faserna och målen i planen genomförs.


Ladda ner ppt "Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020 Utvecklare och företagare på landsbygden Diapaket 2/3."

Liknande presentationer


Google-annonser