Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

- Horisontella kriterier

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "- Horisontella kriterier"— Presentationens avskrift:

1 - Horisontella kriterier
Disposition - Horisontella kriterier Beredningsprocessen Jämställdhet, Integration och Mångfald Miljö Sammanfattning

2 LÄGES/SLUTRAPPORT Främjande BESLUT SAMMANFATTNING BEDÖMNING ANSÖKAN
Direkt främjande Främjande Passivt ställningstagande Risk för negativ påverkan Sökande fyller i Sökande fyller i hur man har uppfyllt sina åtaganden. Handläggaren gör sin bedömning utifrån beslutet och ansökan, så att projektet följer bedömningskriteriet. BESLUT BESKRIVNING Bedömning samt sökandens beskrivning/ motivering utifrån ansökan. Där sökande motiverar ovanstående påstående Sökande fyller i SAMMANFATTNING Handläggaren anger bedömningkriterie, samt sökandens beskrivning/ motivering utifrån ansökan. Föredragande föreslår bedömningsförslaget till styrkommittén BEDÖMNING Berednings-processen, dvs handläggare via samrådsmöten, sekretariatsmöte etc - Direkt främjande Främjande Passivt ställningstagande - Risk för negativ påverkan Handläggaren ska, i dialog med sökanden, kunna göra bedömningen om projektet verkligen bidrar aktivt till främjandet av hållbar utveckling. Här kan handläggaren använda sig av olika former av bedömningsstöd. Målsättningen är att inget projekt ska ha ett passivt ställningstagande/risk för negativ påverkan utan vi eftersträvar att alla projekt ska ha en positiv och aktiv attityd till hållbar utveckling. Det går att vända trenden!

3 Varför känns detta så omodernt?

4 Hållbar utveckling En utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. (Brundtlandkommissionen) Allt vi gör skall hålla i längden!

5 Jämställdhet, Integration och Mångfald
Unionen ska bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Dessa värden ska vara gemensamma för medlemsstaterna i ett samhälle som kännetecknas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och principen om jämställdhet mellan kvinnor och män. ( Fördraget om Europeiska Unionen)

6 Begrepp Jämställdhet handlar om kvinnor och män.
Kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Jämlikhet handlar om alla människors lika värde oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder (Mångfald)

7 Konkret i projektarbetet
Riktas projektets insatser till både kvinnor och män? Förstärker projektets insatser stereotyper eller försöker man bryta mönster? Finns det aktuell statistik vid ”ingångsläget” om kvinnor/ män? Finns det en jämn könsfördelning i projektorganisationen? Vilka roller har kvinnor alt män i projektorganisationen?

8 Konkret i projektarbetet
Bidrar projektets insatser till ökad mångfald och integration i det gränsregionala utvecklingsarbetet? Hur ser mångfalden ut i projektorganisationen? Kan alla grupper delta i projektets aktiviteter/insatser? Information/ marknadsföring – speglar det mångfalden i organisationen/ samhället? Vilken värdegrund finns i organisationen?

9 Mångfaldsmedveten ”Förmåga att se och ta tillvara olikheter. Förstå hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra. Ha förmåga att ta detta i beaktande när beslut fattas och handlingssätt väljs” Min reaktion på andra handlar inte om ”dom” utan främst om ”mig”! ( Röda Korsets byrå mot diskriminering)

10 ATTITYD- FILTER Projektorganisationen har en möjlighet att påverka deltagarnas attitydfilter

11 Miljö Miljöskyddskraven ska integreras i utformningen och genomförandet av gemenskapens politik och verksamhet, särskilt i syfte att främja en hållbar utveckling (artikel 6, fördraget) Fondernas mål skall förverkligas inom ramen för hållbar utveckling och gemenskapens främjande av målet att skydda och förbättra miljön enligt artikel 11 i fördraget (artikel 17, förordningen 1083/2006) Miljökonsekvensbeskrivning enligt EG direktiv 2001/42

12 Hållbar utveckling – i projektarbete och i projektbedömningar
Miljöhänsyn ska integreras i programmets fullföljande det vill säga i huvudsakligen i prövningen av projektansökningar Miljöbedömningsblankett Miljömedvetenhet Natura 2000 Energieffektivitet - Klimatförändringen/ koldioxidutsläpp

13 Olika scenarier för utsläpp av växthusgaser från 2000 till 2100
Ur FN:s klimatrapport (2007)

14

15 Konkret i projektarbetet
Produkturval Resande Energianvändning Kunskap om miljön Attityden hos ledningen Utvärdering/ lägesrapport - Har vi åstadkommit något?

16 ATTITYD- FILTER Projektorganisationen har en möjlighet att påverka deltagarnas attitydfilter

17 Ta hjälp av vår lägesrapport!
Var är vi idag? Vilken kunskapsnivå har vi? Tar vi hänsyn till det horisontella i våra dagliga handlingar? Hitta tillfällen för reflektioner! (inom styrgruppen, bland deltagare osv) Hur mycket och hur kan vi höja kunskapsnivån? Små steg mot rätt riktning Att arbeta horisontellt innebär insatser här och där. Gör det inte så märkvärdigt! Hur mycket kan vi höja nivån genom att använda externt kunskap? Hur mycket kan vi höja nivån genom att använda internt kunskap?

18 Projektnamn:      Programmet Interreg IV A Nord ska användas som ett instrument i arbetet med att uppnå ökad jämställdhet, integration och mångfald i regionen. I beskrivningen av projektets påverkan på jämställdhet och integration/ mångfald ska varje projekt ange hur projektet kommer att stimulera till jämn könsfördelning och ökad mångfald. Svar och motivering till frågorna är obligatoriska för varje projekt. Övriga frågor är projektspecifika och fylls i utifrån projektets innehåll. Utgå från nuläget, använd gärna stödfrågorna som diskussionsunderlag och beskriv därefter hur projektet kommer att förbättra läget utifrån nulägesanalysen. Vid frågor kontakta programsekretariatet för Interreg IV A Nord. Exempel Kriterier för jämställdhet och integration/ mångfald Nuläge (Diskussionsunderlag för projektdeltagare) Vilka aktiviteter kommer att genomföras i projektet för att förbättra läget utifrån nulägesanalysen? 1. Riktas projektets insatser till både kvinnor och män? Beskriv konkret hur/ på vilket sätt? Vilka typer av insatser riktas till kvinnor alt. till män? Projektets målgrupp? 2. Finns det en jämn könsfördelning i projektorganisationen? Vilka roller har kvinnor alt. män i projektorganisationen? 3. Bidrar projektets insatser till ökad mångfald/ integration i det gränsregionala utvecklingsarbetet? Kommer projektet att ge samma förutsättningar för kvinnor och män med utländsk bakgrund? Kan alla grupper delta i projektets aktiviteter beroende på t ex funktionshinder, etnicitet, språk mm? Information/ marknadsföring – speglar det mångfalden i organisationen/ samhället? Hur ser mångfalden ut i projektorganisationen? Vilken värdegrund finns i organisationen? Tar projektet illvara den kompetens mångfalden i området utgör? Projektspecifika kriterier för jämställdhet och integration/ mångfald

19 Många bäckar små…


Ladda ner ppt "- Horisontella kriterier"

Liknande presentationer


Google-annonser