Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand/Nov 2010 Klinisk handledning av läkarstudenter Syfte Kollegialt utbyte, reflektera tillsammans.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand/Nov 2010 Klinisk handledning av läkarstudenter Syfte Kollegialt utbyte, reflektera tillsammans."— Presentationens avskrift:

1 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand/Nov 2010 Klinisk handledning av läkarstudenter Syfte Kollegialt utbyte, reflektera tillsammans över HL-roll och HL-modeller och hur dessa kan tillämpas

2 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand/Nov 2010 Klinisk handledning av läkarstudenter Kursmål Kunna reflektera över HL och pedagogiskt förhållningssätt –Cognitive apprenticeship – situerat lärande –Lärande-centrerad HL – praktisk yrkesteori Tolka kursmål i relation till Millers pyramid Beskriva HL -samtal –Utforskande –Avlastande Konsekvenser av feedback

3 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand/Nov 2010

4

5 1. Hur lär sig läkarstudenten yrket? 2. Hur kan jag ge god klinisk HL?

6 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand/Nov 2010

7 Okey,..Då är det dags att lära sig klättra i träd!

8 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand/Nov 2010 INDIVID SOCIAL Interaktion KOGNITIV EMOTIONELL Lärandets 2 fundamentala processer och olika dimensioner MILJÖ (Illeris 2002) Tillägnande - bearbetning

9 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand/Nov 2010 Läkares lärande – Aktivt delta i arbetet

10 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand/Nov 2010 Läkares lärande - Delta i arbetet Observera läkare och andra på arbetsplatsen Involveras – utföra autentiska arbetsuppgifter Lösa problem - samarbeta, kommunikation med läkare, ta ansvar, självständiga uppgifter Koppling mellan teori och praktik Reflektera – handla och tänka som läkare Vad, hur och varför? (Kolb 1984, Eraut 2004, Teunissen 2007, Dolmans 2008, Kernan 2007, Schultz 2004)

11 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand/Nov 2010 Läkares lärande - Delta i arbetet (Schön 1982, Lave & Wenger 1998, Eraut 2004, Dornan 2007, Teunissen 2007 ) Kommunicera, interagera Tillhörighet – del av team Gradvis upptas av praktikergemenskap - ”Community of practice” -theory Forma identitet som läkare

12 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand/Nov 2010 Emotionell dimension – attityder och bemötande Utmaning Studentens Självförtroende & Motivation Stöd

13 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand/Nov 2010 Handledning och läkares lärande God handledning har en avgörande betydelse för studenters lärande under kliniska placeringar (Chatenay 1996, Blue 1999, Griffith 2000, Dolmans 2002.)

14 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand/Nov 2010 Handledning och läkares lärande För lite handledning,, ingen kontinuitet, slumpvis, feedback saknas (Irby 1995,Van Der Hem-Stockroos 2001, Daelemans 2004. ) Brister i planering, organisation, negativa attityder, inte tillfälle till eget patientarbete, inte observerad av HL (Dolmans 2008, Wichmann –Hansen 2006,) Passivt involverade, observation av läkare –observera 52% –direkt handledda aktiviteter 6% –Övrigt (undervisning (6%), eget arbete, möten) 42% (Van Hell 2009)

15 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand/Nov 2010 Handledares upplevelser HL engagerade, entusiastiska, tidspressade, klämda mellan att utbilda och producera vård –inget erkännande, ingen belöning. –Saknar “best practice” intiuition, egna erfarenheter, personliga preferenser (Stone 2002, Wichmann-Hansen 2004, Seabrook 2003, Knight and Bligh 2006) Utbildning –Ensamme handledaren! Lära på jobbet av och med andra!! (Steinert 2010, SUS Handledare Strand 2010)

16 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand/Nov 2010 Handledning och lärande Diskrepans mellan HL uppfattning om hur de handleder och vad de gör i verkligheten (O´Neill 2006, Wichmann Hansen 2004, Skyvell-Nilsson 2010) –Rapporterar själva att de aktivt involverar –I autentiska situationer – rollmodeller, studenter passiva

17 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand/Nov 2010 Klinisk handledning Syfte Främja professionell utveckling Trygga patientens säkerhet (Kilminster et al 2000, 2007)

18 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand/Nov 2010 Övning – Direkt handledning Grupper om 4 personer 1 HL, 1 student, 2 observatörer Underlag för feedback och diskussion –”Cognitive apprenticeship” - 6 metoder 5 min handledning 5-10 min feedback från ”student”, observatörer samt diskussion Turas om!

19 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand/Nov 2010 Effektiv klinisk handledning- ömsesidigt ansvar God relation enskilt viktigaste faktorn - utbildningsklimat Uppmuntra oberoende och att se begränsningar –Stötta och utmana Feedback - Kommunikation –Direkt HL –Retrospektiv HL Struktur –Planering –Mål –Utvärderingar (Kilminster 2007,Veloski 2006, Teunissen 2007, Ramani 2008, Lykke, Handal & Lauvås 2008, Collins 1989)

20 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand/Nov 2010

21 Cognitive apprenticeship?

22 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand/Nov 2010 Cognitive apprenticeship-modellen Utveckling av Mästar – Lärling Riktar uppmärksamhet mot kognitiva processer Baserad på aktuell forskning om lärande i arbetet Social lärandeteori – situated learning (sammanhang) –Lärande i den miljö du tillämpar i Lärande-centrerad – utgår ifrån studentens nivå Aktiverar studenten Underlättar överföring av kunskap till ny situation (Collins 1989, Stalmeijer 2008. 2010)

23 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand/Nov 2010 Cognitive apprenticeship-metoder Rollmodell –HL demonstrerar, verbaliserar Coaching –observerar, stöttar, nivåanpassar ”Scaffolding” –ger gradvis avtagande stöd, utmanar Artikulering –studenten verbaliserar Reflektion –jmfr egna o andras lösningar Utforskning –stimulerar självständiga lösningar –sätta upp mål och delmål (Collins 1989, Stalmeijer 2008, 2010)

24 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand/Nov 2010 Cognitive apprenticeship-modellen Studenten får: –Verbalisera – sätta ord på tankar, beskriva handlingar –Problemlösning –Kritiskt granska, ifrågasätta utgångspunkter för handlingar –Reflektera, stimulerar meta-kognition –Sätta upp egna mål, självständigt söka lösningar (Collins 1989, Stalmeijer 2008. 2010)

25 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand/Nov 2010 Cognitive apprenticeship –Hur ser du på det hela.. ? –Hur du skulle vilja lägga upp det…? –Vad tror du att det rör sig om…? –Berätta hur du tänker….? –Vad får dig att dra dessa slutsatser… –Om du skulle sammanfatta…? –Hur kan du lösa problemet..? –Vad har du för erfarenheter av andra lösningar..? –Vad är din målsättning..? –Hur kan du nå detta mål..? –FEEDBACK

26 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand/Nov 2010 Engagera studenten Hur ser du på det hela? Vad tror du att detta kan röra sig om? Studenten möter patienten Anamnesupptagning, Undersökning etc Utforska hur studenten resonerar Berätta hur du tänker! Vad leder dig till dessa slutsatser? Fråga studenten efter belägg för resonemanget innan du ger dina synpunkter. På så sätt kan du få reda på vad studenten vet och identifiera ”luckor”. Positiv förstärkning - beskriv det som studenten gjorde bra/rätt - Feedback Din diagnos är väl förankrad i …Bra att du …detta gör att… Nyvunna färdigheter behöver förstärkas Hjälp studenten identifiera brister och ge förslag på alternativ - Feedforward Denna diagnos är inte så trolig här därför att.. Vid sådana här situationer pröva istället.. Nästa gång kan du… En annan möjlighet är att … Instruera utifrån generella regler och principer När detta händer gör så här… Instruktioner blir lättare ihågkomna om de formuleras som generell regel eller princip ”En minuts- modellen” (Gordon, Meyer & Irby 1996)

27 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand/Nov 2010 ”We need not judge which is true. We need to understand the way individuals reason, the way their minds work.” Argyris (1985)

28 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand/Nov 2010 Feedback som ger lärande- feedforward Relaterad till uppgift och mål Vart är jag på väg? Hur går det för mig? Vad kan jag förändra/stärka? Hur ska jag förändra/stärka? (Hattie 2007, Veloski 2006)

29 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand/Nov 2010 Att ge feedback Beskriv beteende - hur någon gör (inte är) Din reaktion – inte generellt rätt eller fel Konkretisera, ge exempel Förändringsbara beteenden

30 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand/Nov 2010 Beteende - beskriv beteendet som du vill påtala. Vad jag ser eller hör. Konsekvens - tala om vilka effekter handlingen får. Min reaktion och vad jag vill eller önskar ska hända istället. Känsla – Beskriv de känslor som handlingen väcker hos dig. Vad jag känner när jag ser eller hör detta Att ge feedback – Jag budskap

31 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand/Nov 2010 Att ge feedback JAG budskap ” Jag tycker att det var särskilt bra och genomtänkt att du kollade syresättningen först innan du…det innebär att patienten…. Jag kände mig därför helt trygg med att låta dig fortsätta själv.” ”Jag la märke till att du tittade på klockan när vi pratade och då får jag svårt att koncentrera mig. Jag vill ha ögonkontakt med dig.” Du budskap ”Bra! Du är duktig!” ”Du är så oengagerad!”

32 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand/Nov 2010

33 Feedback - struktur 1.Stud: Vad fungerade bra och varför 2.HL: Vad fungerade bra & varför 3.Stud: Vad kan utvecklas och HUR 4.HL: Vad kan utvecklas och HUR 5.Stud: Summerar 6.NY MÅLSÄTTNING

34 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand/Nov 2010 Feedback - struktur 1.Stud Egna reflektioner – tankar, känslor, MÅL 2.HL Delge observation -”Jag la märke till att…” -Berätta hur du tänkte där.. 3.HL Feedback - Vad fungerade bra & varför - Vad kan utvecklas och HUR. 4.Stud Summering 5.NY MÅLSÄTTNING

35 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand/Nov 2010 http://www.youtube.com/watch?v=v1ytfIArGt4 Orpheus Chamber Orchestra

36 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand/Nov 2010 samtal

37 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand/Nov 2010 Gissa vad jag tänker på?

38 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand/Nov 2010

39

40 Utforskande samtal Alternativ till och reaktion på värderande förhållningssätt (shame and blame) och icke-värderande förhållningssätt Schön, Argyris 1996, Rudolph 2004

41 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand/Nov 2010 VärderandeIcke- värderande Utforskande HL sitter inne med sanningen Ingen, någon eller båda Förhållningssätt

42 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand/Nov 2010

43 Handledningssamtal Klargöra och blottlägga samband mellan tanke och handling

44 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand/Nov 2010 Praktisk yrkesteori Handling Motiv för handlingen Kunskaper Erfarenheter Styrande värderingar Sambandet mellan tanke och handling Handal &, Lauvås 1982, 2008

45 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand/Nov 2010 Utforskande HL - Vetenskapligt arbetssätt Datainsamling – Hypotesprövning Kartläggning genom frågor Fler detaljer – principer, mönster och samband Precisering ger fler handlingsalternativ Förändrad bild av verkligheten

46 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand/Nov 2010 Problemdefiniering –Hur ser det ut nu? Mål –Hur skulle du vilja ha det? Medel –Hur ska du nå dit? Samtals-strategi (Ivey/Engquist 1996)

47 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand/Nov 2010 Utforskande HL Öppna frågor –På vilket sätt är det svårt..? –Kan du ge exempel på..? –Berätta mera om..? Frågor som utforskar skillnader –Vad är det du gör då till skillnad mot nu som gör det…? Frågor som utforskar konsekvenser –Vad skulle hända om du..? Frågor som utmanar –Om du prövar att..vad skulle det få för konsekvenser?

48 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand/Nov 2010 Utforskande HL Sammanfattningar –Om jag har förstått det hela rätt så upplever du att…. –Å ena sidan skulle du vilja.., å andra sidan… vilket vill du börja med… Bekräfta, affektivt och kognitivt gensvar –Icke-verbalt och verbalt –”Det låter jobbigt…”

49 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand/Nov 2010 Stödjande samtal Avlastningssamtal Debriefing lindra påverkan av stressfylld händelse

50 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand/Nov 2010 Handledningssamtal Avlastande funktion räta ut ev oklarheter känslomässig avreagering underlätta avslut ytterligare behov

51 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand/Nov 2010 Introduktionsfas Faktafas Tanke och känslofas Avslutning Struktur

52 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand/Nov 2010 Beskrivning/ Mental rekonstruktion Vad hände? I vilket skede kom du in? Vad gjorde du? Faktafas

53 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand/Nov 2010 Tanke- och känslofas Tala om upplevelse av händelsen Stötta inre dialog/Farhågor, fantasier Bekräfta känsloreaktioner Hur tänkte/kände du? Vad är svårast att hantera nu?

54 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand/Nov 2010 ” Jag tycker att det är viktigt att lägga ner möda i skuldproblematik. Man måste kanske hjälpa personen mer med frågor och påståenden än vid t ex sorgen. Sorgen är trots allt på något sätt naturligare, den är definitiv, lättare att ta på och enhetlig. Sorgen har en omvänd snöbollseffekt – den smälter ju. Skuldbördan kan verkligen få en snöskredseffekt – man måste få något som stoppar den. Icke-verbaliserad skuld kan bli hur orealistisk som helst i fantasin. Det är det som är vår uppgift – att låta individen komma till insikt om det här själv.”

55 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand/Nov 2010 Skuldproblematik Stötta inre dialog kring självanklagelser Realistisk inramning Vad var avsikten med ditt beslut? Ej korrigera eller förminska skuld

56 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand/Nov 2010 Avslutning Summera Normal reaktion på onormal händelse Efterreaktioner Ytterligare behov?

57 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand/Nov 2010 Definition av Klinisk Handledning ”Tillhandahållande av vägledning och feedback gällande områden av personlig, professionell eller utbildnings- karaktär. Detta inkluderar förmåga att förutsäga styrkor och svagheter i kliniska situationer så att patientsäkerheten kan upprätthållas.” (Kilminster et al 2000, 2007)

58 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand/Nov 2010 ”Den ideale handledaren” 1994 Expert ”Up to date” 2003 Handledare/Coach Tillgänglig Personligt bemötande, engagemang

59 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand/Nov 2010 Expert Novis Expert Novis Handledning varierar beroende på Studentens nivå av kunskap och erfarenhet Professionell utveckling

60 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand/Nov 2010 Lärande-centrerad handledning –Utforska studentens nivå och behov i samtal –Kursmål Involvera, aktivera studenten Stimulera reflektion –Cognitive apprenticeship – handling och tanke –Feedback Emotionell dimension –Klimat –Bemötande –Avlastnings samtal Planering av handledning Effektiv klinisk handledning - kursens fokus

61 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand/Nov 2010 ”Om jag vill lyckas med att föra människor mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad hon gör men först och främst förstå det hon förstår. Om jag inte kan det hjälper det inte om jag kan eller vet mera…” Kirkegaard Ur Samlade Verk (band XIII) Om mitt författarskap

62 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand/Nov 2010 Traditionell Mästar-Lärling modell Rollmodell – god förebild Visa, HL verbalisera, beskriva Svara på frågor Lärare - Expert ”Så här gör vi….” Överföra mina kunskaper Lärar-centrerad Studenten ställer frågor Frågor till studenten: –”Redogör för..” –”Beskriv hjärtats…”

63 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand/Nov 2010 Cognitive apprenticeship Rollmodell – god förebild Visa, HL verbalisera. beskriva Svara på frågor Hjälper studenten att göra.. Observerar, stöttar, nivåanpassar Ger gradvis avtagande stöd, utmanar Studenten verbaliserar Utforska - kartlägga Ömsesidig Reflektion (Collins 1989, Stalmeijer 2008, 2010)

64 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand/Nov 2010 Lusten att dela med sig, förmedla det man bedömer som viktigt Undvika upprepa misstag – ge genvägar Välkänd Icke-hotande Lätt att identifiera sig med, Fostran, kultur Lärare-expert – status Uppfattas (initialt) som värdefullt att få I mer begränsad utsträckning ömsesidig reflektion, gemensam kritisk granskning över professionellt beteende Traditionell Mästar-Lärling modell


Ladda ner ppt "Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand/Nov 2010 Klinisk handledning av läkarstudenter Syfte Kollegialt utbyte, reflektera tillsammans."

Liknande presentationer


Google-annonser