Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riktlinjer för solenergianläggningar Anna Mattsson Energi- och klimatrådgivare/Energisamordnare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riktlinjer för solenergianläggningar Anna Mattsson Energi- och klimatrådgivare/Energisamordnare."— Presentationens avskrift:

1 Riktlinjer för solenergianläggningar Anna Mattsson Energi- och klimatrådgivare/Energisamordnare

2

3 Utbetalning för solcellsstöd: mars 2013…

4

5 Eslöv är en Ekokommun Ska vara föregångare och fossilfri 2020 enligt miljömålen Energi- och klimatplanen, åtgärd 9, punkt i ”Policy för hållbar samhällsbyggnad:” Energi- och klimatplanens styrgruppsmöte december 2013 ”Kommunen ska genom förenklad handläggning uppmuntra installation av teknik för förnybar energi.”

6 Göra det lättare för kommunens invånare och verksamhetsutövare att producera förnyelsebar energi – det ska vara ”lätt att göra rätt”. Förenkla bygglovsprocessen och minska arbetsbelastningen för både medborgare och handläggare Skapa möjlighet för kommunens Energi- och klimatrådgivare att ge bättre svar till medborgare som frågar om solceller/solfångare och bygglov Profilera Eslöv som Ekokommun

7 ? Hur ser bygglovsregler ut i andra Skånska kommuner? Är Eslöv ”strängare” än andra kommuner? Hur kan vi förändra bygglovsförfarandet för att underlätta processen för medborgarna och handläggarna?

8 Inom detaljplanerat område: ”Bygglov behövs för alla solpaneler som kan ses från allmän plats Eller om de är större än 8 kvm” Väldigt varierande i andra kommuner! Inom detaljplanerat område: ”Bygglov behövs för alla solpaneler som kan ses från allmän plats Eller om de är större än 8 kvm” Väldigt varierande i andra kommuner!

9 Exempel våren 2014 o Hässleholm, Klippan: Solceller som anläggs tätt mot tak på en- och tvåbostadshus kräver inget bygglov o Kävlinge: Inget bygglov för solcellsanläggning mindre än 15 kvm o Lund: Alla bygglov för solceller går under samma ”beteckning” och debiteras med lägsta avgift o Kristianstad: Inom område med detaljplan krävs bara bygglov för att placera solfångare/solceller, på tak eller vägg, om anläggningen är större än 8 m².

10 § Byggnader som inte är ett- och tvåbostadshus Enligt kapitel 9, § 2, punkt C i Plan- och Bygglagen (PBL) (2010:900) gäller följande: ”Det krävs bygglov för när byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.” Motivering: Att anlägga solceller eller solfångare på taket anses rimligtvis som att en avsevärd påverkan på byggnadens yttre utseende skett. Till följd av det kommer alla sådana åtgärder kräva bygglov. Därmed går det inte att ändra reglerna för när det behövs bygglov eller inte för dessa byggnader.

11 § Ett- och tvåbostadshus Inte bundna vid samma regler som andra byggnader Kapitel 9, § 5 i Plan- och Bygglagen (PBL) (2010:900): ”Färga om, byta beklädnad eller material. För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom ett område med detaljplan krävs det, trots 2 §, inte bygglov för att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial, om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.” Motivering: I detta avseende tolkas denna regel som att solenergianläggningar inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär även om man ändrar byggnadens yttre utseende avsevärt.

12

13 Förslag 1 Bygglovsfritt upp till 30 kvm om anläggningen följer takfallet och ej är kulturbyggnad Förslag 2 Alla solenergianläggningar bygglovsfria 40 kvm !

14 Bygglovstaxa Bygglovsavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) mPBB = ”Milliprisbasbelopp” en tusendels prisbasbelopp (PBB 2014 = 44 400 kr) OF = Objektfaktor (siffra mellan 2-100 beroende på objektets storlek) HF1 = Handläggningsfaktor för bygglovet HF2 = Handläggningsfaktor för startbeskedet För ”solfångare – ej på en/två-bostadshus” är OF satt till 2, HF1 satt till 14 och HF2 satt till 13 44,4 x 2 x (13+14) = 2400 kr Utöver denna summa tillkommer avgift för kungörelse (ca 250 kr) och handläggning av grannyttrande För ”stor fasadändring” är OF satt till 4, HF1 satt till 11 och HF2 satt till 10 44,4 x 4 x (11+10) = 3730 kr Utöver denna summa tillkommer avgift för kungörelse (ca 250 kr) och handläggning av grannyttrande, ca 1000-3500 kr till. Totalt 3000-7000 kr!

15 $ Från Lund på 1052 kr till Malmö på 4800 kr – Eslöv låg högt! Eslöv Ny! 2000 kr en- och tvåfamiljshus 3000 kr industrier övriga ”inkl allt”

16 ”Ska vi täcka hela kyrkan med solceller?” Vad är värt att bevara? Bättre att täcka hela taket än att begränsa ytan? Har vi tid att bry oss om arkitektur när jorden måste räddas snarast? Behandlas alla kommuninvånare lika? Hur följa upp?

17

18 På gång Broschyr ”Att bli med solenergianläggning” Tydliga instruktioner på hemsidan Exempel på ritningar och foton på hemsidan Solenergikampanjer

19 Tack! Anna Mattsson Energi- och klimatrådgivare/ Energisamordnare


Ladda ner ppt "Riktlinjer för solenergianläggningar Anna Mattsson Energi- och klimatrådgivare/Energisamordnare."

Liknande presentationer


Google-annonser