Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nätverk Närvård CFL Söderhamn 31 maj 2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nätverk Närvård CFL Söderhamn 31 maj 2013"— Presentationens avskrift:

1 Nätverk Närvård CFL Söderhamn 31 maj 2013
Ny lagstiftning inom missbruksvården Gemensamma utgångspunkter Kartläggning föräldrastöd

2 God kvalitet och ökad tillgänglighet i missbruksvården (2012/13:77)
Propositionen antogs i riksdagen den 15 maj 2013 Ändringar i Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen från den 1 juli 2013 Propositionen antogs i riksdagen den 15 maj 2013

3 Sammanfattning av propositionen (2012/13:77)
Nej till ändrat huvudmannaskap Lagstadgat krav att samarbeta Nej till skärpt vårdgaranti på 30 dagar Nej till separat missbrukslagstiftning Ej integrera LVM och LPT Satsningar på kunskap och kompetens Mer insatser mot doping och läkemedelsberoende

4 Propositionens huvudpunkter:
Skyldighet för landsting och kommuner att ingå gemensamma överenskommelser om om samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, doping, läkemedel och andra beroendeframkallande medel Syftet med ändringarna är att stärka samverkan mellan landsting och kommuner för att bättre tillgodose behovet av vård, stöd och behandling för målgruppen Målet är främja tillgängligheten och kvaliteten både när det gäller specialiserad vård i form av läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende och när det gäller stöd- och behandlingsinsatser som erbjuds av kommunerna

5 Forts. Propositionens huvudpunkter:
Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa personer och deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överenskommelserna Regeringen avser att utifrån huvudmännens behov stödja genomförandet av skyldigheten att ingå överenskommelser liksom följa upp dessa bl.a. annat med fokus på tillgänglighet, samordning och kvalitet i insatser Uppnå det långsiktiga målet för missbruks- och beroendevården i enlighet med den samlade ANDT-strategi som antogs av riksdagen i mars 2011

6 Gemensamma utgångspunkter (GU)
Riskbruk, missbruks- och beroendevård för vuxna över 18 år i Gävleborgs län Kommuner: Sandviken, Hofors Ockelbo, Gävle, Ovanåker, Bollnäs, Söderhamn, Ljusdal, Hudiksvall, Nordanstig Landstinget Gävleborg

7 Processen Arbetet med underlaget har pågått under 2012
Utsänt på remiss nov febr.2013 Remissvar insänt till Region Gävleborg Sammanställning och bearbetning pågår Hänsyn skall tas till remissvar och nya lagstiftningen ”God kvalitet och ökad tillgänglighet i missbruksvården” Arbetet beräknas vara färdigt hösten 2013

8 Arbetsgrupp i GU Politiker
Hanna-Karin Linck, Landstingsråd Landstinget Gävleborg Tommy Berger, Landstingsråd Landstinget Gävleborg Agneta Wagner, Oppositionsråd Landstinget Gävleborg Kenneth Axling, Ordförande Socialnämnden Hofors Peter Nordebo, Vice ordf. Kommunstyrelsen Bollnäs kommun Maritha Johansson, Ordf. Socialnämnden, Gävle kommun Mattias Benke, Ordförande Socialnämnden Söderhamn

9 Arbetsgrupp i GU Tjänstemän
Maria Laurell, Utvecklingsstrateg Region Gävleborg Karin Gisselman, Process/utvecklingsledare Region Gävleborg Kristina Lingman, Verksamhetschef Familjehälsan Landstinget Gävleborg Maria Eriksson, Enhetschef Vuxenenheten Sandvikens kommun Johanna Olsson, Enhetschef Vuxenenheten Hudiksvalls kommun Gunilla Österholm, Verksamhetschef Individ och familjeomsorg Bollnäs kommun Sandra Gonzalez Hedrén, Vårdenhetschef Beroendecentrum Landstinget Gävleborg Wolther Planck, Enhetschef Socialtjänsten Gävle kommun Elin Rosengren, Verksamhetschef Vuxenpsykiatrin Landstinget

10 Fyra utgångspunkter Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Barnperspektivet Samverkan – Samordning Uppföljning och utvärdering

11 1. Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård
Konkreta konsekvenser Kompetensutveckling Arbeta preventivt genom screening för riskbruk av alkohol Lokal samordning skall regleras via samarbetsavtal Erbjuda screening och ev. kort rådgivning för riskbruk av alkohol till blivande föräldrar Huvudmännen ska i samverkan skapa en modell för att upptäcka, identifiera och bedöma samsjuklighet

12 Konkreta konsekvenser
2. Barnperspektivet Konkreta konsekvenser Barnkonventionen ska omsättas i praktiskt arbete och följas upp. (Se även ”Gemensamma utgångspunkter Barn och Ungdomar”) När en åtgärd rör barn skall barnet få relevant information och hänsyn skall tas till barnets vilja I varje kommun ska det finnas tillgång till verksamheter som enskilt eller i grupp kan ge barn och föräldrar stöd. Detta arbete skall kontinuerligt utvecklas och följas upp

13 3. Samverkan – Samordning
Konkreta konsekvenser Samverkan skall tydliggöras i lokala samverkansavtal och handlingsplaner Verksamheters uppdrag och ansvarsgränser ska identifieras och tydliggöras Kommuner och landsting ska i ett tidigt skede informera om förändringar i verksamheten som påverkar annan huvudman Kommuner och landsting ska skapa gemensamma mötesplatser för närvårdsarbetet inom området

14 fortsättning - Samverkan – Samordning
Kompetenshöjande aktiviteter ska planeras och genomföras Regelbunden information och utbildning Det skall finnas en samordningsfunktion med uppdrag att driva missbruksfrågor i länet Huvudmännen har ett gemensamt ansvar för att öka brukarinflytandet i närvårdsarbetet

15 4. Uppföljning och utvärdering
Konkreta konsekvenser Vi analyserar årligen våra resultat i nationella jämförelser och initierar förbättringsarbete genom ökat samarbete och medverkan av FoU Välfärd och Samhällsmedicin För att uppnå jämförbarhet måste samma mått och insamlingsrutiner användas i länet när det gäller verksamhetsstatistik, enkäter osv. Utveckla IT-stöd inom ramen för projektet e-hälsa Det ska finnas en länsgemensam grupp för uppföljning och utvärdering

16 Kartläggning föräldrastöd ( KTP)
augusti 2011 träffade SKL en överenskommelse med regeringen om att stärka föräldraperspektivet inom missbruks- och beroendevården.

17 Syfte Antal föräldrar i missbruks- och beroendevården
Hur ser familjesituationen ut Hur uppfattar brukaren sitt föräldraskap Behov av stöd

18 Förstärka barn- och föräldraperspektiv
inom missbruks- och beroendevården Version Kartläggning II: Stödinsatser för barnen Start aug.2011 Förankringsfas Utveckling av insatser till barnen Kartläggning i: Barn- och föräldra-perspektiv i vården Fördjupningskurs Utveckling av stöd i föräldraskap Rutiner Ök SKL-Reg 25 aug Metodutveckling Utveckling av mentorstöd genom brukarorg. Processledare-program Regionala konferenser Ev. nationell konferens 2011 2012 2013 2014

19 Tack för visat intresse!


Ladda ner ppt "Nätverk Närvård CFL Söderhamn 31 maj 2013"

Liknande presentationer


Google-annonser