Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SAMVERKAN I ÅDALEN prat eller verkstad Ingvar Nilsson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SAMVERKAN I ÅDALEN prat eller verkstad Ingvar Nilsson"— Presentationens avskrift:

1 SAMVERKAN I ÅDALEN prat eller verkstad Ingvar Nilsson (I.nilsson@seeab.se) 2008-12-17 www.seeab.se

2 Del I problemet

3 Arbetslöshet , SCB Procent av arbetskraften. Åldersgruppen år. Säsongrensade värden.                                                                    

4

5 ???

6 Prognos konjunkturinstitutet
Arbetslöshet enligt ny definition I  procent av arbetskraften, säsongsrensade värden.                                                     

7

8 ”Det dubbelt enögda beslutsfattandet”
Patrik 7 år på glid Insats ”Det dubbelt enögda beslutsfattandet” Kostnad 8

9 9

10 Fyra mekanismer Stuprörstänkande Kortsiktigheten Maktlösheten
Bristen på helhetssyn – inte mitt bord mentaliteten Kortsiktigheten Man ser inte prevention & rehabilitering som en social investering utan som en kostnad Maktlösheten Frånvaron av egenmakt & inlärd hjälplöshet (samhällelig hospitalisering) Stigmatiseringen Vem vill anställa en f.d. missbrukare eller person med psykiska funktionshinder 10

11

12

13 Klientens och socialsekreterarens vardag
Social och arbetsmarknadskontoret Reception 6.Ungdomsenheten (Kliv1 EU-projekt) 3. Aktiveringsgruppen 5. Arbete, praktik och rehabilitering, 8 8. Sociala boendeteamet 12. Slussen (samarb. FK,AF o arbetsm.k.) 14. Försäkrings-kassan 9. Medborgarservice 10. Budget o skuldrådgivning 15. Mottagning Unga 7. Introduktionsgruppen 18 Boj, Kvinnojour Kvinnofrid Polisen 2. Bedömningsgruppen Klienten ringer eller kommer via luckan 4. Motivation o Förändring 8a Hotade kvinnor 8b. Kommunkontrakt 17.Socialjouren 27.Arbets-förmedlingen 19 Barn o ungdom 20. Com ,Star- projektet m.m. 16. Vuxna Psyk/missbruk 25. Basta kooperativet 24. Frigård 23. Mini-maria 22. Psyk. gårdarna 23. Familjecentra 7a.Validerings-projektet 16 a Socialpsykiatrin 26. VC Fastighets 13

14 UTANFÖRSKAPETS KOSTNADER
EKONOMISKT BISTÅND UTANFÖRSKAPETS KOSTNADER

15 UTANFÖRSKAPETS ISBERGSEFFEKTER
ÖVRIGA SAMHÄLLET ÖVRIGA MYNDIGHETER ÖVRIGA ”VÄLFÄRDSMYNDIGHETER” POLIS CSN KVÅRD BOSTADS- BOLAG FÖRETAG ALLMÄNHET FAMILJ ÖVRIG KOMMUNAL VERKSAMHET LTING FK AF ÖVR SKOLA FRITID SKATTE- INTÄKTER ÖVRIG SOCIALTJÄNST EKONOMISKT BISTÅND FAMILJ MISSBRUK SOCPSYK UTANFÖRSKAPETS ISBERGSEFFEKTER

16 Ingvar Nilsson (I.nilsson@seeab.se)

17 Marginaliseringens ingenmansland
INKLUDERAD ELLER MARGINALISERAD Inkluderingens standardarena Tidig upptäckt Prevention Tidiga insatser Skapa Rehabilitering Nya samhällsarenor Underlätta Förhindra Marginaliseringens ingenmansland

18 Utanförskapet i Sörmland
Personer 18-64 Därav försörjda av offentliga system 28.000 17.7% Långtidsarbetslösa, ekonomiskt bistånd Sjukersättning, aktivitetsersättning, utförsäkrade (prognos) Därav Påverkbart 14.600 9.2% Gruppen med ej tidsbestämd sjukersättning borträknad, ca Därav Kommunal kostnad 8.400 5.3% Varav en stor del ”stamkunder” och storkonsumenter

19 DEL II Ungdomar på glid.. Hur ser kartan ut
Vilka aktörer är involverade Vilka är behoven Vem har ansvar för ett helhetsperspektiv Vad är konsekvenserna av att misslyckas

20 Ungdomar ”på glid” ÅKLAGARE SJUKSKÖTERSKA KURATOR FÖRVALTARE LÄKARE
Kriminal- vård SKULDSANERARE GOD MAN HANDLÄGG FK KURATOR Psykiatrisk vård POLIS Försörjning SKÖTARE VÅRDARE SOCIONOM IFO ADVOKAT PSYKOTERAPEUT ARBETSTERAP ARBETSFÖRMEDLARE PSYKOLOG KRONFOGDE SJUKGYMNAST BOSTADSFÖRETAG DOMARE LÄKARE BISTÅNDSBEDÖM Somatisk vård Ungdomar ”på glid” BOENDESTÖD SJUKSKÖT SKÖT BOENDE Boende DISTRSKÖT BARNMORSKA SSK AVGIFTNING BEHHEM HANDLED SYSS Beroende- vård ARBETSVÄGLED OSA-HANDLED Sysselsättning MARIA UNGDOM RSMH SYOKONSULENT ALKOHOLTERAPEUT LVU IFS SPECILAPEDAGOG Social liv & sammanhang Familj & Sociala nätverk Missbruks- vård Skola & utbildning LÄRARE BEHHEM ELEVASSISTENT SOC BARN/UNGA SKOLSKÖTERSKA BOENDESTÖD BUP SOCIONOM KURATOR MOBBINGTEAM FÄLTASSISTENT

21

22

23

24 DEL III utanförskapets kostnader exemplet socioekonomiska bokslut för sociala företag - missbruk

25

26

27

28 Socioekonomiskt bokslut för Basta 2005

29 Socioekonomiskt bokslut Basta år 2005
Aktör Intäkter Kostnader Vinst Vinst/pers Af 1.6 mkr 0.025 mkr Basta 18 mkr 16.5 mkr 1.5 mkr Fk 6 mkr 1,5 mkr 4.5 mkr 0.07 mkr Kommun 15 mkr 6.5 mkr 8.5 mkr 0.13 mkr Landsting 4 mkr 2 mkr 0.03 mkr Rättsväs 34 mkr 32 mkr 0,5 mkr Övrigt 37 mkr 31 mkr 0.5 mkr Totalt 116 mkr 35 mkr 81 mkr 1.25 mkr 29 29

30 Socioekonomiskt bokslut Basta, 2005
Avkastning under fem år på en rehabplats Rehabkostnad Intäkt kommun kr Avkastning kommun % Intäkt samhälle kr Avkast-ning sam-hälle % 413% 3120 %

31 Del IV Fallet Timrå

32 Variabel Timrå Länet Riket Andelen födda i Sverige 94% 87% Eftergymnasial utbildning (25-44 år) 25% 35% 40% Förvärvsfrekvens 78% 76% Öppet arbetslösa 5% 4% 3% Låga inkomster, män 11%% 14% 18% Behöriga till gymnasieskolan 86% 88% 89% Barn i ekonomiskt utsatta hushåll 12% 11% Självmord/ män 22 23 Aborter, unga 31 27 24 Dödlighet hjärtkärlsjukdom/ 441 402 351 Ohälsotal, män 42 d 39 d 35 d

33

34

35 Preventionspotentialen
GENERELLA INSATSER ”NORMALITET” SENA INSATSER TIDIGA INSATSER REHABI- LITERING SVÅR BARN- OCH UNGDOMSTID NARK.MISSBRUK UTANFÖRSKAP ALK. MISSBRUK MARGINALISERING PSYK OHÄLSA LÅNGTIDSSJUK LÅNGTIDSARBLÖS

36 Tabell 1 Sannolikheterna för framtida utanförskap för 7 årskullar barn

37 Tabell 2 – Ackumulerade årskostnader för gruppen över tid
– per aktör(4% diskonto)

38

39 Tabell 3 – Ackumulerat produktionsvärde per person
och för gruppen över tid (4% diskonto)

40 Tabell 4 – Ackumulerade årskostnader och
produktionsvärde – gruppen (4% diskonto)

41

42 Tabell 5 – Ackumulerade årskostnader och
produktionsvärde – individen (4% diskonto)

43

44 DEL V EN OUTSIDERSKATT FÖR UTANFÖRSKAP
44

45 45 45

46 46 46

47 Tabell 6 – Årskostnaderna för gruppen
ur ett kommunalt perspektiv

48 Del VI 10+10 ungdomar ”på glid” ?vad kommer det att kosta om inget görs?
48

49 Samhällets merkostnad 10 ungdomar 16-19 år
AKTÖR KOSTNAD arbetsförmedling Försäkringskassa kommun landsting rättsväsende 45 000 övrigt summa genomsnitt 49

50 50

51 Samhällets förväntade framtida merkostnad om 50% marginaliseras den yngre gruppen
51

52 Samhällets förväntade framtida merkostnad om 65% marginaliseras den äldre gruppen
52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 Produktionsförluster
20 unga människors förväntade framtida marginaliseringskostnader ”om inget görs” Kostnad/person Antal personer Total kostnad Produktionsförluster 5.6 Mkr 20 st 112 Mkr Välfärdskostn äldre 7.8 Mkr 10 st 78 Mkt Välfärdskostn yngre 6.0 Mkr 60 Mkr Summa 12.5 Mkr 250 Mkr 57

58 58

59 Del VII Utanförskapet i Sörmland baserat på vår kalkyl till Statskontoret

60

61 Medelvärde; kr/år

62 Utanförskapet i Sörmland
Av i ålder år (17.7%) i utanförskap av dessa direkt påverkbara Kostnaderna för detta per år Välfärdskostnader Mkr Produktionsförluster Mkr Totalt Mkr Per arbetande person kr

63 Rehabprojekt 60 personer, år, liten framgång
Potentiellt Viktat Per person Uteblivna reala kostnader 52 322 Uteblivna finansiella kostnader 49 150 Produktionsvärde 97 200 Rehakostnad Netto

64

65 Rehabprojekt 60 pers, lång sikt, liten framgång

66 Rehab 500 pers, potentiella vinster, årbasis

67 Rehab 500 personer, årsbasis

68 Rehab, 500 personer, lång sikt, liten framgång

69 Del VIII att investera sig ur krisen fallet Södertälje

70 70

71 71

72 Framtidens ekonomiska bistånd
Omvärlds- förändringar Riks- politik Best case 180 Mkr Dagens ekonomiska bistånd Ca 160 Mkr Påverkansfaktorer Trend-scenario 220 Mkr Worst Case 250 Mkr Metod Synsätt Ek bistånd Lokal politik 72

73 ORSAK VERKAN Misslyckanden Kartlägga, motivera, inspirera EKONOMISKT
OMVÄRLDS- FAKTORER Konjunktur Sociodemografiska förhållanden Flyktingar Lagstiftning POLITIKOMRÅDEN Övervältring Fk/Af åtgärder AK åtgärder Socpsyk+missbruk åtgärder Vuxutb EKONOMISKT BISTÅND Nivå Omfattning Målgrupp Misslyckanden Kartlägga, motivera, inspirera 73

74 74

75 En person Refkostnad; ek bistånd 20 år,
per år i annat Genom insatser går han till lönebidrag 50% i 20 år ”vinst” Ek bistånd Annat Produktionsvärde , 50% Summa ca 4.5 Mkr 75

76 76

77 77

78 Del IX Från pratsam till görsam

79 synsätt, människosyn, värderingar, etik etc
SAMVERKAN SAMSPEL SAMORDNING RESURSER ORGANISATION STYRNING LEDNING SAMARBETE PERSONER RELATIONER METODER INTERAKTION VÄRDEGRUND synsätt, människosyn, värderingar, etik etc 79

80 80

81 Modellens tre delar Hårda faktorer Mjuka faktorer
Metoder Mallar Rutiner Mjuka faktorer Synsätt Värderingar Rehabsyn Institutionella ramar Mandat, bemanning, förutsättningar Remittering och samspel Legitimitet 81

82 82

83 83

84 De två grupperna Uppdragstagare
Socialkompetens Legitimitet i moderorg Lust/vilja/engagemang Kontinuitet Sakkunskap Heterogenitet i gruppen Symmetri i gruppen Uppdragsgivare = uppdragstagargruppen dessutom Symmetri i mandat & befogenheter Beslutsmandat Commitment 84

85 85

86

87 Några framgångsfaktorer
Planmässighet Planeringsprocessen viktigare än planen Uthållighet Ett flerårsperspektiv Ledarskapets centrala roll Att driva, uppmuntra och sätta gränser Ledaren som pedagog Delaktiggöra medarbetarna Visioner och attraktiva mål Att tända och känna till varåt framåt ligger Förmågan att hantera kaos Det blir inte alltid som man tänkt sig,. Men oftast bra ändå

88 Några tankar att bygga på
Stycka elefanten och ät den bit för bit Den längsta vägen är vägen till startblocken En tusenmilaresa börjar alltid med ett första steg Man måste möta människor där dom befinner sig Barn gör inte som man säger utan som man gör

89 Del X Den tändande gnistan något om sociala epidemier
Del X Den tändande gnistan något om sociala epidemier Eva Nilsson Lundmark & Ingvar Nilsson 89 89 89

90 Epidemier Smitthärdar Spridningsvägar Förökningstakt
Spridningshastighet Farlighet - konsekvenser 90

91 91

92 Orkanen Gustav stärkt till kategori tre-orkan Orkanen Gustav växer snabbt i styrka där den drar fram över de varma karibiska vattnen på väg mot västra Kuba och uppgraderades på lördagseftermiddagen till en orkan av kategori tre. 92

93 Berlinmurens fall 93

94 Förändringens dynamik
Det går inte i steg Det sker språngvis Liten orsak kan skapa stor effekt Det fins genombrottspunkter – kritisk massa Take off teorin Självgenererande växt De samverkande faktorerna – positiva synergieffekter Uthållighetens betydelse 94

95 100% TID SÖLKORVARNA MAJORITETEN SNABBA ANPASSARE INNOVATÖRER NYFIKNA
95

96 Några tankar kring smitteffekten
Från det säregna till normalitet Beatleseffekten Att hitta dom nyfikna och ignorera sölkorvarna Lägg inte tid på fel människor – ignorera dom Tvivla inte – det tar lite tid i början Det är ni som är dom konstiga och jag som är normal

97 (KLIBBIGHETSFAKTORN)
MÄNNISKORNA (LAGEN OM DE FÅ) ATT TÄNDA EN GNISTA BUDSKAPET (KLIBBIGHETSFAKTORN) SAMMANHANGET (TID & PLATS) 97

98 FÖRENARNA LAGEN OM DE DE VETGIRIGA SÄLJARNA 98

99 Förenarna som knyter samman
Känner många Känner människor inom många olika livsområden Hög status – tillitsbärare Knyter samman 99

100 De vetgiriga som kan allt
Kan mycket Delar gärna med sig Nosar upp trender tidigt Nyfikna 100

101 Säljarna som inte säljer
Kan övertyga utan att ta över Tror själva på det de säljer Sociala förförelsekonstnärer Speglar och deltar i den sociala dansen Lever budskapet Röst, tonläge, ordval- matchning 101

102 Klibbighetsfaktorn I Vad får ett budskap att fastna
Överensstämmelse med de kognitiva kartorna Vi ser vad vi vill se Att skapa och utnyttja gestalter – vårt behov av mening Många kanaler De sju intelligenserna Använder alla sinnen Den bärande triangeln Vilja - tanke - känsla Vår överskattning av förnuftet Spegelneuronernas betydelse 102

103 Klibbighetsfaktorn II
Möta den andre där den är – Kirkegaard Hitta dörren in till den andres hjärta/hjärna Hitta dörrvakter och brobyggare Utnyttja den andres kognitiva kartor Begrepp Världsbild Värdegrund Hur;et viktigare än Vad;et Jag hör inte vad du säger – jag är fullt upptagen med att observera hur du gör Gör det lätt för den andre att ta ett steg ”första silen” gratis 103

104 Sammanhangets makt Begreppet normalitet
Betydelsen av en trasig fönsterruta och Gestalt; vad är förgrund och vad är bakgrund just nu De sociala sanktionernas betydelse Om att ingå i ett sammanhang Vårt behov av tillhörighet Det magiska talet 150 Där de personliga sociala relationerna bryter samman 104

105 Sammanhangets makt Milgram Zimbardo Darley & Batson Lydnad
Auktoriteter får oss att göra det vi inte trodde Zimbardo Fängelser Miljön påverkare oss mer än vad vi vill medge/tro Darley & Batson Teologer Den barmhärtige samariten är inte så barmhärtig om han har bråttom till ett möte 105

106 Sammanhangets makt Tid och plats Den trasiga fönsterrutan
Normalitet Den trasiga fönsterrutan Symbolernas makt Det är detaljerna som gör det 0-tolerans i NY 106

107 Att tända en gnista Någon som håller i tändstickan Tändved Bränsle
Eldsjälar Tändved Dom som vill hjälpa till Bränsle Den stora massan 107

108 Att få budskapet att fastna
Väcka nyfikenhet & lust Möta människor där dom är Att vara beredd att prova 108

109 Att skapa ett sammanhang
Göra det lätt att pröva Minska risken för misslyckanden Arbeta lösningsfokuserat 109


Ladda ner ppt "SAMVERKAN I ÅDALEN prat eller verkstad Ingvar Nilsson"

Liknande presentationer


Google-annonser