Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SAMVERKAN I ÅDALEN prat eller verkstad Ingvar Nilsson 2008-12-17

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SAMVERKAN I ÅDALEN prat eller verkstad Ingvar Nilsson 2008-12-17"— Presentationens avskrift:

1 SAMVERKAN I ÅDALEN prat eller verkstad Ingvar Nilsson (I.nilsson@seeab.se) 2008-12-17 www.seeab.seI.nilsson@seeab.se

2 Del I problemet

3 Arbetslöshet 1999-2005, SCB Procent av arbetskraften. Åldersgruppen 16-64 år. Säsongrensade värden.

4

5 ???

6 Arbetsl ö shet enligt ny definition I procent av arbetskraften, s ä songsrensade v ä rden. Prognos konjunkturinstitutet

7

8 Patrik 7 år på glid Insats Kostnad ”Det dubbelt enögda beslutsfattandet”

9

10 Fyra mekanismer Stuprörstänkande –Bristen på helhetssyn – inte mitt bord mentaliteten Kortsiktigheten –Man ser inte prevention & rehabilitering som en social investering utan som en kostnad Maktlösheten –Frånvaron av egenmakt & inlärd hjälplöshet (samhällelig hospitalisering) Stigmatiseringen –Vem vill anställa en f.d. missbrukare eller person med psykiska funktionshinder

11

12

13 13 Klientens och socialsekreterarens vardag 1 Reception 6.Ungdomsenheten (Kliv1 EU-projekt) 3. Aktiveringsgruppen 5. Arbete, praktik och rehabilitering, 8 8. Sociala boendeteamet 12. Slussen (samarb. FK,AF o arbetsm.k.) 14. Försäkrings- kassan 9. Medborgarservice 10. Budget o skuldrådgivning 15. Mottagning Unga 7. Introduktionsgruppen 18 Boj, Kvinnojour Kvinnofrid Polisen 2. Bedömningsgruppen Klienten ringer eller kommer via luckan 4. Motivation o Förändring 8a Hotade kvinnor 8b. Kommunkontrakt 17.Socialjouren 27.Arbets- förmedlingen 19 Barn o ungdom 20. Com,Star- projektet m.m. 16. Vuxna Psyk/missb ruk 25. Basta kooperative t 24. Frigård 23. Mini- maria 22. Psyk. gårdarna 23. Familjecentra 7a.Validerings -projektet 16 a Socialpsykiatrin 26. VC Fastighet s Social och arbetsmarknadskontoret

14 EKONOMISKT BISTÅND UTANFÖRSKAPETS KOSTNADER

15 ÖVR EKONOMISKT BISTÅND ÖVRIG SOCIALTJÄNST ÖVRIG KOMMUNAL VERKSAMHET ÖVRIGA ”VÄLFÄRDSMYNDIGHETER” ÖVRIGA SAMHÄLLET UTANFÖRSKAPETS ISBERGSEFFEKTER BOSTADS- BOLAG FÖRETAG ALLMÄNHET FAMILJ ÖVRIGA MYNDIGHETER FAMILJ MISSBRUK SOCPSYK SKOLA FRITID SKATTE- INTÄKTER LTING FK AF POLIS CSN KVÅRD

16 Ingvar Nilsson (I.nilsson@seeab.se)I.nilsson@seeab.se

17 Inkluderingens standardarena Nya samhällsarenor Marginaliseringens ingenmansland Tidig upptäckt Prevention Tidiga insatser Rehabilitering INKLUDERAD ELLER MARGINALISERAD Förhindra Skapa Underlätta

18 Utanförskapet i Sörmland Personer 18-64 158.000 Därav försörjda av offentliga system 28.000 17.7% Därav Påverkbart 14.600 9.2% Därav Kommunal kostnad 8.400 5.3% Långtidsarbetslösa, ekonomiskt bistånd Sjukersättning, aktivitetsersättning, utförsäkrade (prognos) Gruppen med ej tidsbestämd sjukersättning borträknad, ca 13.400 Varav en stor del ”stamkunder” och storkonsumenter

19 DEL II Ungdomar på glid.. Hur ser kartan ut Vilka aktörer är involverade Vilka är behoven Vem har ansvar för ett helhetsperspektiv Vad är konsekvenserna av att misslyckas

20 Ungdomar ”på glid” Somatisk vård Psykiatrisk vård Beroende- vård Missbruks- vård Försörjning Social liv & sammanhang Familj & Sociala nätverk Boende Sysselsättning LÄKARE SJUKSKÖTERSKA SKÖTARE ARBETSTERAP KURATOR SJUKGYMNAST DISTRSKÖT LÄKARE PSYKOLOG PSYKOTERAPEUT BOENDESTÖD SKÖT BOENDE BISTÅNDSBEDÖM SJUKSKÖT BEHHEM BOSTADSFÖRETAG HANDLÄGG FK SOCIONOM IFO ARBETSFÖRMEDLARE GOD MAN FÖRVALTARE KRONFOGDE SKULDSANERARE HANDLED SYSS OSA-HANDLEDARBETSVÄGLED SYOKONSULENT ALKOHOLTERAPEUT SSK AVGIFTNING BEHHEM BOENDESTÖD SOCIONOM SOC BARN/UNGA BUP IFS RSMH Kriminal- vård VÅRDARE KURATOR POLIS DOMARE ÅKLAGARE ADVOKAT Skola & utbildning LÄRARE SKOLSKÖTERSKA SPECILAPEDAGOG ELEVASSISTENT FÄLTASSISTENT LVU KURATOR MARIA UNGDOM BARNMORSKA MOBBINGTEAM

21

22

23

24 DEL III utanförskapets kostnader exemplet socioekonomiska bokslut för sociala företag - missbruk

25 www.seeab.se

26

27

28 Socioekonomiskt bokslut för Basta 2005

29 i.nilsson@seeab.se AktörIntäkterKostnaderVinstVinst/pers Af1.6 mkr0 0.025 mkr Basta18 mkr16.5 mkr1.5 mkr0.025 mkr Fk6 mkr1,5 mkr4.5 mkr0.07 mkr Kommun15 mkr6.5 mkr8.5 mkr0.13 mkr Landsting4 mkr2 mkr 0.03 mkr Rättsväs34 mkr2 mkr32 mkr0,5 mkr Övrigt37 mkr6 mkr31 mkr0.5 mkr Totalt116 mkr35 mkr81 mkr1.25 mkr Socioekonomiskt bokslut Basta år 2005

30 Socioekonomiskt bokslut Basta, 2005 Avkastning under fem år på en rehabplats Rehabkostnad Intäkt kommun kr Avkastning kommun % Intäkt samhälle kr Avkast- ning sam- hälle % 285.0001.175.000413%8.900.0003120 %

31 Del IV Fallet Timrå

32 VariabelTimråLänetRiket Andelen födda i Sverige94% 87% Eftergymnasial utbildning (25-44 år)25%35%40% Förvärvsfrekvens78% 76% Öppet arbetslösa5%4%3% Låga inkomster, män11%14%18% Behöriga till gymnasieskolan86%88%89% Barn i ekonomiskt utsatta hushåll12%11%12% Självmord/100.000 män22 23 Aborter, unga312724 Dödlighet hjärtkärlsjukdom/100.000441402351 Ohälsotal, män42 d39 d35 d

33

34

35 Preventionspotentialen ”NORMALITET” GENERELLA INSATSER SVÅR BARN- OCH UNGDOMSTID TIDIGA INSATSER MARGINALISERING SENA INSATSER REHABI- LITERING UTANFÖRSKAP NARK.MISSBRUK ALK. MISSBRUK PSYK OHÄLSA LÅNGTIDSSJUK LÅNGTIDSARBLÖS

36 Tabell 1 Sannolikheterna för framtida utanförskap för 7 årskullar barn

37 Tabell 2 – Ackumulerade årskostnader för gruppen över tid – per aktör(4% diskonto)

38

39 Tabell 3 – Ackumulerat produktionsvärde per person och för gruppen över tid (4% diskonto)

40 Tabell 4 – Ackumulerade årskostnader och produktionsvärde – gruppen (4% diskonto)

41

42 Tabell 5 – Ackumulerade årskostnader och produktionsvärde – individen (4% diskonto)

43

44 DEL V EN OUTSIDERSKATT FÖR UTANFÖRSKAP

45

46

47 Tabell 6 – Årskostnaderna för gruppen ur ett kommunalt perspektiv

48 Del VI 10+10 ungdomar ”på glid” ?vad kommer det att kosta om inget görs?

49 Samhällets merkostnad 10 ungdomar 16-19 år AKTÖRKOSTNAD arbetsförmedling0 Försäkringskassa2 579 000 kommun3 306 000 landsting589 000 rättsväsende45 000 övrigt367 000 summa6 886 000 genomsnitt686.000

50

51 Samhällets förväntade framtida merkostnad om 50% marginaliseras den yngre gruppen

52 Samhällets förväntade framtida merkostnad om 65% marginaliseras den äldre gruppen

53

54

55

56

57 20 unga människors förväntade framtida marginaliseringskostnader ”om inget görs” Kostnad/personAntal personerTotal kostnad Produktionsförluster5.6 Mkr20 st112 Mkr Välfärdskostn äldre7.8 Mkr10 st78 Mkt Välfärdskostn yngre6.0 Mkr10 st60 Mkr Summa12.5 Mkr20 st250 Mkr

58

59 Del VII Utanförskapet i Sörmland baserat på vår kalkyl till Statskontoret

60

61 Medelvärde; 270.000 kr/år

62 Utanförskapet i Sörmland Av 158.000 i ålder 18-64 år –28.000 (17.7%) i utanförskap –14.6000 av dessa direkt påverkbara Kostnaderna för detta per år –Välfärdskostnader2.100 Mkr –Produktionsförluster 3.900 Mkr –Totalt6.000 Mkr –Per arbetande person 46.000 kr

63 Rehabprojekt 60 personer, år, liten framgång PotentielltViktatPer person Uteblivna reala kostnader8 371 5003 139 31352 322 Uteblivna finansiella kostnader7 864 0002 949 00049 150 Produktionsvärde15 552 0005 832 00097 200 Rehakostnad-4 200 000 -70 000 Netto27 587 5007 720 313128 672

64

65 Rehabprojekt 60 pers, lång sikt, liten framgång

66 Rehab 500 pers, potentiella vinster, årbasis

67 Rehab 500 personer, årsbasis

68 Rehab, 500 personer, lång sikt, liten framgång

69 Del VIII att investera sig ur krisen fallet Södertälje

70

71

72 Dagens ekonomiska bistånd Ca 160 Mkr Framtidens ekonomiska bistånd Best case 180 Mkr Trend- scenario 220 Mkr Worst Case 250 Mkr Påverkansfaktorer Omvärlds- förändringar Riks- politik Lokal politik Metod Synsätt Ek bistånd

73 OMVÄRLDS- FAKTORER Konjunktur Sociodemografiska förhållanden Flyktingar Lagstiftning POLITIKOMRÅDEN Övervältring Fk/Af åtgärder AK åtgärder Socpsyk+missbruk åtgärder Vuxutb OMVÄRLDS- FAKTORER Konjunktur Sociodemografiska förhållanden Flyktingar Lagstiftning POLITIKOMRÅDEN Övervältring Fk/Af åtgärder AK åtgärder Socpsyk+missbruk åtgärder Vuxutb EKONOMISKT BISTÅND Nivå Omfattning Målgrupp Misslyckanden ORSAK VERKAN Kartlägga, motivera, inspirera

74

75 En person Refkostnad; ek bistånd 20 år, –90.000 per år + 20.000 i annat Genom insatser går han till lönebidrag 50% i 20 år ”vinst” –Ek bistånd1.800.000 –Annat 400.000 –Produktionsvärde, 50%2.250.00 –Summaca 4.5 Mkr

76

77

78 Del IX Från pratsam till görsam

79 i.nilsson@seeab.se VÄRDEGRUND synsätt, människosyn, värderingar, etik etc SAMVERKAN SAMARBETE PERSONER RELATIONER METODER INTERAKTION SAMORDNING RESURSER ORGANISATION STYRNING LEDNING SAMSPEL

80 i.nilsson@seeab.se

81 Modellens tre delar Hårda faktorer –Metoder –Mallar –Rutiner Mjuka faktorer –Synsätt –Värderingar –Rehabsyn Institutionella ramar –Mandat, bemanning, förutsättningar –Remittering och samspel –Legitimitet

82 i.nilsson@seeab.se

83

84 De två grupperna Uppdragstagare –Socialkompetens –Legitimitet i moderorg –Lust/vilja/engagemang –Kontinuitet –Sakkunskap –Heterogenitet i gruppen –Symmetri i gruppen Uppdragsgivare = uppdragstagargruppen dessutom –Symmetri i mandat & befogenheter –Beslutsmandat –Commitment

85 i.nilsson@seeab.se

86

87 Några framgångsfaktorer Planmässighet –Planeringsprocessen viktigare än planen Uthållighet –Ett flerårsperspektiv Ledarskapets centrala roll –Att driva, uppmuntra och sätta gränser –Ledaren som pedagog –Delaktiggöra medarbetarna Visioner och attraktiva mål –Att tända och känna till varåt framåt ligger Förmågan att hantera kaos –Det blir inte alltid som man tänkt sig,. Men oftast bra ändå

88 Några tankar att bygga på Stycka elefanten och ät den bit för bit Den längsta vägen är vägen till startblocken En tusenmilaresa börjar alltid med ett första steg Man måste möta människor där dom befinner sig Barn gör inte som man säger utan som man gör

89 2015-01-10Eva Nilsson Lundmark & Ingvar Nilsson 89 Del X Den tändande gnistan något om sociala epidemier

90 Epidemier Smitthärdar Spridningsvägar Förökningstakt Spridningshastighet Farlighet - konsekvenser

91

92 Orkanen Gustav stärkt till kategori tre-orkan Orkanen Gustav växer snabbt i styrka där den drar fram över de varma karibiska vattnen på väg mot västra Kuba och uppgraderades på lördagseftermiddagen till en orkan av kategori tre.

93 Berlinmurens fall

94 Förändringens dynamik Det går inte i steg Det sker språngvis Liten orsak kan skapa stor effekt Det fins genombrottspunkter – kritisk massa –Take off teorin –Självgenererande växt De samverkande faktorerna – positiva synergieffekter Uthållighetens betydelse

95 NYFIKNA INNOVATÖRER SNABBA ANPASSARE MAJORITETEN SÖLKORVARNA TID 100%

96 Några tankar kring smitteffekten Från det säregna till normalitet –Beatleseffekten Att hitta dom nyfikna och ignorera sölkorvarna –Lägg inte tid på fel människor – ignorera dom Tvivla inte – det tar lite tid i början –Det är ni som är dom konstiga och jag som är normal

97 ATT TÄNDA EN GNISTA MÄNNISKORNA (LAGEN OM DE FÅ) BUDSKAPET (KLIBBIGHETSFAKTORN) SAMMANHANGET (TID & PLATS)

98 LAGEN OM DE FÅ FÖRENARNA DE VETGIRIGA SÄLJARNA

99 Förenarna som knyter samman Känner många Känner människor inom många olika livsområden Hög status – tillitsbärare Knyter samman

100 De vetgiriga som kan allt Kan mycket Delar gärna med sig Nosar upp trender tidigt Nyfikna

101 Säljarna som inte säljer Kan övertyga utan att ta över Tror själva på det de säljer Sociala förförelsekonstnärer Speglar och deltar i den sociala dansen Lever budskapet Röst, tonläge, ordval- matchning

102 Klibbighetsfaktorn I Vad får ett budskap att fastna Överensstämmelse med de kognitiva kartorna –Vi ser vad vi vill se –Att skapa och utnyttja gestalter – vårt behov av mening Många kanaler –De sju intelligenserna –Använder alla sinnen Den bärande triangeln –Vilja - tanke - känsla Vår överskattning av förnuftet –Spegelneuronernas betydelse

103 Klibbighetsfaktorn II Möta den andre där den är – Kirkegaard Hitta dörren in till den andres hjärta/hjärna –Hitta dörrvakter och brobyggare Utnyttja den andres kognitiva kartor –Begrepp –Världsbild –Värdegrund Hur;et viktigare än Vad;et –Jag hör inte vad du säger – jag är fullt upptagen med att observera hur du gör Gör det lätt för den andre att ta ett steg –”första silen” gratis

104 Sammanhangets makt Begreppet normalitet –Betydelsen av en trasig fönsterruta och Gestalt; vad är förgrund och vad är bakgrund just nu De sociala sanktionernas betydelse Om att ingå i ett sammanhang –Vårt behov av tillhörighet Det magiska talet 150 –Där de personliga sociala relationerna bryter samman

105 Sammanhangets makt Milgram –Lydnad –Auktoriteter får oss att göra det vi inte trodde Zimbardo –Fängelser –Miljön påverkare oss mer än vad vi vill medge/tro Darley & Batson –Teologer –Den barmhärtige samariten är inte så barmhärtig om han har bråttom till ett möte

106 Sammanhangets makt Tid och plats –Sammanhang –Normalitet Den trasiga fönsterrutan –Symbolernas makt Det är detaljerna som gör det –0-tolerans i NY

107 Att tända en gnista Någon som håller i tändstickan –Eldsjälar Tändved –Dom som vill hjälpa till Bränsle –Den stora massan

108 Att få budskapet att fastna Väcka nyfikenhet & lust Möta människor där dom är Att vara beredd att prova

109 Att skapa ett sammanhang Göra det lätt att pröva Minska risken för misslyckanden Arbeta lösningsfokuserat


Ladda ner ppt "SAMVERKAN I ÅDALEN prat eller verkstad Ingvar Nilsson 2008-12-17"

Liknande presentationer


Google-annonser