Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunsektorns ekonomi ─ omvärldsbevakning Bokslutsdagen 2014 Bettina Kashefi, SKL.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunsektorns ekonomi ─ omvärldsbevakning Bokslutsdagen 2014 Bettina Kashefi, SKL."— Presentationens avskrift:

1 Kommunsektorns ekonomi ─ omvärldsbevakning Bokslutsdagen 2014 Bettina Kashefi, SKL

2 Sammanfattning - makro  Svag internationell återhämtning – stor osäkerhet i omvärlden -Export – svagare än väntat  Bra inhemska förutsättningar -Ordning i offentlig ekonomi -Sysselsättningen ökar  Trots nedrevidering av BNP ökar skatteunderlaget med ca +2% per år 2014-2017 -Tack vare sysselsättningsökning och låg inflation

3 2014201520162017 BNP*aug 142,13,33,42,7 (apr 14)(3,0)(3,1)(3,4)(2,5) Arbetade timmar*aug 141,21,31,40,8 (apr 14)(0,8)(1,3)(1,6)(0,9) Nom skatteunderlag ◦ aug 143,94,74,94,8 (apr 14)(3,8)(4,7)(5,3)(4,9) Realt skatteunderlag ◦ aug 141,92,1 1,7 (apr 14)(1,8)(2,1)(2,4)(1,8) * Kalenderkorrigerade värden. ◦ Underliggande, dvs. faktiska utveckling rensat för effekter av förändringar i skattelagstiftningen som har direkt påverkan på skatteunderlaget. BNP, sysselsättning och skatteunderlag Procentuell förändring

4 Tabell 4 Internationell BNP-tillväxt Procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden Ekonomirapporten. April 2014 Källa: Konjunkturinstitutet och Sveriges Kommuner och Landsting. 2012201320142015 USA 2,81,92,23,2 Tyskland 0,90,52,12,2 Storbritannien 0,31,73,02,6 Norden* 1,00,71,31,9 Euroområdet –0,30,11,41,9 Världen** 3,23,03,64,0 Exportvägd BNP*** 1,0 1,92,3 Sverige 1,31,52,13,3 *Danmark, Finland och Fastlandsnorge viktade med deras respektive betydelse som mottagare av svensk export. **Vägt med köpkraftsjusterade vikter. ***BNP-utvecklingen i ett tjugotal länder viktade med dessa länders respektive betydelse som mottagare av svensk export.

5 Potentiella resp. arbetade timmar Miljoner timmar

6 Diagram 2 Hushållens konsumtion och sparande Procentuell förändring resp. procent av disponibel inkomst 2014-08-18MakroNytt 2/2014

7 2012201320142015 BNP 0,91,52,03,5 Import –0,5–0,85,27,8 Hushållens konsumtion 1,62,02,93,2 Offentlig konsumtion 0,32,01,11,8 Stat 0,93,61,10,0 Kommunsektorn 0,11,31,11,9 Fasta bruttoinvesteringar 3,3–1,14,98,2 Lagerinvesteringar* –1,20,10,20,0 Export 0,8–0,42,86,9 Summa användning 0,50,82,94,7 BNP kalenderkorrigerad 1,31,52,13,3 Ekonomirapporten. April 2014 *Lageromslag i procent av BNP Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting. Tabell 7 Försörjningsbalans Procentuell förändring

8 Skatteunderlag och priser Procentuell förändring Ekonomirapporten. April 2014 Källa: Skatteverket och Sveriges Kommuner och Landsting

9 Skatteunderlagets beståndsdelar Procentuella andelar av beskattningsbar inkomst Arbetade timmar Timlöner

10 2013 2014201520162017 Realt skatteunderlag1,61,92,1 1,7 bidrag från: Lönesumma0,41,0 1,10,6 Pensioner0,7-0,20,10,60,5 Övr sociala ersätt0,30,10,0 0,1 Grundavdrag inkl regeleff0,20,50,1-0,20,0 Priseffekt0,10,6 Övrigt-0,10,00,30,1-0,1 Realt skatteunderlag och bidrag från vissa komponenter Procent respektive procentenheter, genomsnittlig årlig förändring

11 Kommunernas intäkterLandstingens intäkter Egna skatteintäkter utgör runt 70 procent av intäkterna

12 2014201520162017 Realt skatteunderlag1,9 %2,1 % 1,7 % Gen statsbidrag≈ nom oför + 2% realt Verksamhetsvolym kommuner1,7 %1,8 % 2,0 % Verksamhetsvolym landsting2,7 %2,1 %2,6 % Skattesats kommuner+ 4 öreoför- 2 öre+ 8 öre Skattesats landsting+ 9 öre+ 4 öre+ 16 öre+ 8 öre Kommunernas resultatLandstingens resultat Sammanfattning kommunernas och landstingens ekonomi

13 Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting. Offentliga sektorns skuldsättning Stabilt på låg nivå, tillgångarna överstiger skulderna Under 90-talet uppgick bruttoskulden till 70 procent av BNP. Saldomålet infördes bl.a. för att minska bruttoskulden. Bruttoskulden har minskat till motsv. 40 procent av BNP. De finansiella tillgångarna överstiger skulderna.

14 Offentligfinansiella effekter av föreslagna skatteregler. Periodiserad nettoeffekt 2015-2018, miljarder kronor* *Offentligfinansiella effekter är uttryckta i 2015 års priser och volymer. Beloppen är avrundade och summerar inte alltid. Källa: Regeringen

15 Förändringar i budgetpropositionen generella statsbidraget - kommunerna  Förändring av inkomstutjämningen ska beredas och förändringen kan införas 1 januari 2016  Kommunerna kompenseras för förhöjt grundavdrag till pensionärer med 1,2 miljarder.  Det generella statsbidraget ökas med 1,3 miljarder 2015 och 2,6 miljarder 2016 för att neutralisera höjningen av arbetsgivaravgifterna för unga.  Kommunernas statsbidrag minskas med 1,7 miljarder 2015 och 2,4 miljarder från 2016 då avdragsrätten för pensionssparande minskas till 1800 per år för att därefter vara 0 kronor.  En liten minskning av anslaget till följd av arbetspendling över Öresund med 20 miljoner.

16 Förändringar i budgetpropositionen generella statsbidraget - landstingen  Förändring av inkomstutjämningen ska beredas och förändringen kan införas 1 januari 2016  Landstingen kompenseras för förhöjt grundavdrag till pensionärer med 0,7 miljarder.  Det generella statsbidraget ökas med 0,2 miljarder 2015 och 0,5 miljarder 2016 för att neutralisera höjningen av arbetsgivaravgifterna för unga.  Landstingens statsbidrag minskas med 0,9 miljarder 2015 och 1,3 miljarder från 2016 då avdragsrätten för pensionssparande minskas till 1800 per år för att därefter vara 0 kronor.  En liten minskning av anslaget till följd av arbetspendling över Öresund med 11 miljoner.

17 Utredningar Överenskommelsen om En välfärd utan vinstintresse. En utredning ska lämna förslag om hur vinstuttag ska begränsas i välfärdsbolag. Den ska också beskriva hur detta kommer att påverka brukare, anställda och företag. Utredningen ska tillsättas i januari 2015 och vara klar i mars 2016. Utredningen New Public Management En särskild utredning bör undersöka en nya styrning av välfärden efter New Public Management samt utforma en nationell strategi för idéburen välfärd. Välfärdsprofessionernas kunnande och yrkesetik ska bli vägledande.

18 Utmaningar Demografi Förändrade krav på välfärden Rekryteringsbehov – generationsskifte Tillgodogöra sig teknikutvecklingen Integration och migration Privata alternativ – utvecklingsstrategi IT i förvaltningen och medborgarnas förväntningar Ny politisk karta


Ladda ner ppt "Kommunsektorns ekonomi ─ omvärldsbevakning Bokslutsdagen 2014 Bettina Kashefi, SKL."

Liknande presentationer


Google-annonser