Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Organisk kemi Läran om kolföreningarnas kemi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Organisk kemi Läran om kolföreningarnas kemi"— Presentationens avskrift:

1 Organisk kemi Läran om kolföreningarnas kemi
Centralt innehåll: Partikelmodellen, Hur atomer sätts samman till molekyler, kolatomens egenskaper, kolatomens kretslopp.

2 Kolatomen Kolatomen har 6 protoner och elektroner.
Kolatomen har fyra valenselektroner

3 Kolatomer bildar inte joner
Kolatomen bildar mycket sällan joner. Den bildar kemiska föreningar. På grund av de fyra valenselektronerna så kan kol binda till nästan vad som helst. Kolatomer förekommer i allt levande. Man trodde först att man inte kunde tillverka organiska föreningar i laboratorier. Men den tyske kemisten Eriedich Whöler visade år 1828 att detta var möjligt.

4 Rent kol förekommer i tre former
Diamant I Diamant sitter kolatomerna i ett fast nätverk. Detta gör diamant till ett av de hårdaste ämnena i världen

5 Grafit I grafit sitter kolatomerna i samma skikt ihop men skikten sinsemellan glider lätt mot varann.

6 Fullerener I fulleren sitter kolatomerna som i en fotboll.
Ett nästan helt nytt material. Forskarna som konstruerade fullerener fick nobelpriset 1996

7 Kolets kretslopp

8 Kolväten H H- C- H H Metan

9 Metanserien Metan CH4 Etan C2H6 Propan C3H8 Butan C4H10 Pentan C5H12
Hexan C6H14 Heptan C7H16 Oktan C8H18 Nonan C9H20 Dekan C10H22 De 10 första kolvätena. De kallas med ett finare namn för alkaner

10 Olika sätt att visa molekyler på
Ämne Molekylformel Strukturformel Molekylmodell Metan CH4 H H C H H

11 Finns det dubbelbindningar i kolkedjan kallas de alkener
Namnen slutar på -en Den kortaste alkenen är eten Vad heter nästa?

12 Finns det trippelbindningar i kolkedjan kallas de alkyner
Namnen slutar på -yn Detta är etyn

13 Isomerer Samma molekylformel men olika strukturformel. Detta kallas isomeri Båda har molekylformeln C4H10

14 Fossila bränslen Är egentligen döda växter och djur som under stort tryck och avsaknad av syre har ombildats till olja, kol och naturgas.

15 Fraktionsdestillering
Oljeraffenaderi Fraktionsdestillering

16 Krackning Med krackning menas att man delar längre kolkedjor till kortare så man kan använda mer av oljan till bensin.

17 Biogas Med biogas menas att man komposterar matavfall eller annat organiskt material utan att låta syre närvara då bildas det metan och etan. Detta kan sedan användas till att köra bilar med eller värma hus.

18 Aromatiska kolväten Aromatiska kolväten är cykolföreningar med dubbelbindningar. Bensen är en mycket användbar förening i bla växt och djurbekämpning. När man lyckades framställa DDT (diklordifenyltrikloretan) var man mycket nöjd och såg slutet på bla annat malaria.

19 Andra ”viktiga” Aromater
PCB (polyklorerade bifenyler) Ett ämne som Användes i elektrisk utrustning. Dioxiner Bildas vid förbränning av organiskt material. Detta är ett problem vi förbränning av hushållsopor bla. Alla dessa föreningar är giftiga och cancerframkallande. I Sverige är de förbjudna sedan år tillbaka. Men de används fortfaranade i en del u-länder

20 Strukturformel för Östrogen
Bensen

21 Renat, Whiskey, Konjak, Absolut Det finns många alkoholer!

22

23 Kolmila

24 Alkoholer är kolväten med en OH grupp kopplade till sig
Kemiskt tecken CH3OH Namnet får man om man tar stamkolvätet och lägger till -ol Detta är metanol. En mycket giftig alkohol som ibland dricks av misstag i tron om att det är vanlig sprit.

25 Etanol Det är denna alkohol som man kan dricka. C2H5OH
Den bildas då man jästsvampar omvandlar druvsocker till etanol Skriv reaktionsformel: C6H12O CO2 + C2H5OH Etanol ett miljövänligt bilbränsle?

26 Alkoholer med flera OH-grupper
Om en alkohol har två OH- grupper kallas den för tvåvärd Har den tre OH- grupper kallas den för trevärd Glykol Glycerol

27 Glykol Glykol eller som den heter egentligen etandiol används för att sänka fryspunkten på kylarvattnet i blad annat bilar. Man sprutar också vingarna på flygplan med glykol för att förhindra nedisning

28 Glycerol Det är denna alkoholen som finns i alla fettmolekyler tillsammans med tre långa kolkedjor Men man kan också göra sprängämnen med glycerol. Man kan tillverka det mycket farliga ämnet nitroglycerin. Alfred Nobel lyckades tygla kraften och kontrollera när det skulle smälla. Han uppfann dynamit. Glycerol har en förmåga att binda fukt därför används den också i hudkrämer

29 Organiska syror C = O | OH
Alla organiska syror innehåller en karboxylgrupp (COOH) Om man oxiderar en alkohol får man en organisk syra. Den enklaste organiska syran är myrsyra eller metansyra.

30 Etansyra eller ättiksyra
Ättiksyra bildas då etanol får reagera med luftens syre (oxidation). Bra som konserveringsmedel. Vinäger är vin som har oxiderat.

31 Citronsyra Precis som det finns alkoholer med flera oh grupper så finns det syror med flera karboxylgrupper. Citronsyra är ett exempel på detta.

32 Estrar Estrar bildas då en alkohol får reagera med en organisk syra.
Denna typ av reaktioner kallas kondensationsreaktioner

33 Katalysator En katalysator är ett ämne som påskyndar reaktionen utan att själv förbrukas. Vid estertillverkning används konc svalesyra H2SO4


Ladda ner ppt "Organisk kemi Läran om kolföreningarnas kemi"

Liknande presentationer


Google-annonser