Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Biblioteksplan 2.0 Elisabet Ahlqvist 2014-12-03. Ny bibliotekslag 2014 14 § I syfte att ge alla tillgång till landets samlade biblioteksresurser ska bibliotek.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Biblioteksplan 2.0 Elisabet Ahlqvist 2014-12-03. Ny bibliotekslag 2014 14 § I syfte att ge alla tillgång till landets samlade biblioteksresurser ska bibliotek."— Presentationens avskrift:

1 Biblioteksplan 2.0 Elisabet Ahlqvist 2014-12-03

2 Ny bibliotekslag 2014 14 § I syfte att ge alla tillgång till landets samlade biblioteksresurser ska bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet samverka. 17 § Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. 18 § Den myndighet som regeringen bestämmer ska ha en nationell överblick över och främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet. Myndigheten ska tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna följa upp hur de biblioteksplaner som antagits har utformats och hur de används.

3 ”Med biblioteksplan avses en av kommunal eller landstingskommunal instans antagen plan för viss biblioteksverksamhet som ger närmare besked om verksamhetens inriktning och omfattning och om samverkan och som är så utformad att medborgarens förutsättningar att påverka huvudmannens överväganden gynnas liksom möjligheterna till samverkan.” (s.112) Definition av biblioteksplan DS2003:66

4 ”Antagna verksamhetsplaner är också en viktig förutsättning för att samverkan biblioteken emellan skall få en tydlighet som bidrar till god tillgänglighet och effektivt resursutnyttjande.” (s. 106) ”Det ligger nära till hands att ta behoven av en mer utvecklad skolbiblioteksverksamhet till utgångspunkt för ett förnyat övervägande av de förslag som väckts att kommunerna skall upprätta planer för biblioteksverksamheterna.” (s.58) DS2003:66

5 Paragrafen har formulerats så att den bättre speglar den ömsesidighet som präglar samarbetet mellan olika bibliotek. ”Det finns starka själ för att behandla det allmänna biblioteksväsendet som en i grunden gemensam resurs” Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna ska generellt samverka. Samverkan kan ta sig många olika uttryck. (preciseras ej i lagen) Förutom fjärrlånehanteringen som har en egen paragraf, bör huvudmännen besluta om formerna för samverkan. Lagen har ett starkt användarperspektiv, och utgår från hur biblioteken används 14 § Samverkan

6 17 § Biblioteksplaner Mot bakgrund av att vissa remissinstanser har påpekat att promemorians formulering kunde orsaka oklarheter kring vilket planinstrument som avses, är regeringens förslag dock att lydelsen ”planer för sin biblioteksverksamhet” byts ut mot ”biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet”. På så vis framgår det tydligare att vad som avses är en separat plan för just biblioteksverksamheten. (Prop. 2012/13:147, s.43)

7 17 § All biblioteksverksamhet ”Regeringen kan konstatera att den verksamhet som ska ingå i biblioteksplanen är den biblioteksverksamhet som kommunen eller landstinget bedriver som huvudman. För det fall kommunen bedriver skolbiblioteksverksamhet som huvudman ska även den ingå i planen. På motsvarande sätt ska folkhögskolornas och sjukhusbiblioteksverksamhet ingå för det fall landstinget som huvudman driver sådan verksamhet. Biblioteksplanerna kommer av nödvändighet inte att se likadana ut eftersom olika kommuner och landsting bedriver biblioteksverk­samhet i varierande omfattning.” (Prop. 2012/2013:147, sid. 44)

8 17 § Sammanfattning Kommunala biblioteksplaner bör innehålla folkbibliotek, skolbibliotek och medieförsörjningen mellan andra kommunala institutioner eller biblioteksverksamheter. De landstingskommunala planerna bör innehålla den regionala biblioteks­verksamheten såväl som folkhögskolornas och sjukhusbibliotek och olika typer av medieförsörjning och medieplanering. Samarbeten på kommunal och regional nivå med andra bibliotekstyper bör vara beskrivna både i de kommunala och landstingskommunala biblioteksplanerna.

9 17 § Det räcker inte med kulturplanerna ”Regeringen instämmer i att det kan vara rimligt att samordna arbetet med biblioteksplanerna med arbetet med de regionala kulturplanerna. Det innebär dock inte att det lagstadgade kravet på att landstingen ska anta särskilda biblioteksplaner bör utgå. Skälet för det är främst att planeringen av biblioteksverksamheten riskerar att bli alltför översiktlig om den integreras i de allmänna kulturplanerna.” (Prop. 2012/2013:43, sid 43)

10 Vad vill lagstiftarna med biblioteksplanerna? Förstärka skolbiblioteken Likvärdig tillgång Utjämning genom samverkan Resurseffektivisering Användarperspektiv

11 De föreslagna kraven på tillgänglighet, avgiftsfrihet, allsidighet och kvalitet främjar tungt vägande allmänintressen, som bedöms motivera den inskränkning av kommunernas och landstingens självbestämmanderätt som blir följden. Alla ska ha fri tillgång till god biblioteksservice, oavsett var de bor i landet. Konsekvenser för kommunalt självstyre

12 Regeringen menar att en enhetlig och likvärdig biblioteksservice är tillräckligt tungt vägande för att inskränka på kommunalt självstyre. Lagen (även den gamla) minskar generellt kommunernas och ladstingens möjligheter att själva göra prioriteringar i verksamheten. Landstingen och kommunerna är fri att själva organisera sig och verksamheten så länge som minimikraven i lagen uppfylls. Allsidighet och kvalitet i folkbiblioteksverksamheten, liksom de prioriterade målgrupperna minskar självbestämmandet i någon grad. Lagens skrivningar om avgiftsfrihet är också en inskränkning i självbestämmandet. Konsekvenser för kommunalt självstyre

13 §18 Uppföljning Regeringen anser att det inte är lämpligt att i bibliotekslagen närmare reglera hur de tre ska arbeta tillsammans. Samverkans mest ändamålsenliga former behöver få utvecklas över tid, och kan varierar från tid till annan, beroende på vilka behov som finns. Tre parter ansvarar för uppföljningen: KB, den regionala biblioteksverksamheten och kommunerna. Vi ska tillsammans följa upp hur biblioteksplaner som antagits har utformats och använts.

14 Regeringen anser att det är av stor vikt att även kommunerna är delaktiga i uppföljningen av de biblioteksplaner de själva utformar och upprättar Bristen på uppföljning av lagen har sannolikt bidragit till att det fortfarande är stora standardskillnader 18 § Uppföljning Det saknas gemensam syn på standard, kriterier för uppföljning och utarbetandet av biblioteksplaner Behovet av mer samordning och uppföljningen av biblioteksplanerna motiverar till ett mer samlat arbete nationellt.

15 Kvalitetsdialog September 2011 KB föreslår två spår: 1)Arbete med planerna 2)Kvalitetsmodellen och utveckling av kvalitet Februari 2012 1:a mötet 22 november 2013 ”Konstituerande” 21 november 2014 1:a med kommunerna med

16 Inriktning 2014 Fokus på biblioteksplanerna: –Systematiskt arbete med biblioteksplanerna utifrån den nya bibliotekslagen. –Skapa verktyg för att strukturera samarbete på olika nivåer. –Analysera kulturplanernas relationer till de regionala och de kommunala biblioteksplanerna.

17 Tema 1: konkret, kortsiktigt, process Grönt = Viktigt Rött = bör helst inte tillämpas eller tas med som utgångspunkt för en biblioteksplan

18 Tema 2: olika typer av ”alibi”, visionärt Biblioteksplanen som ett visionsdokument, planen är ett långsiktigt dokument med vision och inriktning och är skriven för en lång planperiod (4 år eller längre). 61 0 Biblioteksplanen som ”bevis”, beskriver verksamhet som finns och det som redan har hänt (och ibland underbyggt med brukarundersökningar). Stundtals utformad som en markandsföringsplan. 4 9 Alibi-planen, biblioteksplanen är en hyllvärmare, används inte av verksamheten eller politiken, men finns som alibi för att kommunen uppfyllt lagen. 0 24

19 Idéskrifter från Kvalitetsdialog Vi har publicerat två skrifter –Biblioteksplan 2.0 –Nyckeltal 1.0

20 Nästan varje område är kopplat till en lagparagraf Det finns en förslagslista att utgå från Ta bort och lägg till, det som passar er kommun Gör prioriteringar, men tappa inte basverksamheten! Visa relationerna mellan olika delar Koppla mot andra planer och styrdokument Områden A - Z

21 B. Är det klart vilka nämnder och förvaltningar inom kommunen som har ansvar för att biblioteksplanens olika delar är möjliga att genomföra? T.ex. Barn och ungdom Kultur Teknik och teknisk infrastruktur Vård och omsorg Utbildning, skola Social Samhällsbyggnad

22 C. Hur är målen i planen tidssatta så att det är klart framgår när de ska vara uppnådda eller genomförda så att de är uppföljningsbara? T.ex. Halvår Verksamhetsår Läsår Mandatperiod Biblioteksplanens livslängd

23 R. Är de organiserade samarbetena mellan bibliotek beskrivna i planen? T.ex. Samarbeten mellan kommunala bibliotek Samarbeten med bibliotek som inte ingår i den kommunala organisationen Bibliotekssamarbete över kommungränserna

24 Cykeln PlanArbete Uppfölj- ning Ev. utveck- lings- insats Ev. planre- videring

25 Att skriva mål som kan följas med nyckeltal - hur du med enklaste medel får din biblioteksplan uppföljningsbar

26 Sätta ett mål Konkret vill uppnå Tidsrymd Mätbart Foto: Henrik Johansson

27 X Ange en riktning Öka Minska Förbättra Utveckla Värna om Tillvarata Tillgodose Foto: Henrik Johansson

28 Mål på olika nivåer, ”den röda tråden” 1. ”Vi ska göra mer för barnen i kommunen”2. ”Vi ska prioritera läsfrämjande arbete för barn” 3. ”Fler sexåringar ska få lånekort och 6-årsbok under kalenderåret” 4. ”Andelen 6-åringar med lånekort ska öka till 75 procent under kalenderåret”

29 Följ upp: Ord eller siffor? Eller båda? Analytiskt: Statistik Indikatorer Nyckeltal Målvärden Tidsserier Benchmarking etc. http:// office.microsoft.com

30 Följ upp: Ord eller siffor? Eller båda? Foto: Elisabet Ahlqvist Beskrivande: Brukarundersökningar Personalenkäter Attityder Självvärderingar Observationer Dagböcker Fokusgrupper etc.

31 Exempel - nyckeltal Tal vi intresserar oss för Förenklad bild av verkligheten Utgör en referenspunkt som underlättar kvalitativ analys och diskussion Bild: http://office.microsoft.com

32 Nyckeltal kräver mätbara mål – inte visionära eller följningsbara Var går gränsen för att ha ”tillgång till”? När har man inte tillgång? Vad är ”särskild uppmärksamhet” jämfört vanlig eller ingen uppmärksamhet? … och hur vet man att man ”främjat” ett intresse?

33 Nyckeltal 1.0

34 Statistik – nyckeltal - TTT KB utvecklar den nationella biblioteksstatistiken för att underlätta användningen. Statistiken kan användas till nyckeltal som ger en bild av verksamheten. Ett nyckeltal kan ”ljuga” om verkligheten, fler undersökningar behövs. TTT bygger på observationer i biblioteksrummet, vad gör besökarna? En kompletterande bild framträder.

35 1.Okunskap om lagen 2.Befogenhet 3.Strategiska politiker 4.Styrkort 5.Biblioteket – en kvinnofråga? 6.Olyckliga omständigheter 7.Abstrakt innehåll, på verkar relevansen Hinder för biblioteksplaner

36 Skolbiblioteksundersökning pågår

37 31 skolbibliotek med <20 timmar/vecka Skolbiblioteket på Ryska skolan. Skolbiblioteket på Schillerska gymnasiet Skolbiblioteket på Bernadottegymnasiet Skolbiblioteket på Katrinelundsgymnasiet Skolbiblioteket på Burgårdens Utbildningscentrum Skolbiblioteket på Kunskapsskolan Krokslätt Skolbiblioteket på Katolska skolan av Notre Dame Skolbiblioteket på Böskolans friskola Skolbiblioteket på Nordhemsskolan Skolbiblioteket på Fjällskolan Skolbiblioteket Praktiska Gymnasiet Göteborg Skolbiblioteket på Gamlestadsskolan H Skolbiblioteket på Gamlestadsskolan LM Backegårdsskolan biblioteket Samskolans bibliotek Skolbiblioteket på Göteborgs Högre Samskola gy. Skolbiblioteket på Rambergsskolan Skobiblioteket på Sjumilaskolan Skolbiblioteket på Flatås G- lasser Skolbiblioteket på Flatåsskolan 2 Skolbiblioteket på Backatorpsskolan Gårdstensskolans skolbibliotek Skolbiblioteket på Eriksboskolan Skolbiblioteket på Hammarkullsskolan F 9 Skolbiblioteket på Tretjärnsskolan Skolbiblioteket på Bergums skola F 9 Skolbiblioteket på Fiskebäcksskolan F 9 Skolbiblioteket på The English School Gothenburg Hallenskolans bibliotek Skolbiblioteket på Kvarnbyskolan Katrinebergsskolans bibliotek

38 Sammanställning december 2014 115 kommuner med giltig plan (40 %) 29 kommuner med inaktuell plan (slutår 2012, 2013) (10%) 130 kommuner har en plan äldre än 2011, eller ingen plan alls. (45 %) 16 kommuner, osäkra uppgifter (5 %)

39 Västra Götaland 2014-12-01 11 kommuner med giltig plan (23 %) 2 kommuner med inaktuell plan (slutår 2012, 2013) (4 %) 31 kommuner har en plan äldre än 2011, eller ingen plan alls. (63 %) 5 kommuner, osäkra uppgifter (10 %) 5 kommuner har fått i uppdrag att skriva plan 2 kommuner har plan under revidering (V-Götaland = 17 % av Sveriges kommuner)

40 Frågor? elisabet.ahlqvist@kb.se cecilia.ranemo@kb.se Här kan man hämta statistik: http://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/ http://www.kb.se/bibliotek/Statistik-kvalitet/biblioteksstatistik/ http://www.scb.se/Pages/SSD/SSD_SelectVariables____3404 87.aspx?px_tableid=ssd_extern%3ABiblUtlaning&google=tru e


Ladda ner ppt "Biblioteksplan 2.0 Elisabet Ahlqvist 2014-12-03. Ny bibliotekslag 2014 14 § I syfte att ge alla tillgång till landets samlade biblioteksresurser ska bibliotek."

Liknande presentationer


Google-annonser