Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreningsträf f 2014-12-16. 2 Agenda  Presentation av det nya stödsystemet ­ Stödformer ­ Stödnivåer ­ Ansökningsförfarande och redovisning  Nyheter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreningsträf f 2014-12-16. 2 Agenda  Presentation av det nya stödsystemet ­ Stödformer ­ Stödnivåer ­ Ansökningsförfarande och redovisning  Nyheter."— Presentationens avskrift:

1 Föreningsträf f 2014-12-16

2 2 Agenda  Presentation av det nya stödsystemet ­ Stödformer ­ Stödnivåer ­ Ansökningsförfarande och redovisning  Nyheter från Fritidsenheten ­ Hyresnivåer ­ Föreningsregister ­ Bokningssystem och taggar ­ Sparkrav  Tankar, kommentarer och frågor

3 3 Det nya stödsystemet Antaget av en enig kommunstyrelse den 16 juni 2014, samt av ett enigt kommunfullmäktige i augusti 2014.  Aktivitetsbaserat deltagar- och ledarstöd  Anläggningsstöd för icke-kommunala anläggningar  Utvecklingsstöd

4 4 Aktivitetsstöd  Deltagarstöd ­ Stöd per tillfälle ett barn eller en ung deltar i föreningens verksamhet. ­ Aktivitet som är längre än fyra timmar genererar dubbelt deltagarstöd.  Ledarstöd ­ Stöd per ledarlett aktivitetstillfälle – alltså verksamhet där barn och unga delar och genererar deltagarstöd.  Avsett att vara en grund och ett stöd för föreningsverksamhet.  Fasta sista ansökningstider ­ 25 februari och 25 augusti ­ För sent inkomna ansökningar behandlas inte Total budget om 1 700 000 kr.

5 5 Stödnivåer för aktivitetsstöd  Deltagarstöd: 8 kr  Ledarstöd: 30 kr

6 6 Trappa 2014 års bidrag delas på två och jämförs med de två årliga utbetalningarna för aktivitetsstödet. Skillnaden mellan dessa två motsvarar den totala förändringen. Den här förändringen införs i fem steg.  Utbetalning 1: 25% av förändringen av både ökning och minskning  Utbetalning 2: 50% av ökning och 25% av minskning  Utbetalning 3: 75% av ökning och 50% av minskning  Utbetalning 4: 100% av ökning och 75% av minskning  Utbetalning 5: Förändringen helt införd

7 7 Redovisning av aktivitetsstöd

8 8 Anläggningsstöd  Avsett att stötta föreningar som inte bedriver sin verksamhet i kommunala anläggningar.  De kan ägas av föreningen självt eller hyras av någon annan än Svedala kommun eller kommunens fastighetsbolag.  Inte avsett för investeringar eller större kortsiktiga kostnader utan är avsett för drift.  Stöd kan åtgå i form av pengar eller som praktiskt arbete av Svedala kommuns personal. Total budget om 400 000 kr.

9 9 Utvecklingsstöd  Avsett att stötta utveckling inom föreningslivet i form av utbildningar, projekt, sociala samhällssatsningar, investeringar, inköp och liknande insatser.  Är inte avsett att gå till löpande verksamhet, men kan användas för kvalitetsstärkande insatser så som utökad ledartäthet, särskilt kostsam verksamhet eller motsvarande.  Sökbart vid fyra tillfällen per år och beslutas då av Kultur och fritidsnämnden Total budget om 200 000 kr.

10 10 Bedömningsgrunder Förslag till bedömningsgrunder för utvecklingsstöd (Ännu ej beslutade) Inkomna ansökningar bedöms utifrån ett främst kvalitativt perspektiv med utgångspunkt i listan nedan.  Projektet har unga och ungas verksamhet i fokus  Projektet innebär att föreningens verksamhet sprids till fler unga  Projektet riktar sig till unga som inte redan är föreningsaktiva  Projektet innebär att föreningens befintliga verksamhet får en stärkt kvalitet  Projektet stärker ungas levnadsvillkor  Projektet bidrar till att stärka ungas egen makt att forma sina liv  Projektet bidrar till att ge unga inflytande över samhällsutvecklingen  Projektet innebär samverkan med skolor, mötesplatser för unga eller andra föreningar  Projektet ger unga med funktionsnedsättningar ytterligare möjligheter till utvecklande fritidsaktiviteter  Projektet riktar sig till nyanlända unga utifrån ett öppet och inkluderande perspektiv  Projektet syftar till att stärka jämlikhet och jämställdhet  Projektet syftar till att utbilda och utveckla vuxna som stöd till unga i verksamheten Stöd utgår inte för föreningens ordinarie verksamhet.

11 11 Prioriteringar 2015-2016 Förslag till prioriteringar för utvecklingsstöd 2015-2016 ( Ännu ej beslutade )  Jämställdhetsintegrerande satsningar där pojkar och flickor gemensamt deltar i samma verksamhet i större grad än idag.  Ledarutbildningar med inriktning på trygga möten och verksamheter fria från kränkningar.

12 12 Ansökningar för anläggnings- och utvecklingsstöd

13 13 Redovisning av anläggnings- och utvecklingsstöd  Redovisningen ska lämnas in senast 30 dagar efter det att projekttiden löpt ut.  Redovisningen och projektet bedöms inte utifrån om det lyckats eller inte, utifrån om pengarna gått till det sökta ändamålet.  Redovisningen görs på det sätt föreningen själva finner lämpligt.

14 14 Hyresnivåer  Det förslag till nya hyresnivåer för de kommunala kultur- och fritidsanläggningarna som varit ute på remiss har inte antagit ännu.  Frågetecken finns kring likvärdigheten mellan servicen på Kuben i Bara och Svedala Folkets hus.  Beslut fattas av den nya Kultur- och fritidsnämnden 2015, och sedan vidare till kommunfullmäktige.  Tillsvidare gäller dagens hyresnivåer.

15 15 Föreningsregister  Föreningen ska bedriva ideell verksamhet och vara öppen för alla.  Föreningen ska fungera enligt demokratiska principer samt öppet ta ställning för demokrati och verka för att motverka alla former av kränkningar och diskriminering.  Föreningen ska bedriva sin verksamhet och ha huvuddelen av sina medlemmar i Svedala kommun.  Föreningen ska tillhöra en erkänd riks- eller distriktsorganisation, där sådan finns, eller ha fått sina stadgar godkända av Svedala kommun.  Föreningen ska ha minst tio medlemmar som regelbundet deltar i föreningens verksamhet.  Föreningen ska ha en vald styrelse om minst tre medlemmar, valda revisorer samt ha en utsedd firmatecknare.  Föreningen ska ha ett medlemsregister med namn, personnummer (sex siffror), bostadsadress och uppgifter om betalda medlemsavgifter.  Föreningen ska ha skälig medlemsavgift till föreningens lokala verksamhet.  Föreningen ska redovisa medlemsförteckning, verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse, kontaktuppgifter till föreningsföreträdare samt föreningsstadgar till Svedala kommun om de inte tidigare har lämnats till kommunen eller om de har förändrats.  Föreningen ska ha en policy som anger hur de arbetar för att motverka droger, alkohol, narkotika och tobak, dopning, förhindra sexuella trakasserier och bidra till jämställdhet, jämlikhet och likabehandling.

16 16 Föreningsregister  Alla handlingar och uppgifter skickas till forening@svedala.se  Kontaktuppgiftsformulär finns på Svedala kommuns hemsida

17 17 Bokningssystem och taggar  Vår ambition var att kunna slå på självbokningssystemet i FRI till årsskiftet. Så kommer det inte att bli.  På grund av tekniska problem mellan vårt bokningssystem och SVEDABs larmsystem kan vi inte garantera funktionen i taggarna.  Vi arbetar på lösningar för detta och driftsäkerheten vad gäller tillgängligheten med taggarna till våra anläggningar.  Bokningar görs via fritid@svedala.se

18 18 Sparkrav  Svedala kommun kommer att ha ett sparbeting på samtliga verksamheter motsvarande 1% av budget.  Kultur och fritid behöver spara ca. 700 000 kr under 2015. Ev. även ytterligare.

19 19 Framtiden  Ny webbplats för kommunens anläggningar.  Nyhetsportal för föreningsfrågor i Svedala kommun.

20 Tack !


Ladda ner ppt "Föreningsträf f 2014-12-16. 2 Agenda  Presentation av det nya stödsystemet ­ Stödformer ­ Stödnivåer ­ Ansökningsförfarande och redovisning  Nyheter."

Liknande presentationer


Google-annonser