Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VINK Cancer Historik och sammanfattning av aktiviteter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VINK Cancer Historik och sammanfattning av aktiviteter"— Presentationens avskrift:

1 VINK Cancer Historik och sammanfattning av aktiviteter 2006-2010

2 VINK Cancer: Syfte - Att i en nätverksstruktur stödja utvecklingen av en god cancervård i hela Sverige genom en förbättrad samordning av kunskap på lokal, regional och nationell nivå - Att skapa en nationell arena för kontinuerlig dialog mellan profession, vårdgivare och nationella myndigheter baserat på information från kvalitetsregister och vårdprogram

3 Uppdragsgivare - Uppdragsgivare är sjukvårdshuvudmännen
- Arbetet initierades 2006 och formaliserades genom en avsiktsförklaring och samverkansavtal 2007 - Ordförandeskapet växlar årligen mellan de sex sjukvårds- regionerna - VINK cancers grunddokument återfinns på

4 Arbetet i VINK Cancer Samordningsgruppen (SG)- fyra möten per år
Operativa gruppen (OG) - minst fyra möten per år Nationella kvalitetsregister- och vårdprogramgrupper 1-2 möten per år

5 Rundabordskonferenser I
Syfte: att i multidisciplinära sammankomster stimulera till dialog kring utvecklingen av en kunskapsstyrd cancervård - Oktober 2007: Kunskapsstyrning och utveckling av cancervården Slutsats: Efterfrågan nationell samordning/process för koppling till huvudmännens beslutsprocesser - Februari 2008: Kvalitetsregister och cancerepidemiologisk analys Slutsats: Behov av förenklade processer vid datauttag och ökat metodstöd vid design och analys

6 Rundabordskonferenser II
- Oktober 2008: Hälsoekonomi och prioritering Slutsats: Behov av struktur kring koppling mellan nationella vårdprogram och prioriteringsarbete - Ett planerat möte om Vårdprogram och förbättringsarbete samordnades med ett SKL möte i samma ämne i oktober 2009 - Rundabordskonferenserna övergick 2009 i SKLs rundabordsmöten för registerhållare av nationella kvalitetsregister

7 Tumörspecifika seminarier
Syfte: kunskapsöverföring mellan professionella arbetsgrupper och linjeorganisation April 2009: Tjocktarms/ändtarmscancer Maj 2010: Prostatacancer Okt 2010: Lungcancer

8 INCA-plattformen - syftar till att
möjligöra för alla diagnosspecifika cancerregister att finnas på gemensam IT-plattform uppfylla användarnas krav på webbaserade register, dvs att kliniker/enheter kan rapportera in data elektroniskt i stället för på pappersblanketter presentera rapporter baserade på nationellt likformigt insamlade data möjliggöra uttag online i realtid av egna klinikdata med regionala och nationella jämförelser skapa gemensamt IT-system för samtliga Onkologiska Centra möjliggöra ett strukturerat och samordnat arbete med nationella kvalitetsregister

9 Nationella kvalitetsregister på INCA
I skarp drift sedan 2007 25 register i september 2010 Antal inrapportörer: ca 3 000 Antal patienter i registren: ca

10 Nationella kvalitetsregister inom cancerområdet på INCA (september 2010)
Blodcancer Akut lymfatisk leukemi, Akut myeloisk leukemi, Kronisk lymfatisk leukemi, Kronisk myeloisk leukemi, Lymfom, Myelodysplastiskt syndrom, Myelom, Myeloproliferativa sjukdomar Blåscancer Bröstcancer Corpuscancer (Endometriecancer) Esofagus- och ventrikelcancer Hjärntumörer Hudmelanom Huvud- och halscancer Kolorektalcancer Cancer i lever, gallvägar och gallblåsa Lungcancer Njurcancer Ovarialcancer Pankreascancer Peniscancer Prostatacancer Nya läkemedel

11 Nationella kvalitetsregister på INCA - innehåll
Diagnostik Prim beh Onk beh Uppföljn Livskval Akut lymfatisk leukemi X Akut myeloisk leukemi Blåscancer Bröstcancer Corpuscancer (Endometriecancer) Esofagus- och ventrikelcancer Hjärntumörer Hudmelanom Huvud- och halscancer Koloncancer Kronisk lymfatisk leukemi Kronisk myeloisk leukemi Cancer i lever, gallvägar och gallblåsa Lungcancer Lymfom Myelodysplastiskt syndrom Myelom Myeloproliferativa sjd Njurcancer Ovarialcancer Pankreascancer Peniscancer Prostatacancer Rektalcancer

12 Exempel på förbättringar baserade på kvalitetsregister och vårdprogramarbete Rektalcancer: nivåstrukturering (färre opererande enheter), minskad komplikationsfrekvens, lägre recidivfrevens och dödlighet Bröstcancer: minskade regionala skillnader i utredning och behandling, ökad behandlingsintensitet av äldre patienter Blåscancer: ökad användning av intravesikal behandling

13 INCA - fortsatt utveckling med målet att
täcka hela vårdkedjan inkludera ledtider och utvalda patientnära indikatorer möjliggöra integration av forskningsprojekt med kvalitetsregistren förbättra återrapportering och analys av registerdata

14 Stöd till nationellt vårdprogramarbete med koppling till nationella kvalitetsregister Njurcancer Påbörjade Cancer i lever, gallvägar och gallblåsa - Esofagus- och ventrikelcancer - Omvårdnad vid bröstcancer - Palliativ vård 2010: Stöd till arbetet med att ta fram nationella riktlinjer för lungcancer Kontinuerligt stöd till implementering av nationella riktlinjer för bröst-, prostata-och kolorektalcancer

15 Forskning: vetenskapligt metodstöd till kvalitetsregister- och forskargrupper : cirka 350 publicerade artiklar som helt eller delvis baserats på kvalitetsregisterdata Exempel på vetenskapliga ”high impact” publikationer: Bröstcancer: Fredholm H et al. Breast cancer in young women: poor survival despite intensive treatment. PLoS One 2009;11: Prostatacancer Van Hemelrijck M et al. Absolute and relative risk of cardiovascular disease in men with prostate cancer: results from the Population-Based PCBaSe Sweden. J Clin Oncol. 2010;28:


Ladda ner ppt "VINK Cancer Historik och sammanfattning av aktiviteter"

Liknande presentationer


Google-annonser