Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2006/KS Anders Åkesson. 2006/KS Arbetar för att partiets blir till verklighet Möter väljare, politiker, tjänstemän och journalister Fångar upp samhällsproblem.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2006/KS Anders Åkesson. 2006/KS Arbetar för att partiets blir till verklighet Möter väljare, politiker, tjänstemän och journalister Fångar upp samhällsproblem."— Presentationens avskrift:

1 2006/KS Anders Åkesson

2 2006/KS Arbetar för att partiets blir till verklighet Möter väljare, politiker, tjänstemän och journalister Fångar upp samhällsproblem Löser problem och förverkligar politiska förslag Vad gör ett regionråd?

3 2006/KS  Hälso- och sjukvård  Tandvård  Kultur och festivaler  Skånes kontakter med omvärlden  Hjälp till företag  Skånetrafiken Region Skånes uppdrag

4 2006/KS Region Skåne är en politiskt styrd organisation. Regionfullmäktige är högsta beslutande organ med övergripande ansvar för alla strategiska frågor. Den politiska majoriteten består av M, Fp, C, Kd och Mp. Mandatfördelning 2006 års val Regionen styrs av politiker MFpCKdMpSVSd 431397753710

5 2006/KS

6

7 DE Tullverket Kc Malmö C Kraft 2007 Oslo Göteborg Tallin Riga Helsingfors Stockholm DK = 12 min Ysd Trg Hbg Mö Kastrup Sturup Everöd Kph 1,6 milj inv Cannabisharts Amfetamin Ecstasy Kokain Heroin Alkohol Amfetamin Ecstasy Heroin Cigaretter Alkohol Åhs Skåne har ett strategiskt geografiskt läge. Området har flera utlandsförbindelser med intensiva trafikströmmar i vilka det finns en tung hotbild avseende bl.a. narkotikasmuggling riktad mot Sverige 2007 PL DK

8 2006/KS

9 Hälsoläget i Skåne Gott Ojämlikt Fysisk aktiv Psykisk ohälsa Tobak - Alkohol

10 2006/KS Delaktighet Demokratins institutioner är märkvärdigt sköra i den meningen att de tar lång tid att bygga upp men kan raseras betydligt snabbare. Det kan ske brutalt genom våld. Så sent som för några tiotal år sedan våldförde sig ömsom fascistiska och nazistiska, ömsom kommunistiska system även på demokratiska stater. En avdemokratisering kan också komma mer smygande, genom små men medvetna justeringar av viktiga detaljer i strukturerna. Utan att någon egentligen vill det, kan demokratins institutioner även förlora sin inre bärighet och sina normer på grund av att den kritiska bildningen försummats eller genom att ledare medvetet eller aningslöst missbrukat folkets förtroende. Statens demokratiutredning 2001

11 2006/KS Årets resultat (Mkr)

12 2006/KS Ackumulerade resultat 1999- 2013 (Mkr)

13 2006/KS Ackumulerat resultat 2010 (Mkr) +577

14 2006/KS Budgetavvikelse jan-aug (Mkr)

15 2006/KS

16 Sjukvårdskostnader (kr per invånare)

17 2006/KS Nettokostnad för hälso- och sjukvård (kr/inv) 2009 exkl. tandvård 19 703 20 572 Region Skåne har ökat sina nettokostnader/inv med 2,6% jmf med 2008. Riket har ökat med 2,4%. Blekinge och Gotland har ökat med mer än 6%. 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 SLLVGR Skåne RiketUppsalaSödermanlandsÖstergötlandsJönköpings KronobergsKalmar BlekingeHallands VärmlandsÖrebroVästmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands JämtlandsVästerbottens NorrbottensSamtligalandstingGotlands kommun 19 703 20 572

18 2006/KS Nettokostnad för primärvård (kr/inv) 2009 Skåne har ökat sina kostnader med 12,5% jmf med 2008. Riket med 4,3%. 3 192 3 579 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 SLL VGRSkåneRiketUppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar BlekingeHallands Värmlands ÖrebroVästmanlandsDalarnas Gävleborgs VästernorrlandsJämtlands Västerbottens Norrbottens Samtliga landsting Gotlands kommun 3 192 3 579

19 2006/KS Nettokostnad för läkemedel inom läkemedelsförmånen (kr/inv) 2009 Skåne har minskat sina kostnader med 2,2% jmf med 2008. Riket har ökat med 0,3%. 5 landsting har högre kostnad/inv. än Skåne. 2008 var det bara ett landsting som hade högre kostnader/inv är Skåne Om Skåne hade legat på rikssnittet kunde kostnaderna sänkas med ca 150 mkr. 2 390 2 259

20 2006/KS Nettokostnad för specialiserad somatisk vård (kr/inv) 2009 Skåne har ökat sina kostnader med 3,7% jmf med 2008. Riket med 4,1%. Om Skåne hade legat på rikssnittet kunde kostnaderna sänkas med ca 260 mkr. Skåne har högre kostnader än riket för dagsjukvård och slutenvård. 11 330 11 098 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 SLLVGR Skåne RiketUppsala SödermanlandsÖstergötlandsJönköpings Kronobergs Kalmar BlekingeHallands Värmlands Örebro VästmanlandsDalarnasGävleborgsVästernorrlandsJämtlandsVästerbottens NorrbottensSamtliga landstingGotlands kommun 11 330 11 098

21 2006/KS Prognos 2010 –Prognostiserat resultat ca 850 mkr –Sjukvården har bidragit till att Region Skåne har fått ta del av rehabiliteringsstatsbidrag och sjukskrivningsstatsbidra –Produktiviteten har varit hög under hela 2010 –Budget 2011 Skattesats 10.39 0-resultat, stram budget – 2012 910 miljoner mer till vården 214 miljoner till kollektivtrafiken

22 2006/KS Satsningar Hälso- och sjukvården tillförs ytterligare 970 mkr –Hälsovalspeng/ invånare ökar 27 miljoner –Mödravårdspeng –Palliativ vård –Barnpsykiatri –Regionalt cancercentrum, Ersättning för hälsosamtal ökas från 18,5 mkr till 21 mkr. Nu även 15 miljoner till Primärvården

23 2006/KS Ideburen verksamhet Värdegrunden för den regionala överenskommelsen utgår från de sex principerna i den nationella överenskommelsen; Självständighet och oberoende Dialog Kvalitet Långsiktighet Öppenhet och insyn Mångfald

24 2006/KS Utmaningar 2011 Ekonomi - ekonomi i balans ! Hälso- och sjukvård - Utveckla patientsäkerhetsarbetet - Uppnå målen för kömiljarden och sjukskrivningsmiljard 2010 - Genomföra beslutade förändringar (Lab, RPK,radiologi) - Hälsovalet, 1:a linjens vård och styrprinciper - Effekter av gemomförda satsningar/investeringar (palliativ vård, cancersjukvården) - Genomföradet av SUS och UMCS - Utveckla samverkan och samarbetet med kommunerna Klara ekonomin, mycket stram Vad tycker ni ? Vad saknas Regional utveckling - Stärka Region Skånes miljöprofil - Fullfölja beslutade satsningar. Klimat – Miljöstrategiskt program - förändringar för kollektivtrafiken Är detta relevant

25 2006/KS Budget 2011 Regional utveckling Biogas – Studentrabatt – Miljö / intern / extern – Klimatarbete / Klimatberedning – Näringsliv miljödriven - Kostnadstäckningsgrad – Många nya tåg –Naturbuss – Spårvagn – Social ekonomi – Ekologisk odling – Ungdomsarbetslöshet Övrigt Solceller – Vindkraft - Upphandling ( 600 ) – Flaskvatten – Lustgas Personal 18 –punktsprogram – Grön Rehab – Rättvis handel

26 2006/KS Region Skånes kostnader 2010, ca 28.5 miljarder – Skatt och avgifter. 10.39 i skatt. Gemensam finansierad

27 2006/KS

28

29

30

31

32 FOLKHÄLSOENKÄT 2008

33 2006/KS Vad bestämmer vår hälsa

34 2006/KS Min bild av folkhälsa En god folkhälsa är en av de viktigaste förutsättningarna för att skapa ett livskraftigt socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Skåne Klara det offentliga åtagandet

35 2006/KS Min bild av folkhälsa Det är viktigt för en fortsatt stark och utbyggd välfärd ( samhällsbyggande ) som i sin tur skapar förutsättningar för en god likvärdig hälsa för alla En jämlik och jämställd hälsa är solidariskt Vården endast en del

36 2006/KS

37

38

39

40

41

42

43

44 Satsningar Hörselvården tillförs ytterligare 30 mkr Ersättning för hälsosamtal ökas från 18,5 mkr till 21 mkr RTN tillförs ytterligare 10,5 mkr för satsningar inom infrastruktur, fysisk planering, miljö/klimat, innovationer, kluster och entreprenörskap Nya satsningar på bla Moderna Museet i Malmö Kulturpåsen ersätts med kulturportfölj, ger minskad central styrning Hälso- och sjukvården tillförs ytterligare 970 mkr –Hälsovalspeng/ invånare ökar med 200 kr/inv till 2 400 kr –Regionalt cancercentrum, geriatiskt centrum, Fontänhusen, medicinsk fotvård, mottagning för hemlösa, screening av bukaorta aneuryrsm, satsning på Subutex-behandlingar och sprutbytesprogrammet i Hbg

45 2006/KS Ny strategi Tydliga målsättningar Jämlik hälsa – Onödiga ohälsa Psykisk ohälsa Alkohol tobak Samverkan Fysisk Aktivitet – Kost – Övervikt Eget ansvar / Tillsammmans / Ideburen sektor Utvecklingsarbete / Operativa åtgärder

46 2006/KS Sjukdomsbörda för sjukdomar i Skåne Sjukdomsgrupper DALY % Hjärt- Kärlsjd. 50 928 23,5 Neuro- Psyk. sjd.46 274 21,3 Maligna Tumörer39 557 18,2 Skador15 308 7,1 Sjd. i ögon + öron12 663 5,8 Musk. skelett sjd.10 617 4,9 Luftvägs sjd.10 557 4,8 Mag- Tarmsjd. 6 636 3,0 Diabetes 4 683 2,1 HIV och AIDS 142 0,1 Övr. Sex. överf. sjd. 194 0,1 Övriga sjukdomar19 282 8,8 Summa 216 841

47 2006/KS Tobak orsakar 22 319 DALY i Skåne 22 319 DALY x 114 000 kr = 2 544 milj. kr Skåningar röker 11,4 % mer än svenskar i genomsnitt En minskning av rökning till riksgenomsnittet skulle ge en besparing på mer än 250 milj. kr för Hälso- och Sjukvården i Region Skåne

48 2006/KS Alkohol orsakar 11 457 DALY i Skåne 11 457 DALY x 114 000 kr = 1 306 milj. kr En 50 % minskning av alkoholkonsumtionen skulle ge en vinst på 650 milj. kr En minskning till riksgenomsnittet skulle ge en vinst på 48 milj. kronor

49 2006/KS Skånska Hälsofakta

50 2006/KS Målet mäts i vårdbarometern

51 2006/KS Tillgänglighet, kömiljard 2010 Maj 2010Andel väntande inom 90 dgr målet: minst 80 resp 90% Svarsfrekvens krav: minst 95 % Besök76 %98 % Op/åtgärd68 %100 % Övr op64 %100 % Oklart hur övriga operationer kommer att påverka avstämningen för kömiljarden, ingår som särskilda villkor

52 2006/KS Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2010

53 2006/KS Syfte Göra hälso- och sjukvården öppen för insyn Sporra till förbättringar Förbättra kunskapsstöd för uppföljning och styrning av den egna verksamheten Bidra till hälso- och sjukvårdens styrning Ej för att stödja patienters val av vårdgivare

54 2006/KS

55 Öppna jämförelser år 2010

56 2006/KS Öppna jämförelser år 2010

57 2006/KS Öppna jämförelser år 2010

58 2006/KS Öppna jämförelser år 2010

59 2006/KS Öppna jämförelser år 2010

60 2006/KS

61

62

63

64 Öppna jämförelser år 2010

65 2006/KS

66

67

68

69 Öppna jämförelser år 2010

70 2006/KS Öppna jämförelser år 2010

71 2006/KS

72 Öppna jämförelser år 2010

73 2006/KS

74

75

76

77

78

79

80

81 Hjärtsjukvården fortsätter att utvecklas positivt precis som i övriga landet Strokeprocessen kan ytterligare förbättras t ex avseende andel som vårdas på strokeenhet och rehabiliteringen till ADL-oberoende. Andelen strokepatienter som behandlas med trombolys ökar i såväl Skåne som övriga landet Överlevnaden för förtidigt födda barn fortsätter att förbättras Skåne har en låg kejsarsnittsfrekvens vilket ur många aspekter är positivt

82 2006/KS Antalet suicid är nästan högst i landet Andelen personer som står på lugnande medel/sömnmedel är hög Andelen äldre (över 80 år) som har 10 eller fler läkemedel liksom andelen äldre med riskfyllda läkemedelskombinationer är hög i Skåne

83 2006/KS Resultaten för patienter som opereras med ledprotes är goda men väntetiderna för patienter med höftfraktur är fortfarande alltför långa Behandling av benskörhet ffa hos kvinnor över 50 år bör öka vilket kan ge stora hälsoekonomiska vinster Den hälsopolitiskt åtgärdbara dödligheten (lungcancer, matstrupscancer, levercirrhos och trafikolyckor) är hög i Skåne

84 2006/KS Sjukhusresultat, Kostnader från KPP-databasen (tkr)

85 2006/KS Sjukhusresultat, Kostnader från KPP-databasen (tkr)

86 2006/KS Kostnader för att uppnå platsantal/rikssnitt

87 2006/KS Vi svenskar blir allt äldre och vi ställer högre krav Antalet personer över 65 år förväntas öka 42 % fram till 2027 Antalet personer i åldern 20 -65 förväntas öka med 13 % I Skåne är ökningen inte lika dramatisk Arbetsmarknaden i Skåne väsentlig

88 2006/KS Kvalite / Skatt http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/do c39714_1.pdfhttp://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/do c39714_1.pdf Sid 49

89 2006/KS Skatteunderlagsprognoser

90 2006/KS

91 Vårdgaranti

92 2006/KS Hälsoval / Vårdval. Hur skall man välja. Hur mycket skall man få välja Vinst inom offentlig sektor

93 2006/KS

94

95 Tips från coacherna Jobba klokare ? LEAN ? Resurser ? Rekrytering ? Medborgarinflytande ? Vad behöver vården ? Vilka grupper

96 2006/KS Norrbotten

97 2006/KS PRIORITERINGAR Ett prioriteringstänkande i hälso- och sjukvården är en ständigt pågående process där det hela tiden måste finnas beredskap att ompröva, finna nya vägar och former för arbetet." Regeringens proposition till riksdagen 1996/97:60 Prioriteringar inom hälso- och sjukvården

98 2006/KS Människovärdesprincipen Behovsprincipen Kostnadseffektivtetsprincipen Intresseprincipen ?

99 2006/KS Grupp 1. Vård av livshotade sjukdomar, vård av svåra kroniska sjukdomar, palliativ medicin, samt vård av personer med nedsatt autonomi Grupp 2 Prevention. Habilitering / rehab Grupp 3 Vård av mindre akuta sjukdomar och kroniska sjukdomar Grupp 4 Vård av andra skäl än sjukdom eller skada

100 2006/KS Ökade medicinska behov. Vi lever längre och allt fler hinner är sjuka allt längre. Nyhetens behag. Exempel: nya och dyrare läkemedel väljs trots att de inte är bättre än de äldre; ny apparatur som snart blir omodern. Enkla metoder glöms bort. Exempel: icke- farmakologiska metoder, som enkla råd som hjälp till rökstopp eller för att dämpa storkonsumtion av alkohol; underbehandling. Vidgade indikationsgränser. Riskfaktorer och förstadier till riskfaktorer lanseras som behandlingskrävande sjukdomar (t ex pre-osteoporos, pre-hypertoni); överbehandling. Indikationsglidning. Tillstånd som liknar varandra behandlas lika trots att evidens saknas; överbehandling.

101 2006/KS Marknadsföring av ineffektiva metoder. Efterfrågan skapas med irrationella argument. Det teknologiska imperativet. Det tekniskt möjliga blir snart det önskvärda/nödvändiga. Läkemedel kasseras. Varje år kastas läkemedel för uppskattningsvis 1 miljard SEK (Socialstyrelsen 2004). Ineffektiv prissättning. Konkurrens saknas när det gäller nya läkemedel. Ökade förväntningar/krav. Det är inte “normalt” att åldras; strävan efter perfekt hälsa.

102 2006/KS Hur skall framtidens vård organiseras ? Hur skall vi få råd Rökstopp vid operation, ok ? Samverkan Tillgänglighet Vad kan vi betala själv Vad gör en bra arbetsgivare Lön Valfrihet Medborgardialog Trovärdighet

103 2006/KS. Vem ska ha rätt till vård först vid en större olycka? Deras skador är förhållandevis lika. Ett spädbarn med hjärtfel vars mamma omkom i olyckan. En framstående cancerforskare, 55 år. En rullstolsbunden man, 80 år. En av våra största fotbollshjältar, 36 år, från VM 1994. En kvinna, 40 år, med grava alkoholproblem. · I vilken ordnings ska de vårdas om man bara kan ta en i taget? · Vad grundar ni er prioriteringslista på 3. Senast ändrad: 2008-02-21 Informationsansvarig: Peder BjörnPeder Björn © Information om cookies Om webbplatsen© Information om cookiesOm webbplatsen

104 2006/KS Allt fler människor utövar någon idrott och allt fler, i alla åldersgrupper, inser vikten av att röra på sig. Detta innebär att skador som kan relateras till idrottsutövande ökar Kan alla drabbas av idrottsskador eller är det något som bara elitutövare kan Vad ska styra om ingreppet ska genomföras? Hur ska dessa behandlingar finansieras? Ska klubben man är medlem i stå för kostnaderna? Ska man betala själv, ur egen ficka eller ska de betalas av allmänna medel? Skall man ha rätt att betala själv

105 2006/KS Ta tillvara allas erfarenhet.- Inflytande – Påverka Reformera demokratin


Ladda ner ppt "2006/KS Anders Åkesson. 2006/KS Arbetar för att partiets blir till verklighet Möter väljare, politiker, tjänstemän och journalister Fångar upp samhällsproblem."

Liknande presentationer


Google-annonser