Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Spanska som modernt språk Styrkor och svagheter – möjligheter och hot

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Spanska som modernt språk Styrkor och svagheter – möjligheter och hot"— Presentationens avskrift:

1 Spanska som modernt språk Styrkor och svagheter – möjligheter och hot
Guadalupe Francia & Ulla Riis Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet SPLF Stockholm 19 november 2014 Francia & Riis SPLF 19 nov 2014

2 bakgrund i: motiv för studien
Eleverna Åk 7 nära 50 % läser spanska Åk 9 fyra av tio har hoppat av Lärarna Ca tre av fyra saknar full behörighet men en av fyra har ”viss behörighet” Alltså: hälften saknar behörighet Francia & Riis SPLF 19 nov 2014

3 Bakgrund ii: Utbildningspolitiken
Europarådet 1949 1960 års gymnasieutredning Sveriges EU-inträde 1995: ”… at least two Community languages in addition to [the] mother tongue” CEFR/CECR/GERS Lpo 94 Skolförordningen 2011:185, 9 kap, 5 § om språkval Francia & Riis SPLF 19 nov 2014

4 syfte Att skapa en bild av spanska som modernt språk i den svenska skolan idag, med tyngdpunkt på grundskolan Att beskriva problem och att identifiera tänkbara och önskvärda möjligheter till utveckling av ämnet Francia & Riis SPLF 19 nov 2014

5 METOD Dokumentstudier Statistiksammanställning Intervjuer med
Skolverket Consejería de Educacíon Instituto Cervantes Högskolan Dalarna Utbildningsradion LR LMS, APEOS, SPLF, CAPES Språkolympiaden Francia & Riis SPLF 19 nov 2014

6 SWOT-modellen STYRKOR Strengths SVAGHETER Weaknesses MÖJLIGHETER Opportunities HOT Threats Francia & Riis SPLF 19 nov 2014

7 FAKTORER STYRKOR SVAGHETER MÖJLIGHETER HOT REKOMMENDATIONER
Historisk utveckling Spanska ett världsspråk Spanska språkets förtroende­kapital i svenska samhället Spanska språkets svagare ställning jfrt med engelska Spanska saknar äm- nestradition jfrt med franska och tyska Globaliseringens krav på flerspråkig- het Sveriges offensiva språkpolitik Engelskans starka ställning i svenska skolsyste­met Kinesiska språket Överväg göra moderna språk obligatoriskt Nationella och europeiska ramar Europeiska och nationella ramar stödjer flerspråkighet Spanska som modernt språk ej obligatoriskt Europeisk fler- språkighetspolitik Utvecklingsarbete på Europanivå På medellång och lång sikt: lärarlegitimation På kort sikt: lärarlegitimation Kommunalt själv- styre -> stor varia- tion i resurser till icke-obligatoriska ämnen Överväg förändringar i det kommunala självbestämmandet Öka dimensioneringen av lärarutbildningen Centrala aktörer Kompletterande mångfald Konkurrens mellan olika aktörers verksamhet Många nationella och internationella verk­samheter rik- tade mot spanska Öka samarbetet mellan aktörerna Elevernas antal och resultat Ett stort och länge snabbt ökande elevantal Ökande elevantal utan motsvarande resursökning Fortsatt popularitet för spanska i det svenska samhället Förbättra informationen till elever Avveckla SvEn FoU Francia & Riis SPLF 19 nov 2014

8 FAKTORER STYRKOR SVAGHETER MÖJLIGHETER HOT REKOMMENDA- TIONER
Lärare och lärarprofiler Lärarkår som visat att man kan skapa inno- vativa undervisnings- situationer Mångfasetterad lärarprofil, hög andel obehöriga lärare Stor arbetsbörda; obalans antal elever & resurser Erfarenhet av homo- gena elevgrupper Fortsatt europeisk flerspråkighetspolitik Införande av lärarlegitimation Många obehöriga lämnar ev. lärar-yrket 2015 Skolkultur som fortsatt accepterar anställning av obehöriga lärare Utöka statistikinsam- lingen på nationell nivå Mer uppföljning av lärares arbetssituation Mer kollegialt samarbete FoU Lärarkom- petens och behörighet En del lärare födda i och har goda kontakter med ett målspråksland Hög andel obehöriga lärare Införande av lärarlegitimation Lärarlyftet II & övrig kompetensutveckling Mer uppföljning t.ex. av Skolinspektionen Lärarutbild- ning Nio lärosäten med geografiskt god spridning erbjuder lärarutbildning Jämförelsevis litet utrymme för ämneskunskaper i spanska På medellång och lång sikt: ifrågasätt- ande av ämneslärar- programmet i spanska 7-9 pga. litet utrym- me för ämnesstudier Forskarskolan i Lund På kort sikt: ifråga- sättande av ämnes- lärarprogrammet i spanska 7-9 pga. litet utrymme för ämnes- studier Öka dimensioneringen av lärarutbildningen Förbättra informationen och studievägledningen om lärare i spanska som yrke Fortbild­ning & kompetens- utveckling Mångfald av utbud från natio­nella och internationella aktörer Koncentration till vissa orter och stora städer Brister i information om fortbildning Engagerade aktörer som ger kvalificerad fortbildning i Sverige och i målspråksländer Fortsatt koncentra- tion till vissa orter och stora städer Förbättra informationen om fortbildning, rese- stipendier och liknande Francia & Riis SPLF 19 nov 2014

9 Ett stort och länge snabbt ökande elevantal . . .
FAKTORER STYRKOR SVAGHETER MÖJLIGHETER HOT REKOMMENDATIONER Historisk utveckling Spanska ett världsspråk Spanska språkets förtroende­kapital i svenska samhället Spanska språkets svagare ställning jfrt med engelska Spanska saknar äm- nestradition jfrt med franska och tyska Globaliseringens krav på flerspråkig- het Sveriges offensiva språkpolitik Engelskans starka ställning i svenska skolsyste­met Kinesiska språket Överväg göra moderna språk obligatoriskt Nationella och europeiska ramar Europeiska och nationella ramar stödjer flerspråkighet Spanska som modernt språk ej obligatoriskt Europeisk fler- språkighetspolitik Utvecklingsarbete på Europanivå På medellång och lång sikt: lärarlegitimation På kort sikt: lärarlegitimation Kommunalt själv- styre -> stor varia- tion i resurser till icke-obligatoriska ämnen Överväg förändringar i det kommunala självbestämmandet Öka dimensioneringen av lärarutbildningen Centrala aktörer Kompletterande mångfald Konkurrens mellan olika aktörers verksamhet Många nationella och internationella verk­samheter rik- tade motspanska Öka samarbetet mellan aktörerna Elevernas antal och resultat Ett stort och länge snabbt ökande elevantal Ökande elevantal utan motsvarande resursökning Fortsatt popularitet för spanska i det svenska samhället Förbättra informationen till elever Avveckla SvEn FoU Ett stort och länge snabbt ökande elevantal . . . . . . utan motsvarande resursökning Francia & Riis SPLF 19 nov 2014

10 resultat: eleverna och språkvalet
Årskurs 7 Spanska Franska Tyska Övr mod språk Alt till mod språk Samtliga språk Fl Po 2011/12 49,3 45,4 20,2 13,1 17,7 23,3 0,7 0,9 10,6 15,1 98,5 97,8 1997/98 9,6 7,6 30,6 17,5 45,0 49,5 0,2 13,8 24,0 99,2 98,8 Årskurs 9 Francia & Riis SPLF 19 nov 2014 Spanska Franska Tyska Övr mod språk Alt till mod språk Samtliga språk Fl Po 2011/12 39,7 33,0 17,6 11,1 17,4 18,7 1,2 1,6 22,4 33,2 98,3 97,0 1997/98 5,9 3,7 25,7 11,3 41,0 41,5 0,2 0,3 26,0 98,8

11 förklaringar till elevavhopp
Moderna språk inte obligatoriskt Stödundervisning i moderna språk förekommer ofta inte Elevernas inlärningssvårigheter upptäcks inte i tid Bristande elevmotivation Brister i undervisningsupplägg Hög andel obehöriga lärare Brist på kompetensutveckling för språklärare Brist på lärares metodiska och didaktiska kompetens Lågt lärardeltagande i Lärarlyftet och fortbildning Brist på dokumentation av elevavhopp i moderna språk Brist på information om språkvalet och dess konsekvenser till elever och föräldrar (Skolverket, 2011) Francia & Riis SPLF 19 nov 2014

12 ytterligare en förklaring . . .
”Språklärarna vill inte ha alltför stora avhopp från språken, samtidigt som de ibland inte vill att alla elever ska läsa språk.” (Tholin & Lindqvist, 2009) Francia & Riis SPLF 19 nov 2014

13 Hög andel obehöriga lärare
FAKTORER STYRKOR SVAGHETER MÖJLIGHETER HOT REKOMMENDA- TIONER Lärare och lärarprofiler Lärarkår som visat att man kan skapa inno- vativa undervisnings- situationer Mångfasetterad lärarprofil, hög andel obehöriga lärare Stor arbetsbörda; obalans antal elever & resurser Erfarenhet av homo- gena elevgrupper Fortsatt europeisk flerspråkighetspolitik Införande av lärarlegitimation Många obehöriga lämnar ev. läraryrket 2015 Skolkultur som fortsatt accepterar anställning av obehöriga lärare Utöka statistikinsam- lingen på nationell nivå Mer uppföljning av lärares arbetssituation Mer kollegialt samarbete FoU Lärarkom- petens och behörighet En del lärare födda i och har goda kontakter med ett målspråksland Hög andel obehöriga lärare Införande av lärarlegitimation Lärarlyftet II & övrig kompetensutveckling Mer uppföljning t.ex. av Skolinspektionen Lärarutbild- ning Nio lärosäten med geografiskt god spridning erbjuder lärarutbildning Jämförelsevis litet utrymme för ämneskunskaper i spanska På medellång och lång sikt: ifrågasätt- ande av ämneslärar- programmet i spanska 7-9 pga. litet utrym- me för ämnesstudier Forskarskolan i Lund På kort sikt: ifråga- sättande av ämnes- lärarprogrammet i spanska 7-9 pga. litet utrymme för ämnes- studier Öka dimensioneringen av lärarutbildningen Förbättra informationen och studievägledningen om lärare i spanska som yrke Fortbild­ning & kompetens- utveckling Mångfald av utbud från natio­nella och internationella aktörer Koncentration till vissa orter och stora städer Brister i information om fortbildning Engagerade aktörer som ger kvalificerad fortbildning i Sverige och i målspråksländer Fortsatt koncentra- tion till vissa orter och stora städer Förbättra informationen om fortbildning, rese- stipendier och liknande Hög andel obehöriga lärare Stor arbetsbörda; obalans mellan antal elever & resurser Erfarenhet av homogena elevgrupper Francia & Riis SPLF 19 nov 2014

14 Andel lärare med ämnesutbildning i det ämne de undervisar i (Skolverket Beskrivande data, 2013) resp. (Skolverket Redovisning av ) Lärare med lärarexamen ht 2011 Ht 2011, Åk 7-9 Totalt ca 50% Högst svenska ca 70% spanska ca 25% Lägst teknik ca 10% Ht 2011, Gymnasiet ca 66% ca 80% ca 30% Lärare med legitimation juni 2014 Ht 2013, Åk 7-9 Totalt 57% Högst franska ca 70% spanska nära 50% Lägst svenska 2 ca 35% Ht 2013, Gymnasiet 52% Na, tyska nära 70% knappt 20%

15 antal lärarexamina 1993-2011 Språk Grundskola åk 7-9 Grundskola/
Gymn.skola Gymnasie- skola Totalt Spanska 291 130 400 821 Franska 601 96 510 1 207 Tyska 723 91 558 1 372 1 615 317 1 468 3 400 Francia & Riis SPLF 19 nov 2014

16 Lärare nöjda med den fb de fått . . .
FAKTORER STYRKOR SVAGHETER MÖJLIGHETER HOT REKOMMENDA- TIONER Lärare och lärarprofile r Lärarkår som visat att man kan skapa inno- vativa undervisnings- situationer Mångfasetterad lärarprofil, hög andel obehöriga lärare Stor arbetsbörda; obalans antal elever & resurser Erfarenhet av homo- gena elevgrupper Fortsatt europeisk flerspråkighetspolitik Införande av lärarlegitimation Många obehöriga lämnar ev. lärar- yrket 2015 Skolkultur som fortsatt accepterar anställning av obehöriga lärare Utöka statistikinsam- lingen på nationell nivå Mer uppföljning av lärares arbetssituation Mer kollegialt samarbete FoU Lärarkom- petens och behörighet En del lärare födda i och har goda kontakter med ett målspråksland Hög andel obehöriga lärare Införande av lärarlegitimation Lärarlyftet II & övrig kompetensutveckling Mer uppföljning t.ex. av Skolinspektionen Lärarutbild- ning Nio lärosäten med geografiskt god spridning erbjuder lärarutbildning Jämförelsevis litet utrymme för ämneskunskaper i spanska På medellång och lång sikt: ifrågasätt- ande av ämneslärar- programmet i spanska 7-9 pga. litet utrym-me för ämnesstudier Forskarskolan i Lund På kort sikt: ifråga- sättande av ämnes- lärarprogrammet i spanska 7-9 pga. litet utrymme för ämnes- studier Öka dimensioneringen av lärarutbildningen Förbättra informationen och studievägledningen om lärare i spanska som yrke Fortbild­ ning & kompetens- utveckling Mångfald av utbud från natio­nella och internationella aktörer Koncentration till vissa orter och stora städer Brister i information om fortbildning Engagerade aktörer som ger kvalificerad fortbildning i Sverige och i målspråksländer Fortsatt koncentra- tion till vissa orter och stora städer Förbättra informationen om fortbildning, rese- stipendier och liknande Lärare nöjda med den fb de fått . . . . . . men information om fb brist-fällig och tillgängligheten dålig för många Francia & Riis SPLF 19 nov 2014

17 kompetensutveckling Lärarlyftet, VAL och ULV: Karlstad universitet, Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna Fba vid Uppsala universitet: Kurser (med och utan poäng), seminarier, konferenser, examinationscentrum, språkprogram, forskning och utveckling, m.m. Cervantes, Consejería de Educación, LR, Intressesamman- slutningarna, bl a SPLF Francia & Riis SPLF 19 nov 2014

18 några lärarröster om undervisningens förutsättningar
Ofta stora elevgrupper Blandade elevgrupper: olika nivåer eller olika språk Ofördelaktig schemaläggning Inte alltid vikarier vid sjukdom Brist på läromedel Brist på kollegial planeringstid Francia & Riis SPLF 19 nov 2014

19 Framtiden: politiken Regeringsförklaring oktober 2014
”En nationell samling för läraryrket genomförs. Lärarnas kompetens ska höjas, deras administrativa börda ska minska och rektorerna ska stärkas i sitt pedagogiska ledarskap.” (sida 5) Francia & Riis SPLF 19 nov 2014

20 Framtiden: politiken Budgetproposition för 2015
”Svensk barn- och ungdomsutbildning ska vara av hög och likvärdig kvalitet. Alla barn och elever ska ges förutsättningar att nå de nationella målen och utveckla sina kunskaper, färdigheter och kompetenser så långt som möjligt.” (sida 37) Indikatorer: Nationella prov Betyg och meritvärden Lärares behörighet Resultat i internationella studier (sida 37) Francia & Riis SPLF 19 nov 2014

21 Framtiden: politiken Budgetproposition för 2015
Studien Teaching and Learning International Survey, TALIS ”Enligt TALIS-undersökningen upplever endast fem procent av de svenska lärarna i årskurs 7–9 att deras yrke har hög status i samhället och bara drygt varannan svensk lärare uppger att de skulle välja att bli lärare igen. Det är den lägsta siffran bland alla länder i undersökningen. Sammantaget kan konstateras att läget är bekymmersamt.” (sida 89) Francia & Riis SPLF 19 nov 2014

22 Framtiden: politiken Budgetproposition för 2015
Internationella språkstudien ESLC: Läsförståelse, hörförståelse och skrivförmåga Sverige är i den absoluta toppen i förmågorna läsa och lyssna och ligger bra till i förmågan skriva men svenska elevers kunskaper i spanska är svaga. (sida 125) Francia & Riis SPLF 19 nov 2014

23 Framtiden: forskning & kompetensutveckling
En licentiatavhandling vid Stockholms universitet, Institutionen för språkdidaktik, 2014: Annika Nylén Grammatisk kompetens och kommunikativ språkundervisning Francia & Riis SPLF 19 nov 2014

24 Framtiden: forskning & kompetensutveckling Licentiatavhandlingar vid Lunds universitet, december 2014 Sandra Håkansson La lengua extensiva en la enseñanza del español como lengua extranjera. Etudes Romanes de Lund 93. Marcelo Cea El modelo cognitivo de la enseñanza del subjuntivo. Etudes Romanes de Lund 94. Henrietta Carolsson Godolakis Las tecnologias de información y comunicación en las clases de español como lengua extranjera. Un estudio comparativo del efecto de un uso limitado o frecuente del ordenadoren las competencias lingüisticas de estudiantes suecos del español del nivel B1. Etudes Romanes de Lund 95. Fernando Lopez Serrano La enseñanza del préterito indefinido y el imperfecto españoles en ELE. Un modelo didactico para el bachillerato sueco. Etudes Romanes de Lund 96.  Anna Ponnert La enseñanza del español en Suecia.Enfoques y méto- dos empleados por cinco profesores . Etudes Romanes de Lund 97. Francia & Riis SPLF 19 nov 2014

25 förslag till strategier: statlig nivå
Lärarutbildningens dimensionering Obligatorium? Frågan om när undervisningen i moderna språk bör starta Uppföljning, utvärdering och forskning Frågan om en utökad nationell statistik Francia & Riis SPLF 19 nov 2014

26 förslag till strategier: kommunnivå
Inventering av behov och finansiering av behörighetsgivande utbildning, fortbildning och kompetensutveckling, Resurser som medger måttligt stora elevgrupper, Resurser som medger ökat kollegialt samarbete i moderna språk, särskilt i mindre kommuner. Francia & Riis SPLF 19 nov 2014

27 förslag till strategier: skolnivå
Fortbildning och kompetensutveckling, Resurser som medger måttligt stora elevgrupper, Resurser som medger stödundervisning, Resurser som medger ökat kollegialt samarbete i moderna språk, Avstå från pröva-på-studier i moderna språk, Var vaksam mot betygsinflation, Öka elevutbytet med målspråksländer, Öka lärarutbytet med målspråksländer, Öka användningen av digitala medier. Francia & Riis SPLF 19 nov 2014

28 förslag till strategier: lärarnivå
Var vaksam mot betygsinflation, ge inte ”snällbetyg”, Öka elevutbytet med målspråksländer, sök aktivt efter möjligheter och informera elever och föräldrar, Öka lärarutbytet med målspråksländer, sök aktivt efter möjligheter, Öka användningen av digitala medier. Francia & Riis SPLF 19 nov 2014

29 Guadalupe.Francia@edu.uu.se Ulla.Riis@edu.uu.se
TACK! Francia & Riis SPLF 19 nov 2014


Ladda ner ppt "Spanska som modernt språk Styrkor och svagheter – möjligheter och hot"

Liknande presentationer


Google-annonser