Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Biogasnätverk och – rådgivning i Sverige

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Biogasnätverk och – rådgivning i Sverige"— Presentationens avskrift:

1 Biogasnätverk och – rådgivning i Sverige
Kjell Christensson Avdelningen för Bioteknik LTH Agellus Miljökonsulter

2 Svenska Biogasföreningen
är en ideell, partipolitiskt oberoende förening som arbetar för att främja biogasteknik. Föreningens verksamhet består av: Skapa kontaktnät för biogasproducenter, forskare, teknikutvecklare och andra biogasintresserade. Bevaka biogasteknikens intressen. Initiera kursverksamheter och studieresor. Sprida information om biogasteknik vid mässor och dylikt. Publicera medlemstidningen Nytt om biogas med fyra nr per år.                                                     

3 SBGF har följande aktiva arbetsgrupper:
Anläggningsägargruppen - Driftledaregruppen - Biogas i fordon (BIF) - Biogödselgruppen                                                     

4 Andra rikstäckande organisationer inom biogas
Gasanvändning, fordonsgas Svenska Renhållningsverksföreningen Avfallsektorn

5 Regionala nätverk Biogas Väst Gotlands Biogasförening Biogas Syd

6

7 Biogas Syd projektet Genomfört en serie Informationsseminarier
Försöker skapa bestående lokala nätverk Seminarierna sker från november 2004 till februari 2005 Slutseminarier i Lund 15:e februari 2005 Långsiktigt mål; att bilda en motsvarande organisation som Biogas Väst

8

9 EcoGas Syd Ett Vinnovaprojekt under planering
Samverkan inom Trippel Helix Akademi Privata sektorn Samhället

10 Deltagare från universiteten
Några exempel Lunds universitet Bioteknik Energi och Miljösystem Forskningspolitiska Institutet Industriell Elektroteknik och Automation Antropologi SLU Alnarp Växtvetenskap Jordbrukets Byggnader och Teknik

11 Partners – några exempel
Länsstyrelsen Skåne Region Skåne Malmö kommun Lunds kommun Svalövs kommun Eslövs kommun Lomma kommun Kristianstads kommun NSR SYSAV MERAB NÅRAB ANOX AB Malmberg vatten

12

13 Intresseorganisation
Energi och klimat Jord- och skogsbruket och efterföljande förädlingsindustrier förbrukar mycket energi för uppvärmning och transporter. Samtidigt kan de gröna näringarna med solens hjälp producera förnybar och miljövänlig energi som bioenergi, vind- och småskalig vattenkraft. LRF arbetar därför för att stärka lantbrukarnas roll både som användare av energi och som producenter av energi.

14 Etablerad rikstäckande rådgivningsorganisation
Möten Studiecirklar Projektstöd Riskpengar, egen tid och kapital Kunden Kalkyler Kontrakt Investeringsstöd

15 Etablerad rikstäckande rådgivningsorganisation
Inget om energi Utför fältförsök

16 Det saknas rådgivning på många områden

17 Tack för uppmärksamheten!

18 Att tänka på vid planering av en biogasanläggning.
För att kunna beräkna lönsamheten för en tänkt biogasanläggning måste underlagsmaterial tas fram.

19 Råvaror När det gäller råvaror måste man undersöka vilka olika typer av råvaror som finns att tillgå och vilka gasmängder som kan utvinnas. En någorlunda säker bedömning av gasutbytet kan endast göras genom provrötning av de tänkta råvarukombinationerna.

20 Gasanvändning Den ekonomiska ersättningen för den producerade biogasen är beroende av hur den används och vilket energisystem som eventuellt byts ut mot biogas.

21 Biogödsel Värdet av biogödseln måste bedömas, liksom kostnad för hantering av densamma. Biogödseln har olika värde i olika grödor och i olika odlingssystem.

22 Andra intäktsmöjligheter Möjligheterna att omvandla olika miljöeffekter till någon form av intäkt till biogasanläggningen varierar från fall till fall. Olika gårdar kan exempelvis göra olika bedömningar av den ekonomiska nyttan av att rötad gödsel luktar betydligt mindre än icke rötad.  

23 Driftskostnad Den största driftskostnaden är energitillgången för anläggningen. Denna, liksom kostnad för arbete och underhåll, kan beräknas utifrån uppgifter från anläggningsleverantör eller från schabloner, tagna från litteratur i ämnet

24 Investeringskostnad Investeringsbidrag för biogasanläggningar kan sökas från olika håll: *Lokala investeringsprogrammet (KLIMP) söks i samveerkan med kommunen *Länsstyrelsen, investeringsstöd

25 Kontakta tidigt miljömyndighet och annan myndighet (byggnadsnämnd)
Övrigt Kontakta tidigt miljömyndighet och annan myndighet (byggnadsnämnd)

26 Tillstånd/anmälan Klassning i Miljöbalken:
A: Tillstånd söks hos miljödomstol B: Tillstånd söks hos länsstyrelse C: Anmälan till kommunal nämnd

27 Klassificering efter gasproduktion
*B –anläggning Framställning av mer än m3 gasformiga bränslen/år *C –anläggning Framställning av högst m3 gasformiga bränslen/år

28 Klassificering efter mäng behandlat avfall
B –anläggning Anläggning för behandling av avfall om den tillförda mängden av annat avfall än park- och trädgårdsavfall är större än 200 ton men högst ton/år C- anläggning Anläggning……….större än 10 ton men högst 100 ton/år eller om tillförd mängd park- och trädgårdsavfall är större än 10 ton/år

29

30

31

32

33

34

35


Ladda ner ppt "Biogasnätverk och – rådgivning i Sverige"

Liknande presentationer


Google-annonser