Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skolkulturer Bengt-Åke Gustafsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skolkulturer Bengt-Åke Gustafsson."— Presentationens avskrift:

1 Skolkulturer Bengt-Åke Gustafsson

2 CENTRALA FRÅGOR VAD MENAS MED ORGANISATIONSKULTUR?
VARFÖR BRY SIG OM KULTUREN? (DEN STRATEGISKA FRÅGAN- OM STYRNING OCH MÖJLIGHET TILL SKOLUTVECKLING-VERKSAMHETSUTVECKLING) OLIKA KULTURER I OLIKA KONTEXTER/VERKSAMHETER KAN DU SOM LEDARE PÅVERKA KULTUREN ELLER ÄR DU KULTURENS ”FÅNGE”? 5. FINNS ”RÄTT OCH FEL” KULTUR? KULTURENS BETYDELSE FÖR VERKSAMHETENS RESULTAT VAR ”BOR” KULTUREN? HUR MANIFESTERAS KULTUR? 9. FÖRSÖK ATT PÅVERKA KULTURER

3 Dimensions of national cultures (Hofstede)
Power distance index (PDI): Individualism (IDV) vs. collectivism: ” . Uncertainty avoidance index (UAI): Masculinity (MAS), vs. Femininity: Long-term orientation (LTO),. Indulgence versus restraint (IVR): The extent to which members of a society try to control their desires and impulses. Whereas indulgent societies have a tendency to allow relatively free gratification of basic and natural human desires related to enjoying life and having fun, restrained societies have a conviction that such gratification needs to be curbed and regulated by strict norms.

4 Organisationens kultur (-er)

5 STRUKTURELLA FAKTORER
O M V Ä R L D/KONTEXT STRUKTURELLA FAKTORER JURIDIK MÅL- OCH RESULTAT KULTURELLA FAKTORER VÄRDE-SYSTEM TOLKNINGAR KÄNSLOR PERCEPTION …………………. LEDAR-SKAPET OUTPUT INPUT PROCESSER: MOTIVATION PERCEPTION BESLUT LÄRANDE FEEDBACK

6 KULTUR – EN SUBTIL KRAFT
”….det liksom sitter i väggarna” !

7 THE PRINCIPAL'S ROLE IN SHAPING SCHOOL CULTURE
School culture is that intangible "feel" of a school, the unspoken understanding of "how things are done around here." You can sense it as you approach the building. You can almost smell and taste it as you walk through the doors. You can see it in the pictures on the walls or hear it in the chatter in the halls. School culture reflects the values, beliefs and traditions of the school community, which underlie the relations among students, parents, teachers and principals. U.S. DEPARTMENT OF EDUCATION OFFICE OF EDUCATIONAL RESEARCH AND IMPROVEMENT RESEARCH IN BRIEF March 1990

8 Kultur = Ett sammanhållet system av värde och mening ”Osynligt occuperad” Oftast är vi omedvetna om vår egen kulturs influenser. Vi märker detta först när vi hamnar utanför (t ex resor, byte av arbetsplats) ”….det liksom sitter i väggarna”

9 STRUKTURELLA FAKTORER
O M V Ä R L D/KONTEXT FEE STRUKTURELLA FAKTORER LAGSTIFTNING HIERARKI STRATEGI KULTUR OUTPUT LEDAR-SKAPET INPUT PROCESSER: MOTIVATION PERCEPTION BESLUT LÄRANDE FEEDBACK

10 Kultur omvandlas efter en tid till
struktur som håller oss – mer eller mindre- fångade, inlåsta och vad värre är .. Vi är inte medvetna om denna inlåsning…. Tex språket blir till DISKURSER som styr våra tolkningar och meningsbyggnader Kulturella handlingar omvandlas till ritualer Som vi relativt omedvetet ”bara gör”

11 Kulturen – en jättekraft !
Påverkar- ofta oreflekterat….. *Tolkningar och meningar *Perceptioner *Känslor *Handlingsmönster

12 KULTURDEFINITIONER

13 CONTEXT FRAMES VALUES NORMS

14

15 KULTUR * KONTEXT för TOLKNINGSMÖNSTER (”TEXTURE”)
SEENDE (PERCEPTIONSMÖNSTER) KUNSKAP (KOGNITIVA MÖNSTER) KÄNSLOR (EMOTIONELLA MÖNSTER)

16 Kultur: A context for interpretation and sense-making
A framework for meaning-creation All based upon systems of values & norms

17 OLIKA KULTURER- OLIKA INRIKTNING OCH”INNEHÅLL”
BASERADE PÅ OLIKA VÄRDESYSTEM IKEAS KULTUR BODY-SHOPS KULTUR POLITISKA PARTIERS KULTURER FÖRVALTNINGARS KULTURER KOMMUNAL FÖRSKOLAS KULTUR KOMMUNALT GYMNASIUM (TEX KATEDRALSKOLANS KULTUR) PRO CIVITAS SKOLKULTUR

18 Olika skolor/förskolor- olika kulturer

19 KULTUREN SITTER I VÄGGARNA
TVÅNGSKULTUR KARRIÄRKULTUR KUNSKAPSKULTUR

20 ASPEKTER AV SKOLKULTUREN
Histora, tradition (Katedralskola, ”anti-plugg-skola”) Externa faktorer- det omgivande samhället (brukssamhälle på landsbygd, innerstadsskola i stad) Föräldrarnas utbildningsbakgrund Lärarnas ”kåranda” och Rektors position här Elevernas ”anda” (stämning, klimat, ”esteter vs tekniker”

21 RÄTT KULTUR? RÄTTA VÄRDEN & VÄRDERINGAR?

22 Toxic School Cultures (KULTURER SOM STYR I FEL RIKTNING)
The research literature on turning around failing schools, for example, has provided ample evidence pointing to the urgency of transforming toxic school culture and making schools a safe and orderly place for learning from the outset (Goldstein, 1988; Zimmerman, 1991; Shelley & Jones, 1993; Mirvis, Ayas, & Roth, 2003; Murphy & Meyers, 2008; Bryk et al., 2010).

23 POSITIVE SCHOOL CULTURES

24 KULTURENS KÄRNA: Gemensamma VÄRDEN Sammanlänkade till en bärande ”BERÄTTELSE”

25 AVGÖRANDE ÄR JU SJÄLVFALLET … VART VILL NI KOMMA MED ER KULTUR OCH DET VÄRDESYSTEM SOM DOMINERAR? NI MÅSTE ALLTSÅ FÖRST BESTÄMMA VISIONEN MÅLEN

26 HAR NI INGEN DRIVANDE VISION
KAN NI JU HA VILKA VÄRDEN SOM HELST….

27 EXEMPEL

28

29

30 NETFLIX VALUES JUDGMENT COMMUNICATION IMPACT CURIOSITY INNOVATION
COURAGE PASSION HONESTY SELFLESSNESS

31

32

33

34 IKEA: EN BERÄTTELSE BYGGD KRING VÄRDEN ….

35 KULTURANALYS ”REDSKAP” FÖR KULTURUTVECKLING

36 TRE AVGÖRANDE ”ARENOR”
FÖR KULTURUTVECKLING SPRÅKET HANDLINGAR MATERIALITET

37 SKOLANS KULTUR-VÄRDEN
KULTURMODELL SKOLANS KULTUR-VÄRDEN SPRÅKLIGA UTTRYCK: METAFORER RETORIK BERÄTTELSER UTTRYCK I HANDLINGAR: VARDAGENS HANDLINGAR ”RITUALER” DRAMATISERINGAR MATERIELLA UTTRYCK - ARKITEKTUR UTRUSTNINGSNIVÅ KLÄDSEL

38 KULTURMODELL DAGENS SITUATION DOMINERANDE VÄRDEN SPRÅKLIGA UTTRYCK:
METAFORER RETORIK BERÄTTELSER UTTRYCK I HANDLINGAR: VARDAGENS HANDLINGAR ”RITUALER” DRAMATISERINGAR MATERIELLA UTTRYCK - ARKITEKTUR UTRUSTNINGSNIVÅ KLÄDSEL

39 KULTURMODELL MORGONDAGENS KULTUR VÄRDEN SOM BÖR DOMINERA SPRÅKLIGA
UTTRYCK: METAFORER RETORIK BERÄTTELSER UTTRYCK I HANDLINGAR: VARDAGENS HANDLINGAR ”RITUALER” DRAMATISERINGAR MATERIELLA UTTRYCK - ARKITEKTUR UTRUSTNINGSNIVÅ KLÄDSEL

40 KULTURENS VÄRDEN TRÄDER FRAM I SPRÅKLIGA FORMER
SPRÅK, VÄRDE OCH MENING: KULTURENS VÄRDEN TRÄDER FRAM I SPRÅKLIGA FORMER

41 METAFORENS MAKT OLIKA KULTURER – OLIKA METAFORER
METAFORERNAS BETYDELSE OLIKA KULTURER – OLIKA METAFORER

42 UTBILDNING .. EN ”RESA”…

43 BERÄTTELSERNA … AVGÖRANDE MENINGSBÄRARE GRUNDEN FÖR DIN OCH FÖR
VERKSAMHETENS IDENTITET (SJÄL) BERÄTTELSER BINDER IHOP DELAR TILL HELHETER …

44 Du är ingen förrän du har ”a story to tell” (I Dinesen/K Blixen)
”Du är din berättelse”.. ( Clarence Craaford) Du är ingen förrän du har ”a story to tell” (I Dinesen/K Blixen)

45 HANDLINGAR : …..SOM BÄR FRAM UNDERHÅLLER OCH SYNLIGGÖR KULTURENS UNDERLIGGANDE VÄRDEN

46 OLIKA TYPER AV HANDLINGAR
Vardagshandlingar (oreflekterade, tex att i vissa kulturer hälsar man varmt på varandra, en, två tre kyssar på kinden, i andra hälsar man knappast. I en del kulturer tar inte män kvinnan i hand) RITUALER: symboliskt kondenserade handlingar- särskilt meningsladdade . T ex Lundsbergs elever ber bön innan maten, går aldrig ut ur ett rummet med ryggen vänd mot läraren-kamraterna) Dramatiserande handlingar som tydliggör vissa värden ( Lucia-firandet, Riksdagens öppnande, skolårets öppnande, avslutningen)

47 DRAMATISERA !

48 MATERIELLA YTTRINGAR AV KULTUREN ”The Poetry of Place” (G Bachelard) Genius Loci (spirit of the place)

49 Byggnader har en speciell atmosfär,
anda, känsla, själ …. Problem: i många fall är inte Ledare medvetna om detta Inte med och påverkar byggnationen

50 Arenor för kulturanalys
Sammanfattning Arenor för kulturanalys SPRÅKLIGA UTTRYCK: METAFORER RETORIK BERÄTTELSER UTTRYCK I HANDLINGAR: VARDAGENS HANDLINGAR ”RITUALER” DRAMATISERINGAR MATERIELLA UTTRYCK - ARKITEKTUR UTRUSTNINGSNIVÅ KLÄDSEL

51 Kulturförändring (Alvesson-Sveningsson 2014)
Nya rekryterings- och urvalsprocedurer så att människor som stöder den önskade kulturen anställs. Vissa måste kanske sluta. Nya former av socialisations- och utbildningsprogram som synliggör nya värden och värderingar System för prestationsbedömning-belöning där kulturellt ”korrekta” beteenden belönas och felaktighet ”bestraffas”. Befordra ”rätt” människor (”rätt värderingar”) Värdeanalysens betydelse. Vilka värden är det som verkligen dominerar i vår verksamhet. * Berättelsernas betydelse. Vilka berättelser dominerar? Ledarskap som förstår kulturens betydelse och som klarar av att ”iscensätta” (Mise en scène)

52 Uppgift att börja med……

53 VILKA KULTURELLA VÄRDEN ÄR
SÄRSKILT FRAMTRÄDANDE PÅ DIN SKOLA/FÖRSKOLA? Bland elever? Bland personal? VILKEN BERÄTTELSE ÄR DET SOM BÄR FRAM DIN SKOLAS/FÖRSKOLAS KULTUR? Innebär detta att ni har en kultur som ger stöd för goda skolresultat? Eller har ni en kultur som hämmar möjligheten att uppnå goda verksamhetsresultat?


Ladda ner ppt "Skolkulturer Bengt-Åke Gustafsson."

Liknande presentationer


Google-annonser